Acum o sãptãmânã cugetam la soarta Justiþiei române vis-a-vis de situaþia delicatã în care se aflã unii “aleºi” ºi dosarele lor penale. ªi vorbeam de cazul deputatului PDL Mihail Boldea, demisionat în septembrie 2011 din partid pentru divergenþe cu conducerea, inclusiv critici la adresa lui Traian Bãsescu, Emil Boc ºi Elena Udrea. Circoteca ce a urmat în aceastã sãptãmânã atât în mediul on-line cât ºi la televizor – îi dã dreptate lui Boldea. Suntem o þarã condusã de nebuni periculoºi, iar dacã madam Justiþia, cãlãritã de aceºti nebuni – începe sã orbecãie dupã tine – aºa legatã la ochi cum e, MAI BINE TE CARI DIN ÞARà DECÂT Sà ÎÞI AªTEPTI DREPTATEA ÎN PUªCÃRIE, ÎN STARE DE AREST. Traian Bãsescu, “preºedintele tuturor românilor”, cel care afirma cã nu a dat telefoane ca sã se facã arestãri ci cã “lasã justiþia sã îºi urmeze cursul” (vezi cazurile Vântu ºi Patriciu), a uitat de echidistanþa ºi independenþa Justiþiei – pe care le clama în alte dosare de rãsunet, ºi urlã acum înfierbântat cã îl va cãuta ºi gãsi pe Boldea “ºi în gaurã de ºarpe, de va fi nevoie” ! Se simte aici vendeta personalã. Marinarul e ranchiunos ºi nu uitã sã îi pedepseascã exemplar pe cei care îl atacã. Vezi ce se întâmplã acum ºi cu Adrian Nãstase… Dar nu de grija mai marilor acestei lumi o sã mor eu acum. Pânã la urmã Boldea pare sã facã parte din categoria “bãieþilor deºtepti” cu ºcoala vieþii, care ºtiu sã îºi poarte singuri de grijã… Dacã a reuºit el sã facã din 10 ani de avocaturã 8 perechi de case… când alþii nu reuºesc sã facã nici mãcar una – ºi încã lucrând ºi în provincie, e ceva… Dar modul în care au decurs ostilitãþile din ultimele zile în cazul Boldea meritã “”tradus” pentru cei care nu ºtiu sã “citeascã printre rânduri” ºtirile… Deci, Boldea fuge în Africa, de mânia proletarã dezlãnþuitã de Bãsescu. Cã unii spun cã nu fugea ci cã doar mergea un pic mai repejor, nu e relevant. Omul ºi-a pregãtit plecarea, a transferat bani, ºi-a transferat bunurile de pe numele lui, tot tacâmul. ªi unde s-a pitit ? Culmea ironiei ! Taman în Congo ! Mai þineþi minte ce se scanda la Universitate la alegerile din 2004 ?! Dacã îl votãm pe Bombo, emigrãm cu toþii-n Congo ! Iatã ce spune acum Adrian Nãstase pe blogul lui: “Ieri, am primit un sms, cu un mesaj amuzant: Dacã nu l-aþi votat pe Bombo, Acum emigraþi în Congo! Iatã cã trecerea anilor oferã o altã perspectivã asupra alegerilor din 2004, când tineri simpatizanþi ai Aliantei DA au ieºit la Piaþa Universitãþii, scandând, dupã anunþarea rezultatelor, ‘Bombo, Bombo, ne-am întors din Congo’, fãrã sã ºtie de fapt unde se ‘întorseserã’. Veniserã alãturi de reprezentanþi ai MISA ºi de guru Gregorian Bivolaru, care însã a ales ca destinaþie Suedia ºi nu România, dupã câºtigarea alegerilor de cãtre Bãsescu, ºtiind cã Monica Macovei nu-l va cãuta în ‘gaurã de ºarpe’, având un suflet mai bun…“, spune fostul premier pe blog într-o postare intitulatã “‘Breaking News:Votanþii lui Bãsescu fug în Congo!”. Faptul cã Boldea este ºantajat sã se întoarcã în þarã cu ameninþarea cã dacã nu se întoarce de bunãvoie îi vor aresta în locul lui familia (fratele ºi tatãl), depãºeºte orice limitã !!! Cãci la asta asistãm de fapt acum ! Dacã pe vremea lui Ceauºescu, ãla care fugea din þarã creea probleme rudelor, familiei, greutãþi la serviciu, anchete, nu era chiar aºa mare tragedie. Dar NU ÞI SE ARESTA FAMILIA PENTRU VINA Cà TU AI REUªIT Sà FUGI ! Cred cã ºi Ceauºescu ar fi invidios pe realizãrile “democraþiei” bãsesciene ! Deznodãmântul în cazul fugarului Boldea este simplu. Se va reântoarce în þarã pentru a-ºi salva de la arestarea iminentã tatãl ºi fratele. Probabil cã i s-a promis un târg: cã ei nu vor pãþi nimic dacã se predã. Va fi arestat (încãtuºat) spectaculos, pe aeroport, cu toate telviziunile de faþã ºi va aºtepta rãbdãtor sã îi vinã rândul la punerea în libertate… când i-o mai trece furia lui Bãsescu. O lunã, douã, zece… senatorul Cãtãlin Voicu a fost pus în libertate dupã un an ºi 4 luni… ªi pentru cã tot veni vorba ºi de MISA, e interesantã ºi poziþia celor de la yogaesoteric.net pe tema fostului cursant MISA Mihail Boldea, cel care le-a fost multora de acolo avocat în dosarul penal, cel care a ºi realizat acele filmãri-reportaj pe tema abuzurilor la adresa MISA. MISA nu suflã un cuvinþel despre abuzurile din cazul Boldea, în schimb se plânge cã Gregorian Bivolaru a ajuns din nou cap de serie pe site-ul Most Wanted al Poliþiei Române ! Puteau sã comenteze, sã spunã mãcar o vorbã despre colegul de nenorocire Boldea, al doilea pe lista Most Wanted dupã Gregorian Bivolaru. Însã NU ! E vorba aceea, a cerºetorilor parizieni: “Orbul de la toþi, dar de la orbu, nimeni !” Noi toþi cursanþii MISA, ºi chiar toþi cetãþenii României, trebuie sã condamnãm abuzurile din cazul lui Gregorian Bivolaru, eventual sã facem chiar ºi meditaþii ºi binecuvântãri pentru ca dreptatea sã triumfe în cazul acestuia, dar când vine vorba ca MISA sã fie solidarã în nenorocire cu alþii care dau de necaz, vorba þiganului: MUCLES ! Nici un cuvinþel ! Boldea i-a fost alãturi lui Gregorian Bivolaru  cât a fost elev la MISA ºi avocat al yoghinilor. Acum ar fi fost momentul ca MISA sã cearã o judecatã corectã ºi în cazul Boldea, fãrã circ ºi cãtuºe fluturate ameninþãtor. MISA însã nu poate face asta. MISA nu este solidarã decât cu Gregorian Bivolaru ! Iar Gregorian Bivolaru însã nu este solidar cu nimeni, decât cu el însuºi, “mereu acelaºi” !  Dacã deschizi pagina yogaesoteric.net remarci cu stupoare cã majoritatea titlurilor de prim plan se referã la abuzurile ºi nedreptãþile împotriva lui Gregorian Bivolaru ! De unde atâta disperare !? Se simte oare cineva cu musca pe cãciulã !? Mai mult, MISA nu greºeºte niciodatã ! La MISA, totul este perfect ºi bine, de la extraordinar de bine în sus ! Toþi se realizeazã spiritual plenar, prin amor cu continenþã, se menþin tineri ºi perfect sãnãtoºi, iar micile (dar desele !!!!) excepþii, sunt trecute sub tãcere, o tãcere jenantã care aratã cã actuala conducere MISA nu se prea înpacã cu faþa crudã ºi distrugãtoare a Timpului… ºi nu vor sã accepte lecþia înþelepciunii acestuia. Ultimul caz de care am aflat chiar azi, este al fostului nostru coleg de curs (în acelaºi an cu mine 19 – daca nu retrogradam eu), Anton Tuturuga. Un tip amuzant, jucãuº, amantul multor femei de la MISA, chiar din rândul VIP-urilor (se cunoºtea “bine”inclusiv cu preºedintele MISA, Gabriela Ambãruº). A murit sâmbãtã spre duminicã, dupã o complicaþie suferitã în urma unei operaþii de extirpare a unei tumori cerebrale. ªi încã le spunea zilele trecute colegilor cã nu va lipsi nici acest an de la tabãra de yoga de la Herculane, el care nu a lipsit în nici un an… Dumnezeu sã îi ierte pãcatele ! Uman ar fi fost ca de fiecare datã când un vechi coleg ºi prieten (mai mult sau mai puþin intim sau apropiat – în fond am frecventat aceleaºi cursuri aproape 20 de ani !) pãrãseºte aceastã lume, sã nu ascundem acest lucru, ci sã îl însoþim pe ultimul drum, sã fim alãturi de el ºi familia lui (dacã a avut !) ºi sã îl pãstrãm viu în memoria noastrã, pomenindu-l în rugãciunile noastre. Poate cã rubricuþa de pe yogaesoteric în care sunt “îngropaþi” în ocãri eu ºi alþii asemenea mie, ar fi bine sã se transforme într-un loc al necroloagelor, în care sã aparã câteva cuvinte spuse din suflet pentru cei care ne-au fost apropiaþi. În încheiere, propun un singur lucru: un program umanitar/spiritual de tipul coelctelor publice, pentru bolnavii care au nevoie de bani pentru intervenþii chirurgicale deosebit de scumpe ce redau vederea la orbi. Numai cã în cazul de faþã, colecta noastrã sã fie de altã naturã: sã adunãm rugãciuni cãtre Dumnezeu într-o iniþiativã care sã se intituleze: Sà ÎL AJUTÃM PE GREGORIAN BIVOLARU Sà ΪI RECAPETE VEDEREA ! Sã vadã ce a fost ºi ce a ajuns. Unde putea sã fie ºi unde este acum. Unde puteau sã fie discipolii lui ºi unde sunt acum. ªi mai ales, ce îl aºteaptã dacã nu se îi revine VEDEREA: CÃDEREA ÎN PRÃPASTIE, UNDE ESTE PLÂNSUL ªI SCRªNIREA DINÞILOR.   Dumnezeu sã îl ierte ºi sã îi ierte ºi lui pãcatele !]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer