de Mihai Rapcea Aflãm din ce în ce mai multe informaþii despre faþa ascunsã a politicii, despre statul totalitar planetar pregãtit de cãtre pãpuºarii din umbrã ai forþelor oculte ce doresc sã îºi impunã dictatura totalã asupra umanitãþii. Filme, articole, dovezi ale existenþei ºi punerii în aplicare a acestor planuri diabolice, anti-divine ºi anti-umane, ajung din ce în ce mai des la cunoºtinþa publicului. În acest context, o intrebare revine din ce în ce mai des pe buzele tuturor: CE PUTEM FACE !? CE POT FACE EU ? dupã ce am aflat toate aceste grozãvii… În cele ce urmeazã, fãrã a avea pretenþia unei cunoaºteri absolute pe aceastã temã, sau a unor informaþii sau apartenenþe secrete la cine ºtie ce grupare anti-globalizare, vom cãuta sã lansãm o dezbatere constructivã, sã schiþãm un plan de acþiune, o „piramidã a necesitãþilor”, care sã ajute la contracararea acþiunilor satanic inspirate ale celor ce urmãresc supremaþia planetarã. Nu putem face o analizã a mijloacelor ºi mãsurilor ce pot fi întreprinse pentru a combate ceea ce personajul principal al romanului „Caietele lui Turner” (Turner`s Diary – by William Luther Pierce alias Andrew Macdonald) denumea ZOG (Zionist Over Government), fãrã a analiza care este starea naþiunilor, a oamenilor cãrora le este adresat apelul / îndemnul de a lupta împotriva planurilor ocultei planetare. Fãrã discuþie, în ciuda avântului tehnologic fãrã precedent, umanitatea cunoaºte simultan o decandenþã ºi o decãdere a individului, relevatã prin inversarea valorilor ºi lipsa unor repere culturale, morale ºi religioase autentice. S-a ajuns aici din cauza permanentei erodãri a principalelor forþe ce stau la baza Statului: Armata, Biserica ºi FAMILIA. Aºa-zisa „emancipare a femeii” a distrus ºi bruma de educaþie pe care femeia-mamã o dãdea copiilor în familie, sarcina educaþionalã a individului în formare revenind preponderent Statului ºi Mass-mediei, în detrimentul Familiei ºi Bisericii. În prezent, ne confruntãm cu o ratã a analfabetismului în creºtere la nivel mondial, cu o creºtere a numãrului de persoane bolnave, iar arta ºi cultura ultimelor decenii au încetat aproape sã mai producã valori care sã se ridice mãcar la nivelul celor din secolele trecute. Trãim într-o epocã a decadenþei, a inversãrii valorilor, în care suntem învãþaþi de mici cã binele, virtutea ºi valorile morale sunt desuete, iar pentru a reuºi în viaþã, ni se oferã la tot pasul modele vicioase ale reuºitei prin hoþie, fraudã ºi crimã. Existã unele voci care afirmã în mod perfid cã rasa umanã, distructivã prin excelenþã, sãlbaticã ºi cuceritoare, va sfârºi prin a se auto-distruge împreunã cu „nava cosmicã” (Planeta Pãmânt) cu care cãlãtoreºte prin imensitatea Universului. Aceste voci afirmã inutilitatea oricãrui demers contrar, cãutând sã demonstreze cã avem înscrise în genele noastre curzimea, nepãsarea ºi dorinþa de distrugere a mediului înconjurãtor ºi a noastrã înºine ca specie. Astfel de opinii prezintã în mod trunchiat lucrurile, omiþând sã prezinte întregul adevãr despre fiinþa umanã ºi despre umanitate în ansamblul ei, venind în contradicþie cu adevãrul revelat al Ortodoxiei, potrivit cãreia omul este fãcut dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Nu este însã de neglijat o analizã atentã a modului în care Umanitatea a fost “ajutatã” sã ajungã în starea deplorabilã în care se aflã în prezent. Rãdãcinile decadenþei le aflãm în zorii Francmasoneriei moderne, a perioadei revoluþiei franceze, când satanismul „luminii masonice” a lansat sloganul „cu matele ultimului popa sa spânzuram pe ultimul rege“. Ulterior, planul de acþiune al „iluminaþilor” a fost dezvãluit lumii întregi prin celebrele „Protocoale ale Înþelepþilor Sionului”, vehement negate ºi în ziua de astãzi, dar de a cãror veridicitate cutremurãtoare ne putem convinge comparand realitãþile pe care le trãim în prezent, cu dezideratele acelui text, apãrut în anul 1881 !!! Natural, orice demers de combatere a planurilor ocultei financiare planetare nu va putea funcþiona decât potrivit principiului ce afirmã cã „Binele este absenþa Rãului”, dupã cum Întunericul nu poate exista decât în abesenþa Luminii. De aceea, demersurile fiecãrui om care doreºte sã lupte împotriva instaurãrii Statului Planetar Totalitar constau în principal în INVERSAREA PROCESULUI DE DECADENÞà LA CARE INDIVIDUL ªI SOCIETATEA SUNT SUPUªI CLIPà DE CLIPÃ. Este esenþial sã înþelegem faptul cã LUPTA împotriva instaurãrii dictaturii mondiale planetare este un concept mult mai amplu decât clasica idee a înfruntãrii „faþã în faþã” a doi combatanþi (sau grupuri de combatanþi – armate), finalizatã cu înfrângerea – respectiv victoria unuia dintre aceºtia. LUPTA împotriva instaurãrii dictaturii mondiale planetare este în fapt un mod de a fi, de a trãi, o reacþie amplã ºi continuã a individului, respectiv a maselor de indivizi ce au devenit conºtienþi de pericolul instaurãrii Noii Ordini Mondiale, în scopul de a combate respectiv împiedica ca acest vis al mondializãrii sã devinã realitate – în forma doritã de forºele satanice ºi demoniace care urmãresc controlul total al acestei planete. Atragem atenþia asupra acestui aspect întrucât multe persoane care aflã despre realitãþile ascunse ale agendei Noii Ordini Mondiale simt nevoia sã facã fizic ceva, orice, pentru a-ºi manifesta dezacordul/rãspunsul faþã de aceste planuri. Prima reacþie a unei persoane care dã nas în nas cu aceste realitãþi, este sã semneze petiþii online de protest, sau memorii, adresate sau nu cuiva anume, sau chiar sã rãspundã apelului de a participa la mitinguri sau adunãri publice de protest pe anumite teme (care de obicei nu au un rezultat concret), rãmânând cu sentimentul cã a fãcut „ceva” ºi cã pãrerea lui conteazã, cãzând apoi în starea de nepãsare ºi indiferenþã pe care o avea înainte de aflarea respectivei informaþii, în timp dobândind chiar o stare de blazare la primirea unor astfel de informaþii. Tocmai de aceea considerãm necesar sã dezvoltãm ideea de LUPTà împotriva instaurãrii dictaturii mondiale planetare, prin mijloace eficiente, de lungã duratã, care în final sã vizeze combaterea Rãului Planetar reprezentat de Oculta Mondialã prin transformarea în bine a oamenilor, care se va reflecta, la momentul potrivit (cand agenda Noii Ordini Mondiale – va ajunge în punctul în care va încerca impunerea fãþiºã a Guvernului Planetar) printr-o reacþie solidarã excepþionalã de împotrivire a oamenilor din întreaga lume. Se spune cã „înþelpþii au o lume comunã”, iar nobleþea ideilor generoase, în armonie cu Adevãrul divin, transcende orice cutume sau prejudecãþi. Este necesar sã devenim conºtienþi cã cei ce se vor solidariza în jurul unor principii de viaþã sãnãtoase, morale ºi religioase, se vor opune Noii Ordini Mondiale indiferent de religia pe care o au. Mai mult decât atât, trebuie înþeles faptul cã nu este indiferent dacã o persoanã sau un milion de persoane dintr-o populaþie anume a aflat sau “s-a trezit” la realitatea crudã a adevãrurilor agendei Noii Ordini Mondiale. Din perspectivã psihologicã, oamenii, umanitatea în ansamblul ei – este conectatã la un imens rezervor psihic colectiv, denumit „subconºtient/inconºtient colectiv” în psihologie, ce cunoaºte mai multe straturi de informaþie, ºi la care grupurile de indivizi se raporteazã în funcþie de identitatea lor (popoare, credinþe, rase, etc.). Dacã un grup suficient de mare de persoane dintr-o anumitã comunitate dobândeºte o anumitã informaþie/cunoaºtere referitoare la un anumit lucru, experienþa a arãtat cã existã o masã criticã, un o proporþie matematicã a membrilor comunitãþii, dincolo de care aceastã informaþie devine mai uºor de asimilat ºi de cãtre restul membrilor comunitãþii respective (în special de cãtre cei mai tineri). Tocmai de aceea, reacþiile ce vor apare în urma acestui gen de „luptã” a cunoaºterii, vor uimi în final chiar ºi pe aceia care nu cred în utilitatea unui astfel de demers. Cum se realizeazã aceasta ? Vom trece la o enumerare ºi analizã succintã a acestor etape ºi modalitãþi de luptã eficientã a individului contra Noii Ordini M ondiale: 1.INFORMAREA CORECTÃ. Reprezintã primul pas, pe care mulþi l-au fãcut deja, mai mult sau mai puþin. Interesul manifestat de cãtre indivizi faþã de cealaltã faþã, ascunsã a realitãþii, este semnul inteligenþei ºi al curiozitãþii ce caracterizeazã în mod obiºnuit, natural, orice fiinþã umanã. Informaþiile care ne dezvãluie adevãrata direcþie a societãþii ºi statului, se loveºte în prima fazã de neâncrederea individului, care analizeazã lucrurile prin comparaþie cu informaþiile asimilate anterior. Aici apar douã capcane, întreþinute prin intermediul mass-mediei de cãtre forþele ce controleazã deja de mutã vreme aceste mijloace de informare/dezinformare în masã: capcana conformismului, în care individul respinge informaþiile noi, întrucât ele nu coincid cu ceea ce „crede lumea” despre realitatea cotidianã; Capcana „teoriei conspiraþiei” – potrivit cãreia cei ce vehiculeazã astfel de infomaþii sunt niºte fanteziºti, rataþi, inadaptaþi, sau chiar bolnavi psihic. Depãºirea barajului mediatic implicã un efort inteligent de a cãuta, înþelege ºi asimila informaþiile, prin mijloacele pe care procedeele de logicã ni le pun la dispoziþie. 2. DEZVOLTAREA DISCERNÃMÂNTULUI. Odatã ce am înþeles cã existã o faþã ascunsã a lucrurilor ºi evenimentelor istorice pe care le trãim, este necesar sã ne dezvoltãm capacitatea de a discerne între informaþiile false, adacadabrante ºi fanteziste cu care sunt amenstecate uneori informaþiile reale referitoare la agenda Noii Ordini Mondiale ºi a mijloacelor prin care se urmãreºte impunerea acestor planuri. De multe ori, pentru ca o informaþie realã sã fie discreditatã ºi aruncatã în derizoriu, forþele oculte ce controleazã mass-media, aruncã în scenã informaþii false,dar credibile, care aþâþã imaginaþia publicului. Fiind greu de controlat ºi verificat, aceste „informaþii” otrãvesc minþile celor ce cautã adevãrul din spatele lor, deviazã cautarea acestora în hãþiºul steril al unor dezbateri fãrã noimã pe teme ce tind sã aibã din ce în ce mai micã legãturã cu realitatea. Dezvoltarea discernãmântului presupune o analizã atentã a informaþiilor, prin compararea acestora cu alte informaþii, provenite din alte surse, verificarea lor (dacã este posibil acest lucru), ºi nu în ultimul rând, analizarea lor din perspectiva realitãþilor cotidiene (comparaþia dintre cauze ºi efecte ne poate fi de mare ajutor în acest sens). 3. ADEZIUNEA LA VALORILE SPIRITUALE ªI MORALE AUTENTICE. Orice analizã a informaþiilor primite este lipsitã de valoare, în lipsa unui sistem de referinþã, a unei raportãri permanente la un set de valori ºi principii de viaþã sãnãtoase, în concordanþã cu Adevãrurile Evanghelice ale religiei Creºtin Ortodoxe (in cazul nostru). A „pãzi” în permanenþã poruncile ce ne-au fost lãsate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a analiza totul prin raportare la aceste principii, constituie cheia de boltã a edificãrii unui discernãmânt spiritual autentic, de naturã sã ne clarifice informaþiile dobândite, ºi care sã ne ajute în a opune o rezistenþã activã în lupta împotriva Noii Ordini Mondiale. 4. UN MOD DE VIAÞà SÃNÃTOS. Nu existã liniºtea ºi pacea, sau starea de spirit necesare unui efort susþinut în direcþia contracarãrii Noii Ordini Mondiale, în lipsa unei stãri de sãnãtate înfloritoare, a fiecãruia dintre noi. Un individ bolnav, cu probleme grave de sãnãtate este obligat prin natura împrejurãrilor sã se concentreze mai mult asupra stãrii lui, decât asupra împrejurãrilor exterioare. Mai mult, starea de boalã ne poate împiedica sã acþionãm concret, eficient, atunci când va veni momentul, în vederea stopãrii mãsurilor impuse de Guvernul Mondial din umbrã. Cand ne referim la starea de boalã, realizãm faptul cã o mare parte a oamenilor trãiesc de cele mai multe ori în mod inconºtient într-o stare de anormalitate, nesãnãtoasã, de boalã uneori cronicizatã. Din ce în ce mai mulþi oameni, tineri ºi bãtrâni, suferã de obezitate, boli cardiovasculare, sau deficienþe ale sistemului imunitar, nemaivorbind de explozia de cancere. Practicarea sportului, a miºcãrii în aer liber, duºurile scoþiene (alternarea rapidã a apei calde cu cea rece, dimineaþa), un regim alimentar pe cât posibil lacto-vegetarian, postul alimentar, eliminarea pe cât posibil din alimentaþie a zahãrului rafinat, a fãinii albe ºi a grãsimilor animale, renunþarea totalã la fumat ºi la consumul de alcool în exces, consmul alimentelor fãrã aditivi alimentari periculoºi pentru sãnãtate, eliminarea din uzul casnic (pentru prepararea alimentelor, consum sau igiena corporalã) a produselor ce conþin fluoruri (apa curentã, pasta de dinþi, etc.) toate acestea ne ajutã sã ne menþinem o stare de sãnãtate excelentã. Acest aspect este esenþial, întrucât o importantã componentã a agendei secrete a Noii Ordini Mondiale presupune îmbolnãvirea gradatã a populaþiei, crearea unei dependenþe din ce în ce mai mari de produsele farmaceutice, ºi chiar micºorarea numãrului de locuitori ai planetei prin vaccinarea populaþiei cu vaccinuri infectate cu virusi mortali. va urma…]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer