art. 70 pct. 2 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice, Pentru a conduce o bicicletã pe drumurile publice, conducãtorul acesteia trebuie sã aibã vârsta de cel puþin 14 ani. Tot legea ne dã ºi definiþia bicicletei, la art. 6 pct. 10 din acelaºi OUG: “bicicletã – vehiculul prevãzut cu douã roþi, propulsat exclusiv prin forþa muscularã, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;” La art. 6 pct. 14 din OUG, este enunþatã ºi definiþia drumului public: “drum public – orice cale de comunicaþie terestrã, cu excepþia cãilor ferate, special amenajatã pentru traficul pietonal sau rutier, deschisã circulaþiei publice; drumurile care sunt închise circulaþiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripþii vizibile;” Deci, dacã ai sub 14 ani, nu ai voie sã ieºi cu bicicletã practic nicãieri. Conform definiþiei de mai sus, sub 14 ani nu poþi circula cu bicicleta pe nici un fel de comunicaþie terestrã pe care circulã oameni sau maºini, nici mãcar pe pista pentru biciclete (definitã la art. 6 pct. 25 ca fiind “pistã pentru biciclete – subdiviziunea pãrþii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistã separatã de drum, special amenajatã, semnalizatã ºi marcatã corespunzãtor, destinatã numai circulaþiei bicicletelor ºi mopedelor;”). Nici mãcar dacã minorul este însoþit de cãtre un adult – cãci nu este prevãzutã aceastã derogare în lege ! Conform legii, dacã ai sub 14 ani poþi însã sã mergi cu bicicleta pe calea feratã, pentru cã aia nu e drum public ! Nu poþi merge însã cu bicicleta în parcuri, pe trotuare sau strãzi, cã alea sunt, conform definiþiei – destinate traficului pietonal sau rutier ! Cum poþi pãcãli legea dacã ai sub 14 ani ºi vrei sã te dai cu bicicleta (eventual sã vii cu ea la miting la Guvern) !? Simplu: îi mai adaugi o roatã (tri-ciclu) sau chiar douã, ºi nu mai e consideratã drept bicicletã, conform definiþiei (bicicletã – vehiculul prevãzut cu douã roþi…). Deºi mor de grija tinerilor sub 14 ani ca aceºtia sã nu cumva sã iasã la mitinguri sau pe biciclete, politicienii noºtri, nu s-au gândit deloc la siguranþa biciclistului – în general. La noi nu este nicãieri prevãzut în lege cã trebuie sã porþi cascã dacã eºti biciclist. În restul Europei, se poartã obligatoriu cascã ºi la bicicletã, nu doar la scutere ºi motociclete. Probleme cu adevãrat grave apar însã dacã pãþeºti vre-un accident cu bicicleta pe stradã ºi ai sub 14 ani. Nu conteazã cã nu e vina ta, cã te-a lovit în plin un bou aflat la volan. Eºti vinovat prin simplul fapt cã ai sub 14 ani ºi te aflai pe bicicletã pe un drum public. E caz de culpã comunã, ºi chiar dacã tehnic vorbind nu e vina ta, poþi fi obligat sã îi repari boului maºina, cã ai avut ºi tu culpã legalã: aveai sub 14 ani când te aflai pe bicicletã. Înþelegeþi enormitatea situaþiei ? Un dobitoc poate sã îþi loveascã cu maºina copilul aflat pe bicicletã, eventual sã þi-l schilodeascã sau omoare, iar el sã scape iar tu sã-i plãteºti daune pentru reparaþii la maºinã, ca pãrinte, chiar dacã nu a fost vina copilului, ci a ºoferului maºinii. Pentru cã copilul este din start, vinovat prin lege ! Asta e. Unii au uitat cã au fost ºi ei copii ºi au avut ºi ei biciclete. Sau poate n-au avut ºi sunt frustraþi din cauza asta !? Dacã este sã recapitulãm cam ce au voie ºi ce nu au voie sã facã copii în zorii noii democraþii de pe la noi, descoperim cã nu prea mai au voie sã facã mai nimic în aer liber: nu pot sã meargã cu bicicleta, nu au voie sã participe la mitinguri cu pãrinþii. Avem voie doar sã plecam la muncã în Europa, când creºtem. Eventual în þãri civilizate unde copii au voie pe stradã, pe biciclete. ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer