În 1965 Brejnev i-a spus lui Ceauºescu cã aurul din tezaurul României de la Moscova a fost furat de alb-gardiºti. Brejnev minþea fãrã sã clipeascã ºi atunci când spunea cã arhivele lor nu conþin date despre soarta aurului românesc dupã ce acesta a fost evacuat în Siberia. Minciuna „aurul românesc a fost furat ºi cheltuit de alb-gardiºti” nu era nouã, încã din 1921, la o întâlnire de la Varºovia, diplomaþii sovietici le-au spus acelaºi lucru reprezentanþilor României. Doar cã documentele sovietice, puþine ºi ieºite greu la ivealã, spun altã poveste. Documentele lui Lenin au fost accesibile istoricilor puþinã vreme în 1993, dupã care arhivele au fost din nou închise. Chiar ºi aºa, a mai ieºit câte ceva la luminã. În septembrie 1921 Lenin i-a cerut ministrului de Finanþe sã îi prezinte un inventar precis al rezervelor de aur deþinute, subliniind cã vrea sã ºtie exact soarta aurului românesc. Bolºevicii aveau nevoie de mijloace de platã forte pentru a-ºi începe programul de reconstrucþie. Lenin a primit rapid rãspunsul în 1921: aur românesc în valoare de 117,5 milioane ruble aur. La începutul anului 1922 un nou raport i-a fost transmis lui Lenin, iar aurul românesc era evaluat la 108 milioane ruble aur (semn cã începuse cheltuirea lui). Tot în 1922, în luna august, un nou raport secret vorbeºte despre rezervele de aur din Sala Armelor de la Kremlin (fãrã sã spunã expres cã este aur românesc, dar acolo fuseserã depozitate lãzile cu tezaurul BNR) – concluzia era cã existau 1.357 de lãzi cu aur care nu fuseserã încã inventariate. Problema aurului românesc ºi ruta americanã Existã percepþia falsã cã aurul românesc trimis la Moscova a fost sub formã de lingouri. În realitate, cele 1.738 de casete expediate la Moscova în decembrie 1916 conþineau monede de aur, germane ºi austriece în mare parte, ºi foarte puþine lingouri marcate de BNR (de aici apar tot felul de confuzii în ceea ce priveºte evaluarea valorii aurului, cert este cã au fost trimise la Moscova 93,4 tone de aur). În 1921 presa americanã sesiza o adevãratã avalanºã de aur pe piaþa SUA ºi se întreba dacã nu cumva aurul provenea din Rusia bolºevicã, aflatã în acel moment sub embargo. Ambasadorul american la Bucureºti a început în acelaºi an sã se intereseze foarte insistent despre simbolurile româneºti de pe lingourile de aur ºi soarta tezaurului de la Moscova. Fãrã sã existe dovezi clare, este foarte posibil ca aurul românesc de la Moscova sã fi fost (cel puþin parþial) topit ºi folosit pentru a finanþa programul bolºevic de reconstrucþie. Minciuna rãmâne Alb-gardiºtii din Siberia au suferit principalele înfrângeri încã din 1919, iar la începutul lui 1920 a fost executat comandantul lor, amiralul Alexander Kolceak. De vreme ce în 1921 Lenin primea rapoarte exacte despre aurul românesc este greu de crezut povestea cã a fost furat ºi cheltuit de Kolceak. Misterul rãmâne câtã vreme arhivele ruseºti sunt închise, dar este limpede cã existã documente care spun precis ce s-a întâmplat cu aurul românesc de la Moscova. P.S. În revista Magazin istoric din iunie 2013 gãsiþi mai multe detalii despre povestea tezaurului de la Moscova. Sursa: George Damian]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer