Cãtre:

GUVERNUL ROMANIEI

Piaþa Victoriei nr. 1, sector 1,

Bucureºti

În atenþia

Domnului Prim-Ministru EMIL BOC:

Subscrisa ASOCIATIA VICTIMELOR MINERIADELOR 1990-1991 DIN ROMÂNIA (AVMR), prin preºedinte Ene Viorel, cu sediul în Bucureºti, str.Batiºte nr. 11, sector 2, – singura asociaþie legal constituitã care reprezintã interesele victimelor mineriadelor În temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 formulãm prezenta

PLÂNGERE PREALABILÃ

Prin care solicitãm revocarea art. 1 pct. 2 (prin care se modificã ºi completeazã disp. art. 3 pct. 1 lit. F ºi art. 3 pct. 2 din HG 1.372/2009) din Hotãrârea de Guvern Nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc, emisã de Guvernul României ºi publicatã în Monitorul Oficial  nr. 122 din 23 februarie 2010.

Motive:

În fapt: prin Hotarârea de Guvern nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc, se extinde în mod aberant competenþa ºi întinderea cercetãrii aºa-zis istorice a ICCMER dupã decembrie 1989, la perioada tulbure a anului 1990. Astfel, potrivit noilor prevederi ale Hotãrârii de Guvern contestate, “Pentru realizarea scopurilor prevãzute la art. 2, Institutul îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale: … f) analizeazã semnificaþia instituþionalã ºi principalele evenimente ale anului 1990, în contextul democratizãrii, în special sub aspectul încãlcãrii drepturilor ºi libertãþilor individuale;” O astfel de extindere a ariei de cercetare a ICCMER-ului este profund dãunãtoare cercetãrii penale aflate în curs de desfãºurare în dosarul mineriadei 1990, fiind de fapt o încercare disperatã a celor vinovaþi de represiunea din 13-15 iunie 1990 de a muta cercetarea acelor evenimente din  sfera penalã în sfera istoricã, mult mai convenabilã ºi mai lipsitã de pericolul tragerii la rãspundere penalã a celor vinovaþi de crimele Mineriadei 1990. În condiþiile în care cercetarea penalã are prin însãºi caracterul sãu penal, o componentã secretã, pentru  nu se împiedica de cãtre cei interesaþi aflarea adevãrului în cauzã, cercetarea istoricã nu este supusã rigorilor penale ºi funcþioneazã cu judecãþi de valoare subiective, cu privire la participaþia ºi rolul fiecãrei persoane implicate în evenimetele tragice din iunie 1990. În condiþiile în care organele de anchetã ºi Justiþia nu ºi-au spus încã ulimul cuvânt la aceste evenimente ºi la vinovãþia penalã a celor care au organizat ºi executat represiunea din iunie 1990, apreciem cã nu se poate aborda din punct de vedere istoric acestã problematicã, fãrã riscul de a denatura adevãrul, cu consecinþa directã a sustragerii de la rãspunderea penalã celor vinovaþi. Temerea noastrã este justificatã în contextul în care,  comunistul Vladimir Tismãneanu (fiu al unor activiºti comuniºti evrei veniþi în România pe tancurile sovietice) este numit la conducerea acestui Institut, deºi acest personaj dubios a încercat deja reabilitarea ºi disculparea lui Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Doru Viorel Ursu, ºi alþii, principalii vinovaºi de mineriada 1990, prin publicarea volumului „Vladimir Tismãneanu în dialog cu Ion Iliescu” – Editura Enciclopedicã. Mai mult, prin faptul cã unor persoane strãine de cauza mineriadei 1990 li s-a dat în mod nejustificat acces la dosarul de cercetare penalã, eliberându-li-se chiar copia integralã a acestui dosar – cum este cazul neo-securistului Mãrieº Teodor, preºedintele-uzurpator al Asociaþiei 21 Decembrie 1989, coroborate cu faptul cã fostul procuror militar Dan Voinea, care a þinut pe loc ani de zile cercetarea în dosarul mineriadei 1990, dând chiar soluþie de neâncepere a urmãririi penale împotriva celor vinovaþi de represiunea nedreaptã din 13-15 iunie 1990, în frunte cu criminalul Ion Iliescu, ne confirmã temerea cã acest Institut, se va folosi de prevederile art. 1 pct. (2) din Hotãrârea de Guvern contestatã, care dispune cã „În vederea îndeplinirii atribuþiilor care îi revin potrivit alin. (1), Institutul se poate adresa Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii, precum ºi altor autoritãþi în vederea obþinerii de informaþii, documente sau acte în legãturã cu domeniul sãu de activitate, în condiþiile legii.” Pentru aceste motive, solicitam revocarea art. 1 pct. 2 (prin care se modificã ºi completeazã disp. art. 3 pct. 1 lit. F ºi art. 3 pct. 2 din HG 1.372/2009) din Hotãrârea de Guvern Nr. 134 din 23 februarie 2010 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc, emisã de Guvernul României ºi publicatã în Monitorul Oficial  nr. 122 din 23 februarie 2010. În drept: ne întemeiem cererea de revocare pe dispoziþiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului  administrativ, precum ºi pe art. 20, si 21 din Constitutia României. AVMR Prin preºedinte                                                       redactat de Ene Viorel                                                                  avocat Mihai Rapcea NOTÃ:  aceastã plângere a fost înregistratã astãzi 9.07.2010 la Secretariatul General al Guvernului. În situaþia în care rãspunsul Guvernului nu va fi primit în termen de 30 de zile sau va fi nefavorabil, urmeazã sã ne adresãm instanþei de Contencios Administrativ competente (Curtea de Apel Bucureºti).]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer