Agricultura

Totuºi, atât guvernul român, cât ºi decidenþii politici de la Bruxelles, refuzã sã recunoascã faptul cã este vorba de oameni care sprijinã economia, menþin vie cultura româneascã ºi diversitatea mediului. Aplicându-se larg dezavuata regulã “aceeaºi mãsurã pentru toate” în cadrul Politicii Agricole Comune, marea majoritate a fermierilor români sunt þinuþi deoparte de beneficii. În prezent, circa 51% din subvenþiile de ºase miliarde de euro care vin în România se îndreaptã doar cãtre 0,9% din ferme, în timp ce 70% din fermele româneºti sunt considerate neeligibile.
Reþeaua comercialã pe care fermierii s-au bazat pânã acum este erodatã la amebele capete, piaþa de seminþe aflându-se sub monopolul multinaþionalelor care vând seminþe ce nu se reproduc ºi trebuie cumpãrate din nou în fiecare an, iar la desfacere micii comercianþi se sufocã din cauza competiþiei supermarketurilor strãine care vând mâncare la preþuri mult mai mici, scrie The Guardian. Ziarul britanic reaminteºte de conferinþa pe teme agricole care a avut loc la Bucureºti, prima de acest gen organizatã de la venirea ministrului Daniel Consantin, al treilea ºef de la ministerul agriculturii din acest an. Potrivit The Guardian, Constantin ar putea aduce o perspectivã nouã, în raport cu predecesorii Valeriu Tabãrã ºi Stelian Fuia, ambii adepþi ai agriculturii intensive. Cu toate astea, dat fiind cã este o conferinþã organizatã de gigantul biotech Monsanto, de Pioneer ºi DuPont, ºi la care au participat mulþi dintre cei mai mari cultivatori din þarã, cel mai probabil lucrurile vor rãmâne pe acelai fãgaº. Pentru a sprijini atât populaþia, cât ºi competitivitatea României la nivel internaþional, România trebuie sã îi vadã pe micii fermieri drept piatra pe care îºi poate clãdi viitorul, mai degrabã decât ca pe o problemã care trebuie rezolvatã. Fermele mici pot produce la fel de multã hranã cu competitorii mari, deºi acum sunt daþi deoparte cu pormisiuni de creºtere a randamentelor ºi dezvoltare economicã. Pânã când România îºi va concentra capitalurile spre dezvoltarea ruralã ºi agricultura sustenabilã, îºi ameminþã propria culturã, mediul înconjurãtor ºi cea mai mare parte din populaþie.
sursa: EVZ.ro ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer