Rugaciunea ortodocsilor pentru un ales al lui Dumnezeu Deoarece un duh rãu pluteºte peste þara noastrã ºi vrãjmaºii din afarã ºi dinlãuntrul ei lucreazã cu vrãjmaºul cel mare pentru nefericirea neamului românesc, propunem aceastã rugãciune care sã se rosteascã în fiecare Miercuri ºi Vineri ºi la fiecare Sfântã Liturghie. Iar cei ce au mai multã râvnã pentru þarã ºi neam, s-o zicã zilnic, atât în þarã, cât ºi în afara hotarelor, oriunde un Român trãieºte ºi se roagã pentru Bisericã, þarã ºi neamul lui. Faceþi sã ajungã aceastã rugãciune la toþi fraþii ºi surorile voastre în Domnul. În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Amin ! Prea Sfântã Treime, Pãrinte, Fiule ºi Duhule Sfinte, certat-ai neamul acesta al nostru cu secetã, boli ºi pierderea avuþiei naþionale. Au flãmânzit copiii Tãi, Doamne, au pierit bãtrânii de mustrarea Ta ºi rodul grânelor ºi al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin mânia Ta. În multe feluri ai mustraþ Stãpâne, pe poporul Tãu, pe tineri ºi pe bãtrâni, pe voinici ºi pe copilandri, cãci toþi am greºit înaintea Ta ºi ne-am abãtut, am cãlcat poruncile Tale ºi de dreptatea Ta nu ne-am adus aminte. S-a umplut paharul rãbdarii Tale ºi rãuþãtile noastre s-au înmulþit mai mult decât grindina ºi seceta cu care ne-ai cercat. Ca niºte fii rãtãcitori ne-am îndepãrtat de Tine, dar azi ne întoarcem asemenea Fiului risipitor ºi strigãm cãtre Tine din adâncul inimii noastre îndurerate: Dumnezeul pãrinþilor noºtri, care ai trimis harul ºi pacea Ta peste înaintaºii noºtri ºi precum în vremurile grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bãrbaþi vrednici care au luat pe umerii lor greutãþile poporului, aºa ridicã ºi acum un bãrbat cu suflet mare, gata de orice sacrificiu prin care sã se rãscumpere pãcatele poporului nostru înaintea Ta, Stãpâne. Dã-i harul Tãu, pune în el virtuþile cereºti pe care le dai celor care te iubesc pe Tine ºi dã-i binecuvântarea Bisericii Tale întemeiate pe sângele iubitului Tãu Fiu. Fã-l pe dânsul fiu adevãrat al Bisericii Ortodoxe, binecuvântat de ierarhi ºi iubit de popor cã, deplin luminat cu lumina cunoºtinþei Tale sã ducã neamul acesta al Tãu, Doamne, pe drumul salvãrii din necazurile în care propriile pãcate l-au scufundaþ spre soarele Dreptãþii, Rãsãritul cel de Sus, Domnul ºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântã Maicã a lui Dumnezeu, ajutã neamul ºi þara noastrã! Toate puterile cereºti, apãraþi pãmântul þãrii noastre de nãvãlirile vrãjmaºului vãzut ºi nevãzut. Toþi sfinþii, rugaþi-vã lui Dumnezeu pentru noi!

adaptare dupã Rugãciune pentru Anul Acesta(2001), a Pãrintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa

 ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer