THE GOVERNMENT IS RESEARCHING HOW TO USE TECHNOLOGY TO CHANGE YOUR RELIGIOUS BELIEFS: Guvernul cerceteazã cum sã foloseascã tehnologia pentru a-þi schimba convingerile religoase. Ar trebui ca guvernul Statelor Unite sã încerce sã îºi dea seama cum sã foloseascã tehnologia pentru a schimba convingerile “extremistilor religioºi”? Înainte de a rãspunde la aceastã întrebare poate ar trebui sã iei în calcul dacã guvernul SUA te considerã extremist religios sau nu. În fond ºi la urma urmei,Coservatorii, Libertarienii, Activiºtii Partidului Ceaiului (Tea Party) ºi creºtinii evangheliºti sînt cu toþii consideraþi extremiºti în diverse documente ale guvernului Statelor Unite. Deci dacã deschidem cutia Pandorei ºi spunem cã este OK ca guvernul sã utilizeze tehnologia pentru a ºterge credinþele religioase ale unor “extremiºti”, ce anume îi va opri sã foloseascã acea tehnologie împotriva ta într-o zi? Adevãrul este cã acest tip de tehnologie nu ar trebui folositã niciodatã împotriva nimãnui ºi este un fapt foarte îngrijorãtor cã guvernul pare atît de hotãrît sã obþinã aceastã tehnologie. Probabil am fi ºtiut foarte puþin despre crearea acestei tehnologii, dacã nu ar fi ieºit recent în faþã un “turnãtor” Urmeazã un clip Youtube în care reporterul investigator Ben Swan îl intervieveazã pe acest “turnãtor” ºi explicã ceea ce încearcã sã faca guvernul SUA…   Acest video ar trebui sã îþi dea fiori pînã în mãduva spinãrii! ªi se pare cã acest tip de tehnologie deja existã. Se numeºte “stimulare magneticã transcranianã” ºi s-a raportat faptul cã poate modifica chiar ºi cele mai de preþ credinþe ale voastre. Urmeazã un fragment scurt din interviul lui Ben Swann cu “turnãtorul” care a lucrat la acest proiect. Ben: Faza III este destul de interesantã. Am observat cã în documentaþie scrie sã nu vorbim prea mult despre aceasta deoarece cine ºtie dacã vom ajunge vreodatã acolo. Dar în momentul în care citeºti ce este cu adevãrat aceastã fazã III devine puþin surprinzãtor, este numitã „stimulare magneticã transcranialã”. Aceasta nu este science-fiction, nu este ceva ce au „inventat” acum, este o tehnicã realã care a fost deja folositã în trecut, nu-i aºa? Turnãtor: Da, la început s-a folosit în domeniul psihiatric pe oamenii care sufereau de depresii severe, ºi cînd eºti deprimat anumite pãrþi ale creierului nu funcþioneazã corect. Deci au creat aceastã tehnologie care de fapt este un magnet mare pe care îl puneau pe creierul acestora ºi opreau acele pãrþi din creier care funcþionau greºit iar aceasta îi ajuta pe acei oameni sã scape de depresie pentru multe sãptãmîni sau chiar luni, dupã care reveneau pentru repetarea tratamentului. Deci aceastã tehnologie existã deja de zece sau cincisprezece ani. Ben:   Deci este o înaltã tehnologie de validare a propagandei ceea ce discutãm noi aici. Turnãtor: Da, înaltã tehnologie de validare a propagandei. Din moment ce ei sînt capabili sã opreascã o anumitã parte a creierului ºi sã se descotoreascã de acel arbitru superior care te face sã nu crezi într-o anumitã afirmaþie, da în acest fel ei ºi-au validat propaganda. Deci dacã ei opresc porþiunea X a creierului, ei ºtiu cã propaganda lor va funcþiona ºi individul va crede orice îi vor spune ei sã creadã. Odata ce guvernul SUA începe sã utilizeze aceastã tehnologie pe oameni, va exista vreo limitã în privinþa cui va fi folositã aceastã tehnologie? Aºa cum noteazã Ben Swan eticheta de extremist poate fi aplicatã aproape oricãrui fel de credinþã religioasã. În fond nu sînt periculoºi extremiºtii musulmani? Extremiºtii creºtini?. Vedeþi cã problema cu aceastã întrebare este cine defineºte termenul de extremist? Cine decide dacã credinþele religoase sînt periculoase în mod inerent? Iar dacã credem cã guvernul ar trebui sã aibã puterea de a controla modul cum gîndesc extremiºtii, nu ar avea aceºtia ºi autoritatea de a decide cum gîndim noi toþi? Nu fiþi tentaþi sã credeþi cã aºa ceva nu se poate întîmpla. Numai aceastã sãptãmînã  Fox News a raportat cã „Asociaþa Americanã a familiei”, o organizaþie creºtinã evenghelicã foarte rãspînditã a fost clasificatã ca o grupare naþionalã xenofobã în timpul unei informãri sumare a armatei SUA. Cîteva zeci de trupe ale armatei SUA, active sau în rezervã au fost informate sãptãmîna trecutã cã „American Family Association”, o organizaþie creºtinã foarte respectatã ar trebui clasificatã ca o grupare xenofobã deoarece promoveazã valorile tradiþionale ale familiei. Respectiva informare a fost þinutã la Camp Shelby în Mississippi ºi a listat Asociaþia Americanã a familiei, ca o grupare xenofobã naþionalã alãturi de organizaþii ca Ku Klux Klan, Neo-naziºtii, Panterele Negre ºi Naþiunea Islamului. Iar acesta cu greu ar putea fi considerat un incident izolat. Într-un articol anterior intitulat „72 de tipuri de americani care sînt consideraþi potenþiali teroriºti în documentele oficiale ale guvernului” am trecut în listã o multitudine de creºtini care sînt consideraþi a fi „extremiºti” în documentele oficiale ale guvernului SUA. Iar aceastã atitudine duºmãnoasã faþã de creºtini se manifestã într-o multitudine de feluri pe cuprinsul þãrii. De fapt conform chestionarului privind noua ostilitate religioasã numãrul incidentelor de ostilitate îndreptate împotriva creºtinilor creºte într-un ritm alarmant în Statele Unite. Ostilitatea împotriva creºtinilor americani creºte într-un ritm alarmant conform unui studiu efectuat de Cosiliul de cercetare a familiei ºi Institutul Libertãþii. Jeff Matter de la Institutul Libertãþii a notat cã în timp ce anul trecut acest studiu s-a bazat pe 600 de cazuri, „ studiul pe care l-am publicat chiar acum se bazeazã pe 1200 de cazuri. Deci pratic s-au dublat într-un singur an.” Un astfel de caz a fost cel al studentei Audrey Jarvis cãreia, în cadrul unei organizãri a studenþilor, i s-a cerut de douã ori la rînd sã nu mai poarte cruciuliþa sau cel puþin sã o ascundã. „Supraveghetorul meu s-a îndreptat dintr-o datã cãtre mine ºi mi-a cerut sã dau jos lãnþiºorul cu cruciuliþã deoarece el credea cã i-ar putea ofensa pe noi studenþi din primul an” îºi reamintea ea. Vom ajunge în cele din urmã în situaþia în care Creºtinismul Evanghelic va fi atît de urmãrit în naþiunea noastrã încît se va considera acceptabil ca guvernul sã foloseascã tehnologia pentru a ºterge credinþele „extremiºtilor Creºtini”? Mai demult ar fi fost consideratã o nebunie pînã ºi sugerarea acestui lucru. Dar acum tehnologia este în curs de creare ºi majoritatea creºtinilor evangheliºti sînt etichetaþi drept „extremiºti” ºi „potenþiali teroriºti” în documentele oficiale ale guvernului SUA. Este înfricoºãtor numai sã te gîndeºti la cum ar putea sfîrºi toate acestea. sursa: blogul lui saccsiv]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer