Un bãtrân agent SIE pensionat, sfãtuitor vechi în ale vieþii ºi dedesubturilor ei, îmi povestea la un pahar de vorbã despre viaþa lui trecutã, de ofiþer operativ ºi peripeþiile consumate, evident golite de orice amãnunte care ar fi putut da indicii concrete despre ce, cum ºi când s-a petrecut – în ideea de a nu-ºi încãlca acea clauzã de confidenþialitate asumatã cãtre angajator. ªi þin minte de parcã a fost ieri, cã i-am pus câteva întrebãri despre anumite evenimente de politicã externã, ale cãror rãspunsuri le aud parcã ºi acum. Îl întrebasem despre probabilitatea ca un anumit eveniment sã se producã, din perspectiva unor schimbãri care deja erau în curs. Ca întotdeauna, nu am fost dezamãgit de rãspuns, cãci rãspunsurile lui se adevereau, invariabil, cu mare precizie, de parcã ar fi cunoscut planul secret sau agenda desfãºurãrii lor. Însã cu acea ocazie, sãtul probabil sã mã vadã etern învãþãcel, m-a dãruit cu o informaþie preþioasã, din bagajul sãu de cunoºtinþe de ofiþer de informaþii, bine pregãtit în analiza acestora. Deci, dupã ce mi-a rãspuns la întrebarea pusã de mine, a adãugat: – Uneori, anumite evenimente sunt provocate sau puse la cale de cãtre serviciile secrete. Am învãþat cã un eveniment major, cu implicate multiple, este cu atât mai probabil ca el sã fi fost programat ºi dus la îndeplinire de cãtre un serviciu secret, cu cât acel eveniment are mai felurite consecinþe. Regula este sã cauþi sã împuºti mai mulþi iepuri dintr-un singur foc. Iar zilele acestea am analizat “afacerea sirianã” din aceastã perspectivã, a efectelor multiple provocate de un singur eveniment: migraþia în masã a unei populaþii. Categoria de efecte produse de acest fenoment ar putea fi restrânsã la urmãtoarele consecinþe:

  • sirieni salvaþi, femei bãrbaþii ºi copii (mulþi !) în siguranþã
  • probleme de integrare în mentalitatea occidental europeanã (religioasã, obiceuri, interdicþii)
  • pe termen lung – probleme date de ponderea mare la nivel european a populaþiilor semite, islamice
  • probleme crescute în pãstrarea identitãþii, culturii ºi obiceiurilor popoarelor europene native.
  • Pe termen mediu – conflicte inter-etnice datorate diferenþelor de concepii de viaþã produse de religii intolerante, gen Islam
  • Creºterea discriminãrii pozitive de cãtre autoritãþi faþã de populaþiile native (albi) aflate în conflic cu populaþiile de imigranþi– lucru ce se petrece deja în þãri precum Marea Britanie
  • Scãderea gradului de securitate naþionalã ºi chiar civicã, creºterea criminalitãþii.
Ei bine, toate aceste lucruri încep sã se cam adevereascã ºi este timpul, ca ºi cetãþeni responsabili, sã luãm mãsuri în ograda noastrã, sã ne implicãm. Deja editorii manualelor de clasa I îi învaþã pe copii noºtri despre “ciobanul Omar”, EVIDENT UN NUME ARÃBESC. Ce s-a întâmplat cu mioriticii ciobani Ion, Gheorghe, ªtefan, Constantin, Vasile, toate nume creºtine, cinstite de sfinþi în calendarul Ortodox ? manual-coperta manual-autori manual-3 manual-2 manual-6 manual-4 manual-8 manual-1 manual-5 În schimb apar nume precum Armina, Ramira, Lionel, Uma, Oman, Amon, ce aparþin spaþiului geografic al Orientului Mijlociu. Adicã al populaþiilor ãlora care se mutã încoa, zilele astea. Ca sã înþelegeþi cât este de grav, amintiþi-vã cã ungurii, un fel de sirieni din Altai, veniþi acu 800 de ani pe plaiurile mioritice, încã nu s-au integrat ºi se plâng cã România nu se numeºte Siria bozgoreascã. Ei bine, sirienii ãºtia care vin acum, mixaþi cu afgani ºi alte naþii de prin Africa (a nu se înþelege cã Afghanistanul e în Africa !), sunt de douã ori mai rezistenþi la integrare decât ungurii sau þiganii. Tare ar fi, vorba unui amic, ca dacã nu putem sã-i refuzãm, sã-i bãgãm în Harghita ºi Covasna. Sã mã tãvãlesc de râs sã-i vãd cum se ceartã cu ungurii pe plãcuþe trilingve ºi porþi Sãseºti/siriene. Soluþia este sã ne implicãm în politicã, cei ce simþim româneºte ºi refuzãm sã asistãm cu mâinile în sân la extincþia popoarelor vechi europene. Sã candidãm la locale, anul viitor. La alegerile generale. Sã luãm puterea, cã tot au rãmas goale de baroni locali regiuni întregi ale þãrii (respect DNA !).]]>

CategoryCauze Naţionale
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer