O clicã comunisto-jidovitã, compusã din cei mai josnici trãdãtori de Neam ºi Þarã, cu totul strãinã de sfânta noastrã credinþã strãmoºeascã, de obiceiurile ºi tradiþiile neamului ºi de toate jertfele ºi sacrificiile fãcute de-a lungul veacului de poporul român pentru libertate ºi independenþã, s-a înscãunat acum 4 ani la conducerea scumpei noastre patrii, prin forþã ºi cu ajutor strãin. Aceastã bandã de nemernici ºi ticãloºi, dornicã numai de mãriri ºi mari demnitãþi, avidã de bun trai ºi îmbogãþire, s-a transformat în cele mai devotate ºi credincioase slugi ale Moscovei, care de la Petru cel Mare pânã în zilele noastre nu au urmãrit decât un singur scop: subjugarea tuturor popoarelor vecine sub cãlcâiul Moscovei, pentru a se realiza un mare imperiu PAN-SLAV. În trecut, ruºii ºi-au fãcut drum spre occidentul Europei ºi Balcani folosindu-se de pretextul cã apãrau popoarele creºtine de persecuþiile semilunei. Dar cum epoca rãzboaielor religioase a trecut de mult, ruºii de astãzi, credincioºi planului strãmoºilor lor, pentru a-ºi face din nou drum prin aceste pãrþi ale Europei, au substituit crucea prin ideea comunistã. Sub motiv cã urmãresc fericirea ºi bunãstarea claselor muncitoare din întreaga lume, ei îngenuncheazã þarã dupã þarã. Comunismul profetizat de Lenin ºi pus în aplicare de perfidul sãu apostol Stalin este cea mai odioasã propagandã imperialistã de subjugare a popoarelor, unicã în istoria omenirii. Doctrina comunistã se bazeazã pe descompunerea socialã a naþiunilor, pe urã ºi rãzbunare între fraþii ºi fiii aceluiaºi neam, în concluzie pe distrugerea civilizaþiei omenirii, plãmãditã cu jertfele ºi sacrificiile a sute de milioane de fiinþe omeneºti în decursul celor câtorva mii de ani. Naþiunea, un popor zdruncinat din temelii din punct de vedere moral, politic, economic ºi spiritual, cuprins de haos ºi anarhie, poate fi þinut în robie nu zeci, ci sute ºi chiar mii de ani. Ca urmare, banda comunisto-jidovitã, formatã la ªcoala trãdãrii, urii ºi rãzbunãrii de la Doftana, de când s-a înscãunat la conducerea treburilor statului, pentru a îndepãrta atenþia ºi conºtiinþa întregului popor român de la adevãratele intenþii ºi porniri criminale ale hrãpãreþilor sãi stãpâni, a dezlãnþuit cea mai crudã teroare ºi tiranie contra tuturor fiilor acestei patrii, care nu vor sã se întovãrãºeascã la ticãloºiile lor. În timp ce plugãrimea ºi clasa muncitoare este îndopatã cu aºa-zisele „luminate învãþãturi” ale demonicului Lenin ºi ale meschinului Stalin, înºelând mulþimea cã ele singure ar fi cheia fericirii ºi bunãstãrii pe pãmânt a tuturor celor ce muncesc cu braþul ºi cu mintea. MUNCITORI ªI PLUGÃRIME MUNCITOARE Cãlãuziþi de dorul vostru nestins de a vedea cât mai curând împlinite îndreptãþitele voastre revendicãri, pentru care luptaþi de atâta amar de vreme, fiind de bunã credinþã cã pretinºii voºtri conducãtori sunt însufleþiþi de cele mai curate sentimente ºi dorinþe pentru clasa muncitoare ºi întregul popor român, le-aþi încredinþat lor apãrarea intereselor clasei voastre, fãrã a vã da seama cã odatã cu aceasta ticãloºii au pus mâna pe interesele superioare ale scumpei noastre patrii ºi ale poporului român. Bestiile comuniste odatã împuternicite cu mandatul vostru, spre a scãpa de orice rãspundere, toate faptele ce le-au sãvârºit împotriva scumpei noastre patrii ºi a întregului neam le-au pus în sarcina voastrã. Poporul a voit, poporul a cerut. Aceºti cãlãi ai þãrii, care-ºi zic, spre ruºinea voastrã, reprezentanþii clasei muncitoare ºi-ai plugãrimii, prin tratatul de pace de la Paris au renunþat în numele întregului popor român la Basarabia, Bucovina ºi Dunãre, cu toate cã am contribuit la obþinerea victoriei marilor aliaþi, din Carpaþi ºi pânã în Cehoslovacia, cu jertfele a 200.000 de ofiþeri, subofiþeri ºi soldaþi. Au consimþit ca întregul popor român sã plãteascã ruºilor despãgubirile de rãzboi, în condiþii care nici peste zeci de ani nu vor putea fi plãtite. Au cedat ruºilor 70% din industriile ºi fabricile noastre, sub motiv cã au fost inamice, deºi au fost construite înainte de anul 1940. Au naþionalizat Banca Naþionalã nu pentru a veni în ajutorul muncitorilor ºi plugarilor, ci pentru a se putea mai uºor înstrãina ºi fura tezaurul þãrii. În primãvara anului 1948 banda comunisto-jidovitã ºi-a fãcut rezerve de aur în Elveþia, transportând sãptãmânal zeci de tone de aur cu avioanele Societãþii TARS. Au naþionalizat toate fabricile ºi industriile, nu pentru a uºura traiul muncitorilor ºi þãranilor, ci pentru a-ºi plasa membrii bandei comunisto-jidovite în posturile de conducere ale acestor instituþii, împiedicând astfel orice urmã de control asupra produselor fabricate. Au creat clasei muncitoare un contract colectiv de muncã, prin care muncitorii ºi-au pierdut toate drepturile ºi libertãþile muncitoreºti. Au dat plugãrimii muncitoare iluzia cã se urmãreºte bunãstarea ei, prin reforma agrarã, pentru ca apoi sã-i ia prin teroare ºi silnicie toate produsele pãmântului ºi muncii, pregãtindu-i în mod sigur dezmoºtenirea de pãmântul sfânt ºi drag, pentru care a sângerat ºi s-a jertfit sute de ani. Au fost azvârliþi din câmpul muncii sute de mii de muncitori manuali ºi intelectuali, ale cãror familii au ajuns muritoare de foame, în timp ce pretinsele societãþi de binefacere, democratice, strâng în mod abuziv ºi sfidãtor ajutoare pentru copiii ºi armata greacã, iar guvernul trimite bani ºi materiale în valoare de sute de miliarde de lei armatei comuniste din China ºi greviºtilor din Italia ºi Franþa. Au distrus brava ºi glorioasa Armatã Românã, care timp de aproape 100 de ani a fost scutul ºi chezãºia independenþei patriei noastre, înlocuind-o cu armata zisã a poporului, banda gardei comunisto-jidovite, în care toþi dezertorii ºi trãdãtorii au fost înaintaþi la cele mai înalte grade ofiþereºti. Au sãvârºit cel mai mare sacrilegiu contra Sfintei noastre Biserici ºi prealuminatei noastre ªcoli, care timp de veacuri au fost esenþa vieþii noastre spirituale ºi naþionale, transformându-le în cele mai infecte focare de propagandã comunistã. Banda comunisto-jidovitã a încheiat la începutul anului 1948 un tratat de prietenie ºi alianþã cu Uniunea Sovieticã, prin care România a fost transformatã într-o Gubernie Ruseascã, pierzându-ºi prin acest tratat suveranitatea politicã ºi economicã pe timp de 25 de ani. Tot prin acest tratat a fost trãdatã cauza celor peste 200.000 prizonieri români care mai zac în lagãrele ºi închisorile din Siberia, fiind abandonaþi definitiv. Au alungat monarhia, care timp de 80 de ani de domnie a închegat, dezvoltat ºi consolidat þara noastrã, fãrã sã fi fost consultatã voinþa poporului român. Au umplut închisorile ºi lagãrele cu sute de mii de muncitori, þãrani ºi intelectuali, care au îndrãznit sã gândeascã ºi sã simtã româneºte, împiedecând astfel orice încercare de afirmare a drepturilor omeneºti. Au fost masacraþi pe frontierele de vest ºi sud-vest, de la înscãunarea la domnie a bandei comunisto-jidovite, mii de persoane care au încercat sã pãrãseascã þara pentru a-ºi câºtiga libertatea. MUNCITORI ªI PLUGÃRIME MUNCITOARE Acum, când cunoaºteþi toate ticãloºiile ºi crimele ce au fost sãvârºite de banda comunisto-jidovitã contra scumpei noastre patrii ºi a întregului popor român, a merge mai departe alãturi de ea înseamnã a vã angaja în faþa patriei ºi a întregului popor român cu cea mai grea rãspundere, ce nu vã va fi iertatã niciodatã. ROMÂNI ªI TOATE NAÞIONALITÃÞILE CONLOCUITOARE Banda comunisto-jidovistã de la Doftana, al cãrei numãr nu trece de câteva sute de indivizi, prin înscãunarea ei la conducerea scumpei noastre patrii a dat cea mai grea palmã demnitãþii ºi onoarei unui popor de 18 milioane de locuitori, iar guvernarea lui Petru Groza a înscris cea mai neagrã paginã în istoria poporului român. Armata, economia, finanþele, bogãþiile solului ºi subsolului ºi apãrarea intereselor superioare ale patriei noastre au fost încredinþate jidanilor ºi strãinilor. Armata este condusã de dezertorul ºi trãdãtorul de patrie, fostul locotenent Emil Botnarciuc (Bodnãraº). Siguranþa internã este condusã de jidovitul Teohari Georgescu ºi satrapii ruºi. Economia naþionalã este încredinþatã jidanului Maurer, finanþele þãrii secuiului Laslo Luca, agricultura – cizmarului ungur Vaida, pãdurile – ungurului Vincze, minele ºi petrolul românesc sunt administrate de jidanul Moiºe Cohn (Miron Constantinescu), iar asigurãrile sociale ale întregii clase muncitoare sunt în mâinile jidanului bucovinean Lothar Würtzel (Rãdãceanu). Apãrarea intereselor superioare ale sfintei noastre patrii în relaþiile cu celelalte state au fost încredinþate jidoavcei galiþiene Ana Pauker, membrã în Comitetul Central al Partidului Comunist Bolºevic de la Moscova. Înaltul prezidium a fost onorat cu prezenþa jidoavcei basarabence Liuba Chiºinevschi, iar preºedinþia Consiliului de Miniºtri – jidanului Zeigher. ROMÂNI ªI TOATE NAÞIONALITÃÞILE CONLOCUITOARE De aproape 5 ani în scumpa noastrã patrie s-a dezlãnþuit cea mai bestialã teroare, iar întregului popor român i s-a impus sã plãteascã cel mai greu tribut, cum nici pe vremea turcilor ºi a fanarioþilor nu s-a pomenit. Banda comunisto-jidovitã ne-a vândut ºi jefuit þara de toate bogãþiile ei, iar blândului ºi harnicului popor român i-a pregãtit o soartã de sclavie veºnicã sub cãlcâiul Moscovei. Dupã ani de suferinþe, dureri ºi umilinþe a sosit timpul redeºteptãrii. Frontul Apãrãrii Naþionale, prin prezenta proclamaþie, cheamã la luptã pe toþi Românii ºi Naþionalitãþile Conlocuitoare pentru eliberarea sfintei noastre patrii de sub jugul groaznicei tiranii a bestiilor comunisto-jidovite. Frontul Apãrãrii Naþionale este organizaþie de luptã, nicidecum politicã, care sã urmãreascã luarea puterii în stat. Dupã curãþirea Scumpei Noastre Patrii de bestiile comunisto-jidovite, întreaga naþiune românã îºi va spune cuvântul prin vot, secret, liber ºi universal: cine va trebui sã conducã. În Frontul Apãrãrii Naþionale se pot înrola toþi cetãþenii conºtienþi ai aceste patrii, indiferent de naþionalitate sau credinþã politicã, care vor sã lupte ºi sã se sacrifice pentru: –         libertatea ºi independenþa patriei –         libertatea ºi respectarea tuturor drepturilor omului –         libertatea cultului –         libertatea gândului, scrisului ºi cuvântului –         libertatea ºi respectarea muncii –         libertatea iniþiativei ºi proprietãþii individuale. Români ºi toate naþionalitãþile conlocuitoare din toate colþurile patriei noastre: UNIÞI-VÃ! Trebuie sã arãtãm lumii întregi cã 18 milioane de locuitori doresc libertatea ºi cã ºtiu sã lupte ºi sã se sacrifice pentru ea. Numai atunci Marii noºtri Aliaþi ne vor ajuta sã ne recãpãtãm independenþa Patriei ºi Libertatea întregului popor român. TRÃIASCà ÎNFRÃÞIREA PE VECI A POPORULUI ROMÂN CU TOATE NAÞIONALITÃÞILE CONLOCUITOARE! TRÃIASCà ROMÂNIA MARE; LIBERà ªI INDEPENDENTÃ! TRÃIASCà REGELE! CHEZêIA SCUMPEI NOASTRE PATRII ªI A DEZVOLTÃRII ÎN LIBERTATE A ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN! „MOARTE trãdãtorilor de neam ºi þarã” „MOARTE cãlãilor poporului Român” „MOARTE bestiilor comunisto-jidoviste” FRONTUL APÃRÃRII NAÞIONALE!

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer