blogul lui Robert Turcescu Nu sint mason si am refuzat constant sa caut descifrarea unor evenimente mai mult sau mai putin politice cu ajutorul unor coduri conspirationiste. Dar aparitia in Romania, din nou, a influentului mason rus Alexander Kondyakov, exact cum s-a intimplat si la suspendarea lui Basescu din 2007, m-a pus pe ginduri. Si pe cautarea unor posibilie explicatii. Luati-va ragazul de a citi cu atentie textul de mai jos semnat Eva Dan si Mihai Vasilescu. Lovitura de stat e in plina desfasurare!  Cu ocazia referendumului din 19 mai 2007 aflã ºi românii ce afaceri învârt oligarhii pe care i-a deranjat politica preºedintelui. Tot acum au ieºit la ivealã iþele complotului masonic de Eva Dan ºi Mihai Vasilescu Scena politicã s-a împãrþit în pro ºi contra Bãsescu la câteva luni dupã ce acesta a câºtigat alegerile din 2004. Mai precis odatã cu reþinerea ºi arestarea pe 27 mai 2005 a omului de afaceri Dinu Patriciu. “În acest moment, avem clar un sistem economic parþial mafiotizat, care deþine controlul pe importante mijloace mass-media ºi influenþeazã populaþia ,dar ºi instituþii“ spunea Bãsescu în 2005. Mai târziu avea sã rosteascãºi nume sub sintagma “moguli media”, referindu-se cu precãdere la Dinu Patriciu ºi Dan Voiculescu. Odatã ce au fost demascaþi, aceºtia s-au ridicat împotriva preºedintelui cu disperarea unor oameni aflaþi în pericolul de a-ºi pierde definitiv nu doar imaginea ºi averea, ci ºi libertatea. Primul lucru pe care l-au fãcut dupã ce au preluat puterea prin interimatul lui Nicolae Vãcãroiu a fost sã blocheze, printr-o gravã imixtiune în independenþa justiþiei dosarele în care ei ºi oamenii lor sunt judecaþi. Dinu Patriciu, prima cheie a problemei În 2004 Dinu Patriciu era sigur cã indiferent de partidul care va câºtiga alegerile, el va avea în continuare spatel easigurat. De ce era atât de sigur? Pentru cã finanþase atât PNL-ul cât ºi PSD-ul – partid ce guvernase pânã atunciºi îi protejase atât de bine afacerile. Mulþi membrii ai PNL fuseserã pe ºtatele de platã ale Rompetrol, iar CãlinPopescu Tãriceanu îi era un prieten devotat. ªi apare surpriza – preºedintele nou ales vorbeºte despre “grupurile de tip mafiot concentrate în jurul premierului” ºi îl indicã chiar pe el, Dinu Patriciu ca fiind „un oligarh care vede capitalismul prin prisma þiþeiului adus din Rusia ºi a scutirilor de taxe la bugetul de stat” .Într-un articol reprodus în introducerea cãrþii lui Valentin Manoliu: „Dezvãluiri uluitoare despre modul în care este afectatã România de gigantica conspiraþie internaþionalã a Noii Ordini Mondiale” scriam: „Asistãm de ceva vreme la scandalul juridico-mediatic iscat în jurul unui personaj cheie a lvieþii politico-economice a României. Este vorba despre Dinu Patriciu, cunoscut politician liberal, fost parlamentar, bun prieten cu premierul României Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi conducãtor al Grupului Rompetrol.În 2004 Parchetul General a anunþat cã îl ancheteazã pe Dinu Patriciu în urma unor acuzaþii grave: înºelãciune,spãlare de bani prin intermediul unor firme din „paradisuri“ fiscale, manipularea pieþei de capital prin creºtereaartificialã a preþului acþiunilor Rompetrol, privatizãri frauduloase, evaziune fiscalã. În momentul în care s-a aflat cã datoriile Rafinãriei Petromidia, parte a Grupului Rompetrol, cãtre bugetul statului se ridicã la sute de miliarde de lei, Dinu Patriciu a declarat senin cã nu va putea plãti niciodatã aceastã sumã, deºi avea profituri uriaºe. În consecinþã, a cerut statului român sã cumpere aceste datorii sub formã de obligaþiuni, iar guvernul Nãstase s-a executat plin de obedienþã. Practic este suficient ca Dinu Patriciu sã cearã ºi dorinþele îi sun tîndeplinite cât ai bate din palme. Genul acesta de situaþii i-a determinat pe mulþi sã afirme cã Patriciu este susþinut de „grupuri de interese“ care ar fi adevãratele beneficiare ale maºinaþiunilor financiare de care el este acuzat acum. În ultima perioadã se vehiculeazã nume grele: premierul Cãlin Popescu-Tãriceanu (care nu s-a sfiit sã telefoneze procurorului general IlieBotoº pentru a se interesa de soarta amicului sãu aflat la ananghie), Dan Voiculescu (preºedintele Partidului Conservator ºi patron printre altele alteleviziunilor Antena 1 ºi Antena 3), senatorul Verestoy Attila(vicepreºedinte al Comisiei SRI ºi unul dintre cei mai bogaþiparlamentari), Sorin Roºca Stãnescu (cel care controleazã ziarul Ziua, creat cu banii lui Patriciu ºi patronat de acesta pânã de curând) º.a.m.d.[…] Partea cea mai interesantã, dar ºi mai ordinarã, este faptul cã Petrom plãteºte taxe ºi impozite la stat, întrucât, de 15 ani de zile, statul este format chiar din membrii conducerii Petrom ºi din alþi profitori din toatã clasa politicã.” Articolul nostru a fost publicat în februarie 2006. De atunci s-au petrecut multe lucruri care nu au fãcut decât sã confirme cele scrise. Cãlin Popescu Tãriceanu a mers pânã într-acolo încât a cheamat-o în biroul sãu pe Monica Macovei, ministrul justiþiei la acea vreme, la o întrevedere particularã cu Dinu Patriciu cu privire la anchetele aflate pe rol. Acelaºi Cãlin Popescu Tãriceanu i-a luat apãrarea prietenului sãu Patriciu în faþa Parlamentului României. Mai mult, în luna ianuarie 2007, premierul Tãriceanu i-a solicitat preºedintelui sã intervinã în actul de justiþie în favoarea lui Patriciu. Un gest disperat justificat de gravitatea acuzaþiilor care i se aduc omului de afaceri: înºelãciune, spãlare de bani, manipularea pieþei de capital, privatizãri frauduloase ºi evaziune fiscalã.La scurt timp dupã aceasta, Traian Bãsescu demascã solicitarea premierului, fapt ce devine extrem de supãrãtor pentru acesta ºi mai ales pentru “grupul de interese” ce-l susþine pe Patriciu. Se poate spune cã de la aceastã dezvãluire pânã la suspendarea preºedintelui nu au fost decât câþiva paºi. Mai ales cã Bãsescu nu tace. Face noi ºi noi dezvãluiri despre modul în care este crescut artificial preþul carburanþilor, fapt care de fiecare datã a fost utilizat pentru a justifica creºterea celorlalte preþuri. Astfel cã Petrom ºi Rompetrol sunt nevoite sã scadã pentru o vreme preþul combustibilului din benzinãrii. Îi demascã pe “bãieþii deºtepþi” din afacerile cu energie. Aceºtia vând energie la preþuri preferenþiale anumitor oameni de afaceri, în timp ce diferenþele sunt plãtite de micii consumatori. În urma dezvãluilor sale doi miniºtr idin guvernul Tãriceanu sunt anchetaþi: Codruþ Sereº – ministrul Economiei ºi Zsolt Nagy – ministrul Comunicaþiilor. În decembrie 2006, Traian Bãsescu prezintã în faþa camerelor reunite ale Parlamentului raportul comisiei prezidenþiale pentru analiza dictaturii comuniste în România, cunoscut public sub denumirea de “Raportul Tismãneanu”. Una din acþiunile criminale menþionatã în raport ºi citatã de Bãsescu, a fost abandonarea intereselor naþionale prin servilism faþã de URSS. Acest raport declanºeazã un conflict public, mai ales cã, acelaºiTraian Bãsescu, în calitatea sa de preºedinte al Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii iniþiase procedura de desecretizare a dosarelor de Securitate. Mulþi lideri parlamentari, în frunte cu fanaticul Corneliu Vadim Tudor ºi Ion Iliescu huiduie aceastã iniþiativã ºi se aliazã împotriva acestei acþiuni. Au ºi de ce. Iliescu este anchetat în trei dosare cu acuzaþii zdrobitoare: genocid, subminarea puterii de stat, subminarea economiei naþionale, instigare la tratamente neomenoase, cercetare abuzivã ºi arestare ilegalã, omor deosebit de grav, propagandã pentru rãzboi, distrugerea unor obiective, cumpãrare de voturi. Dan Voiculescu este desconspirat ca fost informator al Securitãþii, având numele de cod Felix. Bãsescu merge chiar mai departe. Pe 14 februarie 2007 prezintã un mesaj Camerelor reunite ale Parlamentului, mesaj în care aratã de mai multe ori cã “ºi Parlamentul a fost atras în aceste realitãþi ale corupþiei, deºi cea maimare parte a parlamentarilor nu au avut nici informaþiile necesare, dar nici voinþa de a se documenta pentru a vota în cunoºtiinþã de cauzã”. ªi aduce exemple concrete în care se încadreazã perfect afacerile lui Dinu Patriciuºi ale lui Dan Voiculescu: “Din 2000 pânã în 2007, s-au emis frecvent ordonanþe prin care agenþi economici sunt scutiþi sau amânaþi de la plata obligaþiilor cãtre stat. Niciodatã nu a existat o explicaþie de ce pentru unele societãþi s-au aplicat aceste scutiri, iar pentru altele nu. […] Legea iniþiatã de alþi trei parlamentari pentru modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie ºi a celor conexe acesteia. Am returnat Parlamentului aceastã lege pentru cã dezincrimina utilizarea pentru altã destinaþie a creditelor angajate ºi, în acelaºi timp, dezincrimina nerespectarea normelor bancare. Aceastã lege ar fi anulat practic cercetãrile penale privind 80 de persoane trimise în judecatã ºi ar fi anulat pentru totdeauna responsabilitatea celor peste 300 de firme ºi persoane fizice care au luat credite de la Bancorex ºi Banca Agricolã ºi nu le-au mai returnat. Am convingerea cã Parlamentul va rãspunde pozitiv observaþiilor pe care le-am fãcut la trimiterea pentru reexaminarea legii. Prin aceste exemplificãri este evident cã astfel de acte sunt transpartinice º ibeneficiazã de susþinerea întregului spectru politic, de cele mai multe ori. Veþi vedea cã la iniþiatori sunt reprezentate toate partidele.” Dan Voiculescu “Felix”, motanul moralist Ca rãspuns la acest mesaj, în data de 28 februarie 2007, Camerele reunite ale Parlamentului încuviinþeazã creare aunei Comisii de anchetã, prezidatã tocmai de senatorul Dan Voiculescu. Pe 21 martie, preºedintele Traian Bãsescu este acuzat de insultarea Parlamentului ºi de încãlcarea Constituþiei. Comisia condusã de Dan Voiculescu stabileºte 19 acuzaþii. Dan Voiculescu este la fel de speriat ca ºi Patriciu de viitorul care îl aºteaptã. Pârghiile de care dispunea pânã acum la nivel juridic ºi politic încep sã se ºubrezeascã. Nu îi mai rãmâne decât sã îºi asmutã imperiul media asupra preºedintelui care nu ºtie sã tacã. Este ajutat ºi de patronul ziarului Ziua – Sorin Roºca Stãnescu, alãturi de care este acuzat în mai multe dosare. Voiculescu este învinuit în dosarul Loteria II, împreunã cu fiica sa, Camelia, de spãlare de bani ºi ameninþã cã procurorii vor plãti scump aceasta. Voiculescu este anchetat ºi în dosarul Rompetrol, înþelegerea dintre el ºi Dinu Patriciu fiind evidentã, dupã cum aratã ºi Valentin Manoliu: “În cazul Rompetrol, Dinu Patriciu vinde acþiuni la Bursa de Valori la un preþ foarte mic. Vine fiica lui Dan Voiculescu, Lidia ºi cumpãrã acþiuni în valoare de un milion douã sute de mii de dolari, însã nu face decât sã arate un document bancar care „probeazã“ cã ea poate plãti aceastã sumã (truc folosit de numeroºi participanþi la Bursa de Valori). Nu plãteºte aceastã sumã, dar spune cã poate plãti în trei zile, urmând sã piardã acþiunile dacã nu plãteºte. În câteva ore, valoarea acþiunilor Rompetrol la Bursa de Valori creºte de zece ori. Acþiunile fiicei lui Dan Voiculescu valoreazã acum douasprezece milioane de dolari. Ea vinde acþiunile imediat ºi primeºtecele douasprezece milioane de dolari. Peste trei zile plãteºte suma de un milion douã sute de mii dolari ºi rãmâne cu zece milioane opt sute de mii  de dolari în numai câteva ore. Dan Voiculescu nu a putut explica niciodatã de unde a scos imediat dupã 1989 zecile de milioane de dolari cu care a înfiinþat un adevãrat imperiu alcãtuit din 40 de societãþi. În 1990 de exemplu a înfiinþat Fundaþia  Crescent (care avea sã fie mai bine cunoscutã ca Fundaþia Umanistã DanVoiculescu) cu incredibila sumã de un milion douãzeci ºi cinci de mii dedolari, într-o perioadã în care salariul mediu al unui român era de doar cincizeci de dolari. În perioada comunistã el spune cã era un simplu angajat al firmei Crescent. Realitatea este cu totul alta. La modul oficial firma era proprietatea unui englez John Edgington. Fiind un off-shore din Cipru, firma avea acþionariat secret, iar acþiunile sale erau þinute într-un seif, completate în alb, astfel încât cine îºi trecea numele pe formular devenea automat patronul firmei. John Edgington a declarat la un momenr dat cã firma era în realitate a Securitãþii. În 1989 John Edgington a completat formularul în alb prin care îl desemna ca patron pe un arab,Fouad Sanbar. Mugur Ciuvicã, liderul Acþiunii Populare, arãta într-un interviu din 2004 cã: “Acest arab, imediat dupã Revoluþie, ºi-a fãcut un testament care ar putea intra în Cartea Recordurilor. A decis sã lase moºtenire tot patrimoniul firmei Crescent copiilor sãi, dar nu la moartea lui, ci la moartea lui Dan Voiculescu. Adicã un bãtrân arab, care avea ºi doi copii bolnavi (am aflat asta din cartea domnului Voiculescu- “Adevarul despre Crescent”) nu-ºi lasã averea copiilor sãi, ci precizeazã în testament cã averea va fi împãrþitã copiilor dupã moartea lui Dan Voiculescu, care era un simplu angajat al sãu. ªi aceasta nu este singura ciudãþenie. Fouad Sanbar nu s-a ocupat niciodatã în mod direct de afacerile firmei Crescent din Bucuresti. Deºi aceasta câºtiga sute de milioane de dolari anual, arabul venea o singurã datã pe an în România. Firma era condusã de Dan Voiculescu ºi colabora cu firmele de comerþ exterior ale Securitãþii. Mulþi s-au întrebat dacã nu cumva Fouad Sanbar era doar un paravan, un instrument al Securitãþii, total subordonat celor care l-au creat. Cert este cã în 1995, la moartea lui Sanbar, Dan Voiculescu devine brusc proprietarul firmei Crescent. Cine stabileºte regula jocului poate face ce vrea Pe 19 aprilie, Parlamentul reunit în ºedinþã extraordinarã decide cu o majoritate de voturi – 322 contra 108 – suspendarea lui Traian Bãsescu din funcþia de preºedinte al României. Anterior, Curtea Constituþionalã se pronunþase asupra concluziilor raportului Voiculescu, stabilind cã ºeful statului nu se face vinovat de încãlcarea gravã a Constituþiei, aºa cum fusese acuzat. Însã Parlamentul nu þine cont de acest aviz pe motiv cã este consultativ. Într-o dezbatere difuzatã de postul Realitatea TV, Ion Iliescu sfideazã bunul simþ ºi confirmã, dacã mai era nevoie, ceea ce am putut observa cu toþii: legea se aplicã în funcþie de interesele celor care deþin puterea. Corina Drãgotescu: Dumneavoastrã respectaþi legea. Cum aþi fost dumneavoastrã de acord ca, dupã ce Curtea a spus cã nu sunt fapte grave de naturã sã fie suspendat preºedintele Traian Bãsescu, totuºi colegii dumneavoastrã sã insiste ºi sã meargã înainte cu acestã suspendare care încalcã o lege moralã ºi pune subsemnul întrebãrii autoritatea Curþii Constituþionale? Ion Iliescu: Curtea nu dã decizii Parlamentului, este un aviz consultativ. Robert Turcescu: În cazul acesta! Ion Iliescu: Da, în acest caz. Robert Turcescu: Da, dar are momente Curtea în care spune ºi lucruri care nu sunt consultative. La ce se mai cere acest aviz, pentru ce? Ion Iliescu: E un aviz de specialiºti…. Robert Turcescu: La ce îl mai cere, dacã oricum nu þine nimeni cont de el sau poþi sã þii cont sau nu. La ce le mai trebuie? Ion Iliescu: Uneori poate sã conteze.. Robert Turcescu: Acum de ce nu a contat? Ion Iliescu: Pentru cã principiul este cã nu conteazã. Poate sã ia înconsiderare Parlamentul sau nu. Robert Turcescu: Dar atunci de ce se cere? Am decis suspendarea, votãm acum demiterea sau nu. Corina Drãgotescu: Ne aºteptam la o clasã politicã mai responsabilã, sã þinã cont de opinia specialiºtilor, cã de-aceea sunt acolo. Ion Iliescu: Sunt niºte reguli ale jocului… Corina Drãgotescu: Dar de ce un jurist trebuie sã þinã cont de opinia Curþii, iar un politician nu. Judecãm cu o mãsurã dublã? Ion Iliescu: Deci e un aviz consultativ, iar Parlamentul ia în considerare avizul consultativ… Corina Drãgotescu: Când îi convine . Ion Iliescu: Dar trage concluzia cuvenitã. Am redat mai mult din acest dialog pentru cã poartã în el cheia “sistemului ticãloºit”, cum îl numeºte Traian Bãsescu. Un sistem în care cei care au puterea pot sã modifice din mers jocul, construind regulile de care au nevoie pentru a câºtiga. Între Skull & Bones ºi lojile masonice ruseºti Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Ion Iliescu sunt câteva dintre personajele cheie care au un interes personal ºi direct ca Traian Bãsescu sã disparã de pe scena politicã. Suspendarea lui Bãsescu este marcatã însã de data aceasta în mod vizibil de mâna, de obicei ascunsã, a masoneriei. Rostirea unui singur nume, Kondyakov, a generat o adevãratã busculadã în care au intrat, cu sau fãrã voia lor, personalitãþi, instituþii ºi organizaþii care nu vroiau sã-ºi ºifoneze imaginea publicã. Dacã înainte atât consensul, cât ºi divergenþele erau atât de bine regizate încât dãdeau impresia de normalitate, de data aceasta am asistat la o bâlbâialã generalã în care cei implicaþi s-au acuzat singuri cãutând sã se dezvinovãþeascã. Ioan Talpeº, fost ºef al SIE ºi consilier prezidenþial pe vremea preºedintelui Ion Iliescu, confirmã într-un interviu acordat cotidianului România Liberã cã Alexander Kondyakov este consultant al preºedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin ºi director executiv al Novocom, un centru de analizã politicã din Moscova care asigurã Guvernului Rusiei ºi Preºedintelui Putin consultanþã în domeniul informaþiilor. Alexander Kondyakov a lucrat pentru agenþia de ºtiri TASS ºi a fost consilier al ºefului Comitetului pentru Organizaþiile de Tineret ale Uniunii Sovietice. Autor al conceptului “Viitori lideri pentru Noul Mileniu”, Kondyakov a promovat ideea organizãrii unor întrevederi informale între politicieni aflaþi în ascensiune din Uniunea Sovieticã (mai târziu Rusia), Statele Unite, Marea Britanie, Franþa ºi Germania. Pasiunea sa pentru “comunicarea elitelor” i-a facilitat ascensiunea în francmasonerie. Devenit Mare Secretar al Marii Loji a Rusiei, Kondyakov a fost, în 2001, unul dintre artizanii vizitei istorice la Sankt Petersburg a americanului Fred Kleinkhnecht – Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu din Washington DC (supranumit ºi Mamã a Lumii). În aceeaºi calitate, Kondyakov a vizitat Bucureºtiul în 2003, cu puþin înaintea Conventului Marii Loje Naþionale a României, în cadrul cãruia Ion Iliescu, pe atunci preºedinte al þãrii a vorbit despre “despre importanþa particularã a masoneriei în dezvoltarea României moderne”. În urmã cuaproape patru ani, Marele Secretar al Marii Loji a Rusiei i-a entuziasmat pe fraþii sãi de la Bucureºti încheindu-ºi cuvântarea cu urarea “Trãiascã România Mare!” ªi tocmai acest Kondyakov îi viziteazã pe mai mulþi oameni politici din þara noastrã cu câteva zile înainte desuspendarea preºedintelui. Întrebaþi fiind asupra subiectului discuþiei cu Alexander Kondyakov, care a avut loc la Palatul Victoria, atât Cãlin Popescu Tãriceanu, cât ºi Camelia Spãtaru (purtãtorul de cuvânt al Guvernului) ºi Radu Stroe (senator PNL) nu s-au putut pune de acord asupra subiectului. Ce aveau ei de ascuns? La acea întâlnire au mai participat încã douã persoane, „doi consilieri de stat” dupã cum afirmã Camelia Spãtaru, ale cãror nume, oficial, nu au fost dezvãluite, dar care au fost desconspirate ulterior ca fiind Gheorghe Florea ºi încã o persoanã influentã în masonerie, presupusã a fi Bogdan Olteanu (preºedintele Camerei Deputaþilor). Despre Gheorghe Florea se ºtie cã este un controversat om de afaceri, patron al echipei „Fulgerul Bragadirul” ºi mason de grad înalt, fiind conducãtor al Ritului de Memphis-Misraim, susþinut de masoneria rusã. De asemenea, Kondyakov a avut întâlniri neoficiale cu Ion Iliescu, Adrian Nãstase ºi cu Cosmin Guºã. Acesta din urmã a declarat: „Kondyakov este prietenul meu de mai mulþi ani”. Poziþia marii Loje Naþionale a României este ºi contradictorie ºi defensivã: „Pe linie oficialã, de cel puþin un an domnul Kondyakov nu a mai fost în România.Vizitele private pe care le face un conducãtor de lojã într-o þarã nu trebuie anunþate la masoneria românã. ªi dacã aº ºtii de o vizitã recentã, deºi nu sunt la curent cu vizitele domnului Kondyakov, mi s-ar pãrea o indiscreþie sã comentez vizita unui persoane private,” spune Eugen Ovidiu Chirovici, ºeful masonilor români. Amestecul lui Kondaykov ºi încercarea (nereuºitã) de muºamalizare a vizitei sale din partea fraþilor sãi atât de discreþi nu face decât sã adauge noi piese într-un puzzle în care piesele – Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Cãlin Popescu Tãriceanu, Ion Iliescu suþinute de interese, masonice. Spre reamintire – Cãlin Popescu Tãriceanu este fiul adoptiv al lui Dan Amedeo Lãzãrescu – informator dovedit al Securitãþii în anul 2000 ºi fost Suveran MareComandor al Masoneriei Române. Iar soþia lui Eugen Ovidiu Chirovici, Marele Maestru al Marii Loje Naþionalea României este, conform mai multor articole publicate în presa româneascã, “director în holdingul lui Patriciu”. Dupã ce a fost ministru în cabinetul Nãstase, Eugen Ovidiu Chirovici s-a înscris în 2004 în partidul lui Dan Voiculescu. Într-un articol publicat în aprilie 2007 de Trustul Gazeta citim: “Legãturile dintre PSD ºi Patriciu sunt cimentate, potrivit informaþiilor noastre, ºi de înalte feþe ale masoneriei româneºti. În urmã cu câteva luni, Marele Secretar al Marii Loje Naþionale a Rusiei – rudã cu Vladimir Putin (este vorba despre acelaºi Kondyakov ºi despre vizita oficialã menþionatã de Eugen Ovidiu Chirovici n.n.) a fost în România, unde s-a întîlnit cu Eugen Ovidiu Chirovici ºi Cãlin Popescu-Tãriceanu. Dinu Patriciu, un apropiat al masoneriei ruseºti, este cheia întrunirii neoficiale. La scurt timp de la întâlnirea româno-rusã, în cadrul cãreia au fost discutate probleme economice care vizeazã piaþa energeticã, dosarul Rompetrol este redeschis în forþã, de aceastã datã chiar sub auspiciile Departamentului de Stat al SUA, care ºi-a dat acceptul pentru acordarea asistenþei în vederea audierii martorilor – persoane din anturajul conducerii Rompetrol – pe teritoriul american, în interiorul Ambasadei României din Washington.” Însã în acest puzzle piesa cheie este Skull&Bones, ºi ca de obicei despre ea se vorbeºte cel mai puþin. La fel cum nu s-ar fi amintit nimic despre masonul rus Kondyakov dacã Bãsescu nu ar fi vorbit. Apariþia peceþii acestei grupãri satanice – numãrul 322 în evenimentele legate de suspendarea lui Bãsescu nu poate fi trecutã cu vederea. Cu atât mai mult cu cât la sfârºitul lunii mai a anului trecut a avut loc la Cluj un convent masonic internaþional, care l-a avut ca principal protagonist pe vicepreºedintele american Dick Cheney, membru al Skull&Bones ºi al grupului Bilderberg. Cu ocazia acestui convent s-a pus în discuþie poziþia României faþã de cele douã axe: Londra-Washington pe de-o parte, care þine de Ritul Scoþian ºi Moscova-Paris, de cealaltã parte, care þine de Ritul Francez. Nu trebuie sã uitãm faptul cã pânã acum orientarea României a fost mai degrabã cãtre Moscova ºi Franþa. Atât Ion Iliescu cât ºi alþi membrii ai PSD precum fostul premier Adrian Nãstase erau obedienþi faþã de masoneria roºie, culoare la care am vãzut revenind PSD-ul în preajma vizitei lui Kondyakov. În ultima perioadã auzim tot mai mult vorbindu-se despre un aºa-numit “Grup de la Cluj”, tocmai oraºul în care a avut loc întâlnirea cu fratele Cheney de la Skull&Bones. Acesta se vrea a fi o fracþiune din PSD care îºi propune reformarea unui partid care ºi-a pierdut tot mai mult credibilitatea. “Grupul de la Cluj este un fel de colegiu invizibil al celor care s-au sãturat de inerþie ºi de nomenclaturiºti. Suntem o nouã generaþie politicã, ce viseazã o nouã Românie” spune Vasile Dâncu, unul dintre exponenþi. Punând alãturi toate aceste piese vedem cum lucrurile încep sã se lege ºi cum se prefigureazã interese masonice, internaþionale. Ceea ce se petrece în România este mult mai important pentru liderii mondiali decât vor ei sã ne lase sã credem. Un motiv în plus sã mergem în numãr cât mai mare la vot ºi sã demonstrãm cã nu dorim sã fim conduºi nici de numãrul 322 ºi nici de masoneria rusã. Bibliografie: 1. Valentin Manoliu-„Dezvãluiri uluitoare despre modul în care este afectatã România de giganticaconspiraþie internaþionalã a Noii Ordini Mondiale”2. Site-ul DEZVALUIRI.RO3. Site-ul postului de radio BBC ROMANIAN4. Site-ul de stiri HOTNEWS]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer