PNÞ este continuatorul Partidului Naþional Þãrãnesc, desfiinþat de comuniºti  în anul 1947, format prin fuzionarea succesivã a Partidului Naþional Român din Banat cu cel din Transilvania, înainte de Marea Unire, ºi dupã aceasta, cu Partidul Conservator-Democrat ºi cu Partidul Þãrãnesc din Vechiul Regat.  Prin rolul pe care l-a jucat în lupta împotriva dominaþiei strãine ºi a totalitarismului, PNÞ a devenit simbolul Rezistenþei Naþionale ºi deþinãtorul necontestat al legitimitãþii democratice în þara noastrã. Aceste însuºiri îi conferã prestigiul internaþional de care se bucurã ºi dimensiunea de reper moral al vieþii publice din România post-comunistã.  Dupã ce a aderat la Internaþionala Creºtin-Democratã (1987), schimbându-ºi numele în PNÞCD (1989), Partidul a absorbit (2001) Alianþa Naþionalã Creºtin Democratã (ANCD).  În 2005, la fuziunea cu URR, PNÞCD a abandonat trãsãturile definitorii ale personalitãþii sale politice : însemnurile consacrate ale imaginii sale publice (numele ºi sigla) ºi, mai grav, obiectivele determinante ale liniei sale politice (reluarea firului întrerupt al continuitãþii statale ºi restaurarea ordinii constituþionale înlãturate cu forþa de agenþii Moscovei).  Asociaþia Pro-PNÞCD a fost înfiinþatã în 2005 cu scopul de a asigura continuitatea PNÞCD, ameninþatã de ºtirbirea reputaþiei ºi înstrãinarea electoratului prin compromisuri cu organizaþii care, precum URR, nu pornesc de la premiza cã într’o þarã în care comuniºtii sunt încã la putere, formaþiile politice care nu practicã un anti-comunism activ sunt lipsite de credibilitate democraticã.  Pro-PNÞCD s’a împotrivit energic tuturor încercãrilor ulterioare de a schimba orientarea politicã a PNÞCD, precum : aducerea în BNC a senatorului PSD Ioan Talpeº ºi a conducãtorilor sindicatului BNS (2009), ºi proiectul de fuziune cu asociaþia « 21 Decembrie » (2011). Mai recent (2011), Pro-PNÞCD a reacþionat cu vigoare la deriva celor douã facþiuni care-ºi disputã controlul Partidului cãtre formaþiile succesorale ale PCR care guverneazã alternativ Þara,  conºtiente de faptul cã simpla prezenþã a partidului Rezistenþei Anticomuniste pe scena politicã a României le hãrãzeºte nelegitimitãþii, urmãresc obliterarea definitivã a acestui reper al democraþiei.  Din aceste motive ºi pentru a asigura continuitatea partidului care încarneazã legitimitatea democraticã în viaþa publicã din România, noi membrii PNÞCD, regrupaþi în Pro-PNÞCD am hotãrît sã înfiinþãm un partid politic numit PARTIDUL NAÞIONAL ÞÃRÃNESC.  PNÞ este un partid creºtin democrat modern, întemeiat pe proiectarea spre viitor a valorilor tradiþionale care fundamenteazã în egalã mãsurã specificul românesc ºi civilizaþia europeanã. Scopul sãu este refacerea României autentice, distruse de orânduirea de naturã criminalã ºi de obârºie strãinã, care a dãinuit între 30 Decembrie 1947 ºi 22 Decembrie 1989, în continuare desfiguratã prin „tranziþie”, de cãtre structurile care asigurã perenitatea sistemului oficial abolit. Secretar General Ene Viorel]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer