O sã mergem deci la ora 20 la sediul B1TV sã-l sorcovim pe acest anti-român, care ridiculizeazã și bagatelizeazã eforturile de unificare ale românilor. Pagina evenimentului pe facebook, aici: https://www.facebook.com/events/688340557872501/?previousaction=join&ref_newsfeed_story_type=regular&source=1 Pe aceeași temã îndeamnã la acțiune și Mihai Tociu, pe blogul sãu: Aþi vãzut câte geamuri are B1TV? Douãzeci de metri de geamuri înºirate pe Calea Victoriei ne oferã ocazia sã ne spunem pãrerea despre cloaca de anti-români de la B1TV, care ne otrãvesc sufletele zi-de-zi, ºi unde Radu Banciu are rol de Zyklon B. În emisiunea din 24 decembrie 2013, Radu Banciu nu a otrãvit doar basarabenii, fãcându-i milogi ºi curve, ci ne-a jignit pe toþi românii, din ambele pãrþi ale Prutului, când a ridiculizat ideea de unire ºi de comuniune sufleteascã dintre noi. Radu Banciu a redus idealul reparãrii unei samavolnicii a istoriei, petrecutã acum 200 de ani, la niºte stereotipuri de comportament, cu o superioritate de vest-european care îºi dã cu pãrerea despre cei care au avut ghinionul sã fie mai aproape de ruºi. El, care ºtie cã la doar 500 de km mai la vest este considerat milog, curvã ºi þigan, le zice exact la fel celor care trãiesc 500 de km mai la est, ignorând faptul cã acolo suntem tot noi, românii. Dar priviþi mai sus decât Radu Banciu. El e doar un dobitoc infantil, angajat pe post de circar, de la care te poþi aºtepta la orice. Sã nu judecãm câinele care muºcã, ci stãpânul care îl þine de lesã, îi dã sã mãnânce ºi îl asmute! Deasupra lui Banciu sunt ºefii B1TV, care continuã sã îl þinã în braþe, în loc sã-l fi dat afarã în stradã în ºuturi, în secunda doi, direct din studio, live. Dupã douã sãptãmâni de gândire, ºefii lui încã considerã cã ai jigni pe români în stilul Banciu ”se încadreazã în limitele libertãþii de exprimare”. Pentru ei, românii nu sunt la fel de oameni ca þiganii, de exemplu, sau ca evreii, aºa cã pot fi porcãiþi fãrã limite. Dar priviþi ºi la cei care sunt umãr la umãr cu Radu Banciu, care mãnâncã pâine din aceeaºi palmã cu el: democraþii, deontologii, integrii, moraliºtii, patrioþii Turcescu, Cristoiu, Stoiceasca… Pe niciunul nu l-a deranjat cã are un asemenea ”coleg” ºi cu toþii au considerat cã, înainte de a fi români ºi de a refuza sã mai lucreze sub aceeaºi egidã cu Radu Banciu, trebuie sã respecte contractul pe care l-au semnat cu B1TV. Contract care le cumpãrã, înainte de orice, tãcerea. Încã o dovadã cã ”jurnalistul independent” gândeºte cu stomacul! Dar priviþi ºi la cei care au alimentat cu bani ”afacerea” B1TV ºi care îºi scot profit din audienþa pe care le-o face Radu Banciu. Priviþi-i în mãsura în care se poate afla cine sunt aceºtia, pentru cã regulile ”economiei de piaþã” sunt fãcute încât sã þi-l plãteºti tu însuþi, fãrã sã ai habar, pe cel care-þi face vânt de pe stâncã. La Registrul Comerþului se pot afla niºte nume, dar românii s-au deºteptat suficient încât sã-ºi dea seama cã aceia sunt doar niºte marionete. Priviþi ºi la instituþiile care ar fi trebuit sã penalizeze B1TV, pe care le plãtim noi, cetãþenii acestui stat, din puþinul nostru: Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii ºi Consiliul Naþional al Audiovizualului. Primul, nici mãcar nu s-a sesizat, aºa cum a fãcut-o de atâtea alte dãþi când cei jigniþi au fost þiganii, interlopii, evreii sau homosexualii. Conform legii, pentru fapta comisã de Banciu ºi, mai ales, pentru asumarea acesteia de cãtre conducerea B1TV, acest post trebuia sã fi fost închis. În schimb, Consiliul Naþional al Audovizualului a fãcut chiar mai mult decât sã-ºi batã joc de Lege ºi de titulatura de „naþional” pe care o poartã. CNA a ales sã arunce în derizoriu acest atentat la adresa idealului Unirii, prin judecarea acestuia împreunã cu o crizã de paranoia a lui Vadim Tudor, petrecutã într-o altã emisiune. Fãrã doar ºi poate, fiecare membru al CNA ºtia cã simpla asociere a celor douã subiecte este o batjocurã la adresa tuturor românilor, dar… nu s-au putut abþine! E clar, deci. Ce au fãcut toþi aceºtia depãºeºte nivelul dialogului ºi al argumentelor logice. Nu mai avem ce le cere, pentru cã este absurd sã ceri unei vedete sã aibã simþul mãsurii, unui director de post tv sã fie patriot, unor jurnaliºti sã aibã demnitate, unui investitor sã aibã moralitate, unor instituþii ale statului sã respecte legea. Dacã nu au fãcut-o de prima datã, nu o vor face niciodatã! Instituþiile statului mimeazã neputinþa, dar iau decizii prin îºi bat joc de noi, adicã de cei în numele cãrora funcþioneazã ºi ale cãror interese ar trebui sã le reprezinte. În aceastã situaþie, ce ne rãmâne de fãcut, nouã, ca simpli cetãþeni? Sã ne consolãm la gândul cã suntem prea mici? Sã ne luãm lumea în cap în speranþa cã vom ajunge într-o þarã care ne va trata cu respectul cuvenit unei fiinþe umane? Sã scriem petiþii la nesfârºit? Sã protestãm „paºnic” pânã ne paralizeazã gerul, ploia sau arºiþa? Sau poate a venit momentul sã ne luãm soarta în mâinile noastre, la propriu? Eu zic cã DA! Douãzeci de metri de geamuri pe Calea Victoriei ne aºteaptã. Orice autoturism pe care scrie B1TV are parbriz ºi lunetã. Orice camerã de filmat cu însemnele B1TV are un obiectiv. Orice jurnalist B1TV are cap, fund ºi picioare. Oricine aflat pe ºtatul de platã al B1TV nu mai e om, ci un paria. Afacerea B1TV trebuie falimentatã. Maºina de propagandã anti-românescã B1TV trebuie distrusã, exemplar, ca sã fie învãþãturã de minte ºi altora. Legea care ar fi trebuit sã ne opreascã sã ne facem singuri dreptate nu mai existã, pentru cã altfel ar fi fost aplicatã la B1TV. Legea care se aplicã preferenþial nu este lege, ci abuz de forþã. Nu vrem sã trãim într-o þarã fãrã lege ºi e datoria fiecãruia dintre noi sã acþionãm. Sã fie închis B1TV! Sã fie acuzaþi de defãimare Radu Banciu ºi cei care l-au susþinut! Sã fie demiºi toþi membrii CNA ºi CNCD! Puterea noastrã de convingere stã în geamurile B1TV. Piatrã, vopsea, bâtã, sticker, marker, orice poate lãsa un semn pe geamurile B1TV este un mesaj cã am ajuns la limita rãbdãrii. A venit momentul Acþiunii Radicale!]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer