LISTA Asociatiilor antiromanesti de sorginte kaghebista, sustinute de Soros prin “centrala” GDS

de Bogdan Mateciuc

Aºa cum este ea, cu destule neajunsuri pe care le cunoaºtem ºi pe care dorim sã le combatem, putem spune cã, în comparaþie cu alte þãri, societatea româneascã e încã una conservatoare, ataºatã valorilor morale. Acest ataºament faþã de valori se datoreazã concepþiei naturale a românului despre viaþã; se datoreazã educaþiei ºi normelor sociale împãmântenite ºi, de obicei, existã un fundament religios pentru aceste valori.

Cu toate astea, existã presiuni externe ºi interne pentru reconfigurarea acestei societãþi, aºa cum o vedem astãzi, dupã linii noi, menite sã reaºeze fundamental întreaga societate. Aceste noi linii de aranjare sunt de naturã umanistã secularã.

Termenul de umaniste este înºelãtor pentru mulþi. Mulþi îl asociazã cu omenia ºi umanitatea, dar lucrurile stau cu totul altfel. Am învãþat la ºcoalã ce este acela umanism – în perioada Renaºterii, gânditorii vremii l-au pus pe Om în centrul filosofiei lor de viaþã, afirmând centralitatea acestuia în raport cu Dumnezeu. Dacã pânã atunci Dumnezeu era sursa oricãrui sistem valoric, treptate Omul a devenit primordial, substituindu-se oricãrei noþiuni de Divinitate. Totuºi, în perioada Renaºterii, Dumnezeu încã avea un rol în ordonarea socialã a vieþii.

Astãzi încã, filosofia umanistã secularã îl eliminã ºi doreºte sã-l elimine complet pe Dumnezeu ºi orice referire la Divinitate din viaþa socialã, din viziunea globalã asupra vieþii ºi a societãþii.

Astfel, întrucât umaniºtii secularizanþi percep credinþa ºi religia ca reprezentând fundamentul oricãror valori morale ºi sociale afirmate astãzi, pentru ei, eradicarea credinþei ºi scoaterea religiei din societate ar însemna prãbuºirea întregului sistem de valori pe care îl avem astãzi. Iar ei tocmai asta urmãresc, demontarea ºi eliminarea completã a sistemului valoric ºi social de astãzi ºi înlocuirea lui cu unul nou. Este vorba de o nouã societate, o societate în care morala ºi orice principii nu mai purced de la Dumnezeu, ci sunt fãcute de om. Un prim aspect vizibil al acestei viziuni utopice este acela cã orice sistem valori creat de om nu poate fi decât unul subiectiv. ªi, în al doilea rând, nu poate fi unul singur, pentru cã cine, dintre oameni, are dreptul sã decidã cã sistemul lui valori este mai bun decât al meu?

La aceastã transformare radicalã a societãþii româneºti lucreazã mai multe organizaþii. Toate împãrtãºesc o viziune umanistã asupra vieþii, deºi multe îºi disimuleazã filosofia de lucru în spatele unor sloganuri general acceptate, cum ar fi cel al nediscriminãrii ºi al drepturilor omului.

Astfel, s-a înfiinþat în anii de dupã Lovitura de Stat o serie de asociaþii care acþioneazã la unison ºi servesc aceleaºi idealuri umaniste seculare:

Asociaþia pentru Libertatea de Conºtiinþã (dedicatã luptei împotriva icoanelor ºi în general a prezenþei lui Dumnezeu în ºcoli, inclusiv în manualele de Biologie)

Liga Pro Europa (condusã de Smaranda Enache, activistã comunistã înfocatã pe vremuri, convertitã dupã Lovitura de Stat din 1989 la valori “europene”)

Societatea Academicã Românã (un ONG condus de Alina Mungiu-Pippidi, care nu are nici o legãturã nici cu societatea ºi nici cu Academia Românã; numele este special ales pentru a induce în eroare)

APADOR CH (o asociaþie dedicatã promovãrii valorilor „europene” ale drepturilor omului; ce înseamnã pentru ei acestea, ºtim prea bine)

Asociaþia Accept (asociaþie a sodomiþilor ºi lesbienelor)

Centrul pentru Resurse Juridice (o anexã a asociaþiei Accept; toate comunicatele de nuanþã juridicã ale lui Accept sunt semnate ºi de CRJ)

Romani Criss (teoretic, o asociaþie dedicatã luptei împotriva discriminãrii þiganilor; în fapt, o anexã a lui Accept, care încearcã sã-i prezinte pe sodomiþi ca pe niºte minoritari etnici, asemenea þiganilor, discriminaþi de majoritate)

Agenþia pentru Monitorizarea Presei – ActiveWatch (Cine are nevoie de monitorizarea presei? Pentru cine monitorizeazã aceastã asociaþia presa ºi în ce scop?). Ioan T. Morar, fost comediant la grupul Diverstis, este acum „analist” la acest ONG.

Toate aceste asociaþii sunt finanþate ori de cãtre Uniunea Europeanã, din fonduri alocate luptei împotriva discriminãrii ºi drepturilor omului, ori de magnaþi afiliaþi unor cercuri de interese transnaþionale (Nota RM: SOROS, prin “Centrala” GDS). Iarãºi, idealuri universal acceptate, însã aceste asociaþii se folosesc de acestea, amestecându-le cu „valorile” lor ºi prezentându-le publicului ºi factorilor de decizie spre avizare. Sub aceste douã titluri generale – anti-discriminarea ºi drepturile omului – se desfãºoarã acþiunile acestui mãnunchi de asociaþii pentru reconfigurarea radicalã a societãþii româneºti.

Trebuie menþionat cã în numai câþiva ani de la cãderea comunismului, aceste organizaþii strãine de spiritul ºi valorile românilor au reuºit sã capete vizibilitate, erijându-se în voci ale cetãþenilor. Astãzi, reprezentanþii lor – Cristian Pîrvulescu, Renate Weber, Monica Macovei, Alina Mungiu-Pippidi – sunt invitaþi la radio ºi televiziune, în show-talkuri în care îºi desfãºoarã viziunea lor asupra societãþii, iar canalele media îi servesc maselor ca pe niºte oracole supreme. Cine sau ce le dã dreptul acestor „analiºti” sã traseze norme sociale pentru un întreg popor? Din punct de vedere valoric, absolut nimic. Din punct de vedere practic, banii care îi finanþeazã. Sunt niºte impostori care pretind cã vorbesc în numele poporului, dar slujesc intereselor altcuiva.

Aceastã „societate civilã” ºi-a arãtat colþii cu ocazia dezbaterilor pe marginea celor patru Coduri noi propuse de Ministerul Justiþiei. Pentru cã nu au avut timp sã tragã sforile pentru a avea niºte Coduri aºa cum vor ele, aceste asociaþii au trecut la presiuni asupra Guvernului pentru a le retrage din Parlament, sub pretextul necesitãþii unor dezbateri publice. În realitate nu este vorba de nici o dezbatere „publicã”, ci de niºte acþiuni de culise ale acestor impostori pentru a modela Codurile dupã viziunea social-politicã a strãinilor care îi finanþeazã.

Aceste eforturi ale lor sunt dublate ºi de acþiunile din exterior ale Uniunii Europene. Avem de-a face nu doar cu un import dorit de asociaþiile sus-menþionate, ci ºi cu un export iniþiat de structuri ale Uniunii Europene, în special de acele comitete ºi organizaþii unionale care sunt controlate, mai mult sau mai puþin, de reprezentanþi ai unor asociaþii de orientare similarã active la nivel central al Uniunii. ILGA (asociaþia internaþionalã a sodomiþilor ºi lesbienelor) este numai un exemplu; aceasta coordoneazã acþiunile tuturor asociaþiilor de sodomiþi din þãrile membre ale Uniunii.

Avem astfel de-a face cu presiuni interne ºi externe pentru remodelarea societãþii româneºti aºa cum o avem astãzi. În numele nediscriminãrii ºi al drepturilor omului, noua societate se prefigureazã ca o societate fãrã repere morale ºi valorice; o societate în care ciudãþenia ºi bizareria au dreptate în faþa decenþei ºi a cumpãtãrii; o societate în care toþi nebunii ºi dezaxaþii sunt liberi sã se manifeste cum doresc, în numele drepturilor omului iar nimeni nu le poate spune nimic, pentru cã i-ar discrimina.

Existã þãri în care noua societate umanistã este deja implementatã într-o mare mãsurã. Aceste þãri ne sunt prezentate noua ca modele de urmat, ca þãri avansate, civilizate ºi democratice. În comparaþie cu ele, noi, cei care încã avem repere, suntem primitivi ºi fundamentaliºti. Canada, de exemplu, þarã în care un om este condamnat pentru discriminare pentru cã publicã într-un ziar un anunþ cu douã referinþe din Biblie la adresa homosexualitãþii, nu poate decât sã ne aminteascã nouã, românilor, de vremurile Republicii Populare Romîne a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, o epocã în care aberantul avea legea de partea lui.

Publicului din România îi vine greu sã creadã cã asemenea aberaþii, cum ar fi cãsãtoriile între douã persoane de acelaºi sex, ar putea sã aibã loc ºi în þara noastrã. Dar, oare câþi credeau acum zece ani cã vor vedea sodomiþi îmbrãcaþi în femei ºi vopsiþi ca niºte paparude defilând prin centrul Capitalei? Mulþi au spus atunci, la momentul dezincriminãrii homosexualitãþii, cã lucrurile nu vor ajunge aºa departe.

În Germania lui Adolph Hitler, când evreilor li s-a spus la început cã îi paºte exterminarea, foarte mulþi au luat avertismentul în serios. Gândind în limitele bunului simþ ºi al moralei LOR, le era greu sã-ºi închipuie cã societatea poate atinge asemenea niveluri de degradare. Foarte puþini au crezut, dar majoritatea nu. ªi au sfârºit în lagãrele de exterminare.

Privind la acele þãri care ne sunt date ca exemplu, se poate vedea cã agenda de lucru a asociaþiilor anti-valori din România nu a ajuns cu implementarea nici mãcar la jumãtate. Lipsa de informare ºi apatia publicului lasã loc liber acþiunilor acestor organizaþii. Potopul ideologic anti-valori ºi anti-creºtin va veni peste ei, iar când copiii lor vor veni de la ºcoalã îndoctrinaþi cu „valorile” homosexualitãþii, nu se va mai putea face nimic.

În acest rãzboi al valorilor, existã ºi unele organizaþii pro-valori, de orientare creºtinã, însã în general acestea sunt orientate mai degrabã spre interior, nu spre exterior. Ele sunt ocupate cu organizarea de conferinþe, seminarii ºi alte acþiuni cu caracter închis, la care sunt invitaþi sã vorbeascã ai lor pentru ai lor, fãrã a încerca în vreun fel influenþarea publicului general ºi transmiterea acelor valori în exterior.

Aceste organizaþii trebuie sã devinã conºtiente de acest rãzboi ºi de faptul cã promotorii noii societãþi, o societate satanicã, sunt bine organizaþi ºi lucreazã metodic. Ciorile se aud atunci când au tãcut privighetorile. Vremea acþiunii este ACUM. Lucrurile au ajuns deja foarte departe în rãu. Noi, creºtinii, avem o obligaþie ºi o responsabilitate faþã de copiii noºti ºi înaintea lui Dumnezeu.

sursa: romaniamurdarã

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer