Un document exploziv dezvãluie implicarea unor vârfuri ale masonilor în destabilizarea sistemului bancar. Directorul SRI ºi procurorul general au investigat efectele acþiunii lojilor masonice în bãnci. Dacia Felix ºi Credit Bank au fost aduse deliberat în prag de faliment prin plasamente dubioase. Vinovaþii au rãmas nepedepsiþi.
“Subsemnatul Gileru Mircea, nãscut la data de 3 ianuarie 1959 în loc. Valea Drãganului, jud. Cluj, cu domiciliul natal în loc. Cluj-Napoca, Str. Oltului nr. 32, apt. de profesie economist, membru al Atelierului masonic nr. 6 “Simion Bãrnutiu”, as dori sã aduc la cunoºtinþã urmãtoarele:
– în perioada 1993-1995 am avut funcþia de vicepreºedinte al BDF (Banca Dacia Felix). În aceastã calitate, în decembrie 1994 m-am opus în cadrul Comitetului de plasament cu Diskont und Effecten Zurich sucursala Bucureºti – reprezentatã prin Dragoº Stãnescu ºi Nicu Pop (frate mason în cadrul unui atelier din Bucureºti). În aprilie 1995, am fost contactat de masonul Dragoº Stãnescu, care mi-a trimis dorinþa d-lui Costel Iancu de a ne întâlni. Dupã ce am obþinut acordul d-lui Birt pentru aceastã întâlnire, am acceptat întâlnindu-mã cu masonul Costel Iancu în Bucureºti – m-am întâlnit cu dl Dragoº Stãnescu la magazinul Muzica de pe Calea Victoriei, care m-a dus la dl Costel Iancu.
– La aceastã întâlnire s-a discutat, printre altele, ºi necesitatea ajutorului pe care noi trebuie sã ni-l acordãm reciproc, aºa cum prevede jurãmântul masonic, ºi cã sã-l ajut pe dl Dragoº Stãnescu în semnarea unui contract dintre BDF ºi Diskont. La câteva zile dupã aceastã întâlnire (la 18.04.’95) dl Dragoº Stãnescu a venit la Cluj cu un contract 18.05.’95 între pãrþile menþionate mai sus, contract prin care BDF face un plasament financiar de 12 miliarde lei la Diskont und Effecten Zurich Bucureºti, contract semnat de mine (Gileru Mircea) din partea BDF ºi de Dragoº Stãnescu – din partea Diskont. Durata contractului era de 30 de zile. În data de 12 mai 1995 eu am plecat prin transfer din BDF, nemaiavând posibilitatea sã urmãresc finalizarea contractului. La semnarea acestui contract dl Stãnescu m-a asigurat cã:
  • se încadreazã în contractul de plasament de 476 miliarde de lei dintre BDF si Diskont în care la capitolul 2 se prevede (mi-a arãtat contractul) cã “contractul se poate reînnoi fie pentru aceeaºi sumã, fie parþial, fie pe întreaga perioadã, fie pe fracþiuni de perioadã”
  • nu va fi nici un fel de problemã cu rambursarea lui.
În luna iunie 1998, am fost chemat la IGP Sectia Cercetãri Penale Bucuresti, fiind acuzat de “abuz în serviciu contra intereselor personale” – art. 246 CP pentru semnarea acestui contract.
Eu nu am semnat acest contract de 12 miliarde, deºi mã opusesem semnãrii contractului de 476 miliarde, bazându-mã atât pe discuþia avutã cu dl Costel Iancu referitoare la necesitatea unui sprijin reciproc între noi, cât ºi pe asigurãrile date de masonul Dragoº Stãnescu cã acest contract de plasament financiar va fi un contract fãrã probleme, care are menirea sã acopere doar un gol parþial de mijloace circulante ale Diskontului pentru 30 de zile.
Nerestituind suma, dl Dragoº Stãnescu ne-a pus în situaþia neplãcutã de a fi judecat (acuzat) de incorectitudine (abuz în serviciu), cu atât mai mult cu cât suma plasatã de BDF la Diskont a fost viratã (plasatã) mai departe de dl Dragoº Stãnescu unei firme a dlui Sever Muresan (East European Trading), lucru despre care eu nu am fost informat.
Gileru Mircea – 28 iulie 1998 – Cluj-Napoca”
Scrisoarea lui Mircea Gileru, fost vicepresedinte la Dacia Felix, pe care o publicãm integral, aratã fãrã putinþã de tãgadã un întreg sistem relaþional între masoni, care îºi folosesc funcþiile pentru a manevra sume uriaºe de bani. Creºterea sau falimentul unor bãnci româneºti poate fi pus în strânsã legãturã cu interesele oculte ale lojilor.
Un plasament de 476 de miliarde de lei – la nivelul anului 1995 – este o operaþie financiarã de mari proporþii. Personajele implicate în adaosul de 12 miliarde la acest plasament – Gileru, Stãnescu, Iancu – sunt, potrivit semnatarului scrisorii, unite prin jurãmântul masonic.
Surpriza nu vine de la Costel Iancu – ºef recunoscut în cadrul masoneriei – ºi nici de la Gileru. Ea vine de la Dragoº Stãnescu.
Mãrire ºi decãdere Masonul Dragoº Stãnescu a apãrut în primii ani ai deceniului ‘90 în apropierea lui Mugur Isãrescu. Apariþiile publice tot mai dese alãturi de guvernatorul Bãncii Naþionale i-au conferit lui Dragoº Stãnescu un statut special în cadrul sistemului bancar. Urcat pânã la funcþia de economist-ºef al BNR, masonul Dragoº Stãnescu, legat se pare ºi printr-o prietenie strânsã de familie cu Mugur Isãrescu, devenise un veritabil guru. Nu era o problemã de dezbãtut fãrã sã i se cearã pãrerea lui Dragoº Stãnescu. Devenit Cavaler de Malta, într-o fastuoasã ceremonie, Stãnescu a avut astfel deschise uºile ºi în strãinãtate pe baza acestui titlu despre care se spune cã se acordã ca un certificat de garanþie din partea lojilor masonice.
Naºul de cãsãtorie al masonului Dragoº Stãnescu este masonul Vlad Soare, cel care a ocupat funcþia de viceguvernator al BNR ºi presedinte al BANCOREX.
Dragoº Stãnescu apãrea des în public alãturi de Dan Pascariu, fost preºedinte la BANCOREX, actual conducãtor al Credit Anstalt, ºi Daniel Dãianu – pe atunci în echipa lui Mugur Isãrescu de la BNR.
Dupã alegerile din 1996, Dragoº Stãnescu este numit în funcþia de consilier al presedintelui Emil Constantinescu. Prezenþa la Cotroceni a fost de scurtã duratã, el fiind demis dupã doar câteva zile de la numire. Implicarea lui în dosarul Dacia Felix – cercetat în acea perioadã de Poliþie (ºi atestatã de scrisoare lui Gileru) a fost, se pare, cauza demiterii.
Servicii secrete O altã informaþie neoficialã care a circulat în acea vreme ar explica demiterea lui Dragoº Stãnescu de la Cotroceni ºi din alte motive.
Virgil Mãgureanu l-ar fi informat pe proaspãtul preºedinte Constantinescu despre apartenenþa proaspãtului consilier la loja masonicã din sistemul lui Costel Iancu. De asemenea, directorul Serviciului Român de Informaþii i-ar fi prezentat ºefului statului o situaþie a penetrãrii masonilor în structurile de putere ale României. De aceea Emil Constantinescu s-a debarasat rapid de Dragoº Stãnescu. Întrebãrile ziariºtilor legate de motivul demiterii la scurt timp dupã numire a þãrãnistului consilier au rãmas fãrã rãspuns.
Dupã episodul Cotroceni, Dragoº Stãnescu a dispãrut practic din zona publicã. Existã multe voci care spun cã între Dragoº Constantinescu ºi Dragoº Stãnescu ar fi o strânsã prietenie, bancherul fiind foarte util pentru sfaturile care le putea da fiului presedintelui în privinþa afacerilor.
Masoneria activeazã în România Masoneria (sau francmasoneria) afirmã cã îºi are “rãdãcinile” în perioada Revoluþiei franceze din 1789. La acea vreme, confreeria profesionalã a zidarilor (din francezã, mason=zidar) a avut un rol deosebit de important la succesul acestei Revoluþii ºi, implicit, în schimbarea formei de guvernãmânt în Franþa, care a abandonat monarhia în favoarea republicii. Din acea perioadã, au rãmas ºi semnele distinctive adoptate de masonerie, toate scoþând în evidenþã faptul cã ea a fost creatã pe structurile breslei profesionale a zidarilor (mistrie, compas…). În ceea ce priveºte România, un exemplu concret de implicare a masoneriei îl constituie Revoluþia de la 1848, o “sorã mai micã” a celei din Franþa. Personalitãþile acelei perioade, printre care Nicolae Bãlcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogãlniceanu sau Vasile Alecsandri, au avut de-a face, într-o mai micã sau mai mare mãsurã, cu Masoneria. De altfel, toþi reprezentanþii “Junimii”, cu excepþia lui Mihai Eminescu, au aparþinut structurilor masone.
În timp, masoneria s-a transformat într-o miºcare transfrontalierã, cu caracter mai mult sau mai puþin secret, majoritatea þãrilor Europei “gãzduind” câte o Mare Lojã Masonicã. Pentru a nu putea fi acuzate de activitãþi subversive, sau pentru a nu li se imputa faptul cã acþioneazã în ilegalitate, Marile Loji Masonice au obþinut personalitate juridicã. Scopurile masoneriei nu sunt foarte clar definite, dar se vorbeºte totuºi de faptul cã acestea “sunt invariabile, iar puterea ocultã coordonatoare este singura care ºtie sã influenþeze oamenii ce colaboreazã astfel inconstient la realizarea scopului acesteia”. S-a putut observa cã printre aceste scopuri s-a numãrat ºi racolarea unor persoane cu putere de decizie, în structurile de putere ale diferitelor state europene. Acest lucru a fãcut ca numele masoneriei sã fie rostit ori de câte ori, în istoria modernã ºi contemporanã a lumii, s-a petrecut un eveniment cu adevãrat important. În România, cea mai importantã organizaþie masonicã este Ordinul Masonic Român, condus de un Mare Comandor. Mai existã ºi loji create de organizatii masonice strãine, cum ar fi “Loja Concordia”, creatã de Marele Orient al Italiei, sau “Loja Humanitas”, sub obedienþa Marelui Orient al Frantei. Ambele loji au fost create în anul 1990. În 1996, erau cunoscuþi 700 de fraþi grupaþi în 40 de ateliere. (SILVIU SERGIU)
Masoni în Parlament În 1998, Vasile Matei, deputat PUNR, membru în Comisia de apãrare publicã ºi siguranþã naþionalã, declara cã democraþii Victor Babiuc, Corneliu Ruse, Nicolae Alexandru, Petre Roman, fostul ministru de externe Adrian Severin (ex-PD), Dan Amedeo Lãzãrescu (PNL) sunt masoni recunoscuþi public. Liberalul Alexandru Paleologu a fost desemnat în 1990 Mare maestru al Marii Loji Nationale din România în emigraþie.
Fostul ministru al justitiei Gavril Iosif Chiuzbaian este cel de-al doilea român, dupã Regele Mihai, care a primit cea mai înaltã distincþie masonicã – “Al.I. Cuza Princeps” – a Supremului Consiliu al Ordinului Masonic Român. Surse parlamentare susþin cã 70% dintre senatori ºi deputaþi aparþin unor organizatii masonice. Potrivit acestora Victor Babiuc are gradul 32. Totodatã, el ºi fostul sãu ºef de partid Petre Roman ar face parte din loji diferite.
Conform Constituþiei României, asociaþiile ºi societãþile secrete sunt interzise prin lege. Masonii susþin cã organizaþia lor nu are un caracter secret, ci discret. (O.S.)
Sever Mureºan a fost “lucrat” Sever Mureºan, unul dintre marii perdanþi ai prãbuºirii Bãncii Dacia Felix, a scris o carte autobiograficã, în care prezintã versiunea proprie a crahului care a dus BDF pânã în apropierea lichidãrii. “Adevãrul ºi numai Adevãrul despre Sever Mureºan” trebuie cititã pentru a întelege ceea ce s-a petrecut în banca socotitã de mare succes. Mureºan este de pãrere cã o lojã masonicã a fost implicatã în acest caz. Iatã fragmente din capitolul “Implicarea lojii masonice italiene Propaganda 2 în cazul Bãncii Dacia Felix”.
“Încurajarea ºi exploatarea erorilor Bãncii Dacia Felix a fost un proces concertat ºi condus profesionist. El a fost accelerat o datã cu apariþia în Banca Dacia Felix a italianului de origine românã Ion Ilie Mania, condamnat în 1979 la un an de închisoare pentru fals ºi uz de fals, urmãrit de Guardia di Finanza Italiana, suspectat de legãturi cu Securitatea anilor ‘80, aflat în contact cu masoneria italianã – ale cãrei legãturi cu fosta Securitate româneascã sunt cunoscute ºi confirmate.
Confirmarea legãturilor lui Mania cu masoneria italianã este însãºi alegerea, la Geneva, a avocatului Charles Poncet pentru aºa-zisa «apãrare a intereselor» Bãncii Dacia Felix contra (!) lui Sever Mureºan. Charles Poncet este el însuºi condamnat pentru complicitate la fals în afacerea Bãncii italiene Ambrosiano (cunoscutã pentru finanþarea masoneriei).
Conexiunile lui Poncet cu Licio Gelli, ºeful lojii masonice Propaganda Due «P2», au fost deja confirmate: Charles Poncet, actualul avocat al BDF, a fost condamnat la doi ani închisoare pentru infracþiunile de a fi comandat ºi ajutat unui expert-contabil din Jersey (paradis fiscal) întocmirea unor documente false necesare pentru acoperirea unei tranzacþii inexistente de 10 milioane USD, primiþi de colaboratorul lui Poncet de la Licio GELLI pe un cont elveþian.
Pe de altã parte, Charles Poncet are legãturi strânse cu Laurent Kasper-Ansermet, judecãtorul de instrucþie care se ocupã, la Geneva, de cazul Dacia Felix: de exemplu, el a fost consilierul acestuia într-o afacere legatã de alt faliment celebru – Noga Hilton. În aceastã afacere, împotriva lui Laurent Kasper-Ansermet este începutã o procedurã de ridicare a imunitãþii de magistrat, întrucât a avalizat o tentativã de extorcare de fonduri (2 milioane franci elveþieni) de la partea acuzatã, prin intermediul expertului contabil însãrcinat cu expertiza cazului.
Apoi, aceeaºi Bancã Ambrosiano a fost cea care pare sã fi susþinut financiar miºcarea, vizând crearea unei loji transilvãnene separate de miscarea masonicã româneascã (Cluj, martie 1997 – Andre Szekvary).
În al treilea rând, elemente ale miºcãrii masonice P2 par sã fie infiltrate ºi în activitatea Bãncii Agricole. Recent, însusi Procurorul General al României, Sorin Moisescu, a identificat penetrarea unor sectoare importante ale economiei româneºti cu elemente ale lojii P2 conduse de Licio Gelli”…
…”Implicarea masoneriei în traiectoria BDF nu este întâmplãtoare, având în vedere confluenþa intereselor acesteia cu miºcarea monopolarã. Apetitul acestei grupãri pentru bãnci se manifestã, dupã indiciile pe care le deþinem pânã acum, dupã acelaºi mecanism: falimentarea bãncii, aparent prin instaurarea unui conflict intern, apoi recuperarea acesteia. Mecanismul a fost aplicat cu succes în cazul Bãncii Ambrosiano (1991), al unor bãnci din Bulgaria ºi, actualmente, actioneazã asupra BDF.” Sursa: Active Information Media]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer