• Scris de  
 • SATANISMUL MUZICII ROCK
  Satanismul mãrturisit astãzi în felurite chipuri nu este ceva nou, ci un urmaº tîrziu al vechilor credinþe pãgîne despre care citim în Vechiul Testament. Deci ce este, pe scurt, satanismul „modern”? O religie care se mãrturiseºte atee, dar luptã împotriva Dumnezeului Creºtinilor, cinstindu-l pe Satan ca idol al libertãþii. (Trebuie sã înþelegem cã ateismul nu este reaua filosofie a celor fãrã de Dumnezeu, ci a acelora care sînt împotriva lui Dumnezeu. Altminteri, de ce L-ar huli, dacã nu cred în El?) Satanismul „modern” este noul nihilism, care propovãduieºte libertatea desãvîrºitã a omului, libertate al cãrei simbol este Satan, fireºte. Întemeietorul acestei drãcãrii este socotit Anton ªandor Le Vey, fost dresor de circ, autorul Bibliei satanice (în 1969). În 1996, a întemeiat „Biserica lui Satana”, la Los Angeles. Se mãrturiseºte singurul urmaº al lui Belzebut pe pãmînt. Din aceastã Bisericã fãcea parte ºi Charles Manson – cumplitul ucigaº al Sharonei Tate, soþia regizorului Roman Polanski. Unul dintre cele mai cunoscute fragmente ale Bibliei Satanice este rugãciunea care zice aºa: „Tatãl nostru care eºti în iad, mãreascã-se numele tãu! Precum în iad, aºa ºi pe pãmînt! Pãcatul cel de toate zilele dã-ni-l nouã azi, ºi du-ne pe noi în ispitã ºi învaþã-ne de rãu! Ave Satan!” Poruncile Bibliei Satanice sînt cam acestea:„Nu ai voie sã crezi în Dumnezeu, pentru cã lumea este a mea ºi voi socoti credinþa ta ca un pãcat.” Sau: „Fã-þi un idol ºi închinã-te lui în fiecare duminicã!”
  Precum se vede, satanismul „modern” este un nihilism simplu, care tãlmãceºte pe dos Biblia, a face lucrurile pe dos fiind chiar felul de a fi al Satanei ºi al diavolilor lui. Iar mijlocul cel mai la îndemînã pentru a propovãdui acest satanism simplificat, calea cea mai uºoarã de a intra în legãturã cu duhurile cele rele, este acela al muzicii, ºi anume al aºa-numitei muzici „rock”, pe care tinerii o ascultã cîteva ore pe zi, cãci rock-ul este pentru ei o filosofie de viaþã, o RELIGIE. Aceastã cale nu este numai la îndemîna fiecãruia, dar e ºi îngãduitã, pentru cã se ascunde sub înfãþiºarea „artei”, iar de „artã” nimeni nu îndrãzneºte sã se atingã, fiind un idol cinstit de toatã lumea. Astfel încît aceºti preoþi ai celui rãu numiþi „rock-staruri” nu numai cã nu se ascund, ci sãvîrºesc la vedere slujbe închinate stãpînului lor, la care adunã deodatã chiar ºi un milion de „credincioºi”. Cãci asta sînt concertele rock, adunãri satanice în care tinerii se îndrãcesc prin sunete, prin texte ºi prin miºcare. Fãrã sã intru în multe amãnunte, voi zice cã gãlãgia tobelor ºi a altor instrumente ritmice duce la pierderea minþilor. La aceasta se adaugã acele miºcãri nebuneºti, care duc la pierderea stãpînirii asupra trupului, acesta ajungînd sã se miºte aºa-zicînd de la sine. În sfîrºit, vorbele rostite nu sînt altceva decît rugãciuni cãtre duhurile cãzute ºi cãtre înainte-stãtãtorul lor, diavolul cel mare. Astfel, rocker-ii nu fac nimic altceva decît sã aducã pe stadioane ºi în sãli de concert vechea vrãjitorie a ºamanilor (a tuturor vrãjitorilor), care izbesc în tobe, se învîrt pînã ameþesc ºi cheamã demonii pentru a intra în legãturã nemijlocitã cu ei (ceea ce se ºi întîmplã, întotdeauna). ªi, atît vrãjitorii „tradiþionali”, cît ºi rocker-ii se ajutã de ierburi sau de prafuri de nebunie, pe care noi le numim acum „droguri”. Lãsînd la o parte muzica propriu-zisã (de care s-a ocupat pãrintele Dan Bãdulescu în scrierile sale), vreau sã aduc aici cîteva din textele ºi din spusele celor mai cunoscuþi „hard-rocke-eri” de azi, pentru a ne lãmuri oarecum cã nu avem a face cu glume ºi copilãrii, ci cu lucruri cît se poate de adevãrate ºi înfricoºãtoare. Iar mai înfricoºãtor decît toate e cã þara noastrã ortodoxã este unul din locurile cele mai cãutate de cei mai aprigi rock-eri. Sã rãsfoim de pildã presa de acum doi ani: „Marilyn Manson, Reamonn, Alice Cooper, Faithless [Fãrã credinþã], Wu-Tang Clan, Kasabian, Pink, Hooverphonic ºi Morcheeba concerteazã în România, în cadrul B-ESTIVAL. În zilele de 29, 30 iunie ºi 1 iulie va avea loc în România primul festival dupã exigenþe internaþionale: pe parcursul a trei zile, nu mai puþin de 20 de nume, artiºti de renume mondial alãturi de trupe autohtone, vor zgudui scena de la «B-ESTIVAL», un eveniment organizat de Emagic Entertainment cu sprijinul Romexpo! […] Unul dintre headlinerii B’ESTIVAL-ului va fi nimeni altul decît Marilyn Manson, vedeta rock autoproclamatã «Anticrist-ul Superstar»! Indiscutabil, una dintre cele mai celebre ºi mai controversate apariþii din lumea showbiz-ului, Marilyn Manson a reuºit sã-ºi atragã milioane de fani din rîndul publicului tînãr. […] Pe numele lui adevãrat Brian Hugh Warner, Marilyn Manson a avut drept surse de inspiraþie pentru alegerea pseudonimului pe actriþa Marilyn Monroe ºi pe criminalul în serie Charles Manson, consideraþi în America drept cea mai iubitã ºi, respectiv, cea mai detestatã persoanã.” În interviuri, Marilyn Manson mãrturiseºte cu mîndrie (dupã cum citim pe NET): „Din fericire, lumea îºi va aminti de mine ca de acela care a pus sfîrºit creºtinismului.” Manson este „reverend” al Bisericii Satanice. El se mutileazã pe scenã, rupe Biblia ºi scuipã hule împotriva Domnului Hristos. Pe tricourile lui scrie: „Ucideþi-vã pãrinþii!” Manson zice cã discul sãu „Antichrist Superstar” („Antihrist super-vedetã”) i-a fost insuflat de o putere suprafireascã, ceea ce e cît se poate de adevãrat. Manson nãdãjduieºte aceasta: „Cred cã de cîte ori oamenii ascultã acest album («Antichrist Superstar») poate cã Dumnezeu va fi nimicit în minþile lor.” „Cînd eram copil – îºi aminteºte Manson – mama îmi spunea: Dacã blestemi la vremea nopþii, diavolul va veni la tine în somn. ªi eu mã emoþionam, cãci chiar voiam ca aceasta sã se întîmple… O voiam. Voiam aceasta mai mult decît orice.” Manson zice: „Nu ºtiu dacã cineva a înþeles cu adevãrat ce încercãm noi sã facem… Odatã ce i-am prins pe oameni, putem sã le dãm MESAJUL nostru.” Iar urmãtorii lui din România mãrturisesc aºa: „mallzebuth.3xforum.ro, user: manson-666 …prefer melodiile cu subiect legat de religie, mai exact anti… Idolu’ meu e marilyn manson… Sunt genul care crede doar ce vede. Astfel, refuz existenþa lui dumnezeu ºi sunt împotriva lui.” Nici nu mai are rost sã citim ce zice Marilyn Manson în cîntecele sale, aºa cã o sã trecem la Alice Cooper. „Alice Cooper (nãscut Vincent Damon Furnier, la 4 februarie 1948), este un cîntãreþ de muzicã rock, compozitor, textier ºi muzician a cãrui carierã muzicalã se întinde pe o duratã de patru decenii. Prezentînd spectacole de scenã complexe, în care ghilotinele, scaunele electrice, sîngele simulat ºi ºerpii boa constrictori sunt elemente frecvente, Cooper a împrumutat numeroase elemente de heavy metal, garage rock, horror movies ºi vodevil pentru a crea o variantã teatralã a muzicii hardrock care a devenit cunoscutã sub numele de shock rock… Cariera de cîntãreþ solo a lui Alice Cooper a început în 1976 cu albumul conceptual «Welcome to My Nightmare» («Bine aþi venit în coºmarul meu»)” (articol de enciclopedie). Alice Cooper a mãrturisit: „Cu ani în urmã m-am dus la o ºedinþã de spiritism, unde Norman Backley a rugat spiritul sã vorbeascã. Acesta mi-a vorbit. Mi-a promis mie ºi formaþiei mele glorie, stãpînire universalã în muzica rock ºi bogãþie. Singurul lucru pe care mi l-a cerut era sã-l las sã­mi stãpîneascã trupul.” ªi l-a lãsat, fiind cu desãvîrºire dãruit lui Satan, cãruia i-a dedicat albumul „House of Fire” („Casa focului”). Credinþa în sine însuºi a trecut în cîntecele sale. În „Vreau doar sã fiu dumnezeu”, el zice aºa: „Eu stãpînesc, am un suflet impermeabil la gloanþe ºi sînt plin de mîndrie. Eu m-am nãscocit pe mine fãrã ajutorul nimãnui. Sînt prototipul suprem. Stau pe propriul meu tron. Eu ºi cu mine sîntem de acord cã nu avem nevoie de nimeni. Nu am învãþat niciodatã sã mã plec nici unei stãpîniri cunoscute. Chiar vreau sã-mi ridic o statuie înaltã, asta e tot. Încerc doar sã fiu Dumnezeu, doar sã fiu Dumnezeu… M-am nãscut pentru rock ºi m-am nãscut sã stãpînesc.” Tot acum doi ani a venit la noi ºi Robert Plant de la Led Zeppelin. Formaþia aceasta a adus în piesele muzicale versuri satanice inserate subliminal, nescrise pe coperta discului – o cale ascunsã de a vîrî în conºtiinþa ascultãtorului anumite mesaje fãrã ca el sã-ºi poatã da seama, care îl pot face mai tîrziu sã treacã ºi la fapte. Cîntecul „Stairway to Heaven” („Scarã la cer”) al grupului „Led Zeppelin” („Zeppelinul de plumb”) este cel mai cunoscut cîntec din istoria rock-ului. Unul dintre stihuri zice aºa: „ªtiþi cã uneori cuvintele au douã înþelesuri.” Trebuie sã se ºtie cã acest cîntec este îmbibat în amãgire satanicã! Cînd e rulat înainte, zice: „Da, sînt douã cãi pe care poþi merge, dar pe calea cea lungã este vreme sã schimbi drumul.” Atunci cînd e ascultat pe dos, se aude limpede: „Este dulcele meu Satan… O, voi cînta pentru cã trãiesc cu Satan.” Cîntecul lui „Zeppelin”, „Houses of the Holy” („Casele sfîntului”) zice: „Lasã muzica sã fie stãpînul tãu! Ia seama la chemarea stãpînului! O Satan!” Ceea ce se ºtie mai puþin e cã formaþia „Led Zeppelin” este urmãtoare lui Aliester Crowley, un vestit ocultist ºi satanist mãrturisit. Aleister Crowley a fost întemeietorul revistei „Lucifer”. În templul lui satanic din Londra se cîntã „Imnul cãtre Pan”, se rostesc rugãciunile pentru liturghia compusã de el, pe mormîntul sãu discipolii rostesc formule sataniste ºi cîntã „Imnul cãtre Satana” al lui Carducci, iar formaþii celebre de muzicã rock l-au avut idol pe Carducci. Membrii formaþiei „Led Zeppelin” au cumpãrat vila din Londra a lui Crowley, unde au locuit o vreme. Sã zicem cîteva cuvinte ºi despre formaþia „The Rolling Stones” care, tot aºa, a cîntat în România în 2007, spre fericirea bãtrînilor „tineri” care au aºteptat-o vreo treizeci de ani. Cîntecul „Sympathy for the Devil” („Simpatie pentru diavol”) al celor de la „The Rolling Stones” este imnul oficial al Bisericii lui Satan. În el, Lucifer cere dragostea celor care îl întîlnesc. ªeful grupului, Mick Jagger, zice cã Anton Lavey, întemeietorul Bisericii lui Satan ºi autorul Bibliei satanice, i-a ajutat inspirîndu-le muzica! Albumul numit „Their Satanic Majesties Request” (Majestãþile lor satanice cer”) spune tot! Alte formaþii cunoscute ºi muzica lor: Cei mai mulþi nu ºtiu cã unul dintre cele mai cunoscute cîntece ale anilor 70’, „Hotel California”, al trupei „Eagles” („Vulturii”), trimite la Biserica Satanicã, ce se aflã într-un fost hotel din strada California! În interiorul coperþii albumului este poza lui Anton Lavey. Cã „The Eagles” sînt legaþi de Biserica Satanicã o aratã ºi cîntecul lor „Have A Good Day in Hell!” („Sã aveþi o zi bunã în iad!”). Membrii grupului „Kiss” („Sãrut”) se aratã pe scenã în chip de demoni, cu sînge curgînd, scuipînd foc ºi rãcnind. În cîntecul lor „The God of Thunder” („Dumnezeul trãsnetului”), cei de la „Kiss” le poruncesc tinerilor sã îngenuncheze înaintea lui Satan: „Am fost crescut de cãtre un demon, pregãtit sã stãpînesc lumea. Sînt domnul tãrîmurilor pustii, omul modern fãcut din oþel. Adun întunericul pentru plãcerea mea. Vã poruncesc sã îngenuncheaþi înaintea dumnezeului trãsnetului, dumnezeul rock’n roll­-ului! Îþi voi fura sufletul tãu cel feciorelnic.” Ca un ecou, sã citim ce zice o tînãrã de la noi: „mallzebuth.3xforum.ro, user: MaliceBathory …obsedatã, cînd vãd sînge, sã mã spãl cu el. ªi recunosc: am fãcut asta o datã; ºi, la fel ca ea [?], am considerat cã arãt mai bine…” Sã mai dãm cîteva pilde, fãrã o rînduialã anume: Rock-starul homosexual David Bowie a spus de mult: „Rock-ul este dintotdeauna muzica diavolului… Cred cã rock and roll-ul este primejdios… Simt cã vestim ceva încã mai întunecat decît noi înºine.” În cîntecul „The Conjuring” („Chemarea”), de Megadeth, se aratã adevãratul scop al rock-ului: „Eu sînt avocatul diavolului, un comis voiajor dacã vreþi…Veniþi cu mine în adîncurile mele infernale… Þi-am luat sufletul!” Iar la sfîrºit se zice: „Supuneþi-vã!” Rocker-ul Frank Zappa zice aºa: „Eu sînt avocatul diavolului! Avem proprii noºtri închinãtori. Fetele îºi vor da trupurile muzicienilor aºa cum voi aþi da o jertfã lui Dumnezeu.” Super-grupul „Metallica” zice, în cîntecul „Sãri în foc!”: „Urmeazã-mã acum, copilul meu… Fã întocmai ce-þi spun… Sãri de voia ta, ori vei fi luat cu sila… Oricum te iau… Aºa cã apleacã-te ºi apucã-mã de mînã… Vino acasã, acolo de unde eºti, vino ºi sãri în foc!” Tot „Metallica”, în „Prinþul”: „Înger de dedesubt, vreau sã-mi vînd sufletul… Diavole, ia-mi sufletul! Nu-mi pasã de rai, aºa cã nu te aºtepta sã plîng. ªi voi arde în iad din ziua în care voi muri.” Bon Jovi cîntã, în „Homebound Train” („Trenul spre casã”): „Cînd eram doar un bãiat, diavolul m-a luat de mînã, m-a luat de acasã ºi m-a fãcut bãrbat. Mã duc în jos, în jos, în jos, în jos, în trenul spre casã.” Tot el mãrturiseºte:„Aº omorî-o pe mama pentru rock and roll. Mi-aº vinde sufletul.” Aºa a fãcut Tommy Sullivan, din New Jersey! Într-o noapte de sîmbãtã, Tommy (14 ani), i-a tãiat gîtul mamei sale ºi i-a scos ochii. Apoi, Tommy ºi-a crestat încheieturile de la mîini ºi ºi-a tãiat gîtul de la o ureche la alta, încît aproape ºi­-a retezat capul. Tatãl lui Tommy a spus dupã aceea cã fiul sãu cîntase vreme de o sãptãmînã un cîntec rock despre sînge ºi uciderea mamei. Unul dintre cele mai iubite grupuri rock este „Slayer” („Ucigaºul”). „Slayer” cîntã aºa: „Rãzboinici ai porþilor iadului…, noi credem în domnul Satan.” Despre asta e vorba în toate cîntecele lor. În „Iadul aºteaptã”, ei zic: „Isus ºtie cã sufletul vostru nu poate fi mîntuit. Rãstigniþi-L pe aºa-zisul vostru Domn! Sufletele voastre sînt blestemate, Dumnezeul vostru a cãzut în robia mea pentru veºnicie! Iadul aºteaptã!” Începutul cîntecului „Iadul aºteaptã” nu este decît o gãlãgie; cînd e ascultat de-andãrãt, se aude adevãratul mesaj: „Alãturã-te nouã, alãturã-te nouã, alãturã-te nouã!” Un „fan” („fanatic”) al trupei „Slayer” zice: „Îl urãsc pe Dumnezeul vostru, Iisus Hristos. Satan este stãpînul meu. Am jertfit animale pentru el. Dumnezeul meu este «Slayer». În cuvintele muzicii lor cred!” Grupul „Acheron” (rîul morþilor, în mitologia pãgînilor Elini) are un album numit „Ritualurile Messei Negre”. Pe disc, Peter Gilmore, din Biserica Satanicã, chiar citeºte rugãciunile „messei” negre, în vreme ce membrii grupului, mîrîind drãceºte, cîntã aºa: „Slavã prea-puternicului Satan! Ne rugãm la tine, te binecuvîntãm, te slãvim! Tu eºti stãpînul, tu singur, o prea­puternice Satan!” Grupul „Manowar” cîntã, în „Podul spre moarte”: „Întunecatule stãpîn, te chem cerînd dreptul sacru de a arde în iad… Ia-mi sufletul meu cel desfrînat! Bea-mi sîngele aºa cum ºi eu îl beau pe al tãu! Lucifer este regele, rugaþi-vã lui Satan!” Grupul „Morbid Angel” („Îngerul bolnãvicios”) zice aºa, în „Rãzbunarea din mine”: „…sabia lui Satan, care sînt eu… Ard de urã sã curãþ lumea Nazarineanului.” ªi, ca sã ajungã la capãt, cîntã „Blasphemy” („Hula”): „Cîntaþi hula, batjocura lui Mesia! Îl blestemãm pe Sfîntul Duh… Huliþi-L pe Sfîntul Duh! Hulã asupra Sfîntului Duh!” Trey Azagthoh de la „Morbid Angel” zice cã este un adevãrat vampir ºi pe scenã chiar se muºcã pe sine însuºi ºi îºi bea sîngele. Rocker-iþa Kat (Pisica) zice, în parodia „Satan Says” („Satan spune”): „Hei, fete ºi bãieþi! Veþi face tot ce spune Satan, da? Satan spune: Urmaþi­-mã! Satan spune: Mergeþi în iad!” Grupul „Bow Wow Wow”, în cîntecul lor „Prince of Darkness” („Prinþul întunericului”), îndeamnã: „Deschideþi uºa ºi lãsaþi-l pe Satan sã intre,  Prinþul întunericului!” Grupul „Sad Iron”(„Fier trist”) îºi cîntã rugãciunea cãtre diavol: „Noi toþi ne rugãm diavolului, el e atît de frumos. Noi toþi ne rugãm diavolului pînã în ziua cînd vom muri!” Grupul „W.A.S.P.” („We Are Sex Perverts”, „Noi sîntem perverºi sexual”) cîntã, în „Sleeping in the Fire” („Dormind în foc”): „Gustaþi dragostea, magia lui Lucifer…” În timpul spectacolelor lor, membrii trupei beau sînge dintr-un craniu, taie carne crudã cu toporul ºi aruncã bucãþile fanilor îndrãciþi, care le devoreazã. O revistã americanã scria: „Ascultînd cîntecul «I wanna be somebody», îþi umpli trupul de draci ºi te simþi predispus la sinucidere…” În timpul concertelor, grupului „Black Sabbath” („Sabatul negru”) i se cerea de cãtre tineri sã-l întîlneascã pe Satan. Unul dintre albumele lor este intitulat „Ne vindem sufletul pentru Rock’n Roll!” Cîntecul „N.I.B.” („Nativity In Black”, „Naºtere în negru”) este un cîntec de dragoste din partea lui Lucifer, în care acesta zice aºa: „Unii spun cã dragostea mea nu e adevãratã. Te rog crede-mã, dragostea mea, ºi îþi voi da acele lucruri despre care crezi cã nu pot fi… Uitã-te în ochii mei, vei vedea cine sînt, numele meu este Lucifer, te rog ia-mã de mînã.” Unul dintre cele mai cunoscute grupuri rock este „AC/DC” („Anti-Christ, Death to Christ”=„Antihrist, moarte lui Hristos”). În cîntecul „Hells Bells” („Clopotele iadului”), ei cîntã: „Te voi lua în iad, te voi lua, Satan te va lua.” Cîntecul lor „Highway to Hell” („Autostrada iadului”) zice aºa: „Hei, Satan, mi-am plãtit vama, sînt în drum spre þara promisã, sînt pe autostrada iadului.” Satanistul Richard Ramirez, cunoscut drept „Night Stalker” („Cãlãuza nopþii”), care a îngrozit California, mãrturisea cã piesa „Night Prowler” („Tîlharul nopþii”) a grupului „AC/DC’s” l-a fãcut sã ucidã cel puþin 14 persoane, ca jertfã adusã lui Satan! Grupul „Suicidal Tendencies” („Aplecãri spre sinucidere”), ale cãrui cîntece laudã uciderea de sine ºi a fost pus în legãturã cu sinuciderea tinerilor, zice aºa, în cîntecul „Possessed” („Posedat”): „Sînt prizonierul unui demon. El stã lîngã mine oriunde m-aº duce. Nu pot scãpa de þinerea lui. Aceasta trebuie sã fie pedeapsa mea pentru cã mi-am vîndut sufletul!” Grupul „Unleashed” („Dezlãnþuit”), zice aºa, în piesa „Crush the Skull!” („Zdrobeºte þeasta!”): „M-am uitat în ochii lui sticloºi ºi l-am apucat de barbã. Am ridicat securea ºi i-am despicat þeasta mîncatã de viermi. Zdrobeºte þeasta, moarte lui Christ!” Stihurile sînt luate din Biblia Satanicã. Cîntecul „The Oath” („Jurãmîntul”), al grupului „Mercyful Fate”, este chiar jurãmîntul pe care îl face un satanist în timpul liturghiei negre, ºi zice aºa: „Mã lepãd de Isus Christos, înºelãtorul; ºi mã lepãd de credinþa creºtinã. În aceastã lume, jur sã îmi dau toatã silinþa slujind stãpînului legiuit, sã-l cinstesc pe stãpînul nostru Satan, ºi pe nimeni altul!” Grupul „Venom” aratã adevãratul scop al muzicii rock: „Nu sîntem aici ca sã vã distrãm… Eu slujesc cãile lui Satan. Rãspundeþi chemãrilor lui!” În piesa „Possessed”, ei cîntã aºa: „Sînt posedat de tot ce e rãu. Cer moartea dumnezeului vostru… ºi stau la stînga domnului Satan!” Despre aceasta, iatã ce scrie ºi un tînãr de la noi: „mallzebuth.3xforum.ro, user: Wolfsoul [suflet de lup] – Lucifer …eu am mai multe obsesii încã de cînd eram copil, aveam unele kestii care pur si simplu nu imi ieºeau din cap… De exemplu, eram obsedat de «evil» încã dinainte sã ascult rock; pe la 10 ani, jucam ºah cu diavolu’: eu mutam pt el, ºi – culmea! – luam bãtaie; uimit other: the wolf [lupul] – mã regãsesc în acest animal, kiar dacã mulþi nu îl cunosc. Lucifer – mã regãsesc în situaþia lui, ºi pur ºi simplu am realizat kã îi aparþin ºi în cele din urmã voi ºade în stînga lui pentru eternitate.” În 1992, la premierea MTV, membrii grupului „Red Hot Chili Peppers” au mulþumit pentru premiu ºi au zis: „Înainte de orice, vrem sã-i mulþumim lui Satan…” Cîntecul „The Number of the Beast” („Numãrul Fiarei”), al formaþiei „Iron Maiden” („Fecioara de fier”) zice aºa: „numãrul 666, 666 pentru mine ºi pentru tine!” Grupul „Deicide” („Uciderea lui Dumnezeu”) îºi cîntã credinþa în piesa „In Hell I Burn” („Ard în iad”): „Ard în iad, nu mai sînt întrebãri, ard în iad pentru Satan.” Cîntecul lor „Oblivious To Evil” („Orb în faþa rãului”) înfãþiºeazã o jertfã omeneascã adusã lui Satan : „Alãturaþi-vã nouã… jertfa copilului nenãscut. Intraþi în împãrãþia întunericului, sodomizaþi pentru ritual… Stãpîne al infernului, primeºte aceastã ofrandã a morþii!” Grupul „Coven”cîntã aºa,în „Burn the Cross”(„Ardeþi crucea!”): „Fiul lui Dumnezeu, pocãieºte-te de pãcate ºi fãgãduieºte-þi sufletul iadului! Roagã­-te ca Satan sã te ierte, de vreme ce Dumnezeul tãu nu poate… Dumnezeul tãu este mort ºi acum mori ºi tu. Satan stãpîneºte în sfîrºit!” Sã ne oprim aici, urmînd ca într-un numãr viitor sã vorbim ºi de alte feþe ale satanismului vremii noastre.
  Publicat în AXA 17
  ]]>

  Write a comment:

  Your email address will not be published.

  © 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

  logo-footer