SCRISOARE  DESCHISà Cãtre  Preºedintele poporului pedelist TRAIAN  BÃSESCU Sã ne întoarcem în timp, în anul de graþie 2004 pe vremea când aþi candidat a 2-a oarã la Primaria Generalã  din partea Alianþei DA. Aþi avut nevoie de ajutorul nostru, iar noi  am rãspuns  din inima acestei chemãri ! Aþi câºtigat Primaria la un scor zdrobitor ºi ne-am bucurat cu toþii. NU am cerut nimic ºi nu ne-aþi oferit nimic! Mai multe asociaþii civice (8 la numãr) am organizat pe 8 decembrie 2004, în faþa Teatrului Naþional din Bucureºti, o manifestaþie de susþinere a candidatului Alianþei  PNL-PD la Preºedinþie-Traian Bãsescu… Mitingul (au participat 2.000 de cetãþeni aduºi de noi) s-a dorit a fi un „Apel împotriva fraudãrii alegerilor de cãtre PSD“. Candidatul PSD, Adrian Nãstase conducea cu  10% dupã turul I, iar  noi  nu puteam sã fim indiferenþi! Aþi câºtigat din nou ºi aþi devenit Preºedintele României (sic). Însuºi Adrian Nãstase a recunoscut cã acþiunea noastrã a determinat înfrangerea lui ! NU am cerut nimic ºi nu ne-aþi oferit nimic! Sà TRÃIÞI  BINE! – oare cine clama aceste cuvinte? Preºedintele zice, ºi noi facem  întocmai. E uimitor câtã toleranþã are turma faþã de lider. El poate face/impune foarte multe lucruri care fac chiar rãu supuºilor sãi, fãrã ca aceºtia sã îl tragã de mânecã. Vã scrie un om, care a crezut cã în aceastã þarã lucrurile se mai pot îndrepta în ultimul ceas! Procurorii numiþi de dumneavoastrã au dat N.U.P. în dosarele MINERIADEI fãcându-l scãpat pe kaghebistul Ilici ºi banda lui. Sacrilegiu pe care slugile lui Iliescu nu au avut curajul sã-l facã. Nu sunteþi  cu nimic mai bun, decât  adunãtura de hoþi,  imbecili ºi infractori pe care o pãstoriþi.  Domnule Bãsescu,  afirmaþi de 6 ani, cã luptaþi împotriva corupþiei ºi a impostorilor! MINÞIÞI  CU  NERUªINARE! Corupþia a cuprins cele mai înalte sfere ale puterii de stat (justiþie, interne, parlament, guvern, primãrii) fapt care face viaþa tot mai grea pentru români ºi situeazã România la periferia UE. Aþi sprijinit impostori precum: ex-procurorul militar Dan Voinea care a dat N.U.P., autointitulatul revoluþionarul ºi agresor în Mineriada din iunie 1990 Teodor  Mãrieº, fãcãtorul de istorie comunistã Volodea Tismãneanu ºi, mai nou, pe infractorul George Costin (numit recent secretar de stat la SSPR). NU vã mai susþinem, însã trebuie sã vã explicãm ultima numire semnatã de Boc, acest pitic jalnic ºi emasculat, care conduce o adunãturã, numitã pretenþios: Guvernul Romaniei! George Costin una din “cãpuºele revoluþiei”, omul de casã al lui Constantin Râºnoveanu, este un traficant de certificate de revoluþionar – are deja milioane de euro – ajuns prin manevre oculte preºedintele Asociaþiei “Decembrie 1989 – Metrou” ºi autointitulat prim-vicepreºedintele Blocului Naþional al Revoluþionarilor. Spun autointitulat, pentru cã acest individ îºi arogã acest titlu fãrã sã îl deþinã. La revoluþie, acest mic securist numit George Costin, care îndeplinea funcþia de ªef de Stat major al Gãrzilor Patriotice la I.M.G.B., s-a fãcut remarcat prin încercarea de a închide porþile uzinelor pe 22 decembrie 1989, pentru a nu permite ieºirea coloanelor de muncitori care doreau sã mãrºãluiascã spre Piaþa Revoluþiei. Vã reamintim cã aceste ,,Gãrzi patriotice” au apãrat cu arma în mânã dictatura ceauºeºtilor. Sunt aceleaºi gãrzi patrotice imeghebiste, care scandau pe 13 iunie 1990: ”IMGB face ordine” ºi ”Noi muncim, nu gândim” – aflate sub conducerea acestuia ºi care au vandalizat Universitatea Bucureºti, bãtându-i cu sãlbãticie pe studenþi ºi profesori. Dupã revoluþie, acest individ care s-a fãcut remarcat prin traficul intens de adeverinþe false de revoluþionar, a introdus în þarã mii de maºini strãine care au beneficiat de scutiri de taxe vamale, prejudiciind astfel statul român de importante sume de bani. O altã infracþiune de care se face vinovat acest George Costin, este sustragerea unor importante sume din contul “Libertatea”, despre care nici astãzi nu se cunoaºte cu exactitate unde a ajuns. Astfel, din cele circa 17 mil. lei vechi pe care fiecare revoluþionar trebuia sã le primeascã lunar, infractorul George Costin le dãdea jumãtate, restul fiind dirijat cãtre propriul buzunar sub pretextul unei mai bune administrãri precum ºi sub pretenþia cã datoritã lui s-au obþinut aceste drepturi. Acei revoluþionari care iniþial au refuzat semnarea unor astfel de procuri, au fost ameninþaþi cã nu li se va mai reînnoi certificatul de revoluþionar ºi au sfârºit prin a semna ceea ce le cerea acest impostor al revoluþiei: bani. Numãrul dosarelor aflate pe rol, precum ºi plângerile penale existente întregesc imaginea acestui impostor pe care l-aþi promovat în urma unor înþelegeri prealabile. Cicã a pus ,,revoluþionarii’’sã vã voteze! Presa obedientã  Cotrocenilor avea nevoie de dovezi pentru a susþine teza « puciului anti Bãsescu » ºi a discredita mitingul poliþiºtilor, din 24 septembrie, redacþiile din toatã þara, primind în cursul   nopþii un denunþ semnat de George Costin. Pentru ca ticãloºia sã fie fãrã limite, între 18 octombrie ºi 24 decembrie pentru ,,a vã proteja de protestatari’’ în  zona Palatului Cotroceni, Blocul Naþional al Revoluþionarilor (BNR) a primit de la Primaria Capitalei  aprobare de protest, lucru nemaiîntâlnit pânã acum (nu mai poþi protesta dacã zona este ocupatã de alþii). TOVARêE BÃSESCU, Pe lângã revoluþionarii adevãraþi existã mii de impostori aºa ziºi revoluþionari care primesc de la Statul Român terenuri, spaþii comerciale, facilitãþi ºi scutire de taxe, dar ce este mai grav au primit retroactiv, cicã de când este legea, 20.000 de euro ºi primesc lunar 17 milioane bani vechi. Aceºti indivizi nu lucreazã de zeci de ani, nu plãtesc impozite ºi nu cotizeazã nicãieri. Pânã mai ieri l-au slujit pe Iliescu – acum pe noul ,,tãtuc”. Acestea se petrec în timp ce pensionarii care au muncit zeci de ani au o pensie de mizerie, cu toate cã au cotizat întreaga viaþã pentru o pensie decentã. RUªINE TOVARêE BÃSESCU! Criza economicã, foamea, pierderea a sute de mii de locuri de muncã, neplata integralã a salariilor, a pensiilor, a medicamentelor compensate, pierderea a  de mii de case ºi a multor maºini achiziþionate în leasing, fãrã a li se restitui banii plãtiþi, patimile ºi pãcatele conducãtorilor noºtri, vor scoate  românii în stradã în 2011! Nu o spun eu, o afirma pustnicii cu vieþuire îngereascã din Munþii Rarãu ºi Giumalãu, care se roagã pentru noi! Viorel ENE Preºedintele Asociaþiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer