Manifestul homosexualilor a apãrut, ca editorial, în revista americanã Gay Community News din 15-21 februarie 1987, fiind semnat de Michael Swif, „revoluþionarul homosexual”. Acest manifest, expresie a celui mai aberant sexualism, trebuie citit de toþi bãrbaþii ºi femeile întregi la fire, cu mintea ºi simþurile treze, care înþeleg cã, sub pretextul combaterii unei false discriminãri, homosexualii din Republica Moldova ºi din afara ei (ai cãror executanþi docili sunt membrii guvernului Filat) þintesc sufletele copiilor noºtri, iniþierea lor în homosexualitate ºi desfãºurarea unei propagande homosexuale deschise în ºcolile de orice tip ºi de orice nivel. Nu vã lãsaþi desensibilizaþi ºi îmbãtaþi de propaganda homosexualã promovatã de mai-marii zilei! Vrem o lege antidiscriminare care sã nu atenteze la valorile noastre tradiþionale. Dacã homosexualitatea ne provoacã dezgust ºi milã, nu înseamnã cã discriminãm. Nu vrem ca neacceptarea homosexualitãþii sau orice criticã formulatã de noi la adresa homosexualitãþii sã fie calificatã drept „incitare la urã”, conducând inevitabil la condamnarea noastrã în justiþie. Nu vom accepta cenzura conºtiinþei noastre de cãtre homosexualii care îºi doresc sã instituie dictatura anormalitãþii asupra normalitãþii.Citiþi cu atenþie acest text ºi nu vã smintiþi! Sã ne apãrãm copiii ºi viitorul! MANIFESTUL HOMOSEXUALILOR Acest eseu este o nebunie extravagantã, o fantezie crudã, tragicã, o erupþie a furiei lãuntrice, despre cum cei asupriþi viseazã cu disperare sã devinã asupritori. Vã vom sodomiza fiii, embleme ale bãrbãþiei voastre neputincioase, ale viselor voastre derizorii ºi ale minciunilor voastre vulgare. Îi vom seduce în ºcolile voastre, în dormitoarele voastre, în sãlile voastre de sport, în vestiarele voastre, în terenurile voastre de sport, în seminarele voastre, în grupurile voastre de tineret, în toaletele cinematografelor voastre, în cazãrmile voastre, în motelurile voastre, în toate cluburile voastre de bãrbaþi, în clãdirile Parlamentului vostru, oriunde bãrbaþii sunt împreunã cu alþi bãrbaþi. Fii voºtri vor deveni fetiþele noastre ºi vor asculta de noi. Îi vom remodela dupã chipul ºi asemãnarea noastrã. Ei se vor umple de dorinþã pãtimaºã pentru noi ºi ne vor adora.
Femeilor, voi clamaþi libertatea. Voi spuneþi cã nu mai sunteþi satisfãcute de bãrbaþi, cã ei vã fac nefericite. Noi, cunoscãtorii feþei bãrbãteºti, ai fizicului masculin, vã vom lua bãrbaþii. Îi vom distra, îi vom instrui, îi vom îmbrãþiºa când vor plânge. Femeilor, voi spuneþi cã vreþi sã trãiþi unele cu altele în loc sã trãiþi cu bãrbaþi. Atunci duceþi-vã ºi fiþi unele cu altele. Noi le vom oferi bãrbaþilor voºtri plãceri pe care nu le-au cunoscut vreodatã, deoarece ºi noi suntem bãrbaþi mai întâi de toate, ºi doar un bãrbat ºtie cu adevãrat cum sã îi facã pe plac altui bãrbat, doar un bãrbat poate înþelege profunzimea emoþiilor ºi sentimentelor, mintea ºi corpul altui bãrbat. Toate legile voastre care interzic activitatea homosexualã vor fi abrogate. În loc, vor fi promulgate legi ce promoveazã dragostea între bãrbaþi. Toþi homosexualii trebuie sã rãmânã umãr la umãr ca fraþii, sã fim uniþi artistic, filozofic, social, politic ºi financiar. Noi vom triumfa doar atunci când ne vom înfãþiºa ca un chip comun în faþa inamicului nostru heterosexual înrãit. Dacã veþi îndrãzni sã ne numiþi pederaºti sau poponari, vã vom înjunghia inimile ºi vom necinsti trupurile voastre, niºte mortãciuni de nimic. Vom scrie poezii despre dragostea dintre bãrbaþi, vom pune în scenã piese în care un bãrbat îl dezmiardã în mod deschis pe un altul, vom turna filme despre dragostea dintre bãrbaþii eroici care vor înlocui ieftinele, superficialele, sentimentalele, insipidele, juvenilele infatuãri heterosexuale ce dominã ecranele voastre de cinema. Vom sculpta statui ale unor tineri frumoºi, ale unor atleþi curajoºi, care vor fi înãlþate în parcurile voastre, în pieþele ºi piaþetele voastre. Muzeele lumii vor fi umplute numai cu picturi ale unor flãcãi graþioºi, dezgoliþi. Scriitorii ºi artiºtii vor face ca dragostea dintre bãrbaþi sã fie la modã ºi prestigioasã, ºi vom avea succes, deoarece suntem experþi în promovarea stilurilor. Vom elimina relaþiile heterosexuale folosind satira ºi umorul, procedee la care suntem foarte pricepuþi. Îi vom demasca pe homosexualii influenþi care se dau drept heterosexuali. Veþi fi ºocaþi ºi speriaþi când veþi afla cã preºedinþii voºtri ºi fii lor, industriaºii voºtri, senatorii voºtri, primarii voºtri, generalii voºtri, atleþii voºtri, stelele voastre de cinema, vedetele voastre de televiziune, liderii voºtri civici ºi preoþii voºtri nu sunt acei burghezi obiºnuiþi ºi de încredere pe care i-aþi crezut a fi. Suntem peste tot, ne-am infiltrat în rândurile voastre. Fiþi prudenþi când vorbiþi despre homosexuali, deoarece suntem mereu printre voi: s-ar putea sã fim la celãlalt capãt al mesei sau poate dormim chiar în acelaºi pat cu voi. Nu vor exista compromisuri. Nu suntem niºte slãbãnogi din clasa de mijloc. Fiind foarte inteligenþi, noi suntem aristocraþi înnãscuþi în sânul rasei umane, iar sângele nostru albastru nu va accepta niciodatã nici un fel de concesii. Cei care ni se vor împotrivi, vor fi exilaþi. Vom ridica mari armate secrete, la fel cum a fãcut Miºima, ca sã vã învingem. Vom cuceri lumea, cãci luptãtorii inspiraþi ºi uniþi de onoarea ºi dragostea homosexualã sunt invincibili, la fel cum au fost soldaþii greci în antichitate. Familia – cadrul în care se nasc minciuna, trãdarea, mediocritatea, ipocrizia ºi violenþa – va fi desfiinþatã. Instituþia familiei, care doar otrãveºte imaginaþia ºi împovãreazã libera voinþã, trebuie eliminatã. În laboratoarele genetice vor fi zãmisliþi ºi crescuþi bãieþi perfecþi. Ei vor fi legaþi unii de alþii în comunitãþi, sub controlul ºi instrucþiunea savanþilor homosexuali. Toate bisericile care ne condamnã vor fi închise. Singurii noºtri dumnezei vor fi tinerii chipeºi. Suntem adepþii cultului frumuseþii, al moralei ºi al esteticii. Tot ce este urât, vulgar ºi banal va fi nimicit. Întrucât suntem izgoniþi din cercurile heterosexuale ale clasei de mijloc, suntem liberi sã ne trãim vieþile conducându-ne doar de libera imaginaþii. Pentru noi orice extremã reprezintã o nimica toatã. Societatea noastrã rafinatã pe cale de a se naºte va fi condusã de elita poeþilor gay. Una dintre cerinþele de cãpãtâi pentru candidaþii la funcþii de stat  în noua societate a homo-erotismului va fi cuprinderea de patima greceascã. Orice bãrbat contaminat cu dorinþa heterosexualã va fi exclus automat din orice funcþie de rãspundere. Toþi bãrbaþii care stãrui prosteºte sã rãmânã heterosexuali vor fi judecaþi în curþi de judecatã homosexuale ºi vor deveni invizibili. Vom rescrie istoria, istoria umplutã ºi pângãritã de minciunile ºi distorsiunile voastre heterosexuale. Vom portretiza homosexualitatea marilor lideri ºi gânditori care au fãurit civilizaþia. Vom demonstra cã homosexualitatea, inteligenþa ºi creativitatea sunt inseparabil legate între ele, cã homosexualitatea este o cerinþã pentru adevãrata nobleþe ºi frumuseþea autenticã a unui bãrbat. Vom fi victorioºi, cãci ne hrãnim cu amãrãciunea suferinþei celor asupriþi ºi siliþi de-a lungul secolelor sã joace roluri secundare de nimic în prosteºtile voastre spectacolele heterosexuale. Ne va ajunge îndemânare sã mânuim armele ºi sã stãm pe baricadele revoluþiei finale ºi hotãrâtoare. Tremuraþi, voi, porci heterosexuali, cãci vom apãrea înaintea voastrã fãrã mãºti! Sursa: Flux.md
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer