moldova 300x208 “EURONEWS” discrediteazã R.Moldova la comanda Rusiei?! euroscepticReportajul despre cea mai sãracã þarã de pe continentul european, adicã R. Moldova, produs de jurnaliºtii de la “EuroNews” ridicã dubii în privinþa profesionalismului, fie a „partizanatului geopolitic” al postului considerat pan-european, obiectiv ºi echidistant. “No Spring for Moldova” este fundalul conceptual pe care sunt proiectate cele mai negative ºi deplorabile aspecte ale R. Moldova. Case pe cale sã se risipeascã, oameni sãraci ºi flãmânzi, cu viitor incert, sunt primele imagini dedicate Moldovei, aduse în atenþia publicului european. Deºi, asemenea panorame triste pot fi gãsite în prezent chiar ºi zonele defavorizate din unele state noi membre ale UE (România sau Bulgaria), jurnaliºtii de la “prestigiosul EuroNews” au hotãrât sã dea pe post stereotipurilor despre Moldova la gradul superlativ ºi cu cea mai negativã faþetã posibilã. Dupã ce Eurovisionul a fost considerat de participanþii din Moldova drept o reuºitã în privinþa promovãrii þãrii cu resurse financiare reduse, vin jurnaliºtii europeni pentru a distruge în câteva clipe “mitul mioritic” dansat ºi cântat de bãieþii de la Zdob ºi Zdub, cu energizanta (dar nu ºi cea mai reuºitã) piesã “So Lucky”. Cine vrea cu orice scop sã ne dezavantajeze în faþa europenilor, folosind mass-media europeanã numãrul unu, cu o acoperire ºi vizibilitate pe întregul continent european? Prima ºi unica în lista acuzaþiilor este Rusia, precum ºi acoliþii sãi de la Tiraspol! ªi nu numai?! Dar de ce acum ºi vor mai urma alte “atacuri imagistice” împotriva Moldovei? Cu siguranþa odatã începutã campania de defãimare a Moldovei va continua, cel puþin pânã la reuniunea neformalã a “formatul 5+2″ la Moscova, din luna iunie curent, unde se aºteaptã o turnurã semnificativã pentru negocierile privind soluþionarea conflictului transnistrean. Din aceastã perspectivã, o asemenea campanie direcþionatã contra Moldovei este justificatã, deoarece Rusia încearcã sã modeleze contextul diplomatic ºi opinia publicã europeanã pentru a orienta formatul de negocieri corespunzãtor intereselor proprii. Aici e vorba în primul rând de consolidarea ºi permanentizarea neutralitãþii R. Moldova, prin ancorarea la aceasta a unei administraþii autonome transnistrene cu drepturi largi, inclusiv cel de “veto”, dar puternic pro-ruseascã ºi anti-occidentalã (anti-NATO). Realizând aceasta, cei de la Kremlin reuºesc sã manipuleze cu viteza ºi gradul de integrare a Moldovei în structurile europene ºi euro-atlantice. Implicaþia Rusiei în scenariul reportajului “No Spring for Moldova” iese în evidenþã prin modul cum sunt prezentate cele douã maluri ale Nistrului. În cazul malului controlat de Chiºinãu este impregnat mesajul sãrãciei, neputinþei, migraþiei masive spre Vest. Pe când malul stâng este ilustrat cu “pãmânturi fertile ºi roadã îmbelºugatã”, cu proces de producþie în plinã desfãºurare. Acest contrast frapant dintre malul drept ºi stâng, a fost intensificat cu imaginea pe drept calomnioasã, unde moldoveanul de pe malul drept este un servitor la angajatorul transnistrean. Pentru a evidenþia ºi mai mult acest pretins complex al inferioritãþii populaþiei de pe malul drept, arhitecþii reportajului au gândit “o scenã de cerºire”, unde “transnistreanul” îi întinde muncitorului moldovean “valutã transnistreanã”. În mod intenþionat, reportajul îl prezintã pe transnistrean drept “personaj prosper”, iar pe moldovean – “muncitor jalnic”, pentru care banii câºtigaþi pe malul stâng este ultima soluþie pentru a supravieþui. Dorind sã redea culori ºi mai închise acestei scene, jurnaliºtii însceneazã discursul muncitorului moldovean, unde acesta “roagã” sã fie realizatã reintegrarea þãrii, salvatoare pentru fals pretinsa “sãrãcãcioasã ºi cerºetoare” Moldovã. Reportajul difuzat de “Euronews” este o adevãratã loviturã de imagine pentru þarã, într-un context foarte sensibil ºi complicat, când autoritãþile centrale lucreazã asiduu ºi eficient, cel puþin pe planul politicii externe ºi diplomatic. Dar misiunea campaniei denigratoare este de impune Chiºinãul sã accepte statutul de parte egalã în negocieri pentru Tiraspol, care potrivit reportajului este nu doar mai avansat din punct de vedere socio-economic, dar ºi superior ca entitate politicã, în condiþiile nerecunoaºterii pe plan internaþional. Odatã obþinând aceastã concesie, Moscova crede cã va putea aranja ºi alte compromisuri din partea Chiºinãului, prin intermediul europenilor, cointeresaþi mai mult ca niciodatã în gaze naturale mai ieftine. Fãrã a ne concentra prea mult pe aspectul geopolitic trebuie sã recunoaºtem cã “EuroNews” ne face o defavoare enormã, dar nu este clar de ce la nivel diplomatic nu au apãrut semnale de la Chiºinãu ºi de ce autoritãþile nu reacþioneazã nici într-un fel? Este oare vorba de o conspiraþie mai extinsã sau totuºi Chiºinãul s-a resemnat ºi acceptã fãrã rezerve înþelegerile la care europenii ajung cu ruºii? Dar dacã ºi europenii au contribuit la reprezentarea Moldovei în aceste nuanþe? Prin abstracþie dacã excludem faptul cã ruºii sunt unicii comanditari ai acestui reportaj, la prima vedere “inofensiv” ºi obiectiv, atunci pe cine mai gãsim în spatele acestui material “propagandistic”? Din pãcate, îi vedem pe anumiþi europeni, foarte prietenoºi cu Rusia (Germania, Franþa, Italia), care posibil pregãtesc anumite scenarii pentru Moldova, pentru reglementarea transnistreanã ºi ambalarea unui “stat nou”. sursa: Dionisie Cenuºã ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer