Îmi amintesc, copil fiind, la ºcoalã ne învãþau sã fim mândri cã al nostru drag popor nu a fost un popor de cotropitori. Atunci mã chinuia o mândrie copilãreascã, specificã fiinþei inocente uºor influenþabilã. Acum, la maturitate, nu pot spune cã situaþia este la fel: nu mai am acea mândrie din copilãrie, ci un necaz chinuitor; asta pentru cã am observat un lucru- cotropitorii (acei rãzboinici de ieri) sunt invadatorii economici de azi, iar aceºtia au un standard de viaþã pe care noi îl invidiem; imperiile lor teritoriale de altã datã sunt imperiile economice de azi- asupriþii sunt aceiaºi, adicã noi- cu acelaºi trai amãrât, iar din când în când mai primim o ciosvârtã sã ne astâmpãrãm o posibilã sete de revoltã!

Sincer, nu pot sã-i condamn pe aceºti invadatori, cred cã e în natura biologicã a oamenilor sã fie împãrþiþi precum celelalte vieþuitoare, în prãdãtori ºi rumegãtori. Nu-mi place sã constat faptul cã, întradevãr, avem comportamentul rumegãtoarelor: speriaþi ºi dezbinaþi. Urãsc ºcoala pentru faptul cã m-a învãþat sã fiu mândru de statutul meu de necotropitor, urãsc ºcoala pentru cã mi-a impus statutul de rumegãtor, dându-mi drept exemplu înþelepciunea ciobanului mioritic; sincer, omul ãsta, ciobanul mioritic, trebuie dat ca exemplu negativ în ºcoli, cum e posibil sã ºtii cã unii vin sã te omoare pentru a te tâlhãri iar tu sã te apuci sã faci ordine în gospodãrie, ca dupã episodul morþii gospodãria sã fie ordonatã? Sã aibã ãia ce sã fure mai bine? Preferam sã ºtiu cã ciobanul mioritic le-a luat-o ãlora înainte trimiþându-i el pe ei in mormânt (parcã unul din principiile româneºti spune cã paza bunã trece primejdia rea).
Vã amintiþi episodul din anii ’90, când unii dintre ai noºtri strigau “nu ne vindem þara!”? Au apãrut apoi ºi susþinãtori ai teoriilor conspiraþioniste care susþineau cã împotriva României existã un plan diabolic. Mulþi am râs, alþii am spus rãspicat: “ai dom’le cã n-are cum sã se întâmple aºa ceva” (românul în blândeþea lui  nu concepe cã omul este predispus rãului).
Iatã cã dupã  douãzeci de ani, invadatorii nu se mai ascund, unii dintre ei îºi recunosc isprava pe faþã:”Pe 10 octombrie 2007, la trei luni dupa ce a devenit preºedinte al statului Israel, Shimon Peres producea o afirmaþie nãucitoare, la Hotelul Hilton din Tel-Aviv, în faþa a sute de reprezentanþi ai cercurilor diplomatice evreieºti: Israel cumpãrã România!” Vom spune: ei, ºi ce dacã ne-au cumpãrat! Numai cã nu ne-au cumpãrat spre binele nostru ci spre al lor. Avuþia noastrã au cumpãrat-o pe nimic (câteva zeci de miliarde de dolari a obþinut România pe o economie, fãrã a fi luate în calcul resursele solului ºi subsolului, echivalatã în 1990 la 800 de miliarde de dolari!!!). Dar faptul cã ne-am vândut totul pe nimic nu este singura tristeþe, pentru cã cei care ne-au cumpãrat ne-au ºi îndatorat- adicã suntem ºi cu gospodãria vândutã ºi cu bani îndatoraþi!!! Ce pot sã spun despre aceºti bãieþi pricepuþi care ne-au cumpãrat?: bravo lor – ruºine nouã!!!
Ruºine pentru cã nu am reacþionat de fel ºi nu am apãrat dreptul pe care l-am primit prin faptul cã ne-am nãscut pe aceste meleaguri: acela de a fi stãpâni pe bogãþia pãmântului natal ºi pe frumuseþea acestuia. Potentialii bogaþi sunt acum percepuþi ca cerºetori ai Europei (jignirea a fost difuzatã pe toate canalele TV, când un distins francez a prezentat salutul românesc: o mânã întinsã în semn de cerºealã – asta în timp ce românul întradevãr se zbate în sãrãcie, sãrãcie cauzatã de faptul cã ºi francezii sunt unii dintre cei care storc România de bogãþie. Asta da batjocurã: dupã ce ne sãrãcesc mai ºi râd de noi).
Datori nu suntem numai noi, ci ºi generaþiile care ne vor urma: adicã copiilor noºtri le-am pregãtit un viitor de sclavi! Întradevãr, noi generaþia post-revoluþie am distrus acest viitor, noi ºi stimabilii guvernanþi de cãtre noi aleºi: aceºti ºacali aleºi drept pãstori ai turmei,primind frâiele deciziei economice si politice, începând cu Ion Iliescu, Petre Roman, Emil Constantinescu, Zoe Petre, Adrian Nastase, Mircea Geoana, Mugur Isarescu, Adrian Severin, Viorel Hrebenciuc, Cãlin Popescu Tãriceanu, Traian Bãsescu, Emil Boc, º.a., au mizat pe lobby-ul evreiesc pentru a accede si a se mentine la Putere. Puterea a însemnat în schimb vânzarea bogatei grãdini româneºti, cea care ne hrãnea. Principalii cumpãrãtori ai României sunt cu adevãrat afaceriºti israelieni ºi tot ei sunt în spatele instituþiilor financiare care ne-au împovãrat cu datorii. Prim-ministrul Israelului a raportat în kneset (parlamentul israelian) cã misiunea de a cumpãra România a fost îndeplinitã. Dupã ce politicienii israelieni recunosc faptul cã oamenii de afaceri israelieni au cumpãrat România, aflãm ºi scopul final al acestei acþiuni: actuala locaþie a statului israelian este una nesigurã pentru poporul evreu, peste tot sunt înconjuraþi de state neprietenoase ºi greu de stãpânit economic, sunt o enclavã într-o lume islamicã. Prin cumpãrarea României, israelienii pregãtesc un teritoriu de rezervã pentru ei. Vã mirã acest aspect? Gândiþi-vã la faptul cã dintotdeauna aceste meleaguri au fost râvnite de toþi.  Sã nu vã închipuiþi cã bãieþii ãºtia sunt niºte neºtiutori ºi vor da buluc pe meleagurile româneºti, nu, se vor feri sã întâmpine opoziþie din partea populaþiei. Ei vin încet, unii ca oameni de afaceri, apoi alþii ca angajaþi, adicã încet ºi cu rãbdare. Pentru a pregãti terenul propice mutãrii populaþiei israeliene pe teritoriul României se acþioneazã, astfel: – în ultimul timp românii sunt goniþi din propria lor þarã prin politici care descurajeazã instituþia familialã, concomitent cu scãderea ratei natalitãþii ºi implicit scãderea ratei demografice; – crearea la nivel naþional a unei stãri de sãnãtate precare a populaþiei prin otrãvirea hranei din comerþ cu substanþe nocive corpului uman ºi slãbirea pânã la declin a sistemului de sãnãtate publicã, creºterea ratei mortalitãþii; – îndobitocirea populaþiei, prin slãbirea sistemului naþional de educaþie, trecerea în umbrã a valorilor umane ºi mediatizarea unor nonvalori umane ca modele de viaþã pentru toate segmentele de vârstã; – distrugerea coeziunii între cetãþeni prin cultivarea dispreþului faþã de ceea ce înseamnã românesc; – disoluþia instituþionalã a statului prin reforme care au bulversat ºi distrug în continuare esenþa a ceea ce înseamnã protecþia unei naþiuni: sistem judiciar, medicinã, educaþie, administrare teritorialã, artã, etc.; ultimele bastioane a ceea ce însemna siguranþã naþionalã ºi patriotism (internele ºi apãrarea) au fost distruse prin aceleaºi politici de proastã finanþare a instituþiilor ºi subsalarizarea personalului acestor institutii, fapt ce a cauzat plecarea personalului competent ºi angajarea unor persoane nepregãtite în domeniu, incompetente ºi predispuse la corupþie – rezultatul s-a vãzut! Toate aceste acþiuni se desfãºoarã sub directa îndrumare a cumpãrãtorilor acestei þãri ºi sunt sãvârºite de ai noºtri aleºi, o ºleahtã de pungaºi puºi pe jaf ºi distrugere, cã deh, popor, conducãtorii cinstiþi se pare cã nu îþi plac ºi-þi tai singur crenguþa de sub picioare. În lipsa unitãþii sociale nu rãmâne decât sã lansãm o rugãciune cãtre ei, cumpãrãtorii meleagurilor ºi bogãþiilor noastre, cei cãtre care stãm cu mâna întinsã cerând bani pentru a supravieþui: Te rugãm pe Tine, Prea Desteptule Israel, Te rugãm pe Tine, Prea Descurcãreaþã Franþã (etc. cã sunteþi mulþi) – fie-vã milã, o Vouã Preamãriþilor acestei lumi, de o populaþie neºtiutoare dar ºi nepãsãtoare cu soarta ei, ºi daþi-ne înapoi Preafrumoasa Grãdinã a Maicii Domnului ºi bogãþiile ei, cãci- pe principiul cade omul din pom ºi pãcat sã nu tragã un pui de somn – noi v-am dat vouã aceastã Grãdinã pe degeaba iar acum suntem goi în toate! Iar de-o fi sã nu ºtim iarãºi sã o gospodãrim, s-o gospodãriþi voi pentru noi ºi sã ne culegeþi ºi nouã roadele! Aceste mesaj nu este îndreptat împotriva vreunui popor pomenit în aceste rânduri, ci dimpotivã, e o admiraþie pentru capacitatea altor popoare de a strãluci prin bogãþiile altora! ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer