Ministerul S�n�t��ii organizeaz� joi, 11 mai 2017, ora 10.00 la sediul Institutului Na�ional de S�n�tate Public�, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucure�ti, �edin�a public� de dezbatere a proiectului de Lege privind organizarea și finanțarea activit�ții de vaccinare a populației �n Rom�nia. Dezbaterea este deosebit de important� deoarece prin acest proiect de lege se �ncearc� impunerea obligativit��ii vaccin�rii, m�sur� ce �ncalc� drepturile �i libert��ile cet��ene�ti. Potrivit anun�ului publicat pe site-ul Ministerului S�n�t��ii, num�rul de locuri alocate participan�ilor la dezbatere este limitat la 180, iar persoanele ce doresc s� participe �i s� ia cuv�ntul la dezbatere trebuie s� se �nscrie la adresele de mail propuneri@ms.ro �i moancea@ms.ro Termenul limit� de trimitere a solicit�rilor de �nregistrare este MIERCURI 10.05.2017, ora 10.00; Este deosebit de important� implicarea �i participarea la aceast� dezbatere public� �n condi�iile �n care p�n� la acest moment, Ministerul S�n�t��ii a refuzat s� fac� publice:

  • raport�rile de pe ultimii 10 ani de la medici, p�rin�i �i apar�in�tori, privind efectele adverse ale vaccinurilor administrate copiilor.
  • Documentele �i propunerile furnizate de persoanele juridice enumerate la pct. 6.1 din expunerea de motive la proiectul de lege (Ministerul Educației Naționale – Institutul Național de S�n�tate Public� – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile – Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului “Alfred Rusescu”. – Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Asociația Medicilor de Familie București – Societatea Rom�n� de Microbiologie – Societatea Național� de Medicina Familiei – Colegiul Medicilor din Rom�nia – Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din Rom�nia – Casa Național� de Asigur�ri de S�n�tate – Agenția Național� a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – Societatea civil� – asociații de pacienți, asociații de p�rinți, organizații neguvernamentale)
  • Avizele de la Curtea de Conturi, Consiliul Suprem de Ap�rare al ��rii;
  Prezent�m �n continuare un model succint de solicitare de participare la aceast� dezbatere public�, pe care desigur c� fiecare dintre persoanele interesate �l poate adapta �n func�ie de aspectele pe care dore�te s� le detalieze �n cadrul dezbaterii:   C�tre Ministerul S�n�t��ii �n aten�ia Domnului Ministru al S�n�t��ii Florian-Dorel BODOG Subsemnatul ……………, cu domiciliul �n …………, str. …………… nr. ………., sector ……….., legitimat cu C.I. Seria ………….. nr. ……………….., av�nd telefon nr ………………….., �n conformitate cu disp. art. 6 pct. 7 din legea nr. 52/2003 solicit �NSCRIEREA �n calitate de participant la �edin�a public� de dezbatere a proiectului de Lege privind organizarea și finanțarea activit�ții de vaccinare a populației �n Rom�nia organizat� de Ministerul S�n�t��ii �n data de joi, 11 mai 2017, ora 10.00 la sediul Institutului Na�ional de S�n�tate Public�, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, Bucure�ti. �n sus�inerea pozi�iei mele referitoare la proiectul privind legea vaccin�rii, solicit �nscrierea la cuv�nt �n vederea prezent�rii recomand�rilor pe care doresc s� le fac cu referire concret� la proiectul de act normativ �n discu�ie. Propunerile mele cu privire la proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activit�ții de vaccinare a populației �n Rom�nia publicat pe site-ul Ministerului s�n�t��ii la data de 11.04.2017 la adresa http://www.ms.ro/2017/04/11/lege-privind-organizarea-si-finantarea-activitatii-de-vaccinare-a-populatiei-in-romania/ sunt urm�toarele: PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE ACT NORMATIV SUPUS DEZBATERII PUBLICE Art. 2 pct. 6 se modific� astfel: “Statul rom�n, prin fondurile proprii ale Ministerului S�n�t��ii și prin FNUASS, asigur� vaccinuri eficace și sigure corespunz�toare standardelor europene �n materie de siguran�� a s�n�t��ii popula�iei. �n propunerea ini�ial�, standardele erau “interna�ionale”, termenul fiind mult prea vag – �n condi�iile �n care nu exist� standarde interna�ionale unanim acceptate �n material siguran�ei vaccinurilor. Aceast� formulare va �mpiedica pe viitor importarea de vaccinuri ne-conforme standardelor europene, produse sub diferite licen�e din ��ri din afara UE, cum a fost cazul vaccinului Hexacima importat �n anii trecu�i din Kazahstan, ce a produs numeroase efecte adverse. Dup� art. 2 pct. 7 din Lege, se adaug� urm�toarele: Art. 2 pct. 8 Diagnosticul, tipul de reac�ie advers� postvaccinal�, tratamentul optim al oric�ror reac�ii adverse ale vaccin�rii precum și compensarea oric�ror efecte invalidante vor putea fi dispuse �i de c�tre instan�ele judec�tore�ti, �n baza normelor civile privind r�spunderea civil� delictual�, �n baza unor expertize de specialitate dispuse de c�tre instan��. �n acest sens, produc�torul, distribuitorul, medicul �i dup� caz, persoana care a administrat vaccinul, vor r�spunde �n solidar prentru efectele adverse produse de vaccin, �n m�sura �n care se va stabili existen�a unei culpe privind procesul de produc�ie, con�inutul vaccinului, modalitatea de transportare, p�strare �i administrare a vaccinului. Art. 2 pct. 9 �n scopul prevenirii reac�iilor adverse postvaccinale, medicul are obliga�ia de a efectua verific�ri �i teste ale pacientului privind starea de s�n�tate a acestuia sau cu privire la eventuale intoleran�e la substan�ele aflate �n componen�a vaccinului, �i de a-l informa pe acesta �n situa�ia �n care constat� c� exist� riscuri privind eventuale efecte adverse postvaccinale. �n acest sens, se va analiza inclusiv istoricul medical al pacientului, existen�a unor alergii sau intoleran�e la diferite substan�e, iar �n situa�ia constat�rii existen�ei acestora, at�t medicul c�t �i pacientul pot refuza administrarea vaccinului. �n aceste situa�ii, medicul poate propune pacientului forme de imunizare sau tratament alternativ, �n acord cu starea de s�n�tate a pacientului. Art. 3 pct. 1 lit g se modific� astfel: Reac�ie advers� postvaccinal� – reac�ie nedorit� ap�rut� �n urma vaccin�rii �i care se poate datora fie vaccinului fie particularit��ilor persoanei vaccinate. Se elimin� pasajul ce prevede c� Sunt excluse reac�iile adverse datorate modului de administrare, dozei administrate �i altor condi�ii care �in de actul medical. O reac�ie advers� nu este totdeauna un efect advers. Efectele adverse sunt efecte secundare efectului dorit �n urma actului medical.” �n realitate, pot ap�rea reac�ii adverse postvaccinale �i �n condi�ii ce �in de actul medical, cum ar fi obliga�ia medicului de p�strare a vaccinului la temperaturi �ntre 2 �i 8 grade celsius sau de a nu administra anumite tipuri de vaccin persoanelor cu imunitate sc�zut� datorit� unor boli sau intoleran�e, ne-depistate de medic din culpa sa profesional�. �n situa�ia �n care o astfel de obliga�ie nu este respectat�, nu vorbim despre un efect advers de tip secundar, ci chiar de reac�ii adverse importante ce se pot produce din culpa medicului. La art. 3 pct. 1 lit n) “Furnizorii de servicii medicale de vaccinare – medicii de familie, medicii pediatrii, medicii specialiști de boli infecțioase, alți medici vaccinator” – se adaug� �i “comisii sau consilii de specialitate cu rol consultativ sau decizional �n organizarea �i implementarea activit��ilor de vaccinare din Rom�niaLa art. 4, 7 pct. 2 se elimin� termenul “obligatorii”. La art. 7 pct. 3 se adaug� urm�torul paragraf: adeverința care atest� contraindicația definitiv� la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile va putea fi emis� �i de c�tre un medic specialist, la cerere. La art. 8 pct. 2 lit. b se elimin� men�iunea “definitive”. La art. 8 se adaug� pct. 4 “�n toate cazurile, copiilor care nu fac dovada efectu�rii vaccin�rilor obligatorii, nu li se poate interzice accesul la educa�ie, �nv���m�nt �i activit��i �n colectivitate dec�t �n condi�iile �n care se constat� de c�tre medicul de colectivitate c� ace�tia reprezint� un risc real de contagiune pentru colectivul respectiv, �i doar pentru perioada �n care exist� acest risc.” Considerente: se prezum� faptul c� indvizii beneficiaz� de o stare de s�n�tate natural�, normal� iar m�sura izol�rii sau interdic�iei particip�rii la activit��i colective nu trebuie luat� dec�t pentru perioadele de contagiune, �n caz contrar �nc�lc�ndu-se dreptul constitu�ional la educa�ie. La art. 17 pct. 1 lit. p se adaug� urm�torul paragraf: “Medicii din maternit��i �i medicii de familie pot refuza administrarea unui vaccin dac� apreciaz� c� exist� riscul unei reac�ii adverse postvaccinale.”   Cu stim�,]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer