MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

CABINET MINISTRU

Str. CristianPopisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucureºti, Telefon: 021.30.72.690, Fax: 021. 312.49.16

Invitaþie

  In perioada urmãtoare, Ministerul Sãnãtãþii va demara o serie de consultãri pentru elaborarea noului proiect legislativ privind organizarea ºi funcþionarea sistemului sanitar, dar ºi pentru revizuirea pachetului de servicii de bazã acordat asiguraþilor. Având în vedere importanþa socialã a acestor reglementãri, precum ºi interesul manifestat de toate structurile sociale, considerãm necesarã implicarea acestora în stabilirea mãsurilor de reorganizare ale sistemului în vederea rezolvãrii principalelor probleme cu care acesta se confruntã, respectiv dezechilibrul financiar ºi nivelul nesatisfãcãtor al calitãþii serviciilor medicale. Pentru realizarea acestor deziderate, Ministerul Sãnãtãþii propune urmãtoarele etape de parcurs: >       Constituirea unui comitet consultativ format din reprezentanþi ai principalelor instituþii ºi organizaþii interesate în organizarea sistemului sanitar: Ministerul Sãnãtãþii, Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciºtilor din România, Colegiul Medicilor Dentiºti din România, Ordinul Asistenþilor Medicali din România, Comisia Prezidenþialã, sindicate reprezentative la nivel naþional, asociaþii ale pacienþilor reprezentative la nivel naþional, alþi reprezentanþi ai societãþii civile; >       Constituirea unui grup de lucru format din experþi în domeniu, reprezentanþi ai organizaþiilor care au atribuþii în domeniul sãnãtãþii;
>      Desfãºurarea unei serii de întâlniri cu reprezentaþi ai societãþii civile, ai comisiilor de specialitate din Parlamentul României, precum ºi ai partidelor parlamentare, cu scopul de a cunoaºte aºteptãrile pe care societatea le are de

la acest proces de reorganizare, dar ºi propunerile care ar putea duce la satisfacerea acestora;

>       Evaluarea deficienþelor generate de actualele prevederi legislative; >       Elaborarea proiectului de lege de cãtre grupul de lucru, pe baza datelor menþionate mai sus, într-un interval de maxim 6 luni; >       Punerea în dezbatere publicã a proiectului legislativ timp de 30 zile; >       Înaintarea proiectului legislativ cãtre Guvern, ºi cãtre Parlamentul României pentru dezbatere pentru aprobare; Pentru conturarea noii configuraþii a proiectului legislativ, Ministerul Sãnãtãþii propune, spre consultare, urmãtoarele teme majore: >       Reorganizarea sistemului de asigurãri de sãnãtate obligatorii ºi voluntare ºi revizuirea pachetului de servicii de bazã acordat asiguraþilor în conformitate cu propunerile experþilor NICE; >       Modalitãþi de realizare a echilibrului financiar ºi asigurarea accesibilitãþii echitabile la servicii medicale; >       Reorganizarea unitãþilor spitaliceºti; >       Dezvoltarea sistemului de asistenþã medicalã de urgenþã; >       Reorganizarea sectorului de asistenþã medicalã primarã pentru creºterea rolului acestuia în cunoaºterea stãrii de sãnãtate a populaþiei, prevenirii îmbolnãvirilor, precum ºi a rolului de filtru în faþa asistenþei medicale de specialitate; >       Evaluarea ºi controlul calitãþii serviciilor medicale; >       Orice altã problemã pe care partenerii de dialog o vor considera importantã în vederea reorganizãrii cu succes a sistemului de sãnãtate;

Modalitatea de colaborare:

> Organizarea dezbaterilor cu reprezentaþii tuturor instituþiilor/organizaþiilor implicate sau interesate în acest proiect, pe baza propunerilor înaintate conform machetei:

Probleme

Propuneri

Argumentari

  –         Utilizarea unei astfel de machete ne va permite prelucrarea mult mai facilã a materialelor colectate în vederea utilizãrii acestora la elaborarea proiectului legii; –         Pentru buna organizare ºi desfãºurare a dezbaterii, fiecare participant va nominaliza maximum 3 reprezentanþi; –         Programul ºi chestionarele de dezbateri vor fi postate pe pagina de web a Ministerului Sãnãtãþii, www.ms.gov.ro, pânã miercuri, 25 ianuarie 2012 >       Publicarea pe pagina de web a Ministerului Sãnãtãþii, www.ms.gov.ro a propunerilor rezultate din dezbateri; >       Informarea periodicã a cetãþenilor, prin mijloacele de informare media, asupra derulãrii procesului de elaborare a legii;

RITLI Ladislau,

MINISTRU

                            APROB,                                                                                                                       SECRETAR DE STAT                                                                       VASILE CEPOI

CALENDAR DE CONSULTARE

pentru elaborarea noului proiect legislativ privind organizarea ºi funcþionarea sistemului sanitar ºi pentru revizuirea pachetului de servicii de bazã acordat asiguraþilor

 

Nr. Crt.

Invitaþi – Instituþie/Organizaþie

Data/ora
Colegiului Medicilor din România,Colegiului Medicilor Dentiºti din România,Colegiului Farmaciºtilor din România Colegiul Psihologilor dinRomania Ordinului Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din România 26.01.2012,ora 15.00
Confederaþii sindicale reprezentative la nivel naþional (Confederaþia Naþionalã Sindicalã “CNS Cartel ALFA”, Confederaþia Sindicatelor Democratice din România, Blocul Naþional Sindical, Confederaþia Naþionalã a Sindicatelor Libere din România – Frãþia, Confederaþia Sindicalã Naþionalã MERIDIAN) 31.01.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaþia Românã a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM), Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din România( APMGR), Asociatiei Distribuitorilor de Medicamente din Romania(ADMR). 01.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaþii reprezentative ale pacienþilor (Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice din România – COPAC, Alianþa Naþionalã pentru Boli Rare, Asociaþia Pacienþilor cu Afecþiuni Hepatice din România, Asociaþia Transplantaþilor din România, Federaþia Asociaþiilor Diabeticilor din România, Federaþia Asociaþiilor Bolnavilor de Cancer din România, , Uniunea Naþionalã a Organizaþiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA – UNOPA). 02.02.2012, ora 15.00
 1.  
Confederaþii patronale reprezentative la nivel naþional (Patronatul Naþional Român, Confederaþia Patronalã din Industrie, Servicii ºi Comerþ, Confederaþia Naþionalã a Patronatului Român, Consiliul National al Patronilor din România, Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România, Uniunea Generalã a Industriaºilor din România, Uniunea Naþionalã a Patronatelor cu Capital Privat din România) 8.02.2012, ora 15.00
 1.  
Organizaþii reprezentative ale societãþii civile: Alianta pentru Sanatate din Romania, Asociaþia Academia de Advocacy, Federaþia Naþionalã a Pensionarilor din România, Societatea Nationala de Medicina Familiei, Federatia “Solidaritatea Sanitara” din Romania, Asociaþia Naþionalã pentru protecþia Consumatorilor ºi Promovarea Programelor ºi Strategiilor din România, Societatea Academicã din Romania, Federația Patronatelor Farmaceutice din Romania, Asociatia Femeilor Antrepenor 9.02.2012, ora 15.00
Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare dinRomania– UNSAR 13.02.2012, ora 15.00
 1.  
Academia de Stiinþe Medicale din RomâniaUMF “Carol Davila” BucureºtiUMF ”Iuliu Haþieganu”Cluj-Napoca UMF “Grigore T. Popa”Iaºi UMF “Victor Babeº” Timiºoara UMF Tîrgu Mureº UMFCraiova Universitatea “Ovidius”Constanþa Universitatea Dunãrea de Jos Galaþi Universitatea “Vasile Goldiº”Arad Universitatea “Petre Andrei”Iaºi Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureºti Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Universitatea “Transilvania”Braºov Universitatea din Oradea 14.02.2012, ora 15.00
Asociaþia Spitalelor din România-Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti-Institutul Clinic Fundeni -Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” -Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Ioan Bucuresti” -Spitalul Clinic De Urgenta “Bagdasar-Arseni”, Bucuresti -Spitalul Clinic De Urgenta “Sf. Pantelimon”, Bucuresti -Spitalul Clinic Sfanta Maria, Bucuresti -Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București -Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. SpiridonIasi -Spitalul Clinic Judetean de UrgentaCluj-Napoca -Spitalul Clinic Judetean de UrgentaTimisoara -Spitalul Clinic Judetean de UrgentaCraiova -Spitalul Clinic JudeteanConstanta -Spitalul Clinic de Psihiatrie SocolaIasi 15.02.2012, ora 15.00
 1.  
AMCHAM  RomâniaAsociatia “Local American Working Group” – LAWG 16.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaþia Oraºelor din România, Asociaþia Municipiilor din România 21.02.2012, ora 15.00
 1.  
Uniunea Naþionalã a Consiliilor Judeþene din România 22.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaþia Comunelor din România 23.02.2012, ora 15.00
 1.  
Comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului României Camera Deputaþilor ºi Senat – 28.02.2012
 1.  
Structurile de specialitate ale formaþiunilor politice 29.02.2012, ora 15.00
 1.  
Alte asociaþii/organizaþii/instituþii care au solicitat participarea 01.03.2012, ora 15
 sursa: http://www.ms.ro/?pag=224]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer