Documentele vremii atestau cã guvernul chinez l-a felicitat cu ocazia împlinirii vârstei de 150 de ani, iar apoi la 200 de ani. „În momentul morþii sale arãta ca un bãrbat de 50 de ani”, aºa cum dovedeºte ºi o fotografie fãcutã în anul 1927. „Vindecãtorul acesta s-a alãturat armatei chineze la vârsta de 71 de ani ca instructor de arte marþiale ºi consultant tactic”, spune Susan Shumsky în cartea cu titlul „Ascensiunea – comuniunea cu maeºtrii nemuritori ºi cu fiinþele de luminã”(Ed. For You). Aceeaºi sursã citeazã descrierea ui­mitorului bãrbat, fãcutã de generalul Yang Shen într-un raport militar, intitulat „O relatare realã referitoare la un bãtrân în vârstã de 250 de ani, purtãtor de noroc”: „Se poate deplasa foarte rapid prin munþi, deºi are aproape 250 de ani.(…) La o singurã masã consumã trei farfurii de orez, pui ºi alte tipuri de carne”. Secretul vieþii lungi, descris chiar de Li Ching Zuen, este acesta; „Omul trebuie sã aibã inima liniºtitã, sã rãmânã la fel de calm ca o broascã þestoasã, sã meargã la fel de sprinþar ca un porumbel ºi sã doarmã la fel de adânc ca un câine”. Secretul vieþii lungi, dezvãluit de un om  care a trãit o viaþã nefiresc de lungã, conþine trei ele­mente esenþiale; pacea interioarã, calmul „broaºtei þestoase”, mersul sprinten, deci miº­carea ºi somnul bun. Dar, cea mai importantã din­­tre toate, cea din care se nasc toate, ºi miº­ca­­rea sprintenã, ºi somnul bun este, de fapt, com­­ponenta interioarã; „pacea”. „Dacã oa­me­nii ar avea inima liniºtitã ºi ar sta mereu într-o stare de pace interioarã, ar putea trãi ºi un secol”, spunea acelaºi vindecãtor. Consul­tând biografia lui, însã, constatãm cã el era ins­truit în domeniul vindecãrii cu ajutorul plan­te­lor medicinale ºi, poate, cã acesta este un alt in­gre­dient indispensabil vieþii lungi, dar unul pe care nu l-a menþionat în descrierea citatã mai înainte. Este probabil, însã, ca farmacia naturii sã fie doar ceea ce Dumnezeu ne-a dãruit pentru cazurile în care ne pierdem pacea lãuntricã ºi, o datã cu ea, ne pierdem vitalitatea, capaci­ta­tea de a ne miºca rapid, precum ºi somnul bun. Noi dobândim energie ºi vitalitate prin miºcare, prin efort fizic constant, fãcut zi de zi, dar ºi prin somn, unde ne încãrcãm bateriile uzate în stare de veghe. Uzura esenþialã nu pro­vine din miºcarea fizicã; consumul de energie ºi lipsa de vitalitate nu au cauza într-un exces de ordin fizic, ci în unul mental, interior. Ne obo­seºte ºi ne vlãguieºte neliniºtea, nu miºcarea. Ne surmeneazã grija ºi stresul, nu munca. Ne îm­bãtrâneºte ura ºi iritarea, supãrarea ºi ne­mul­þumirea, ne pierdem energia ºi vitalitatea prin consum nervos, mai degrabã decât prin consum fizic. Un somn bun ne realimenteazã fizic ºi psihic, ne hrãneºte cu energie ºi cu pu­te­­re pentru cã în somn ne reconectãm cu sursa vieþii, cu puterea „pãcii interioare”, pe care n-o mai frânge mintea, nici n-o mai tulburã emoþiile ºi grijile noastre. Dacã izbutim sã rãmânem într-o stare de calm interior ºi de pace în timpul activitãþilor zilnice noi rãmânem în contact cu „sursa vieþii”, cu adevãrul care ne cã­lãu­zeº­te ºi ne îngrijeºte. Pacea interioarã este starea noastrã naturalã, cum tendinþa de a ne face griji continuu ºi a ne irita, a ne simþi nemulþumiþi ºi nefericiþi indicã tocmai faptul cã ne „scoatem din prizã” sau ne deconectãm de la Sinele nostru. Nu doar cã suntem mai puþin inspiraþi prin ne­mulþumire ºi neliniºte, nu doar cã ne sugru­mãm singuri energia, nu doar cã întrerupem re­­laþia cu bateriile naturale ale vieþii, dar îm­bã­trâ­nim mai repede ºi trãim mai puþin. „Nu te în­grijora pentru ziua de mâine, cãci Dumnezeu ºtie ce-þi trebuie ºi îþi va da”, spunea Iisus ºi, într-un fel, spunea cã mintea noastrã nu ne adu­ce lucrurile de care avem nevoie, dar con­tac­tul cu pacea lãuntricã o poate face. Cãci în pa­­cea aceasta tace mintea, dar vorbeºte Dum­ne­­zeu. În pacea aceasta, Egoul se topeºte, dar se aude ºi se vede puterea energiei care susþine via­þa în întregul univers. Poate cã de aceea Bi­blia spune „Pacea sã fie cu voi”. Cãci da­cã pacea-i cu noi, este tot ce avem nevoie pentru via­þã, inclusiv ce avem nevoie pentru o via­þã lungã. sursa: jurnalul.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer