O femeie avea pietre la fiere si a mers la parintele Arsenie.
Era programata pentru operatie inca parintele i-a spus ” ma, nu te du la nici o operatie; tu fa ce-ti spun eu…
Cand te duci acasa sa te duci sa iti cumperi si sa iti face ceai de limba cerbului cu coaja de portocala dar neindulcit.
Bea asa timp de cateva luni, 2-3 luni, bea asa in loc de apa si apoi du-te la control”
Ceaiul acesta zdrobeste pietrele si le transforma in nisip.
O piatra localizata la fiere nu se poate elimina decat zdrobita si cu acest ceai se zdrobeste pe cale naturala.
Sa incerce toti careau probleme cu fierea si sa vada cum se vor simti.
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Pãrintele cunoºtea medicinã ºi de multe ori ne spunea cã “transpirãm” din cauzã cã nu ne funcþioneazã bine rinichii.
Îi spuneam cã îmi cade pãrul iar el ne dãdea remedii, cã ºi pãrul trebuie sã se hrãneascã ºi ne spunea sã facem gãlbenuº de ou cu ulei de ricin ºi sã ne spãlãm capul ºi sã-l clãtim cu oþet de mere.
Totdeauna ne dãdea soluþii la probleme de sãnãtate.
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Altãdatã a venit un bolnav de plãmâni ºi Pãrintele i-a zis sã ia hrean plãmãdit cu miere de albine, spunându-i cã “Cel ce a fãcut cerul ºi pãmântul e în stare sã lipeascã o piele ruptã”.
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Cine-i ingust la minte, nu are leac nicaieri.
Daca impiedici un guturai prin medicamente il transformi in alte primejdii. Lasa fazele obisnuite ale bolii ca-i cel mai bun leac al ei.(al bolii).
Ferirea de frig ajunge.
Parca toate lucrurile unui om seamana cu stapanul lor.
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Mersese la Pãrintele o femeie din Fãgãraº (d-na Burlea) destul de în vârstã, care avea probleme cu ochii (cataractã) dar ajunsã în faþa lui, femeia a uitat pentru ce a venit la dânsul.
Pãrintele o întreabã: “Care-i baiu’ mã femeie?” iar ea îi rãspunde:
“Pãi Pãrinte, am venit aºa, ca sã vã vãd,”.
Pãrintele o întreabã : “N-ai venit pentru asta, mã! Nu ai venit pentru ochi?”. Bãtrânica îi rãspunse: “Vai Pãrinte, mã iertaþi, dar chiar pentru asta am venit la sfinþia voastrã”.
Pãrintele Arsenie îi spune: “Mã ºi ce þi-au spus doctorii? Sã te duci ºi sã te operezi. Aºa-i?”.
“Da, Pãrinte”.
“Mã, îi spune Pãrintele, sã nu te duci la operaþie, cã o sã rãmâi oarbã. Sã faci ce-þi spun eu. Primãvara, sã pui o sticluþã la viþa de vie ºi din seva pe care o aduni în sticluþã, sã iei câteva picãturi cu pipeta ºi sã-þi pui în ochi ºi nu o sã mai ai nevoie de operaþie”.
Dupã un timp m-am întâlnit cu femeia ºi cu adevãrat nu a mai fost nevoie de intervenþie chirurgicalã, pentru cã îi trecuse cataracta cu seva de la viþa de vie, precum îi spusese Pãrintele.
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Odata Parintele a spus:
 “Cand imi dati “telefon” sa staruiti, ca vin “telefoane” din mai multe parti si nu stiu de unde vine “telefonul”” dar nu era vorba de telefonul propriu-zis.
Daca te gandeai la Parintele, Parintele simtea ca cineva ii cere ajutor.(Ierod. Ieronim Coldea).
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Când eram copil locuiam în Lisa, nu departe de Mânãstirea Brâncoveanu. Eram 10 fraþi (5 bãieþi ºi 5 fete).
Numele de fatã îl aveam Andreiaº.
Aveam 13 ani când sora mea cea mare, Elena, de 23 de ani, era bolnavã de ochi (o dureau ochii, îi curgeau lacrimile ºi îi scãdea vederea).
Se gândea sã meargã la Bucureºti pentru operaþie.
Dar într-o duminicã, fiind la mãnãstire, a ieºit Pãrintele Arsenie din bisericã ºi a strigat (era multã lume): “Leana din Lisa, vino-ncoace”.
Când s-a apropiat i-a spus: “Tu eºti bolnavã cu ochii. Sã nu te duci la medic la Bucureºti sã faci operaþie”.
I-a adus apã sfinþitã: “Cu ea sã te speli pe ochi”.
Aºa a fãcut ºi boala i-a trecut imediat.
De atunci a mers tot timpul la mãnãstire ºi ne-a luat ºi pe noi, surorile.
Aºa am ajuns sã merg ºi eu în fiecare duminicã. (Bãlan Silvica – Fãgãraº)
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
O fatã de 13 ani, oloagã, dintr-un sat din Ardeal, a stat o sãptãmânã la mãnãstire.
Pãrintele Arsenie a fãcut rugãciuni asupra fetei, ea fiind pusã pe un scaun în faþa altarului.
Pãrintele a întrebat-o : Crezi în Iisus Hristos, în Dumnezeu -Tatãl, în Maica Domnului?
Ea a rãspuns: Cred din toatã inima. La fel i-a întrebat ºi pe pãrinþii fetei care au rãspuns cã ºi ei cred.
Pãrintele i-a zis fetei: Dacã crezi, scoalã-te ºi mergi!
Ea a rãspuns cã nu poate.
Atunci Pãrintele i-a zis iarãºi:
Dacã crezi în Iisus Hristos, scoalã-te ºi vino la mine!
Atunci fetiþa s-a sculat pe picioarele ei, ajutatã ºi a mers spre Pãrintele Arsenie.
Pãrintele i-a spus cã atât cât va trãi sã nu se ducã în lume la distracþii, baluri, dansuri ºi sã se încredinþeze în mâinile lui Dumnezeu.
Dar dupã 2 ani, la 15 ani, fiind frumoasã, a mers la un bal ºi astfel la scurt timp fata a murit.
Pãrintele Arsenie se izola de lume la izvorul din pãdure.
Apa de acolo devenise sfinþitã prin rugãciunile lui, fiind izvor de mântuire creºtineascã.
Vor fi vremuri grele iar cei ce se vor osteni pânã acolo vor fi pãziþi ºi rãsplãtiþi de Domnul Iisus Hristos ºi vor avea putere în credinþã.
Mulþi credincioºi vin la acest izvor cu putere vindecãtoare de orice boalã, depãrtând gândurile rele ºi duhurile necurate.
(Bârsan Elena – Sâmbãta de Sus)
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Schimbarea mea s-a petrecut cu viteza ºi tãria unui fulger.
Îmbrãcatã subþire, cu pantofi decupaþi ºi talpã de plutã, mã plimbam ca un fotomodel printre oameni.
La mormântul Pãrintelui însã, ceva s-a nãruit în mine.
Am început sã plâng fãrã contenire ºi prin faþa ochilor îmi treceau toate pãcatele pe care le sãvârºisem.
Nu ºtiu cât timp am stat la mormânt dar când am revenit în curtea bisericii, aveam un dor cumplit de mântuire, un dor sfãºietor sã rãmân acolo, sã nu mã mai despart de Pãrintele.
Era peste puterile mele sã mai plec.
Prietenii care mã aºteptau la maºinã nu au înþeles nimic.
Credeau cã am înnebunit, cã trec printr-o crizã de delir mistic.
Într-o secundã am lãsat în urmã tot: o carierã strãlucitã, o casã superbã în cartierul Primãverii din Bucureºti, luxul ºi toate deºertãciunile vârstei.
Am câºtigat infinit mai mult: ajutorul ºi mângâierea Pãrintelui.
(Maica Maria – Mãn. Prislop)
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
De câte ori mergeam la Drãgãnescu, întâlneam o credincioasã, Mariana Dodi din Bucureºti, care pregãtea pliculeþe cu mir ºi le împãrþea la credincioºi.
La aceastã femeie Pãrintele îi spunea mereu cã ea are “sã scape din toate”.
Acest lucru s-a adeverit ºi cu ocazia cutremurului din 1977.
Locuind la un bloc cu nouã etaje, foarte vechi, împreunã cu o femeie care urma sã nascã ºi pe care o gãzduia, în timpul cutremurului au intrat sub tocul uºii, aºa cum se obiºnuieºte în asemenea situaþii.
Instalaþiile fiind foarte vechi, blocul a explodat, aruncându-le pe amândouã în mijlocul strãzii scãpând astfel cu viaþã în timp ce restul locatarilor au murit.
S-a scris chiar o carte la Bucureºti care este intitulatã “Mariana Dodi”.
(D-na M.A.)
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Înainte de cãsãtorie ne-am dus amândoi la Mãnãstirea Prislop pentru a primi de la Pãrintele Arsenie binecuvântare pentru cãsãtorie, sã ne spovedim ºi sã ne împãrtãºim.
Odatã cu noi a venit la mãnãstire ºi un bãiat de vreo 25 de ani, olog.
Patru oameni l-au dus în braþe.
Sâmbãtã seara l-a spovedit, iar duminicã oamenii l-­au dus în bisericã.
Când ne-am împãrtãºit cu toþii, acel olog a rãmas în urmã.
Oamenii s-au apropiat sã-l ridice, dar Pãrintele Arsenie i-a zis unuia:
 “Nu-l lua de braþ, Gheorghe . Ridicã-te în picioare”.
“Dar, Pãrinte de patru ani de zile nu am mai umblat !”.
“Ridicã-te în picioare ºi zi: Doamne, Iisuse Hristoase, ajutã-mã! Dai un pas, mai dai un pas ºi zi: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fã ca Sfânta Împãrtãºanie sã pãtrundã în toate încheieturile mele, în toþi rãrunchii mei ºi sã mã fac sãnãtos”.
ªi l-a împãrtãºit ºi a ieºit din bisericã la braþ cu acei oameni.
S-a mirat toatã lumea, iar mama lui plângea de bucurie de uda pãmântul. (Cismaº Eugenia, 78 ani, Fãgãraº)
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Un bãrbat de vreo 50 de ani se arsese pe faþã cu azot ºi era desfigurat. Dar nu pentru asta venise la Pãrintele, ci doar pentru a-­i înmâna un modest pomelnic.
Duhovnicul l-a strãpuns cu privirea, dupã care l-am auzit spunând:
“De ce crezi tu, creºtine, cã te-ai ars chiar pe faþã, ca sã fii respingãtor pentru toatã lumea? “.
Bãrbatul amuþise.
“Sã-þi spun eu de ce.Þi-ai bãtut joc de o fatã în tinereþe, dar nu ai luat-o de nevastã. A rãmas singurã, pânã la vârsta asta ºi este ºi stearpã pe deasupra fiindcã a avortat, ca sã evite ruºinea unui copil fãrã tatã, iar de atunci n-a mai putut rãmâne însãrcinatã. Ai pãcãtuit ºi tu, dar ai împins-o ºi pe ea spre pãcat! Acum plãteºti cu suferinþa asta.”
Omul îºi plecase ochii în pãmânt ºi plângea înfundat, cu pomelnicul uitat într-o mânã.
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Eram cu Pãrintele Arsenie ºi l-am întrebat:
 “Ce sã facem Pãrinte, cã acum este foarte rãu”.
Pãrintele zice: “Va veni ºi mai rãu”.
Zic: “Parcã toate sunt otrãvite. Nici nu ne mai vine sã mâncãm”.
“Mã, face-þi semnul sfintei cruci pe tot ce mâncaþi: apã, ceai, cafea, prãjiturã, fructe, bãuturã, mâncare, pâine. De ar fi dat chiar ºi cu otravã, Sfânta Cruce anuleazã tot ce este otrãvit”.
(Maria Matronea, Sibiu)
RE: Arsenie Boca – minuni, marturii, sfaturi
Mi-a spus cã de sus ne va ajuta mai mult decât de jos ºi sã-l chemãm aºa:“Preot monah Arsenie, trimite-mi duhul tãu paznic ºi dã-mi sãnãtate ºi liniºte. Depãrteazã de la casa mea necazurile ºi suferinþele, cã ai Duh Sfânt”.
 (Chiº Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. Mureº)
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer