Civilizaþia occidentalã iarãºi oferã un exemplu de degradare moralã. Dupã ce a legalizat adopþia copiilor de cãtre cuplurile sodomiteSuedia a mers ºi mai departe. În multe din grãdiniþele suedeze ºi-au fãcut apariþia aºa numiþii „pedagogi ai genderului”, aceste persoane au misiunea sã ajute educatorii în identificarea copiilor ce se cred a fi bãieþei sau fetiþe ºi sesizeazã deosebirile între genuri. Aceºti copii urmeazã a fi reeducaþi. În Stockholm a fost deschisã o grãdiniþã, pentru copii cu vârsta între 1 ºi 6 ani, în 2010, grãdiniþa este finanþatã din bugetul de stat ºi poartã numele „Egalia”. Directoarea acestei grãdiniþe nu ascunde cã scopul ei este „cultivarea înclinaþiei cãtre sodomie”. În aceastã grãdiniþã nu existã nici fetiþe nici bãieþei, educatorii au exclus din limbajul lor pronumele „el” ºi „ea”. În suedezã „el”- han, „ea”- hon au fost înlocuite cu termenul hen, un cuvânt inexistent în suedeza literarã însã folosit în jargonul sodomit. Se acordã foarte multã atenþie cãrþilor, jucãriilor precum ºi formelor ºi culorilor tuturor obiectelor folosite în calitate de material didactic, pentru ca nu cumva ele sã trezeascã ”stereotipurile de gender” adicã conºtientizarea genului. De exemplu sunt strict interzise poveºtile despre Alba ca Zãpada sau Degeþica, în schimb toatã ziua le sunt citite copiilor poveºti ca cea despre douã girafe de gen masculin ce sufereau mult din cauza cã nu erau în stare sã conceapã copii pânã în momentul când au gãsit un ou de crocodil abandonat. Marea majoritate a cãrþilor în aceastã grãdiniþã conþin povestioare despre cupluri sodomite, pãrinþi solitari ºi copii orfani. Toate pãpuºile în aceastã grãdiniþã reprezintã niºte creaturi genul cãrora nu poate fi determinat, însã este cert cã aparþin rasei negroide. Þin sã menþionez cã Suedia este membrã UE din anul 2005 ºi stat ce a aderat la Spaþiul Schengen, 75% din populaþia þãrii se declarã adepþii ereziei luterane. Ceva timp în urmã am scris despre intenþia Consiliului Europei de a exclude din actele oficiale cuvintele „mama” ºi „tata”. Obiectivul UE privind sodomizarea populaþiei este evident. P.S.: Un om în vîrstã doreºte sã emigreze din UE. La completarea formalitãþilor, este întrebat de cãtre oficialitãþi din ce motiv doreºte acest lucru. – Datorita homosexualitãþii… – Cum aºa? – Pãi, în timpul naziºtilor se pedepsea chiar cu moartea, dupã aceea cu închisoare, iar acum este permisã prin lege. Aº dori sã emigrez pîna nu devine obligatorie… Sursa: http://iontcaci.info/international/suedia-impune-sodomia-in-gradinitele-de-copii]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer