Guvernatorul BCE, Mario Draghi, a reiterat, ieri noapte, cã moneda euro este ireversibilã ºi a anunþat un plan de acþiune care prevede ca instituþia pe care o conduce sã finanþeze þãrile cu probleme din euroregiune prin achiziþia de titluri ale statelor respective Banca Centralã Europeanã s-a înscris clar pe drumul salvãrii cu orice preþ a þãrilor cu probleme din zona euro. Preºedintele Bãncii Centrale Europene, italianul Mario Draghi, a declarat, din nou, cã “euro este ireversibil” ºi a anunþat un nou program de achiziþie a datoriei statelor cu probleme, fãrã o limitã maximã a banilor ce pot fi cheltuiþi. Programul, numit Outright Monetary Transactions – Tranzacþii Monetare Directe -, prevede ca BCE sã cumpere datoria statelor cu probleme – principalele fiind Spania ºi Italia – cu maturitatea de pânã la trei ani. OMT nu are o limitã cantitativã, mai spune Draghi, ºi acesta se va opri doar atunci când scopul a fost atins – adicã þara se poate finanþa singurã la costuri rezonabile. Mai mult decât atât, BCE nu va mai avea nici restricþii de naturã calitativã la cumpãrarea de obligaþiuni astfel cã ea va achiziþiona ºi titluri cu risc foarte ridicat  catalogate de agenþiile de rating la calificativul “junk”. Cu alte cuvinte, BCE va putea cumpãra pe bani lichizi titluri care au toate ºansele sã rãmâne simple hârtii fãrã valoare.

Vrei bani, cedezi putere. Cumpãrarea suveranitãþii, vechea problemã
Condiþia ca acest program sã fie început este ca statele cu probleme sã intre într-un acord, fie de finanþare, fie precautionary cu Fondul European de Stabilitate Financiarã sau Mecanismul European de Stabilitate prin care sã îºi asume un program economic/fiscal de reformã ºi prin care celor douã mecanisme li se dã voie sã cumpere obligaþiuni din piaþa primarã.Asta înseamnã cã Spania ºi Italia, de pildã, trebuie sã facã ceea ce au fãcut ºi Grecia, Irlanda sau Portugalia, în interiorul zonei euro, sau România, Bulgaria sau Ungaria, în Uniunea Europeanã: sã accepte ca birocraþii europeni ºi cei ai FMI sã le dea teme pentru acasã, sã le impunã reforme ºi/sau politici de austeritate. Germania creºtin democratã se teme de inflaþie. Franþa socialistã salutã deciziile BCE În ciuda declaraþiilor politice care vin constant în sensul “restabilirii încrederii în zona euro”, Germania pare sã aibã o problemã cu mãsuri de tipul celei luate de BCE. Singurul guvernator de bancã centralã care s-a opus, previzibil dealtfel, noului plan a fost Jens Weidmann, ºeful Bundesbank. Reticenþa Germaniei este explicabilã nu doar prin faptul cã este cel mai important contributor la bugetele UE  dar ºi prin istoria þãrii. Germania a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe episoade cu hiperinflaþie.Pe de altã parte, Franþa socialistã salutã la propriu deciziile BCE. Ministrul francez de finanþe, Pierre Moscovici, a salutat searã acþiunea BCE ºi a fãcut apel la celelalte þãri europene sã îi sprijine viziunea, dupã anunþul Bãncii Centrale Europene cã va interveni pe piaþa datoriei. ”Salut acþiunea BCE’, a declarat Moscovici în timpul dineului anual al centrului de reflexie Bruegel la Bruxelles. Fãrã a cita în mod expres anunþul intervenþiei pieþe, ministrul francez a considerat ‘important’ faptul de a sublinia cã ‘salvarea euro face parte din misiunea BCE’. La fel de entuziaºti au fost ºi oficialii celor douã þãri , principale beneficiare ale noului plan adicã Spania ºi Italia. sursa: capital.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer