Fragmente din lucrarea: Controlul minții umane – tehnologii folosite pentru subjugarea maselor de Dr. Nick Begich publicatã la Editura Infinit www.editurainfinit.ro

În cursul dezvãluirilor despre programul HAARP am atins subiectul potenþialelor implicaþii ale tehnologiilor care pot interfera cu – sau care chiar pot prelua – controlul minþii ºi conºtiinþei oamenilor. Ideea manipulãrii minþii umane pentru scopuri personale sau pentru a-i controla pe alþii, a fost de secole o temã care a preocupat umanitatea. Dar acum, cu metodele ºtiinþifice existente care se dezvoltã rapid, precum ºi, odatã cu convergenþa mai multor tehnologii, controlul minþii ºi al emoþiilor a devenit deja posibil. Dupã opinia noastrã, în prezent, cel mai semnificativ aspect este importanþa acestei probleme. Au voie oamenii sã interfereze cu gândurile ºi emoþiile semenilor lor? Are cineva voie sã controleze liberul arbitru al altcuiva? Acestea sunt câteva întrebãri pe care le lanseazã cartea de fațã. Fiecare dintre noi trebuie sã rãspundã la acestea, deoarece generaþia actualã este cea care va decide dacã aceste tehnologii ne vor înrobi sau ne vor elibera, propulsându-ne cãtre cele mai înalte culmi ale potenþialului uman. Informaþiile dezvãluite de armatã au fãcut cunoscutã publicului o nouã generație de arme, care interacþioneazã cu sistemul nostru energetic viu, ce este responsabil de susþinerea vieþii ºi a proceselor mentale. Aceste arme noi nu au mai fost niciodatã întâlnite în istoria omenirii. „Unii oameni pot prevedea dezvoltarea surselor de energie electromagneticã, al cãror semnal de ieºire poate fi modulat în formã de puls, format ºi focalizat, astfel încât sã se poatã conecta la corpul uman într-o manierã care le va permite respectivilor sã controleze miºcãrile muºchilor, emoþiilor (ºi alte acþiuni de acest fel), sã inducã somnul, sã transmitã sugestii, sã interfereze cu memoria de scurtã ºi de lungã duratã; pot produce sau pot ºterge un set de experienþe diverse.” Una dintre cele mai revelatoare surse pe care le-am gãsit în legãturã cu aceste tehnologii noi, a fost furnizatã de Comitetul Logistic al Forþelor Aeriene. Forþele Aeriene au iniþiat un studiu semnificativ pentru a prevedea ce ar putea fi posibil în acest secol pentru noile tipuri de arme moderne. Una dintre aceste previziuni a revelat într-un mod ºocant urmãtoarele: „Gândiþi-vã pentru un moment la toate acestea – un sistem care poate manipula emoþiile, poate controla comportamentul, te poate adormi, îþi poate crea amintiri false ºi îþi poate ºterge memoria. Conºtientizarea faptului cã aceasta era doar o previziune, nu trebuie sã ne facã sã credem cã ea nu a devenit deja realitate. Aceste sisteme sunt departe de a fi speculative. De fapt, s-a investit multã muncã în aceste domenii ºi multe sisteme sunt deja operative.” Declaraþia continuã: „De asemenea, se pare cã a devenit posibilã introducerea, cu un grad înalt de fidelitate, de cuvinte sau chiar texte întregi în corpul uman, crescând astfel posibilitatea inducerii unor sugestii ºi a unor influenþe psihologice. Când un puls de microunde de mare putere, de domeniul gigahertzilor, loveºte corpul uman, la nivelul acestuia (al trupului) apare o abia perceptibilã perturbare termicã. Aceasta este asociatã cu dilatarea bruscã a þesutului încãlzit. Aceastã expansiune este însã suficient de rapidã pentru a produce o undã acusticã. Dar dacã se foloseºte un fascicul de pulsuri, devine posibilã crearea unui câmp acustic audibil intern, având între 5-15 kHz. Astfel, devine posibilã o «conversație» cu subiectul țintã selectat, într-o manierã care poate fi foarte deranjantã pentru acesta.” Este oare posibil sã vorbim cu o persoanã aflatã la mare distanþã, prin proiectarea unei voci în capul ei? Autorii sugereazã cã acest lucru ar fi cel puþin „deranjant” pentru victimã, ba chiar ar fi pur ºi simplu terorizant. O armã care poate intra în creierul unui individ reprezintã o invadare cât se poate de durã a vieþii sale personale. Aceste sisteme noi vor fi perfectate în urmãtorii câþiva ani, iar rezultatele obținute ar trebui sã fie tema unor discuþii serioase în cercurile de specialitate, precum ºi a dezbaterilor publice. De zeci de ani, Statele Unite, fosta U.R.S.S., precum ºi alte state importante au fost implicate în dezvoltarea unor sisteme noi, sofisticate care sã influenþeze sãnãtatea mintalã ºi fizicã a oamenilor. Se dorea – ºi  cercetãrile s-au focalizat pe aceasta – descoperirea unor modalitãți de manipulare a comportamentului uman, care sã vinã în întâmpinarea intereselor politice, în contextul apãrãrii naþionale ºi al rãzboiului. Interesantã în toate acestea este complexitatea dispozitivelor exterioare create, care pot altera chiar esenþa stãrii de umanitate. În articolul Mintea nu are firewall, autorul spune: „Un articol recent al armatei ruse a oferit o opinie uºor diferitã asupra problemei, declarând cã «umanitatea se aflã pe muchia unui rãzboi psihotronic», care are ca þintã mintea ºi corpul uman. Acel articol vorbea despre încercãrile Rusiei ºi ale altor state de a controla condiþia psiho-fizicã a oamenilor ºi procesele decizionale ale acestora, prin folosirea generatoarelor VHF, a unor casete «fãrã sunet» ºi a altor tehnologii.” Articolul continuã afirmând cã scopul acestor arme noi este acela de a altera psihicul sau de a interfera cu diferite pãrþi ale corpului uman, în aºa manierã încât sã producã confuzie sau sã distrugã semnalele interne care menþin funcþiile vitale ale corpului fizic. Articolul descrie modul în care „teoria informaþionalã a rãzboiului” neglijeazã cel mai important factor din domeniul informaþiilor militare, și anume fiinþa umanã. În teoriile informaþionale despre rãzboi din trecut, discuþiile se limitau la sistemele fãcute de mâna omului, ºi nu la operatorii umani. În scenariile de rãzboi ale informaþiilor, discuþiile se limitau doar la faptul cã oamenii puteau fi afectaþi prin propagandã, înºelãciune ºi minciunã – unelte bine cunoscute ca fãcând parte din arsenalul utilizat pentru manipularea minþii. În zilele noastre abordarea este mult mai sinistrã, iar aceasta trebuie luatã în considerare în contextul drepturilor ºi al valorilor umane de bazã, care se sprijinã fundamental pe dreptul nostru de a gândi liber. Articolul continua: „ªi totuºi este posibil nu numai sã înºelãm, sã manipulãm sau sã dezinformãm corpul uman, ci, de asemenea, îl putem opri sau distruge – ca pe orice alt sistem de procesare de date. Datele pe care corpul uman le primeºte de la surse exterioare lui – spre exemplu undele de energie electromagneticã, undele acustice sau vortexurile energetice – sau pe care le creeazã prin stimulii sãi interni electrici sau chimici, pot fi manipulate sau modificate la fel cum pot fi alterate datele (informaþiile) din orice sistem hardware.” În patentele SUA din 1976 apare faptul cã încã de atunci era posibilã monitorizarea activitãþii creierului ºi alterarea acesteia. Deºi aparatul era rudimentar, a constituit un exemplu a ceea ce era posibil în urmã cu 30 de ani. Ideea era de a capta, interpreta ºi apoi controla activitatea creierului folosind un semnal de frecvenþã radio. Mai recent, au fost dezvoltate sisteme mult mai puternice pentru a vizualiza activitatea creierului în timp real pe un monitor de calculator. Aceste dispozitive noi folosesc biofeedback-ul creierului în combinaþie cu alte generatoare de semnal pentru a altera activitatea ºi tiparele mentale ale creierului unei persoane. În final, în timp de rãzboi, þelul este ca informaþiile sã ajungã la fiinþa umanã. Politica Statelor Unite este aceea de a controla toate sistemele dependente de informaþii, fie ele „umane sau automate”, ceea ce a dus la extinderea și folosirea acestor noi tehnologii și asupra oamenilor, ca ºi cum aceștia ar fi doar niºte procesoare hardware de date. Articolul din revista Parametri expune în continuare munca d-lui Victor Solntsev de la Institutul Tehnic Bauman, din Moscova. El insista asupra faptului cã trupul uman trebuie vãzut ca un sistem deschis, în loc sã fie considerat, ca pânã acum, doar un simplu organism sau un sistem închis. Dr. Solntsev considerã cã mediul fizic înconjurãtor al unei persoane poate cauza schimbãri în corpul ºi mintea respectivei persoane, dacã se folosesc stimuli electromagnetici, acustici sau de altã naturã. Acelaºi cercetãtor rus a examinat problema „zgomotului informaþional”, care poate crea un „zid” dens între o persoanã ºi realitatea exterioarã. „Zgomotul” poate fi creat atât prin semnale, mesaje, imagini sau alți stimuli informaționali, având ca þintã conºtiinþa unui grup sau a unor indivizi separați. Scopul este supraîncãrcarea minþii unei persoane, astfel încât aceasta sã nu mai reacþioneze la stimulii sau la alte informaþii din exterior. Aceastã supraîncãrcare va servi la destabilizarea capacitãþii de judecatã sau la modificarea comportamentului individului sau grupului care a fost influențat. În conformitate cu spusele lui Solntsev, a fost creat cel puþin un virus de computer pentru a afecta psihicul unei persoane – „Virusul Rusesc 666”. Acest virus apare la fiecare al 25-lea cadru pe display-ul calculatorului, unde pulseazã un amestec de culori care s-a dovedit cã poate induce stãri de transã operatorului de la acel computer. Percepþia display-ului de cãtre subconºtientul celui care utilizeazã computerul respectiv poate fi folositã pentru a induce un atac de cord, pentru a controla sau a altera în mod subtil percepþiile operatorului. Acelaºi sistem manipulator poate fi folosit cu ușurințã în cadrul oricãrei emisiuni televizate. Psiho-terorismul Termenul de „psiho-terorism” a fost inventat de cãtre scriitorul rus N. Anisimov, de la Centrul Anti-Psihotronic din Moscova. El indicã faptul cã armele psihotronice pot fi utilizate în vederea extragerii unor informaþii ce sunt stocate în creierul unei persoane, care apoi vor fi introduse într-un calculator care le va rearanja, astfel încât ulterior sã existe posibilitatea controlãrii acelei persoane. Informaþia astfel modificatã va fi apoi reintrodusã în creierul respectivei persoane (de la care a fost extrasã) ºi va fi perceputã de cãre aceasta ca fiindu-i proprie. Aceste sisteme criminale sunt capabile sã inducã halucinaþii, boli, diverse mutaþii în celulele umane, zombificarea sau chiar moartea. Tehnologiile aferente acestor sisteme includ generatoare VHF, raze X, ultrasunete ºi unde radio. Maiorul rus I. Chernishev descrie în jurnalul militar Orienteer (în februarie 1997), dezvoltarea armelor „psi” pe întregul glob. Tipurile specifice de arme menþionate de el în acel jurnal militar sunt: – Un generator psihotronic care produce o emanaþie electromagneticã puternicã, ce poate fi transmisã prin liniile telefonice, TV, radio, þevi de alimentare ºi lãmpi cu incandescenþã. Semnalul astfel transmis va manipula comportamentul celor cu care ajunge în contact. – Un generator de semnal care opereazã în banda 10-150 Hertz și care, atunci când opereazã în frecvența 10-20 Herz, creeazã o oscilaþie infrasonicã ce este distructivã pentru toate organismele vii. – Un generator care acþioneazã asupra sistemului nervos ºi care este proiectat sã paralizeze sistemul nervos central al insectelor. Acesta a fost optimizat, astfel încât sã aibã acelaºi efect ºi asupra oamenilor. – Semnale ultrasonice cu o structurã foarte specialã, cu ajutorul cãrora se pot realiza operaþii interne fãrã incizii ºi fãrã sângerãri, care nu lasã niciun fel de urme. Ele pot fi folosite însã și pentru a ucide. – Japonezii au creat casete audio care permit suprapunerea unor tipare de voce de frecvenþe joase peste muzicã. Acestea sunt inaudibile pentru urechea umanã, dar sunt receptate de subconºtient. Ruºii pretind cã folosesc și ei „bombardamente” psihice similare pentru a trata dependenþa de alcool ºi fumat. – Efectul celui de-al 25-lea cadru, despre care am mai discutat anterior, este o tehnicã în care fiecare al 25-lea cadru al unui film sau al unei înregistrãri video conþine un mesaj ce este perceput doar de cãtre subconºtient ºi care influenþeazã mintea conºtientã. – Psihotropica este o ramurã a medicinei care se ocupã cu inducerea stãrilor de transã, de euforie sau depresie. Acestea sunt numite ºi „mine cu efect întârziat”. Simptomele unui atac psihotronic se pot manifesta prin dureri de cap, ameþeli, zgomote, voci sau comenzi percepute direct în creier, dureri în cavitatea abdominalã, aritmie cardiacã sau chiar distrugerea sistemului cardiovascular. Un articol din revista Forþelor Aeriene ale SUA, AFLR Technology Horizonts, relateazã cã „prin studiul ºi modelarea creierului uman ºi a sistemului nervos, se poate obþine influenþarea mentalã a personalului sau i se pot crea acestuia stãri de confuzie. Prin pãcãlirea simþurilor este posibil sã fie create imagini sintetice sau holograme, pentru a induce în eroare simþul vizual al unui individ; într-o manierã similarã, se poate induce în eroare simþul auditiv, gustativ sau cel al mirosului.” Gândiþi-vã la asta pentru o clipã – memorie sinteticã, experienþe sintetice care nu pot fi diferenþiate de cele reale. Acesta este rezultatul folosirii acestor tehnici. Într-un raport apãrut în presã la sfârºitul lui 2005, cea mai mare companie de telecomunicaþii japonezã, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, a anunþat cã a inventat un dispozitiv care poate controla oamenii de la distanþã. Conform articolului, aceastã tehnologie poate fi folositã la orice dispozitiv sonor pentru aprofundarea realitãþii virtuale sau a performanþelor sunetului. De exemplu, a fost discutatã printre altele ºi ideea de a-l determina pe un ascultãtor sã se miºte exact ca un dansator profesionist fãrã a se putea împotrivi, copiind miºcãrile acestuia, ca ºi cum ar fi profesionistul însuși. Lucrurile mari devin posibile graþie efortului combinat al celor mulþi. Noi toți suntem parte a unui „internet organic”, care cuprinde întreaga rasã umanã și care se combinã într-un mod armonios cu alte planuri ale Creației. Nu existã sisteme închise. Suntem cu adevãrat interconectaþi și conectați cu tot ceea ce existã, ceea ce face ca fiecare dintre noi sã aibã potenþialul de a influența întregul din care face parte. Prin urmare, este responsabilitatea fiecãruia sã creeze cu atenþie ºi sã se asigure cã tehnologiile pe care le dezvoltãm împreunã vor susþine manifestarea potenþialului divin care existã în fiecare om, ca individualitate creatã dupã chipul ºi asemãnarea Creatorului. sursa: yogaesoteric]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer