Cum se împacã medicina modernã cu YogaGalerie foto (6)

Ne confruntãm în prezent cu numeroase boli cronice datorate îmbãtrânirii, problemelor de mediu ºi stilul de viaþã hedonist, cum ar fi cancerul, diabetul, osteoporoza ºi bolile cardiovasculare, precum ºi multe boli incurabile, cum ar fi SIDA. O metodã pentru a aborda mai eficient aceste provocãri este integrarea diferitelor tehnici tradiþionale de vindecare, inclusiv Yoga. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a adaugat recent o nouã dimensiune la înþelegerea modernã a sãnãtãþii, dimensiunea spiritualã. Un nou semn cã douã lumi pânã nu demult aparent incompatibile gasesc puncte de congruenþã. Yoga implicã o abordare holisticã a vindecãrii, luând în calcul toate straturile fiinþei umane: fizic, mental, emoþional, spiritual. Medicina se bazeazã pe anatomie, fiziologie, biochimie ºi pe relaþia structurã-funcþie între celule, þesuturi ºi organe. Aceasta se concentreazã pe diagnosticarea ºi tratamentul bolilor acute prin medicamente, chirurgie, radiaþii ºi alte modalitãþi de tratament. Medicina modernã are ca scop final o stare fizicã ºi mentalã optimã. Yoga urmãreºte, de asemenea, atingerea bunãstãrii mentale ºi fizice, deºi metodologia diferã. În timp ce medicina modernã are multe de oferit omenirii în tratamentul ºi managementul unor boli acute, accidente ºi boli transmisibile, Yoga are numeroase avantaje în ceea ce priveºte posibilitãþile de prevenire ºi de reabilitare, aducând în plus multe metode de gestionare ºi combatere a bolilor. În timp ce ºtiinþa modernã cerceteazã exteriorul pentru a gãsi cauza bolii, învãþãtura Yoga recomandã o înþelegere a aspectelor profunde, interioare. Anatomie ºi fiziologie Terapeuþii ºi practicanþii Yoga pot beneficia de pe urma analizei complicate ºi detaliate oferite de medicina modernã, organismul fiind defalcat în sisteme, apoi în organe, þesuturi ºi în cele din urmã în miliarde de celule. Pe de altã parte, tradiþia Yoga are o interpretare mai holisticã, bazatã pe Pancha Koshas (cinci înveliºuri) ajutându-i pe medici sã înþeleagã cã omul nu este doar “un corp” ºi cã existã alte 4 straturi la fel, dacã nu mai importante decât cel fizic. Omul este o manifestare a Divinului ºi are nu doar corpul fizic, ci, de asemenea, un corp de energie, un corp mental, un organism de înþelepciune ºi un organism de fericire veºnicã. O înþelegere a anatomiei psihice, a fiziologiei Nadis-urilor (canalele energetic din corp) ºi Chakrelor (centrele de energie) cuplatã cu înþelegerea practicã a detaliilor corpului fizic poate inspira celor preocupaþi de sãnãtatea omului cunoaºterea realã a sinelui în toate aspectele sale. Dr. Georg Feuerstein spune “Cu mult înainte ca fizicienii sã descopere cã materia este energie ce vibreaza cu o anumita frecvenþã, yoghinii din India au înþeles cã acest corp-minte este ca o manifestare ludicã a puterii ultime (Shakti), aspectul dinamic al realitãþii. Ei ºi-au dat seama cã pentru a descoperi adevãratul Sine, trebuie valorificat potenþialul atenþiei, deoarece energia din corp-minte urmeazã atenþia.” Un exemplu simplu este creºterea mãsurabilã a fluxului sanguin la degetele de la mâini sau de la picioare când ne concentrãm asupra lor. Yoghinii pun mare accent pe destinaþia atenþiei lor, deoarece mintea creeazã tipare de energie, provocând obiceiuri de gândire ºi de comportament care pot fi dãunãtoare pentru cãutarea fericirii autentice Profesorul universitar Dr. SV Rao, medic ºi eminent om de ºtiinþã Yoga, spune: “Yoga este o ºtiinþã, deoarece este verificabilã. Yoga ca ºtiinþã de a trai este, de asemenea, o arta. Yoga, prin urmare,poate fi definitã ca ºtiinþa ºi arta de a trai optim.” Sistemul de prevenþie a bolilor Stilul de viaþã yoga, care include Yama ºi Niyama poate ajuta la prevenirea unor boli moderne precum Hepatita B ºi SIDA. Curãþenia care este predatã prin intermediul Saucha poate preveni ºi limita rãspândirea bolilor contagioase ºi infecþioase. Pacea mentalã ºi atitudinile Yoga, cum ar fi Pratipaksha Bhavanam (transformarea gândurilor negative în gânduri pozitive prin considerarea punctului de vedere opus), Samatvam (calmarea minþii) ºi Vairagya (detaºarea dezinteresatã) pot ajuta la prevenirea multor boli psihosomatice care fac ravagii în lumea modernã. Dacã aceste valori Yoga, precum ºi practici ca AsanasPranayamaKriyas ºi Dhyana sunt incluse în viaþa omului modern, putem preveni aproape toate bolile care abundã astãzi. Pentru a cita un eminent neurochirurg Dr. B Ramamurthi,”Renaºterea ºtiinþei Yoga este un semn bun pentru omenire. Toate progresele tehnologice din mileniul trei nu vor aduce omenirii fericirea, deoarece omul are o severã tendinþã spre agresivitate ºi este probabil sã se autodistrugã din cauza acestei agresivitãþi. Singura cale de ieºire din aceasta stare este ºtiinþa minþii ºi a coprului, Yoga, care transcende toate religiile ºi cultele” Managementul ºi tratarea bolilor O relaþie de simbiozã între tehnicile de medicina moderna si Yoga poate ajuta pacientul mai mult decât un refuz dogmatic de a vedea “cealaltã parte”. Yoga are multe de oferit în ceea ce priveºte tulburãrile psihosomatice ºi tulburãrile legate de stres, cum ar fi diabetul zaharat, astm bronºicepilepsie, hipertensiune arteriala, dureri de spate ºi alte tulburãri funcþionale. Yoga poate ajuta la reducerea ºi, în unele cazuri, eliminarea dozei de medicamente ºi starea de dependenþa la pacienþii care suferã de diabet zaharat, hipertensiune arterialã, epilepsie, anxietate, astm bronºic, constipaþie, dispepsie, insomnie, artrita, sinuzitã ºi afecþiuni dermatologice. Pentru a-l cita pe Dr. Steven F Brena, “Yoga este probabil cel mai eficient mod de a face faþã dizabilitãþilor psihosomatice. Asanele sunt probabil cel mai bun instrument pentru a corecta obiceiurile greºite de folosire a muºchilor. Pranayama (tehnicile de respiraþie) ºi Pratyahara (retragerea simþurilor) sunt modalitãþi extrem de eficiente pentru a distrage atenþia persoanei de la obiectele din mediul exterior, pentru a-i creºte potenþialul de energie ºi pentru a-i mãri gradul de control asupra stãrii interioare. Mai mult decât atât, practica Yoga conduce la conºtientizarea ºi mai buna înþelegere a propriei persoane, la ajustarea emoþiilor, expansiunea intelectului, permiþându-ne nu doar sã funcþionãm mai bine în orice situaþie ci sã trãim ca fiinþe spirituale cu valori universale.”   Pentru rezultate pozitive, terapeuþii Yoga trebuie sã lucreze neapãrat în tandem cu medicii atunci când îºi propun sã contribuie la vindecarea pacienþilor care au un tratament alopat. Oprirea bruscã a administrãrii medicamentelor poate avea efecte catastrofale. Trebuie sã ne amintim cuvintele lui Platon, atunci când a spus, “Tratamentul pãrþii nu trebuie sã se realizeze fãrã tratamentul întregului”, ceea ce înseamnã cã tratamentul corpului fãrã tratarea minþii ºi a sufletul ar fi o pierdere inutilã de timp. Reabilitarea persoanelor cu handicap fizic sau mental Practicile de fizioterapie au multe în comun cu cele Yoga. În cazul persoanelor cu deficienþe în învãþare practicile Yoga pot ajuta la îmbunãtãþirea IQ-ului, precum ºi la o mai bunã raportare la sine ºi la ceilalþi. Probleme musculare ºi scheletice pot fi tratate prin asocierea de tehnici care ajutã la îmbunãtãþirea funcþiilor precum ºi la dezvoltarea gamei de abilitãþi de miºcare, forþã ºi rezistenþã. Echilibrul ºi dexteritatea pot fi, de asemenea, îmbunãtãþite prin terapie combinatã cu Yoga. Pe cei care se aflã în stadiul de recuperare ca urmare a unor accidente ºi traume fizice practica Yoga îi poate ajuta sã revinã mai rapid din nou pe picioarele lor. Un exemplu în acest sens a fost dr. Swami Gitananda Giri care a reuºit sã îºi foloseascã normal corpul dupã 6 luni în care a stat în ghips. Swamiji obiºnuia sã spunã,”Medicina modernã m-a þinut în viaþã dar a fost Yoga cea care mi-a dat înapoi viaþa mea, altfel aº fi fost un infirm pentru totdeauna “. Yoga, de asemenea, are multe de oferit pentru cei care suferã din cauza abuzului de droguri, ajutându-i sã dobândeascã auto-control ºi sã înþeleagã viaþa din altã perspectivã. Relaxarea Majoritatea medicilor înþeleg cã este important sã te relaxezi pentru a te face bine. Problema este cã, deºi doctorul îi recomandã pacientului sã se relaxeze, nu îi spune ºi cum sã facã asta. Practicile din Hatha ºi Jnana Yoga ajutã la relaxarea corpului, a minþii ºi a emoþiilor. Relaxarea este un element cheie în orice terapie Yoga. S-a constatat cã Shavasana ajutã pacienþii cu hipertensiune iar practicile precum Savitri PranayamaChandra PranayamaKaya KriyaYoga NidraAnuloma, Viloma Prakriyasºi Marmanasthanam Kriya sunt de un real ajutor pentru o relaxare completã.  Îmbãtrânirea Medicina modernã încearcã sã întârzie procesul de îmbãtrânire ºi sã îi ajute pe oameni sã arate mai bine oferindu-le metode chirurgicale care nu sunt decât o mascare exterioarã a îmbãtrânirii inerente. Un regim alimentar sãnãtos ºi asanele (posturile corporale) sunt cele mai de bazã aspecte prin care Yoga poate aduce o contribuþie. Un alt aspect este prevenirea unor boli precum Parkinson sau Alzheimer. Yoghinii avansaþi sunt un exemplu uimitor de sãnãtate fizicã ºi mentalã la orice vârstã, arãtându-ne o cale de a îmbãtrâni frumos, fãrã sã ne pierdem facultãþile mentale. Psihoterapia În domeniul psihoterapiei ºi pishoanalizei se observã o reiterare ºi reinterpretare a conceptelor antice din Yoga. Multe concepte moderne , precum identificarea ºi proiectarea sunt similare celor din psihologia Yoga. CG Jung a fost foarte interesat de Yoga ºi de înþelepciunea orientalã, afirmând:“Chakrele reprezintã un efort real de reprezentare simbolicã a psihicului”. Teoria bazatã pe Klesha (cauzele care provoacã suferinþa) este un model excelent de psihoterapie, combinatã cu terapiile emoþionale bazate pe Swadyaya (proces de introspecþie, observare ºi analizã a propriei persoane), Pranayama (tehnici de respiraþie), Pratyahara (practica retragerii simþurilor ),Dharana (concentrare), Dhyana (meditaþie) ºi Bhajan (cântece devoþionale). Dezvoltarea unor atitudini psihologice benefice, pentru a stabiliza ºi a aduce claritate minþii se realizeazã prin Vairagya (capacitatea de discernãmânt), Chitta Prasadanam (liniºtirea minþii) precum ºi prin sfaturile lui Patanjali: mintea se curãþã prin cultivarea sentimentelor de prietenie faþã de cei care sunt fericiþi, compasiune pentru cei care suferã, bunãvoinþa faþã de cei care sunt virtuoºi ºi indiferenþã sau de neutralitate faþã de cei pe care îi percepem ca rãi (maitri karuna mudita upekshanam sukha duhka punya apunya vishayanam bhavanatah chitta prasadanam) Concluzie Yoga ºi medicina modernã nu se exclud una pe cealaltã ci sunt sisteme complementare. Colaborarea lor va avea un impact semnificativ asupra sistemului nostru de îngrijire a sãnãtãþii, îmbinarea lor având potenþialul de a ne arãta calea pentru a trãi o stare de sãnãtate globalã. Cu referire la îmbinarea dintre Yoga ºi medicina modernã Doctorul Steven F Brena din Australia face urmãtoarele afirmaþii: Domeniul real de convergenþã constã în recunoaºterea faptului cã legile materiei fizice sunt obligatorii numai pânã la un anumit punct, dincolo de ele, omul poate gãsi libertatea interioarã, folosindu-ºi puterea voinþei ºi tehnicile corespunzãtoare pentru a-ºi selecta obiceiurile ºi pentru a obþine control asupra funcþionãrii viscerale ºi emoþionale. Psihologia ne spune cã funcþiile noastre biologice sunt limitate de ritmicitatea fenomenelor pãmânteºti dar, de asemenea, a demonstrat cã performanþele noastre pot fi controlate prin antrenament, care nu este influenþat de ritmul circadian. E ca ºi cum investigaþiile ºtiinþifice îl aratã într-o parte pe om legat de pãmânt, la fel ca orice altã creaturã, în timp ce din altã perspectivã par sã dovedeascã faptul cã potenþialele umane sunt mai mari decât forþele care ne leagã – este exact ceea ce Vedele au spus acum mii de ani. Din cauza lipsei de control asupra sistemelor noastre viscerale, suntem adesea prea risipitori în cheltuirea capitalului de energie. Suntem mereu tensionaþi ºi agresivi în orice activitate am efectua, mereu în competiþie cu cineva sau cu noi înºine, ne pierdem energia în acþiuni confuze ºi reacþii proaste. De multe ori nu facem faþã unor situaþii date în urma unei evaluãri raþionale ºi inteligente, ci cu izbucniri emotionale, arzând o mulþime de combustibil. Experienþa acumulatã din diverse centre de reabilitare in jurul lumii, care se ocupã cu o varietate de handicapuri, confirmã faptul cã potenþialul nostru e mult mai mare decât presupunem, cu condiþia ca noi sa ne antrenãm adecvat eforturile ºi consumarea energiei de care dispunem. Yoga a fost de pãrere cã secretul împlinirii în viaþa ºi evoluþia spiritualã constã în capacitatea de a concentra energia vitalã în locul disipãrii acesteia. “RajaYoga” (Yoga Regalã) ia omul aºa cum este, cu toate handicapurile, ºi-l aduce mai sus, dincolo de limitele forþelor materiale la Conºtiinþa Cosmicã, învãþându-l cum sã-ºi extindã capitalul sãu de energie ºi cum sã-l foloseascã cu înþelepciune. De-a lungul drumului, în timp ce cautã realizarea spiritualã, omul poate descoperi, de asemenea, cheia pentru sãnãtate, bucurie ºi libertate interioarã. În acest domeniu de gândire ºi de predare, antica disciplinã Yoga se întâlneºte ºi este de acord cu investigaþiile din ce în ce mai avansate în domeniul ºtiinþelor medicale”   Autor: Avisek Majumdar, profesor de Satyananda Yoga, una din cele mai autentice tradiþii de Yoga din India Avisek organizeaza pe 27 si 28 iulie un workshop cu invitat specialSwami Muktidharma, mentor spiritual si speaker inspirational recunoscut la nivel mondial, cu 16 ani de training in India si 40 de ani de experienta Satyananda Yoga. Swami Muktidharma aplicã, de asemenea, Yoga în scop terapeutic în cadrul centrului înfiinþat în Noua Zeelandã. Sursa: descopera.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer