0În ciuda gerului nãprasnic, în Piaþa Universitãþii din Bucureºti s-a desfãºurat sâmbãtã o manifestaþie în apãrarea libertãþii de exprimare, grav ameninþatã de proiectul de lege iniþiat de Crin Antonescu, de interzicere a manifestãrilor ºi organizaþiilor cu caracter legionar. Prin aceastã manifestare culturalã, organizatorii – Fundaþia Buna Vestire ºi Partidul “Totul pentru Þarã”, au dorit sã aducã în atenþia publicã acest proiect de lege care de sãptãmâna viitoare va intra în dezbaterea comisiilor permanente din cadrul Senatului. 1Participanþii, unii din ei veniþi din Braºov, Prahova, Teleorman etc., au purtat drapele tricolore ºi portrete ale unor personalitãþi de marcã ale culturii româneºti, ale cãror opere vor fi, cel puþin parþial, interzise în urma acestei legi, revenindu-se astfel la situaþia din perioada regimului comunist, când aceste opere erau prohibite. Mircea Eliade, Cioran, Petre Þuþea, Pe un banner verde scria cu litere mari: “Miºcarea Legionarã nu e fascistã”. Începutã cu o rugãcine a pãrintelui Gheorghe Calciu, spusã de reprezentantul unui grup de creºtini veniþi din judeþul Prahova, manifestarea a continuat cu audierea unor documente audio de mare importanþã pentru istoria recentã a României. Imnurile Gãrzii de Fier, precum “Sfântã tinereþe legionarã”, interzise pânã în 1989, au rãsunat în Piaþa Universitãþii, împreunã cu cuvântarea lui Corneliu Zelea Codreanu din 24 iunie 1927. Florin Dobrescu, unul din organizatori, a precizat cã este vorba de înregistrãri pe plãci de patefon, salvate dupã 1945 de cei care au reuºit sã fugã din România comunistã, ºi editate sub formã de vinil în 1970 de emigraþia românã din Paris, un exemplar fiind expus la sediul Fundaþiei Ion Gavrilã Ogoranu. 2Florin Dobrescu a arãtat cã a vorbi despre Miºcarea Legionarã, a prezenta adevãrul istoric, înseamnã a face istorie, înseamnã act de culturã, ºi nu poate constitui infracþiune, aºa cum se întâmpla în timpul regimurilor totalitare. Aceasta în condiþiile în care proiectul de lege al lui Antonescu merge pânã la a stabili, în expunerea de motive, care este “adevãrul istoric general recunoscut”,fapt inadmisibil  într-un regim democratic. Stabilirea adevãrului istoric revine cercetãtorilor, istoricilor, ºi nu unui guvern sau parlamentului. A lãsa la latitudinea procurorilor stabilirea “adevãrului istoric” reprezintã un atribut al regimurilor dictatoriale, a arãtat Florin Dobrescu. 3Florin Dobrescu a arãtat cã, ºi în lipsa acestei legi, se petrec deja abuzuri ºi îngrãdiri ale drepturilor constituþionale: cele douã acþiuni de dizolvare a Partidului “Totul pentru Þarã” ºi dosarul penal deschis conducerii acestuia, retragerea prin abuz a titlului de cetãþean de onoare al oraºului Târgul Ocna pentru Valeriu Gafencu, blocarea acordãrii numelui lui Petre Þuþea unei strãzi din Timiºoara, acþiunea agresivã de discreditare a lui Ion Gavrilã Ogoranu ori presiunile, inclusiv penale, pentru demolarea troiþei lui Codreanu de la Tâncãbeºti. Alexandru Onofrei, din partea Fundaþiei “Buna Vestire”, a dat citire unor fragmente din operele lui Eliade, Cioran, Noica, Þuþea, duhovnici precum Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu, Dumitru Stãniloaie º.a., în care aceºtia s-au exprimat în mod elogios la adresa Miºcãrii Legionare ºi lui Corneliu Zelea Codreanu, arãtând cã aceste afirmaþii vor constitui culpã penalã dupã intrarea în vigoare a controversatului proiect de lege. 5Alexandru Costache, reprezentant al Fundaþiei Ion Gavrilã Ogoranu, a arãtat cã acest proiect legislativ este emanaþia unor minþi impregnate de spiritul totalitar, denunþând maniera antidemocraticã în care Institutul Elie Wiesel înþelege sã trateze cultura ºi istoria României.  El a arãtat cã etosul legionar a fost unul puternic ancorat în eshatologia creºtinã, discursul precum acela al învierii neamului putând constitui faptã penalã în cazul adoptãrii acestei legi. Florin Dobrescu a arãtat cã proiectul de lege nici mãcar nu este creaþia lui Crin Antonescu, autorul fiind Alexandru Florian, directorul Institutului Elie Wiesel, care se strãduieºte din vara lui 2012 sã-l promoveze în Parlament. Gestul lui Antonescu se înscrie în strategia acestuia de a atrage bunãvoinþa anumitor cercuri de lobby internaþional înaintea unei preconizate vizite în Israel, în perspectiva candidaturii la alegerile prezidenþiale din toamnã. 6Dobrescu a dat citire punctelor de vedere ale Partidului “Totul pentru Þarã” transmise deja celor 4 comisii ale Senatului, arãtând cã, din 1990 încoace, legionarii ºi urmaºii acestora au constituit un factor de stabilitate ºi un partener viabil la siguranþa naþionalã a statului român. Urmând recomandãrile lui Horia Sima, trasate din occident dupã 1990, legionarii au renunþat la susþinerea manifestaþiilor de stradã ºi la orice vendetã politicã, contribuind la stabilitatea internã în beneficiul consolidãrii statului ºi integrãrii României în concernul Europei civilizate ºi alianþei nord-atlantice. Aceastã atitudine a fost o continuare a constantei atitudini de dupã 1945 a Miºcãrii Legionare, care a constituit un partener al aliaþilor occidentali în proiectele acestora de stãvilire a ofensivei sovietice în Europa. Episodul paraºutãrii echipelor de legionari de aviaþia militarã SUA fiind un reflex al acestei constante atitudini. Înfiinþarea Partidului “Totul pentru Þarã” ºi a Fundaþiei “Buna Vestire” dupã 1990 sunt inidcatori ai voinþei legionarilor de a se încadra în ordinea legalã a statului de drept. Florin Dobrescu a arãtat cã interzicerea penalã a legionarismului va genera radicalizarea elementelor naþionaliste în România, care în situaþia reprimãrii nejustificate de cãtre stat a formulelor tradiþionale, legale ºi transparente ale legionarilor, vor determina apariþia unor forme radicale ºi subversive de acþiune, faþã de care reprezentanþii Miºcãrii Legionare nu vor mai putea avea nici un control, ºi care vor ameninþa stabilitatea statului r0mân. 7În final, în virtutea libertãþii de exprimare, s-a dat posibilitatea participanþilor sã ia cuvântul. Au vorbit tinerii Dn Grãjdeanu din Ploieºti care a îndemnat pe cei prezenþi sã fie buni creºtini ºi buni cetãþeni, aceasta însmenând a fi legionar; Florin Gheorghe, din Bucureºti, care a remaintit cã Radu Gyr este iniþiatorul înfiinþãrii Teatrului Evreiesc din Bucureºti, în timpul guvernãrii legionare; Florin Alexandru, student, care a citit emoþionante poezii de temniþã ale poetului legionar Radu Gyr. A fost anunþatã înfiinþarea Asociaþiei Noilor Deþinuþi Politici din România, care va asigura consilierea ºi suportul persoanelor care vor avea de suferit ca urmare a exprimãrii propriilor convingeri, efect al unor legi precum cea antilegionarã, cea a calomniei etc. Manifestarea s-a încheiat prin gestul simbolic al aprinderii de torþe ºi candele în memoria miilor de legionari cãzuþi victime ale represiunii celor 3 dictaturi din secolul trecut, în memoria cãrora s-a intonat Imnul legionarilor cãzuþi.

Manifestarea s-a desfãºurat fãrã incidente, într-o atmosferã de perfectã ordine, spirit civic ºi legalitate, fapt apreciat la final ºi de reprezentanþii Jandarmeriei care au asigurat, conform legii, paza acestui miting legal.

 Biroul de presã al Fundaþiei Buna Vestire – Alexandru Onofrei

891012

sursa: frontpress.ro

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer