În România milionarilor de carton ºi a doctorilor în drept fãcuþi la xerox, orice tâmpenie perpetuatã la nesfârºit pe o voce doctoralã, tinde sã capete valoare de adevãr. Aºteptam ºi eu, ca tot românul avid de 6 din 49, rezultatul loteriei Curþii Constituþionale la cele 3 contestaþii formulate de mãscãricii de la USL. ªi ce-mi aud urechile !? Stupoare ! Pentru cã fricoºii de la Curtea Constituþionalã nu au curajul sã îºi asume rezultatul înfrângerii USL-ului la referendum, au adoptat o soluþie de temporizare, respingând contestaþiile (ºi validând implicit legalitatea procedurii desfãºurãrii referendumului), amânând însã validarea rezultatului referendumului, pânã pe 12 septembrie. În mod normal, chestia asta ar fi trebuit sã nu conteze – într-un stat de drept. Nu însã în România. Manipulatorii opiniei publice, ºefii de campanie televizatã plãtiþi de Voiculescu au ºi prins ideea din aer ºi afirmã pe toate gurile cã Bãsescu rãmâne în continuare suspendat, pânã la validarea rezultatelor referendumului, iar Antonescu interimar. Ar vrea ei ! Însã legea nu e de partea lor. ªi sã vã spun ºi de ce. Cãci, iatã ce spune legea: Legea electoralã spune cã singura autoritate în mãsurã sã valideze rezultatul alegerilor în România este Autoritatea Electoralã Permanentã, dupã validarea rezultatului de cãtre Biroul Electoral Central – lucru care s-a fãcut deja. În completare, norma specialã privind referendumul adaugã încã o condiþie respectiv potrivit disp. art. 11 pct. 1 lit. D paragraf c) din Legea 47/1992, Curtea Constituþionalã trebuia sã dea o hotãrâre prin care sã “confirme” rezultatele referendumului, hotãrâre ce trebuie prezentatã Plenului Parlamentului ºi publicatã în Monitorul Oficial (art. 47 din legea Curþii Constituþionale). Aceastã confirmare are ca obiect doar ÎNCETAREA CALITÃÞII DE PREªEDINTE AL ROMÂNIEI a lui Traian Bãsescu, prin chiar modul în care este formulat în textul de lege OBIECTUL REFERENDUMULUI.  Din comunicatul oficial dat de Curtea Constituþionalã pe 1 august, reiese cã: Astãzi 1 august 2012, ora 14, au fost înregistrate 43 de dosare de la Biroul Electoral Central în legãturã cu referendumul privind demiterea Preºedintelui României, din data de 29 iulie 2012. Dupã înregistrare s-a procedat la analizarea dosarelor, fiind verificate un numãr de 18.548 de procese-verbale întocmite de secþiile de votare din þarã ºi strãinãtate. În acelaºi timp, au fost înregistrate 3 dosare având ca obiect contestaþii precum ºi mai multe cereri din partea cetãþenilor cu privire la rezultatul referendumului din data de 29 iulie 2012. Plenul Curþii Constituþionale, în temeiul art.77 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, a solicitat informaþii necesare soluþionãrii contestaþiilor de la Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi de la Institutul Naþional de Statisticã. Pânã la momentul închiderii ºedinþei, Ministerul Administraþiei ºi Internelor nu a rãspuns solicitãrii Curþii. În cursul zilei de mâine, 2 august 2012, începând cu ora 9, Curtea va continua dezbaterile referitoare la contestaþii ºi confirmarea rezultatelor referendumului. Apoi, astãzi 2 august avem urmãtorul comunicat al Curþii: În ziua de 2 august 2012, Plenul Curþii Constituþionale, învestit în temeiul art.146 lit.i) din Constituþia României ºi al art.46 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, s-a întrunit pentru a soluþiona, în exercitarea atribuþiilor privitoare la organizarea ºi desfãºurarea referendumului ºi la confirmarea rezultatelor acestuia, urmãtoarele: I. Verificarea respectãrii procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, ºi pentru confirmarea rezultatelor referendumului. II. Sesizãrile cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, formulate de Liga Internaþionalã a Românilor, cu sediul în Bucureºti, de Partidul Social Democrat ºi Partidul Naþional Liberal, de Preºedintele Camerei Deputaþilor ºi Preºedintele interimar al Senatului, de Gheorghe Hogea ºi de Organizaþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului, cu sediul în Bucureºti. I. În ceea ce priveºte prima cauzã, în urma deliberãrilor, Curtea Constituþionalã a decis amânarea pronunþãrii unei hotãrâri cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, ºi pentru confirmarea rezultatelor referendumului, pentru data de 12 septembrie 2012. Având în vedere datele contradictorii care au fost transmise Curþii Constituþionale în legãturã cu numãrul persoanelor aflate pe listele electorale permanente de cãtre autoritãþile publice implicate, Curtea Constituþionalã a solicitat Guvernului României ca, pâna la data de 31 august 2012, sã transmitã listele electorale permanente actualizate în baza cãrora s-a desfãºurat referendumul din 29 iulie 2012. (Adresele prin care Institutul Naþional de Statisticã, Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi Autoritatea Electoralã Permanentã au transmis datele solicitate de Curtea Constituþionalã sunt anexate prezentului comunicat de presã)   II. Cu privire la celelalte sesizãri, în urma deliberãrilor, Curtea a respins, cu unanimitate de voturi, ca neîntemeiate, contestaþiile referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, contestaþii formulate de Liga Internaþionalã a Românilor, cu sediul în Bucureºti, de Partidul Social Democrat ºi Partidul Naþional Liberal, de Preºedintele Camerei Deputaþilor ºi Preºedintele interimar al Senatului, de Gheorghe Hogea ºi de Organizaþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului cu sediul în Bucureºti. Hotãrârea este definitivã ºi general obligatorie. Argumentaþia reþinutã în motivarea soluþiei pronunþate de Plenul Curþii Constituþionale va fi prezentatã în cuprinsul hotãrârii, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Mai mult, prevederile art. 10 din Legea referendumului nr. 3/2000, prevãd cã “Demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata, daca a intrunit majoritatea voturilor cetatenilor inscrisi in listele electorale.” Din interpretarea per a contrario a textului legii, rezultã cã dacã acea majoritate nu a fost întrunitã, suspendarea preºedintelui înceteazã de plin drept, în interpretarea datã de art. 95 pct. 3 din Constituþia României, care spune cã “(3) Dacã propunerea de suspendare din funcþie este aprobatã, în cel mult 30 de zile se organizeazã un referendum pentru demiterea Preºedintelui. Cu alte cuvinte, DURATA SUSPENDÃRII DIN FUNCÞIE A PREªEDIMNTELUI ROMÂNIEI NU POATE DEPêI 30 DE ZILE, dupã care este fie demis, fie revine în funcþie, de plin drept. De altfel, existenþa interimatului în afara perioadei dintre momentul suspendãrii preºedintelui ºi referendum, nu se poate face decât în condiþiile speciale prevãzute de art. 44 din Legea 47/1992 respectiv, NUMAI dupã investirea Curþii Constituþionale cu o nouã cerere privind constatarea împrejurãrilor ce justificã interimatul, potrivit art. 45 din aceeaºi lege.   Deci, Traian Bãsescu ar fi trebuit sã se întoarcã deja la muncã, ca preºedinte de plin drept al României, cum a fãcut ºi dupã prima încercare de suspendare ºi demitere din 2007. Pe de altã parte, dacã s-au respins contestaþiile privind legalitatea procedurii organizãrii referendumului, înseamnã cã prin aceastã judecatã Curtea Constituþionalã confirmã inclusiv legalitatea procedurii prevãzute de art. 17(2) din legea referendumului nr. 3/2000, ce prevede cã în cadrul procedurii organizãrii referendumului cã “(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de catre primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.  Cu alte cuvinte, dupã ce Ministerul de Interne (aflat în mâna USL-ului) a confirmat DE 3 ORI pânã la aflarea rezultatelor referendumului, conformitatea cu realitatea a listelor de alegãtori oferite de serviciul Evidenþa Informatizatã a Populaþiei, acum, când nu le mai convin rezultatele, tot USL-ul contestã numãrul votanþilor !? Pãi, dacã numãrul de votanþi a fost mai mic cu cel puþin 700.000 de români (cât le trebuie lor pentru validarea referendumului), înseamnã cã trebuie refãcute ºi alegerile locale (organizate în baza aceloraºi liste), trebuie reconfiguratã ºi structura celor douã Camere ale Parlamentului – în privinþa numãrului de senatori ºi deputaþi – raportat la numãrul de alegãtori, ceea ce ar avea ca efect reducerea în consecinþã a numãrului acestora – iar ducând pânã la finalitatea ei aceastã logicã – înseamnã cã nici numãrul de senatori ºi deputaþi care au votat pentru suspendarea lui Bãsescu nu a fost calculat corect în funcþie de aceste modificãri !   Cert este cã la acest moment, pentru a-i “liniºtii” pe infractorii din USL ºi pentru a preântâmpina lovitura pregãtitã de gaºca lui Crin Antonescu la adresa Justiþiei, Procurorul General al României a emis astãzi o decizie de prelungire cu încã 6 luni a mandatului Procurorului ªef al DNA, Daniel Morar, pe care USL-ul nu îl va mai putea schimba decît dacã schimbã ºi Procurorul General al României.   Peste toate aceste atacuri la adresa legalitãþii ºi democraþiei statului de drept, asasinul economic Mugur Isãrescu apare la TV ºi cu un nemãrginit tupeu îl învinovãþeºte pe Traian Bãsescu pentru prãbuºirea leului, somându-l pe acesta sã demisioneze, pentru a ca “pacea politicã” sã întãreascã leul, aºa cum în 1990 ºi 1992 Ion Ilescu ne cerea sã votãm pentru “liniºte”.   Dacã pânã acum eram scârbit ºi de Bãsescu ºi de USL-iºtii lui Iliescu, astãzi sunt gata sã pun mâna pe ciomag ºi sã îi dau afarã din þarã pe groparii obraznici ai României care ne-ar nega ºi calitatea de cetãþeni români, ºi dreptul de vot, numai sã îºi facã pofta de a scãpa de Bãsescu ºi de puºcãrie.   Eu ºi românii din afara þãrii care nu am votat la acest referendum otrãvit, începem sã ne pierdem rãbdarea.  avocat Rapcea Mihai]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer