Curtea de Apel Bucureºti Secþia Contencios Administrativ ºi Fiscal

DOMNULE PREªEDINTE

Subscrisele: Asociaþia Adevãr ºi Dreptate, cu sediul în Bucureºti, str. Batiºte nr. 11, sector 2, prin vice-preºedinte Mihai Rapcea, ºi Asociaþia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, cu sediul în Bucureºti, str. Batiºte nr. 11, sector 2, prin vice-preºedinte Ene Viorel, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii (C.N.S.A.S.), cu sediul în Bucureºti, str. Matei Basarab nr. 55-57, sector 3, formulãm în termen legal prezenta

CONTESTAÞIE

Împotriva adeverinþei nr. 1245/23.02.2010 emisã în temeiul ari. 3 lit. z), ari. 8 lit. b), art. 10, art. 33 alin. 1 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul ia propriul dosar ºi deconspirerea Securitãþii, aprobata cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 293/2008, prin care s-a adeverit faptul cã nu i se poate atribui calitatea de lucrãtor/ colaborator al Securitãþii d-lui VOICULESCU Gelu Voican. Solicitãm infirmarea acestei soluþii, în sensul adeveririi faptului cã elementele prezentate in cuprinsul adeverinþei contestate se circumscriu prevederilor ari. 2 lit. a ºi b din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 24/2006 privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea Securitãþii, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 293/2008, iar dl. VOICULESCU Gelu Voican i se poate atribui calitatea de lucrãtor/colaborator al Securitãþii.

MOTIVE:

ÎN FAPT: Arãtãm cã atât din conþinutul adeverinþei cât ºi din conþinutul notei de constatare nr. S/DI/I/488 din 16.02.2009 întocmitã de Direcþia de Specialitat din cadrul CNSAS, rezultã cã dl. Gelu Voican Voiculescu a avut calitatea de lucrãtor/colaborator al Securitãþii. Acest lucru rezultã din chiar declaraþiile date de dl. Gelu Voican Voiculescu, aºa cum sunt ele reluate parþial în conþinutul adeverinþei. Astfel, dl. Voican dã ample note informative cu privire la activitatea ºi planurile de viitor ale diferitelor persoane care l-au primit în anturjul lor, nimereºte „întâmplãtor” taman în mijlocul unei descinderi la casa unui doctor „pe care nu îl cunoscuse prea bine” ºi le reproºeazã organelor de securitate cã nu au ales momentul potrivit pentru descindere (flagrant), considerând cã au pãtruns prea devreme în locuinþa respectivã ºi nu au surprins persoanele adunate acolo în poziþii yoga, iar în altã delaþiune, face consideraþii generale pe tema persoanei lui Gregorian Bivolaru, dând recomandãri cu privire la posibile modalitãþi de „reeducare” a acestuia – fi prin muncã silnicã („dar nedistructivã” – gen sãpat de ºanþuri – a nu se uita cã unii care au sãpat la ºanþuri pânã la epuizare au mai ºi murit, cum este cazul deþinuþilor de la Canal), însãºi noþiunea de „reeducare” folositã în conþinutul delaþiunii fiind o directã trimitere la fenomenul reeducãrii – din Piteºti, Gherla, Tg. Ocna, Târgºor, Ocnele Mari, Aiud din anii 1951-1952 ºi anii 1960. Nu putem trece cu vederea nici activitatea mai recentã (postdecembristã) a d-lui Gelu Voican Voiculescu, care nu reprezintã decât o continuitate a activitãþii de colaborare cu organele de securitate (activitatea din timpul mineriadelor a dlui. Gelu Voican Voiculescu fiind de notorietate publicã ºi fãcând chiar obiectul unei plângeri penale  asociaþiei noastre – AVMR). Pe de altã parte existã mari suspiciuni cã dl. Gelu Voican Voiculescu, în calitatea sa de prim ºef postdecembrist al proaspãtului înfiinþat atunci Servici Român e Informaþii, continuatorul fostei Securitãþi, a avut grijã sã înlãture din dosarele sale  orice document care sã îl incrimineze ºi care sã facã dovada directã a colaborãrii cu fosta Securitate. Pentru aceste considerente, vã solicitãm sã dispuneþi infirmarea acestei soluþii, în sensul adeveririi faptului cã elementele prezentate in cuprinsul adeverinþei contestate se circumscriu prevederilor ari. 2 lit. a ºi b din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 24/2006 privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea Securitãþii, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 293/2008, iar dl. VOICULESCU Gelu Voican i se poate atribui calitatea de lucrãtor/colaborator al Securitãþii. Totodatã, vã solicitãm sã dispuneþi potrivit disp. art. 172 Cod Procedurã Civilã  obligarea pârâtei la comunicarea la dosarul prezentei cauze a copiei conforme cu originalul a tuturor documentelor (dosarelor) pe care le deþine referitor la dl. VOICULESCU Gelu Voican, pentru o justã soluþionare a cauzei. ÎN PROBATORIU solicitãm admiterea probei cu înscrisuri ºi martori, precum ºi orice alte probe a cãror necesitate ar reieºi din cadrul dezbaterilor. Pentru AVMR Preºedinte Ene Viorel    _________________ Pentru APADAR Vice-Preºedinte Rapcea Mihai   ________________                               30.06.2010]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer