CÃTRE

PARCHETUL DE PE LÎNGÃ ÎNALTA CURTE DE CASAÞIE ªI JUSTIÞIE,

Bucureºti, B-dul Libertãþii nr. 12-14, Sector 5

 

În atenþia doamnei Procuror General LAURA CODRUÞA KÖVESI

  Subsemnatul dr. Gheorghe Funar, domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Parîng nr. 8, ap. 14, judeþul Cluj, am avut ºansa ºi onoarea de a fi ales primar al Municipiului Cluj-Napoca în trei mandate consecutive, în perioada 1992-2004, iar, apoi, senator de Cluj, în Legislatura 2004-2008. În Senatul României am fost ales, pe rînd, lider al Grupului Parlamentar P.R.M., secretar al Senatului, chestor ºi preºedinte al Comisiei de Privatizare. Am fost membru al Comisiei de administraþie publicã ºi al Comisiei de finanþe-bãnci. Avînd o bogatã experienþã acumulatã în învãþãmîntul superior (în perioada 1977-1992), în administraþia publicã ºi în Parlamentul României, fiind  un bun român ºi aflînd despre numeroasele fapte penale sãvîrºite în legãturã cu genocidul împotriva poporului nostru, urmaº al Poporului Primordial în Dacia Mare, al Adevãratului Popor ales, care a dat omenirii cea mai veche ºi avansatã civilizaþie, cu mai bine de 10.000 de ani înainte de Hristos, precum ºi faptul cã dvs. nu v-aþi autosesizat, sînt nevoit sã recurg la un Denunþ Penal.  

DENUNÞ PENAL

  formulat în temeiul dispoziþiilor Codului de Procedurã Penalã, pe tema Acordurilor petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrele Bîrlad, Vama Veche, Adamclisi ºi Costineºti, precum ºi în numeroase alte localitãþi din judeþele Timiº, Arad, Bihor, Cluj, Sãlaj, Bistriþa-Nãsãud, Mureº, Covasna, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Caraº-Severin, Satu Mare, Neamþ, Botoºani, Suceava, Teleorman, Ialomiþa, Hunedoara, Bacãu ºi Galaþi, unde angajaþii din conducerea Agenþiei Naþionale de Resurse Minerale (A.N.R.M.) ºi ai mai multor ministere au negociat, fãrã ºtiinþa ºi aprobarea Poporului Român, a autoritãþilor locale ºi a proprietarilor de terenuri, sã fie concesionate uriaºe suprafeþe de teren ale persoanelor fizice unor firme strãine care sã exploateze gazele de ºist prin fracturare hidraulicã, solicitîndu-vã sã identificaþi persoanele vinovate de sãvîrºirea urmãtoarelor infracþiuni: genocid; trãdare; trãdare prin transmitere de secrete; atentat contra unei colectivitãþi; divulgare a secretului care pericliteazã siguranþa statului; abuz în serviciu în formã calificatã; asociere în vederea  comiterii de infracþiuni; trafic de influenþã; dare de mitã; luare de mitã; primire de foloase necuvenite; constituire a unui grup infracþional; cumpãrare de influenþã; fals în declaraþii de avere în formã continuatã. Pentru aflarea adevãrului ºi stabilirea persoanelor vinovate de sãvîrºirea unora dintre aceste infracþiuni, vã solicit sã dispuneþi ca în timpul cercetãrilor penale sã fie audiaþi, cel puþin, urmãtorii martori: – Emil Constantinescu, fost preºedinte al României ºi specialist în geologie, în mandatul cãruia s-a dat Acordul petrolier pentru zona Bîrlad; – Cãlin Constantin Anton Popescu-Tãriceanu ºi Emil Boc, foºti prim-miniºtri; – Mihai-Rãzvan Ungureanu, prim-ministru al României; – Viceprim-miniºtrii din perioada 2005-2012; – Miniºtrii ºi secretarii de Stat din perioada 2005-2012, de la Ministerul Economiei ºi Comerþului, Ministerul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Culturii ºi Cultelor, Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Sãnãtãþii Publice, Ministerul Turismului, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, Ministerul Transporturilor Construcþiilor ºi Turismului, Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii; – Preºedinþii, vicepreºedinþii ºi directorii generali de la Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) din perioada 2005-2012; – Membrii echipelor de la A.N.R.M. care au negociat încheierea acordurilor petroliere, avînd clauze secrete (impuse de partea românã) îndreptate împotriva Poporului Român ºi a Interesului Naþional; – Consilierii primului-ministru ºi miniºtrilor din perioada 2005-2012; – Secretarii generali ai Guvernului României din perioada 2005-2012; – Directorii Serviciului Român de Informaþii (S.R.I.) ºi Serviciului de Informaþii Externe (S.I.E.) din perioada 2005-2012; – Directorii sau preºedinþii firmelor care au negociat cu ANRM încheierea unor acorduri petroliere, în perioada 2005-2012, vizînd explorarea, dezvoltarea ºi exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã; – Realizatorii ºi invitaþii lor la emisiunile posturilor de televiziune Antena 3, România TV ºi Realitatea TV, începînd cu ultima decadã a lunii martie a.c., consacrate gazelor de ºist ºi pericolelor ce decurg din exploatarea lor prin fracturare hidraulicã; – Primarii din Bîrlad, Adamclisi, Costineºti, Vama Veche ºi din alte localitãþi, unde, fãrã ºtirea lor ºi fãrã aprobarea Consiliilor locale, A.N.R.M. a negociat, a încheiat acorduri petroliere cu clauze secrete ºi împotriva locuitorilor proprietari ai terenurilor; – Preºedinþii Consiliilor Judeþene din Vaslui, Constanþa ºi multe alte judeþe unde, fãrã aprobarea acestora, A.N.R.M. a negociat sau a încheiat acorduri petroliere, cu clauze secrete ºi împotriva populaþiei; – Organizatorii manifestaþiilor publice de protest din Bîrlad, Bucureºti, Constanþa, Costineºti ºi alte localitãþi împotriva exploatãrii gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã; – Senatorii Toni Greblã (P.S.D.) ºi Ion Ruºeþ (P.D.L.), care au semnat o propunere legislativã, în martie 2009, de modificare ºi completare a a Legii minelor, Legea nr.85/2003, prin care, cu încãlcarea Constituþiei României ºi a încã 7 acte normative (Legea nr. 24/2000, Legea nr. 33/1994, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 59/1991, Legea nr. 350/2001 ºi O.G. nr. 43/2000) au cãutat sã pregãteascã un cadru legal pentru exproprierea specialã ºi rapidã a proprietarilor români de cãtre titularii de licenþe de exploatare minierã ºi acorduri petroliere obþinute de la A.N.R.M.. Punctul de vedere al Guvernului României, semnat de primul-ministru Emil Boc, este împotriva acestei propuneri legislative ºi este foarte bine motivat; – Persoanele din Guvern care au blocat ilegal, de la sfîrºitul lunii decembrie 2011, publicarea unei Ordonanþe de Urgenþã în Monitorul Oficial al României, prin care au fost majorate redevenþele pentru exploatarea resurselor naturale. Ca urmare, A.N.R.M. a încheiat contracte de concesionare în acest an pe baza vechilor redevenþe, producîndu-se mari prejudicii Bugetului de Stat. – Membrii Guvernului României care au aprobat Hotãrîrile vizînd acordurile petroliere de concesionare pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrele Bîrlad, Vama Veche, Adamclisi, Costineºti, probabil ºi altele; – Senatorii ºi deputaþii din colegiile electorale unde s-au negociat ori se negociazã acorduri petroliere cu firma Chevron sau alte firme pentru exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã; – Directorii de la Garda de Mediu din judeþele unde firma Chevron a fãcut prospecþiuni fãrã a deþine acorduri de mediu; – Directorii firmei Prospecþiuni S.A., care a fost angajatã de compania americanã Chevron pentru a efectua lucrãri în perimetrele din acordurile petroliere; – Primarii din localitãþile unde au fost realizate depozite de explozibil, care va fi folosit la foraje; – Deocamdatã, ultimul pe listã, preºedintele României, Traian Bãsescu, un susþinãtor al acordurilor petroliere pentru exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã ºi care manifestã un interes deosebit pentru afacerile firmei Chevron în þara noastrã, precum ºi pentru jefuirea de cãtre strãini a zãcãmintelor extrem de bogate ºi valoroase de la Roºia Montanã ºi Roºia Poieni, din Munþii Apuseni. Dintre martorii propuºi, am convingerea cã, în timpul cercetãrii penale, multora dintre ei le va fi schimbatã încadrarea juridicã, le va fi pus sechestru pe avere ºi vor primi interdicþia de a pãrãsi România. Cei care vor fi gãsiþi vinovaþi în legãturã cu acordurile petroliere vizînd exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã, inclusiv pentru tentativa de genocid, riscã sã fie condamnaþi la detenþie pe viaþã sau la închisoare de pînã la 25 de ani ºi confiscarea averilor. Vã învederez faptul cã la baza acestui denunþ penal stau urmãtoarele

MOTIVE

În fapt, România este o þarã bogatã în numeroase resurse naturale, iar Statul Român, conform Constituþiei (art.135, alin.2), are obligaþia sã le valorifice exploatarea, în concordanþã cu Interesul Naþional. Pe teritoriul României ºi în platoul continental al Mãrii Negre existã bogate zãcãminte de þiþei ºi gaze naturale. Pînã în acest an, în þara noastrã au fost ºi sînt exploatate gazele naturale obiºnuite sau convenþionale, care se gãsesc în „pungi”, de regulã împreunã cu zãcãmintele de þiþei. În timpul preºedintelui Bãsescu ºi Guvernelor Tãriceanu, Boc ºi Ungureanu, a fost concesionatã exploatarea gazelor naturale convenþionale unor firme strãine, care plãtesc Statului Român cea mai micã redevenþã din lume, de circa 5 dolari U.S.A/1.000 metri cubi. Pe cale de consecinþã, în fiecare an, Bugetul de Stat este prejudiciat cu peste 5 miliarde lei. O bunã parte din cantitatea de gaze naturale extrasã din România este exportatã în Austria ºi Ungaria, iar firmele care extrag ºi exportã din þara noastrã þiþei ºi gaze naturale sînt scutite de impozite cãtre Bugetul de Stat. În acelaºi timp, Guvernul României importã din Federaþia Rusã gaze naturale la un preþ de peste 500 dolari U.S.A. ºi la acest preþ le factureazã pentru populaþie ºi majoritatea agenþilor economici. ªi în acest domeniu existã firme privilegiate ºi „bãieþi deºtepþi“, de care Parchetul ºi Direcþia Naþionalã Anticorupþie (D.N.A.) nu se ocupã, deºi probele sînt evidente. Ca urmare a scurgerii de informaþii de la A.N.R.M. ºi unele ministere referitoare la gazele de ºist ºi profitînd de lipsa cadrului legislativ, mai multe firme strãine au reuºit sã înceapã negocierile de la Bucureºti pentru a obþine acorduri petroliere care sã le permitã exploatarea gazelor naturale neconvenþionale sau a gazelor de ºist, care se gãsesc la mari adîncimi, între straturile de rocã. România este una dintre cele mai bogate þãri din Europa în gaze de ºist, iar directorul Chevron a declarat public cã a obþinut acorduri petroliere pentru 25-30 de ani spre a exploata gaze neconvenþionale prin fracturare hidraulicã. Intuind reacþia populaþiei ºi a autoritãþilor locale faþã de genocidul ºi dezastrul ecologic provocat prin aceastã  metodã de extracþie a gazelor de ºist, reprezentanþii A.N.R.M. ºi ai Guvernului României au cerut firmelor strãine sã accepte secretizarea acordurilor petroliere ºi a anexelor acestora. Dupã protestele cetãþenilor din Bîrlad ºi Constanþa, directorul Chevron România a declarat cã firma americanã este de acord cu desecretizarea documentelor referitoare la perimetrele concesionate. Guvernul României ºi A.N.R.M. se opun desecretizãrii documentelor convenite cu firmele strãine pentru exploatarea gazelor de ºist. Se ºtie cã nu existã temei legal pentru astfel de secretizare. Pe surse, s-a aflat cã în aceste contracte Guvernul României s-a angajat faþã de firma Chevron cã o va despãgubi pentru toate cheltuielile fãcute în þara noastrã, în cazul în care va fi interzisã de Parlament exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã. Fracturarea hidraulicã înseamnã cã pentru fiecare sondã se face un foraj vertical, la o adîncime de peste 3.000 de metri, urmat de o forare orizontalã. Urmeazã producerea unor explozii, pentru a sparge rocile ºi a elibera gazul, care este adus la suprafaþã prin pomparea unor cantitãþi uriaºe de apã (10-32 milioane litri pentru o extracþie), amestecatã cu nisip ºi 500-600 substanþe chimice periculoase pentru oameni ºi mediul înconjurãtor. Se pãstreazã de cãtre A.N.R.M. secretul asupra acestor otrãvuri ºi a cantitãþilor folosite de fiecare extracþie. S-ar putea ca Guvernul României ºi ANRM sã le spunã cetãþenilor români, cu cinismul specific alogenilor, cã morþii vor afla adevãrul. Acest amestec de apã, nisip ºi subsatnþe toxice este injectat în pãmînt sub o presiune uriaºã, de 600-1.000 atmosfere. La o singurã sondã, aceastã procedurã se repetã de 18-30 de ori. Din cantitãþile de lichide injectate la fiecare sondã revine la suprafaþã, împreunã cu gazul de ºist, numai jumãtate. Cealaltã jumãtate rãmîne în pãmînt ºi ajunge în pînza freaticã. În puþinele þãri unde a început exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã, în zonele afectate nu mai existã apã potabilã. Lichidul toxic ajuns la suprafaþã, dupã captarea gazelor naturale, este depozitat în bazine de evaporare, care devin adevãrate bombe chimice. În Proclamaþia de la Bîrlad, din ziua de 22 martie 2012, cititã în faþa a peste 5.000 de protestatari, au fost menþionate multe pericole majore pentru sãnãtatea oamenilor ºi pentru mediul înconjurãtor, ca urmare a utilizãrii metodei fracturãrii hidraulice în exploatarea gazelor de ºist, respectiv: contaminarea pînzei freatice ºi a surselor de apã potabilã; epuizarea resurselor de apã din zonã; contaminarea terenurilor agricole ºi forestiere; apariþia explozivã a bolilor specifice sistemului nervos, a bolilor de piele ºi a cancerului; risc seismic asociat cu antrenarea unor substanþe radioactive; scoaterea terenurilor din circuitul agricol. La toate acestea se adaugã migraþia masivã a multor comunitãþi locale, deºertificarea, alunecãrile de teren ºi favorizarea cutremurelor de pãmînt. Preºedintele A.N.R.M., Alexandu Pãtruþi, a declarat cã „extracþia nu este o activitate prietenoasã pentru mediul înconjurãtor“. Avînd în vedere aceste pericole, a fost interzisã exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã în Franþa, Anglia, Irlanda ºi Bulgaria. În Statele Unite ºi în Germania au apãrut solicitãri pentru a se interzice prin lege aceastã metodã de extragere a gazelor de ºist. La începutul lunii aprilie a.c., în Brazilia s-a produs un dezastru ecologic la o sondã care extrãgea gazele de ºist. Parchetul din Brazilia a cerut firmei Chevron despãgubiri de 1 miliard dolari S.U.A. În România, fãrã sã existe cadrul legal pentru prospecþiuni, explorare ºi exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã ºi fãrã ºtiinþa ºi aprobarea autoritãþilor locale ºi a proprietarilor de terenuri, A.N.R.M. a negociat ºi negociazã acorduri petroliere de explorare-dezvoltare-exploatare a gazelor de ºist cu firma americanã Chevron ºi multe alte firme, pentru perimetre de zeci de mii sau sute de mii hectare de teren din numeroase localitãþi aflate în majoritatea judeþelor din România. Clauzele acordurilor petroliere negociate, în genunchi, pe mari sume în euro sau dolari, sînt secretizate pentru Poporul Român, proprietarul gazelor naturale, precum ºi pentru autoritãþile locale ºi proprietarii terenurilor cãrora li se aplicã politica faptului împlinit. A.N.M.R. ºi Guvernul României au negociat cu firme strãine ºi au aprobat acorduri petroliere pentru explorarea ºi exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã fãrã sã se fi fãcut nici un studiu de mediu, fãrã a se fi solicitat opinia specialiºtilor, fãrã dezbateri publice, fãrã sã se þinã seama cã terenurile din perimetrele concesionate sînt proprietate privatã, fãrã a ºti ºi fãrã a obþine acordul primarilor, Consiliilor locale ºi Consiliilor judeþene. A.N.R.M. ºi Guvernul României au tratat þara noastrã ca pe propria moºie, iar pe locuitorii sãi ca pe niºte sclavi, cãrora li se poate lua totul, inclusiv viaþa. Poporul Român, prin Referendum Naþional, nu a mandatat A.N.R.M. ºi Guvernul României sã concesioneze exploatarea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã. Cetãþenii din comunele, oraºele, municipiile ºi judeþele unde A.N.R.M. a negociat acorduri petroliere pentru extragerea gazelor de ºist au aflat de la televiziune ºi din presa centralã ºi localã cã vor avea parte de un genocid, de cutremure, de alunecãri de teren ºi cã vor rãmîne fãrã apã potabilã, iar culturile agricole vor fi otrãvite. Tot de la televizor au aflat locuitorii României cã reprezentanþii firmei Chevron au fost primiþi ºi au obþinut asigurãri de sprijin de la preºedintele Traian Bãsescu, premierul Mihai Rãzvan Ungureanu, precum ºi de la cîþiva miniºtri, pentru urgentarea semnãrii acordurilor petroliere ºi începerea prospecþiunilor în judeþele Vaslui, Constanþa ºi Timiº. În urma acestor întîlniri ºi a altora, în Monitorul Oficial al României nr. 205, din 28 martie 2012, au fost publicate Hotãrîrile Guvernului Ungureanu cu nr. 188/2012, nr. 189/2012 ºi nr. 190/2012 privind aprobarea acordurilor petroliere în perimetrele Vama Veche, Adamclisi ºi Costineºti. Alte numeroase proiecte de H.G. pentru alte perimetre din multe judeþe aºteaptã sã fie introduse în urmãtoarele ºedinþe de Guvern. Primarii ºi cetãþenii din numeroase localitãþi nu au fost înºtiinþaþi de A.N.R.M. în legãturã cu negocierile în curs pentru concesionarea exploatãrii gazelor de ºist pe proprietãþile lor prin fracturare  hidraulicã. ANRM lucreazã în secret împotriva Poporului Român ºi în favoarea firmelor strãine. Guvernul României ºi A.N.R.M. au încãlcat ºi Legea mediului care, la art. 5 lit. c, precizeazã: „Statul garanteazã dreptul tuturor persoanelor de a fi informate privind deciziile în domeniul mediului care ar putea sã-i afecteze“. Persoane iresponsabile din Guvernul României ºi de la A.N.R.M., în urma unor acte de corupþie ºi prin sãvîrºirea multor infracþiuni, împreunã cu asasinii economici strãini, au pus la cale un genocid împotriva populaþiei  din localitãþile ºi judeþele unde s-au negociat ori se negociazã acorduri petroliere vizînd extragerea gazelor de ºist prin fracturare hidraulicã. Rezultã, aºadar, cã o parte dintre martorii propuºi se fac vinovaþi de sãvîrºirea infracþiunilor mai sus arãtate, infracþiuni care întrunesc, în speþã, toate elementele constitutive. Infracþiunile au fost comise cu intenþie directã, avînd în vedere cã persoanele respective aveau ºtiinþã cã încalcã prevederile legale, urmãrind ºi dorind realizarea acþiunii lor (latura subiectivã). De asemenea, urmãrile socialmente periculoase sînt de necontestat, iar raportul de cauzalitate se deduce din însãºi materialitatea faptelor, nefiind necesar a fi dovedit. Luînd în considerare cele prezentate, vã rog ca la soluþionarea prezentului denunþ penal sã aveþi în vedere toate considerentele menþionate mai sus ºi, pe cale de consecinþã, sã demaraþi cercetãrile în vederea elucidãrii tuturor aspectelor, pentru tragerea la rãspundere a celor vinovaþi, conform dispoziþiilor Codului de Procedurã Penalã. În drept, solicit aplicarea prevederilor Codului Penal, iar cercetarea penalã sã fie efectuatã de procuror. Cluj-Napoca, 5 aprilie 2012  

Dr. Gheorghe FUNAR

            Sursa: Tricolorul]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer