Mare inflamare în blogosfera ortodoxã ºi nu numai, pe tema religiei în scoli. Bãtãlia a ajuns ºi pe sticlã la TV, unde Binele ºi Rãul parcã dau bãtãlia finalã care va hotãrî ziua Armaghedonului – cel puþin aºa o vãd religioºii.

Pe de-o parte sunt soroºiºtii, în frunte cu dl. Emil Moise, un mai vechi inamic al celor sfinte, care prin 2006 reuºise sã obþinã o hotãrâre a Consiliului Naþional Pentru Combaterea Discriminãrii prin care instituþiile de învãþãmânt erau obligate sã scoatã icoanele de pe pereþii sãlilor de clasã – pentru a nu ofensa sentimentele religioase ale altor copii de culte diferite de cel ortodox (inclusiv atei). Evident la acel moment s-a reuºit anularea în faþa instanþelor de contencios administrativ, a acelei decizii aberante a CNCD-ului, cãci judecând dupã logica acelei decizii, ar trebui sã dãm crucile jos de pe biserici ºi sã le acoperim vitraliile cu Mântuitorul, pentru a nu-i ofensa pe evreii ultraortodocºi (din ce în ce mai mulþi pe la noi !) care spumegã la adresa lui Iisus Hristos, numindu-l plini de urã în cele mai abjecte moduri.
Acum, ofensiva anti-ceºtinã ºi-a mai reglat tirul, cãutând sã îºi adapteze argumentele anti-religioase în aºa manierã încât sã capteze bunãvoinþa ºi susþinerea populaþiei, în special a tinerilor.
Astfel, din anti-religios, discursul ateu s-a transformat în anti-clerical ºi anti-instituþional. Duºmanii lui Hristos nu-l mai atacã direct pe El, ci îi atacã trupul sãu pãmântesc, respectiv Biserica Sa,  cãci se spune cã fiecare ceºtin ca membru al Bisericii sale, este un mãdular viu al lui Hristos.
ªi se atacã Biserica pentru slãbiciunile lumeºti ale pãstorilor sãi. Este scoasã în evidenþã ºi îngroºatã lãcomia preoþilor, somptuozitatea straielor, luxul deºãnþat al unora dintre clerici. Sunt criticate excesele Bisericii, cheltuielile exorbitante, scutirea de impozite, sumele enorme cheltuite pe catedrale în oraºe în care spitalele sunt arhipline.
Cu alte cuvinte, discursul anti-creºtin a îmbrãcat o nouã formã, mult mai perversã. I se pune în cârcã Bisericii, i se reproºeazã lui Hristos toate neajunsurile ºi inechitãþile societãþii actuale. De ce nu se ocupã Biserica de bolnavi, de sãraci ºi de cei oropsiþi ? De ce condiþioneazã Biserica Sfintele Taine de plata unor bani ?! De ce preotul ortodox este plãtit de la bugetul de Stat uneori mai bine ca un profesor sau doctor ?
Respectivii atacatori ai Bisericii încearcã în fapt o scãdere a popularitãþii Bisericii Ortodoxe, a influenþei ei, prin ponegrirea ei constantã. Spre exemplu, site-ul „umoristic” timesnewsroman.ro afiºeazã periodic mici pamflete la adresa Patriarhului Daniel ºi a Bisericii, transformându-l pe acesta în personificarea lãcomiei ºi foamei de bani. Acest laitmotiv, repetat insidios, va da roade în final, aºa cum s-a ajuns sã se impunã în conºtiinþa publicã imaginea unor oameni politici ca Nicolae Vãcãroiu ºi Traian Bãsescu ca fiind beþivi notorii.
La fel ºi cei de la Caþavencul condus de Mircea Toma (alt soroºist care îºi ia solda de la evreii anti-creºtini), atacã insidios la portofel, în ideea cã românul sãrac va face front comun cu ei, împotriva Bisericii.
Unii dintre aceºti tembeli care scriu cu sârg, dându-ºi cu pãrerea de ce nu e bine sã facã copii ore de religie în ºcoli, nici mãcar nu au copii deci nu scriu din perspectiva unicã a unui pãrinte, ne-cunoscând îndeaproape problematica orelor de religie sau conþinutul acestora.
Aceºti mercenari ai jidãnimii urâtoare de Hristos deplâng cu voci false îndoctrinarea religioasã a copiilor cu “false valori” morale, “desuete”, “de ev mediu întunecat”, apreciind cã copii trebuie lãsaþi “liberi sã îºi aleagã religia”.
Adicã liberi sã ce, mãi dragi manipulatori de profesie ? Fetele, libere sã devinã curve, conform modelelor oferite cu dãrnicie pe ecranele televizoarelor ? Bãieþii liberi sã devinã homosexuali, hoþi, ºmecheri, fotbaliºti ? Ce oferiþi voi în locul orelor de religie acestor copii, care nici mãcar nu sunt ai voºtri ?
Fiul meu urmeazã orele de religie la ºcoalã. ªi îi prind bine. Purtând cu el discuþii despre ce învaþã acolo, am fost uimit sã aflu despre ce lucruri frumoase le vorbeºte profesoara de religie. A învãþat sã se roage (lucru pe care mulþi pãrinþi, mult prea grãbiþi datoritã vieþii trepidante de zi cu zi, uitã sã îl mai facã), sã înþeleagã religia în care a fost botezat, principiile ºi valorile sale. ªi eventual, este liber sã adere la ele sau sã le respingã, cãci am observat cã generaþia aceasta nouã a dezvoltat o rezistenþã pasivã foarte fermã la orice tip de îndoctrinare.
Eu nu mã tem cã orele de religie vor dispãrea din ºcoli datoritã atacului ateilor. Ca un ultim argument, vã voi spune cã în general copii iau note bune la religie, ceea ce îi face în mod natural pe pãrinþi sã opteze PENTRU frecventarea orelor de religie în scopul ridicãrii mediei generale, medie care contreazã la admiterea la liceu. De aceea, toþi pãrinþii din clasa fiului meu au semnat declaraþia pentru frecventarea orelor de religie. Cine ºtie, poate dintr-o orã de religie pe sãptãmânã în ºcoalã, facem douã, dacã ne supãrã soroºiºtii…
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer