Prelevarea de organe pentru transplant poate fi fãcutã dacã persoana ºi-a dat acordul în timpul vieþii ºi este înregistratã în Registrul naþional al donatorilor sau, în lipsa acestuia, cu consimþãmântul familiei, fiind interzisã vânzarea organelor.

Proiectul noii Legi a Sãnãtãþii: Prelevarea de organe pentru transplant, cu acordul din timpul vieþii. Vânzarea organelor, interzisã
Proiectul noii Legi a sãnãtãþii, pus în dezbatere publicã, stabileºte cadrul legal privind activitatea de donare ºi prelevarea de organe, þesuturi ºi celule de origine umanã, în scop terapeutic, precum ºi de transfuzie sanguinã, donarea de sânge ºi componente sanguine de origine umanã. Astfel, potrivit proiectului de lege, fiecare persoanã îºi poate exprima acordul sau dezacordul informat privind donarea onorificã de organe, celule ºi þesuturi în vederea transplantului, acesta fiind înscris într-un Registru naþional al donatorilor.
Prelevarea de organe, þesuturi ºi celule de origine umanã, în scop terapeutic, se poate face de la donatorul în viaþã care are capacitate de exerciþiu deplinã, dupã obþinerea consimþãmântului informat, scris, liber, prealabil ºi expres al acestora. Prin proiectul de lege este interzisã prelevarea de organe, þesuturi ºi celule de la persoane lipsite de discernãmânt. Pot fi prelevare organe pentru transplant de la donatori decedaþi care ºi-au exprimat comsinþãmântul în timpul vieþii, printr-un act notarial, ºi sunt înregistraþi în Registrul naþional al donatorilor de organe, þesuturi ºi celule. În lipsa acordului exprimat în timpul vieþii, prelevarea de organe, þesuturi sau celule de la o persoanã decedatã poate fi fãcutã numai cu consimþãmântul scris al cel puþin unuia dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, în ordinea prevãzutã la articolul 81 din Codul civil. Pot fi prelevare organe pentru transplant de la donatorul decedat fãrã activitate cardiacã, la care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabilã ºi ireversibilã, confirmatã în spital de doi medici primari. Confirmarea donatorului decedat fãrã activitate cardiacã se face conform protocolului de resuscitare elaborat de Agenþia Naþionalã de Transplant, se mai aratã în proiectul de lege. Totodatã, organe pentru transplant pot fi prelevate ºi de la donator cu activitate cardiacã, dar la care s-a constatat încetarea ireversibilã a tuturor funcþiilor creierului, conform protocolului de declarare a morþii cerebrale elaborat de Agenþia Naþionalã de Transplant. Declararea morþii cerebrale se face de cãtre medici care nu fac parte din echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, þesuturi ºi celule de origine umanã. Donarea de organe, þesuturi ºi celule de origine umanã nu poate face obiectul tranzacþiilor comerciale. Încãlcarea principiului donãrii voluntare ºi neremunerate în vederea obþinerii unor câºtiguri financiare sau a unor avantaje pentru sine sau terþi, precum ºi constrângerea de orice fel a donatorului este interzisã ºi sancþionatã. Activitatea de transplant poate fi finanþatã din Fondul naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, din bugetul Ministerului Sãnãtãþii, din venituri proprii, dar ºi din contribuþia personalã a pacientului plãtitã în mod direct sau printr-un sistem de asigurãri voluntare de sãnãtate, din donaþii ºi sponsorizãri de la persoane fizice sau juridice, de la organizaþii neguvernamentale ori de la alte organisme interesate. De asemenea, într-un capitol special sunt stabilite sancþiuni pentru fapte ce constituie încãlcãri ale reglementãrilor din codul transplantului ºi transfuziei sanguine, cât ºi a celor deja prevãzute în actuala legislaþie. Normele de aplicare ale “codului donãrii ºi utilizãrii elementelor corpului uman în scop terapeutic” vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului. Prin ordine ale ministrului Sãnãtãþii se vor stabili standardele de acreditare referitoare la operaþiunile de donare ºi transplant, inclusiv standardele pentru registrele de donatori ºi registrele pentru pacienþii trasplantaþi, cât ºi standardele ºi normele privind utilizarea plasmei pentru prepararea farmacologicã a produselor plasmatice labile. Proiectul noii Legi a sãnãtãþii a fost pus, miercuri, în dezbatere publicã pe site-ul Ministerului Sãnãtãþii, casele de asigurãri de sãnãtate private ºi posibilitatea spitalelor de a se organiza ca unitãþi cu statut de fundaþie sau chiar de societate comercialã fiind printre principalele modificãri. Preºedintele Traian Bãsescu declara recent cã noua Lege a sãnãtãþii, care modificã din temelii sistemul de sãnãtate, nu poate fi implementatã de la începutul anului viitor sau de la mijlocul anului. “Ea trebuie dezbãtutã o lunã, douã, trei, cât o fi nevoie pânã obþine o masã criticã de susþinãtori, trecutã prin Parlament într-o formã sau alta – prin asumare sau prin dezbatere în cele douã Camere – ºi trebuie lãsat un timp pentru începerea implementãrii ei”, a spus Traian Bãsescu. Sursa: mediafax.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer