Iata ultimul “beneficiu” al apartenentei noastre la noua Uniune Sovietica, adica UE: absolut toate datele noastre personale, urmeaza sa fie transferate pentru “pastrarea în siguranta deplina”, statului Israel.  Fireste, ele vor fi tinute la curent în timp real. De ce se face asta? Asa, pentru ca baietii pot sa o faca! Nu se ofera absolut nici o justificare pentru aceasta aberanta masura anti-libertate si nici nu este vorba de vre-o reciprocitate.
Nu întreaba nimeni dintre “reprezentantii” nostri ce treaba are statul evreu cu numele, chipurile si vârsta copiilor nostri, cu parerile noastre politice si cu starea de sanatate a românilor precum rezultata din fisele de asigurare ale CAS?  Dar cu veniturile noastre si cu numerele de telefon sunate, cu rudele si prietenii nostri, bagati împotriva vointei lor într-o uriasa baza relationala de date?
Domnilor politicieni de la putere,de-aceea am intrat noi în UE, ca sa ne dati pe tava unora care nu au nici o treaba cu Europa, înafara faptului ca ne cumpara literalmente tara de sub noi si înfaptuiesc în ascuns planuri secrete de colonizare a României, împreuna cu guvernantii nostri ?
Are cineva idee daca romanii au fost pusi la curent cu faptul ca, pe 31 ianuarie CE a aprobat transferul datelor personale ale cetatenilor tarilor membre, catre Israel ? Decizia adoptata pe 31 ianuarie 2011 prin care se prevede transferul datelor personale ale cetatenilor CE catre Israel explica faptul ca acest Stat raspunde directivei 95/46 privind protectia datelor. Justificarea deciziei nu apare in text. Comisarii nostri au fost de acord cu aceasta decizie? Cum se justifica hotararea?
Date personale inseamna numerele de telefoane,conturile bancare,datele de sanatate, familia, deplasarile.. TOATE datele pe care guvernele statelor membre le colecteaza despre noi.
Nu întreabã nimeni dintre “reprezentanþii” noºtri ce treabã are statul evreu cu numele, chipurile ºi vârsta copiilor noºtri, cu pãrerile noastre politice ºi cu starea de sãnãtate a românilor precum rezultatã din fiºele de asigurare ale CAS?  Dar cu veniturile noastre ºi cu numerele de telefon sunate, cu rudele ºi prietenii noºtri, bãgaþi împotriva voinþei lor într-o uriaºã bazã relaþionalã de date? Pãi ce suntem noi mãi javrelor, români ºi la noi acas’ stãpâni, sau iobagii umili ai lui iþic ? Când un strãin cautã sã afle totul despre tine, nu-i aºa cã se erijeazã în poziþia de stãpân al tãu ? De când  am devenit noi subiectul lor de studiu ºi de ce îi ajutã “reprezentanþii” noºtri în acest scop?
Toate Statele trebuie sa puna in aplicare directiva 95/46 in termen de trei luni….
Iata textul in cauza, pentru cititorii care nu cred cele relatate mai sus:
2011/61/UE: Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automatã a datelor cu caracter personal [notificatã cu numãrul C(2011) 332] Text cu relevanțã pentru SEE Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 – 0042 Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automatã a datelor cu caracter personal [notificatã cu numãrul C(2011) 332] (Text cu relevanțã pentru SEE) (2011/61/UE) COMISIA EUROPEANÃ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [1], în special articolul 25 alineatul (6), Dupã consultarea Autoritãții Europene pentru Protecția Datelor, întrucât: (1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere sã ia mãsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal cãtre o țarã terțã sã poatã avea loc numai în cazul în care țara terțã în cauzã asigurã un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer. (2) Comisia poate constata cã o țarã terțã asigurã un nivel adecvat de protecție. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fãrã sã fie nevoie de garanții suplimentare. (3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție a datelor trebuie evaluat ținând seama de toate împrejurãrile care au legãturã cu o operațiune de transfer de date sau cu o serie de operațiuni de transfer de date și acordând o atenție specialã mai multor elemente relevante pentru transfer, enumerate la articolul 25. (4) Având în vedere diferitele abordãri privind protecția datelor din țãrile terțe, evaluarea caracterului adecvat trebuie efectuatã și orice decizie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE trebuie adoptatã și pusã în aplicare astfel încât sã nu creeze discriminãri arbitrare sau nejustificate fațã de țãrile terțe în care existã condiții similare ori între acestea, și sã nu se constituie o barierã mascatã în calea comerțului, ținând seama de angajamentele internaționale actuale ale Uniunii Europene. (5) Sistemul juridic din Statul Israel nu dispune de o constituție scrisã, însã Curtea Supremã din Statul Israel a acordat un statut constituțional anumitor “legi de bazã”. Aceastã “legislație de bazã” este completatã de o jurisprudențã extinsã, întrucât sistemul juridic israelian aderã în mare mãsurã la principiile dreptului comun. Dreptul la protecția vieții private este inclus în legislația de bazã: “Demnitate umanã și libertate”, în secțiunea 7. (6) Standardele legale pentru protecția datelor cu caracter personal în Statul Israel sunt bazate în mare parte pe standardele stabilite prin Directiva 95/46/CE și sunt prevãzute în Legea privind protecția vieții private 5741-1981, modificatã ultima datã în 2007 pentru a stabili noi cerințe privind prelucrarea datelor cu caracter personal și organizarea detaliatã a autoritãții de supraveghere. (7) Legislația în domeniul protecției datelor este completatã, de asemenea, de decizii guvernamentale privind punerea în aplicare a Legii privind protecția vieții private 5741-1981 și organizarea și funcționarea autoritãții de supraveghere, bazatã în mare parte pe recomandãrile formulate în raportul adresat Ministerului Justiției de cãtre Comitetul de examinare a legislației în ceea ce privește bazele de date (raportul Schoffman). (8) Mai multe instrumente juridice care reglementeazã diferite sectoare, precum legislația din sectorul financiar, reglementãrile în domeniul sãnãtãții și registrele publice, conțin, de asemenea, dispoziții privind protecția datelor. (9) Standardele juridice în materie de protecție a datelor aplicabile în Statul Israel includ toate principiile de bazã necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal din bazele de date automatizate. Capitolul 2 din Legea privind protecția datelor 5741-1981, care prevede principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu se aplicã prelucrãrii datelor cu caracter personal din bazele de date neautomatizate (bazele de date manuale). (10) Aplicarea standardelor juridice în materie de protecție a datelor este garantatã prin cãi de atac de ordin administrativ și judiciar, precum și printr-un control independent exercitat de autoritatea de supraveghere, și anume de Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA), care este învestitã cu atribuții de investigație și intervenție și care acționeazã în deplinã independențã. (11) Autoritãțile israeliene responsabile de protecția datelor au dat explicații și asigurãri referitoare la modul în care trebuie interpretatã legislația israelianã și au confirmat cã legislația israelianã privind protecția datelor este pusã în aplicare conform acestei interpretãri. Prezenta decizie ține seama de explicațiile și asigurãrile respective și este, prin urmare, condiționatã de acestea. (12) Prin urmare, ar trebui sã se considere cã Statul Israel asigurã un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevãzut în Directiva 95/46/CE, în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeanã cãtre Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrãri automatizate în Statul Israel. Pe de altã parte, transferurile internaționale de date cu caracter personal din UE cãtre Statul Israel, atunci când atât transferul în sine, cât și prelucrarea ulterioarã a datelor se efectueazã exclusiv prin mijloace neautomatizate, nu intrã sub incidența prezentei decizii. (13) Pentru a asigura transparența și pentru a garanta capacitatea autoritãților competente ale statelor membre de a asigura protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstanțele excepționale în care poate fi justificatã suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fãrã a aduce atingere constatãrii unui nivel adecvat de protecție. (14) Constatãrile prezentei decizii privind nivelul adecvat de protecție se referã la Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional. Transferurile ulterioare cãtre un destinatar din afara Statului Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, ar trebui considerate transferuri de date cu caracter personal cãtre țãri terțe. (15) Grupul de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, și-a dat avizul favorabil cu privire la nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de astfel de date din Uniunea Europeanã sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrãri automate în Statul Israel. În avizul sãu favorabil, grupul de lucru a încurajat autoritãțile israeliene sã adopte noi dispoziții care sã extindã aplicarea legislației israeliene la bazele de date manuale, care sã recunoascã în mod explicit aplicarea principiului proporționalitãții la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul privat și care sã interpreteze excepțiile pentru transferurile internaționale de date în conformitate cu criteriile prevãzute în documentul sãu de lucru privind interpretarea comunã a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE [2]. Acest aviz a fost luat în considerare pentru pregãtirea prezentei decizii [3]. (16) Comitetul instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele acestuia, ADOPTÃ PREZENTA DECIZIE: Articolul 1 (1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se considerã cã Statul Israel oferã un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeanã în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeanã sau în cazul transferurilor neautomate, dacã aceste sunt supuse unor prelucrãri automate în Statul Israel. (2) Autoritatea israelianã competentã în materie de supraveghere a aplicãrii standardelor juridice privind protecția datelor în Statul Israel este “Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA)”, menționatã în anexa la prezenta decizie. Articolul 2 (1) Prezenta decizie se referã exclusiv la nivelul adecvat de protecție oferit în Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, în vederea îndeplinirii cerințelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu aduce atingere altor condiții sau restricții care pun în aplicare alte dispoziții din directiva menționatã anterior care se referã la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre. (2) Prezenta decizie se aplicã în conformitate cu dreptul internațional. Aceasta nu aduce atingere statutului Înãlțimilor Golan, Fâșiei Gaza și Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional. Articolul 3 (1) Fãrã a aduce atingere atribuțiilor lor de a lua mãsuri pentru a asigura respectarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul unor alte dispoziții decât cele prevãzute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autoritãțile competente din statele membre își pot exercita atribuțiile pentru a suspenda fluxurile de date cãtre un destinatar din Statul Israel în vederea protejãrii persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în urmãtoarele cazuri: (a) atunci când o autoritate israelianã competentã a stabilit cã destinatarul încalcã standardele de protecție aplicabile; sau (b) atunci când este foarte probabil ca standardele de protecție sã fie încãlcate, existã motive întemeiate sã se creadã cã autoritatea israelianã competentã nu ia sau nu va lua mãsuri adecvate și în timp util pentru a rezolva cauza respectivã, continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere gravã a persoanelor în cauzã, iar autoritãțile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile în aceste circumstanțe de a avertiza partea responsabilã de prelucrarea datelor din Statul Israel și i-au oferit posibilitatea de a rãspunde. (2) Suspendarea înceteazã de îndatã ce sunt asigurate standardele de protecție, iar autoritãții competente din statele membre în cauzã i se aduce la cunoștințã acest lucru. Articolul 4 (1) Statele membre informeazã fãrã întârziere Comisia cu privire la mãsurile luate în temeiul articolului 3. (2) Statele membre și Comisia se informeazã reciproc cu privire la cazurile în care mãsurile luate de autoritãțile israeliene rãspunzãtoare de respectarea standardelor de protecție nu asigurã aceastã respectare a standardelor. (3) În cazul în care informațiile culese în temeiul articolului 3 și al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol demonstreazã cã un organism însãrcinat cu asigurarea respectãrii standardelor de protecție în Statul Israel nu își îndeplinește eficient rolul, Comisia informeazã autoritatea israelianã competentã și, în cazul în care este necesar, prezintã un proiect de mãsuri în conformitate cu procedura prevãzutã la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE în vederea abrogãrii sau suspendãrii prezentei decizii ori a limitãrii domeniului de aplicare a acesteia. Articolul 5 Comisia evalueazã punerea în aplicare a prezentei decizii și raporteazã orice constatare pertinentã comitetului înființat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice dovadã care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform cãruia protecția datelor în Statul Israel este adecvatã, în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum și orice dovadã din care rezultã cã prezenta decizie este aplicatã în mod discriminatoriu. Comisia va monitoriza, în special, prelucrarea datelor cu caracter personal în bazele de date manuale. Articolul 6 Statele membre iau toate mãsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de 3 luni de la data notificãrii acesteia. Articolul 7 Prezenta decizie se adreseazã statelor membre. Adoptatã la Bruxelles, 31 ianuarie 2011. Pentru Comisie Viviane Reding Vicepreședinte [1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31. [2] Documentul WP114 din 25 noiembrie 2005. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf [3] Avizul 6/2009 privind nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în Israel. Disponibil la adresa:http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf ANEXÃ Autoritatea competentã în materie de supraveghere menționatã la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie: The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel) The Government Campus 9th floor 125 Begin Rd. Tel Aviv Israel Adresa poștalã: P.O. Box 7360 Tel Aviv, 61072 Tel.: +972-3-7634050 Fax: +972-2-6467064 E-mail: ILITA@justice.gov.il Site: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm Comisarii nostri ieuropeni, EUROparlamentarii nostri au fost de acord cu aceasta decizie? Cum se justifica hotararea? Creºtinul Becali, patriotul Vadim, IPS Iosif (reprezentantul BOR pe langa Institutiile Europene), “fata lui tata” Elena Bãsescu, CAREVA DINTRE ACEȘTIA v-au spus ceva domniilor voastre sau doar proºtii de pe uliþa mea n-au habar ca Strulica va fi informat prompt in legatura cu starea varicelor þaþei Lenuþa? sursa: wikileaks.ro ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer