1. Crede în Dumnezeu, nu uita cã în lupta asta nu resursele materiale îþi vor aduce victoria ci credinþa! 2. Dã dovadã de disciplinã! Respectã regulile ºi urmeazã-þi ºefii! 3. Iubeºte munca, munceºte pentru familia ta, pentru neamul tãu, pentru patria ta! Þine minte cã fãrã muncã nu se construieºte nimic! 4. Ajutã-þi camarazii la nevoie! Când fratele tau are o problemã sãi fi alãturi ºi sã-l ajuþi. 5. Luptã în fiecare zi pentru cauza naþionalã. Sã nu treacã zi sa nu faci ceva, chiar dacã numai puþin, în lupta naþionalistã. 6. Roagã-te lui Dumnezeu! Dedicã zilnic timp rugãciunii. Roagã-te pentru biruinþã ºi pentru neamul tãu. 7. Cunoaºte-þi bine þara, neamul, tradiþiile, cultura, credinþa, istoria ºi eroii! Cunoaºte bine cele pentru care lupþi! 8. Fii unit cu camarazii tãi! În unitate veþi gãsi puterea sã învingeþi. 9. Cinsteºte-þi eroii. Promoveazã cultul lor, învaþã de la ei, urmeazã-le exemplul. 10. Urãºte dezbinarea ºi cearta! Împiedicã-le sã aparã, caci ele duc la prãbuºirea naþionalismului. 11. Luptã cu onoare! Niciodatã sã nu te abaþi de la calea onoarei, Dumnezeu îi ajutã doar pe cei drepþi. 12. Promoveazã naþionalismul! Oriunde calci rãspândeºte ideile tale! 13. Fii un exemplu pentru alþii! Cea mai mare putere pe care o poþi avea asupra altora e puterea exemplului tãu. 14. Mereu sã lupþi doar pentru interesul neamului tãu, niciodatã pentru interesele altcuiva, în dauna neamului tãu, indiferent de ce þi s-ar oferi în schimb! 15. Pune toate cunoºtinþele ºi abilitãþile tale în folosul cauzei! 16. Luptã mereu cu dragoste faþã de naþiunea ºi patria ta, niciodatã cu urã faþã de duºmani! Dumnezeu nu-i ajutã pe cei ce luptã cu urã. 17. Recunoºte atunci când ai greºit ºi înlãtura-þi defectele! 18. Fii mereu optimist! Tot timpul sã crezi în biruinþã! Cel ce nu crede în victoria forþelor naþionaliste, nu are ce cãuta în lupta asta. 19. Du un stil te viaþã naþionalist! Felul în care îþi trãieºti viaþa aratã cea ce simþi. 20. Citeºte despre ideologia naþionalistã! Cunoaºte crezul pe care îl urmezi! 21. Nu te da niciodatã bãtut! Dãcã eºti învins, ºi de 1000 de ori, ridicã-te ºi mergi înainte! 22. Devino un om nou! Schimbã-te în aºa fel încât sã ajungi mai bun, sa fi altul! Tu eºti viitorul României! 23. Nu ignora nici lupta politicã, nici lupta culturalã, nici lupta spiritualã! Activitatea naþionalistã se duce pe multe fronturi. 24. Dispreþuieºte luxul! Nu ai nevoie decât de cele necesare. Fii modest! 25. Sã nu îþi fie niciodatã ruºine de cea ce crezi! Nu ascunde faptul cã eºti naþionalist ºi creºtin! 26. Iubeºte natura! Respect-o! Ea este creaþia lui Dumnezeu ºi frumuseþea þãrii tale. 27. Vorba ta sã fie fapta ta. Vorbeºte doar cât trebuie, atunci când trebuie! În rest, discursul tãu sã fie discursul faptei. 28. Familia este cãrãmida cu care vom construi o Românie Naþionalistã. Fii dedicat familiei tale, fã mulþi copii! 29. Fii dispus sã faci sacrificii! Doar cel ce aduce o jertfã va învinge. 30. Educã-þi copiii în spirit naþionalist ºi creºtin! 31. Opune-te tuturor pericolelor ce ameninþã distrugerea naþiunii tale! 32. Atrage-i ºi pe alþii în lupta asta! Încearcã sã mobilizezi cât mai mulþi oameni din jurul tãu! 33. Dã dovadã de bun simþ, de respect, ajutã-i pe alþii! Fii un model în societate! Felul în care vei fi tu privit, va fi felul în care oamenii vor privi naþionalismul. Sursa: Blog ND]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer