Maimuþa când n-are nici o treabã se scarpinã în fund pânã îºi face o bubã (proverb indian). Cel care-ºi spune A. Pleºu, mâzgãlea zilele trecute în Adevãrul (ziarul finanþatorului sãu ) niºte rânduri grosiere, ceva între delaþiune ºi o transpiraþie grobianã. Intervenþia pseudo-publicistului era motivatã de-Scrisoarea deschisã -adresatã Excelenþei sale Mark H. Gitenstein, ambasadorul Statelor Unite la Bucureºti, de cãtre 4 ONG-uri, ºi înmânatã în cadrul unui protest public, oficial,decent ºi legal autorizat. Faptul cã nu a existat nici o referire la personajul nostru curimãnos, nu l-a împiedicat sã se bage în seamã,ca musca-n lapte(sau în curul vacii;dex’98, expr. a fi inoportun).

Ne întrebam,cu ce se ocupa acest Pleºu, înainte de a deveni ºef în trustul de presã al KazMunaiGaz-Rompetrol , sau premergãtor desfiinþãrii publicaþiei „Sãptãmîna”, la 4 ianuarie 1990, împreunã cu “marele guru al politicii româneºti”, KGB-istul Silviu Brucan -Saul Bruckner(cel care” a moºit” naºterea în februarie 1990 a Grupului pentru Dialog Social-GDS)!
Conform propriilor declaraþii,doctorul nostru în ale publicisticii, era “lector” în faþa activului Securitãþii ºi al Ministerului de Interne.
Detaliile despre colaborarea cu Securitatea existã, chiar dacã “filosoful”nostru crede cã “profesorul” Mãgureanu i-a “ incinerat” dosarele la Berevoieºti,iar ce a mai rãmas, a edulcorat el in perioada 2000 – 2004(când a fost “uns” membru în Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitãții-CNSAS).
Antropologul Claude Karnoouh trãieºte de ani buni, simplu ºi modest printre noi. A “bãtut cu talpa” Maramureºul îmbrãcat neoaº, a fost la naºteri, botezuri ºi înmormântãri în popor, ºi este profesor- invitat al Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj. Într-un interviu de anul acesta, el pune un diagnostic dur, atunci când este întrebat, cum vede salvarea României:”Vom ramâne o þarã subdezvoltatã, o pradã idealã pentru multinaþionale sau marile corporaþii, cu mâna de lucru extrem de ieftinã ºi manoperã de calitate, o republicã bananierã fãrã pic de putere ºi influenþã externã. Cioclii ei sunt câþiva papagali cu pretenþii de intelectuali, care cântã în struna marilor rechini ai capitalismului ºi liberalismului”.
A. Pleºu a fost prima propunere a lui Ion Iliescu pentru fotoliul de ministru al Culturii, în Guvernul FSN( condus de Petre Roman) dupã lovitura de stat /Revoluþia din Decembrie 1989. Imediat acesta “a trecut la treabã” oferindu-i (cu aprobarea lui Ion Iliescu ºi a premierului Petre Roman-fiul lui Walter Ernõ Neuländer) întreaga Editurã Politicã a PCR, care avea cea mai performantã tipografie din România, colegului sãu Gabriel Liiceanu, un alt”dizident” de la GDS. Nici pânã astãzi nu se ºtie, cum s-a transformat peste noapte, un bun al statului în editura privatã Humanitas! Oamenii cu bun-simþ s-au retras din Minister dar pe Pleºu nici mãcar sângeroasa Mineriadã din iunie 1990 nu l-a miºcat din funcþie. În dimineaþa zilei de 14 iunie,”papagalul intelectual” s-a oprit la redacþia fostului ziar al PCR “Scânteia” (aservit atunci FSN), unde lasã un îndemn la “curãþenie”, apãrut chiar pe prima paginã a ziarului. ªi uite aºa, Pleºu a mers tot înainte ºi tot mai sus,în structurile tuturor guvernelor care au trecut /sau trec peste România.Probabil cã mulþi s-au întrebat: cine “îl þine în braþe” pe ministrul-infractor, care a mers pânã acolo, încât a plagiat ºi titlul cãrþii sale de cãpãtâi! Minima Moralia este titlul original al cãrþii filosofului Theodor Wiesengrund Adorno(italo-evreu)publicatã în anul 1951. Acesta a fost membru al ªcolii de la Frankfurt, unde studiazã filosofia, muzicologia ºi psihologia, împreunã cu Max Horkheimer,H.Marcuse, Walter Benjamin, Jurgen Habermas ºi alþii.Aceastã colecþie de aforisme a oferit/sau nu,dupã razboi, alternative politice ºi economice:”viaþa greºitã nu poate fi trãitã în mod corect” (Es gibt kein richtiges Leben im falschen). Ecce homo (exclamaþia atribuitã în Evanghelia lui Ioan (19,5) procuratorului roman Pilat din Pont) Iatã omul, care ne împroaºcã cu noroi ºi emite judecãþi inchizitoriale, arogant ºi îmbuibat de bine, lãtrãul de serviciu al unor fantome-politruci care încã mai bântuie România!(vom reveni). Baricada Inter]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer