Douã ºtiri aparent fãrã legãturã directã au atras atenþia ieri. Cretinismul naþional extins al generaþiei de azi ce se pregãteºte sã calce în viaþã, analfabetã în proporþie majoritarã, ºi noile detalii ale cazului oribil de proxenetism ºi pedofilie în care sunt implicaþi fotbaliºti, directori de opinie, bisnissmeni strãini ºi oameni politici – cu toþii aflaþi în zona imundã a infracþionalitãþii sexuale ºi a devianþei comportamentale.

În ambele ºtiri este vorba de tineri – într-un caz tineri abuzaþi de perverºi pe bani, în celãlalt caz – al analizei BAC-ului unde este vorba de sute de mii de tineri idioþi care vor ºi ei tot bani, vor sã o ducã bine, ca Tuddy a lui Zãvoranaca, expert parlamentar liberal ºi libertin – la nivel european – specialist al frecatului rapid ºi al ejaculãrii pe oglinda bãii, în faþa camerei de luat vederi. Ejacularea a devenit ºi temã politicã dacã ne gândim la PSD ºi situaþia lui Vanghelie, cel care a garantat-o inclusiv pe Cati Andronescu, fosta ministreasã pesedistã a învãþãmântului socialist. Sex, sex, sex, violenþã ºi promiscuitate, etnobotanice ºi beþii crâncene în ºcoli au devenit temele aproape banalizate, în ultimii ani, ale ºtirilor legate de cadrul „educaþional“ românesc. Situaþia de astãzi este de fapt radiografia unui faliment educaþional ºi moral totodatã – în care sunt de luat în calcul mai multe segmente, nu doar ºcoala, ci ºi familia, societatea în ansamblul sãu. Copii puºi pe furat la BAC, pe copiat, sunt infirmi moral, deoarece furtul este doar punctul de plecare al unor alte „cãderi“ ºi smintiri ce pot duce pe mai departe la violat, la înºelat ºi dat în cap la colþul strãzii. Copiii transmit ºi preiau lipsa de educaþie, de valori fundamentale ºi principii morale „moºtenite“ de la pãrinþii idiotizaþi ºi lobotomizaþi sistematic de cãtre mass-media, principalul formator al intervalului ultimelor douã decenii de „libertate“. Masa de oameni cinstiþi ºi simpli, a celor ce muncesc din rãsputeri pentru a-ºi educa ºi creºte copii în normalitate este agresatã zilnic de minoritatea tribunilor, politicieni cu spume la gurã ºi cu limbaj de ºantan, de „vedete tv“ scoase din bordel, de zdrenþe umane de tot felul ce dau sfaturi ºi se pricep la toate, de la politicã ºi bunã guvernare, la moralã ºi educaþie – dupã ce au supt prin batistã ori au luat-o în gurã cu hidrantul. Presa, media în ansamblul sãu, tinde sã utilizeze exacerbarea instinctelor libidinale de pagina cinci ca adjuvant al mãririi tirajelor sau a creºterii audienþei. Se creeazã un cerc vicios al accentuãrii acestui tip de mesaj, cu note sexual-orgiastice, în toate produsele media de largã circulaþie. Mesajul pronografic ºi „valorile infracþionale“ au invadat sufrageriile de data aceasta, curvetul ºi ºmenarii pãtrunzând prin intermediul televiziunii în fiecare casã, vrând-nevrând. Acum, asistãm, la nivel naþional, la extinderea unei adevãrate demenþe a jegului moral, poponarii ºi devianþa sexualã ocupând ºi strada, în marºuri demonstrative ºi sfidãtoare în buricul Capitalei, ocrotite de socialistul Oprescu ºi pãzite cu strãºnicie de jandarmi (bisexuali?). O paraditã decerebratã a ajuns sã fie fãcutã poºtã þinând în cârcã audienþa ºi tirajele a nu mai puþin de trei trusturi de presã – de la Trustul lui Voiculescu, la Trustul lui Patriciu, dar ºi altele de acelaºi fel. Membrii aceleiaºi gãºti s-au cãþãrat pe umerii curvelor siliconate ºi trag din toate poziþiile direct în creierii cretinilor de românaºi hipnotizaþi cu secvenþe fierbinþi, cu sex, poponauþi ºi manele, îºi îndeasã sarsanalele cu milioane de euro pe o audienþã obþinutã exclusiv pe baza acestei reþete. „Libertatea“, „Cancan“-ul lui Buzoianu, profesorul ºmenurilor pe energie, mogulul masoneriei ºi al securimii de pripas, „Click“, fanionul Holdingului Adevãrul al profesorului arhitect Dan Costache, zis Patriciu, unde troneazã la loc de cinste mega-profesorul Andrei Pleºu, „moralist „ cu pedigree pecerist ºi vârf al unei dilematice reþele educaþionale purtãtoare de ºorþuleþe masonice, toþi aceºti profesori, moguli ºi giga-securiºti trãiesc de pe urma uneia ca Bianca Drãguºanu, oferitã ca materie de consum la nivel naþional. ªi nu este singura ºtoarfã oferitã ca model noilor generaþii de fetiþe care au ajuns sã-ºi doreascã sã fie vedete la Big-Brother, adicã sã se lanseze în viaþã oferindu-le perverºilor bolnavi accesul pe gaura cheii televizuale la fofoloancã, þâþe, buci – singurele „valori“ de consum ale decerebraþilor care alcãtuiesc masa auditorilor acestui gen de show-uri. Devine din ce în ce mai greu sã mai butonezi programele tv, invadate de tot felul de curve neghioabe, care au devenit deja modele la nivel naþional, fie ºi dacã ne amintim de o ºtire „educaþionalã“ – cu niºte eleve idioate din Fãlticeni, care se scãlãmbãiau în bucile goale în sãlile de clasã ºi se lingeau în pãrþile intime cum le-a arãtat cãþeaua în cãlduri a lu’ Bote ºi Voiculescu cã se face. Modelul educaþional promovat de profesorul Voiculescu ºi de ceilalþi profesori menþionaþi prinde la nivel naþional dupã ce fãtucile acestei generaþii decerebrate au aflat cã e tare cool sã fii ca Bianca, Mihaela, Moni, Simona etc – târâturi toante care însã întorc banii cu gãleata, expunându-ºi viaþa mizerã ºi pulpele pline de celulitã non-stop, pânã ce gãsesc un boºorog pervers plin de bani, ca Iri, pe care aºteaptã sã-l termine cu abuz de Viagra. Mutilarea noilor generaþii este (ºi) opera pãrinþilor ºi a formatorilor de opinie publicã, deoarece copiii sunt lãsaþi de izbeliºte la televizor ºi pe stradã. De unde se aleg cu ce se pot alege mai rãu. Zilnic mass-media bombardeazã cu nesfârºite istorii de barbarie, furturi, violuri, crime, înºelãciuni, corupþie la nivel înalt. Iar pe deasupra chiar vectorii principali ai haosului moral ºi ai monstruozitãþii, „exemplele“ de cretinism, de lipsa de cinste ºi corectitudine ce definesc decãderea ºi pãrãginirea noastrã ca neam ce alunecã la vale, lipsit complet de frâne sunt personaje de influenþã publicã, politicieni ºi „jurnaliºti“. Cånd directorul postului OTV, Doru Iuga, post tv de la care cicã ar urma sã se lanseze un Partid al Poporului (mai exact un Partid al Popoului, ori al poponarilor) împreunã cu un lider politic, fost preºedinte al PRM Giurgiu ºi consilier judeþean sunt surprinºi în cadrul aceleiaºi reþele de pedofilie ºi homosexualitate se ridicã mai multe semne de întrebare decât în cazul unei „simple“ afaceri infracþionale. Prostituþie, proxenetism, pedofilie sunt doar câteva dintre acuzaþiile aduse grupului infracþional din Capitalã ºi Ilfov. Cine ºtie ce mai urmeazã ºi unde duc firele mizerabilei istorii. Oroarea detaliilor obscene surprinse de anchetatori reprezintã doar un aspect al cazului menþionat. Însã în interceptãrile poliþiei apare ºi un senator. Un legiuitor adicã, un personaj politic de vârf. Ar putea fi oare chiar „Tribunul homosexualilor“ senatorul-ºef de partid al pidosmicului peremist din Giurgiu, actual euro-parlamentar? Nu ºtim încã. Dar ne putem aºtepta la orice. Deoarece liderii spaþiului public ºi politic sunt generatori principali ai jegului moral extins, ai mizeriei morale endemice, în care se scufundã România. roncea.net
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer