Proiectul Stargate: unitãþile de paranormali din solda Unchiului Sam

Povestea urmãtoare poate pãrea una de duzinã sau, cel mult, din registrul literaturii senzaþionaliste cu iz paranormal, un fel de X-Men pentru cei mari. Cu toate acestea, chiar daca marea majoritatea a oamenilor nu cred în existenþa puterilor paranormale, la nivel înalt s-a trecut chiar la „valorificarea” oamenilor cu astfel de capacitãþi în domenii precum securitatea naþionalã sau colectarea de informaþii. Project Stargate este termenul-umbrelã pentru o serie de experimente ºi programe lansate de guvernele americane cu scopul precis al perfecþionãrii unor metode specifice de identificare ºi antrenare a aºa-numiþilor „agenþi psy” – viitorii agenþi paranormali care culeg informaþii vitale pentru Armata Americanã ºi agenþiile de spionaj ale Washingtonului…
Nerecunoscuþi, dar mereu prezenþi
Multe serviciil de informaþii de mare anvergurã de pe glob se folosesc de subiecþi sau de angajaþi cu calitãþi care þin de domeniul paranormalului. Se pare cã agenþiile respective au acceptat realitatea fenomenologiei paranormale înaintea forurilor ºtiinþifice. Mai mult decât atât, nu s-au sfiit deloc sã profite de persoanele cu astfel de capacitãþi. Existenþa unor adevãrate unitãþi de “paranormali”, cum li se spune în limbaj curent, sau de agenþi psy, conform terminologiei specifice, a fost de mult timp confirmatã sub diferite forme. În ciuda aparenþelor, domeniul acesta nu are legãturã cu duiumul de romane semnate Pavel Coruþ. Este un univers aparte, cât se poate de serios, chiar daca multora le poate pãrea greu de acceptat. Unul dintre cele mai cunoscute episoade adevãrate de acest gen este aºa-numitul Proiect Stargate, ce denumeºte un ansamblu de experimente ordonate de guvernul federal al Statelor Unite pentru a investiga fenomenele paranormale cu aplicaþii în domeniul spionajului ºi cel militar. Oficialii americani erau interesaþi în mod deosebit de identificarea ºi antrenarea persoanelor care sã poatã “vedea” evenimente care se întâmplã la mii de kilometri distanþã sau pot afla prin puterile stranii ale minþii ºi spiritului uman secrete militare, informaþii greu de obþinut sau locaþii ale serviciilor rivale din alte þãri. Fenomenele psy au fost multã vreme catalogate undeva la marginea ºtiinþelor convenþionale. Clarviziunea, telepatia, telekinezia ºi mai ales cãlãtoriile astrale au fost contestate în numeroase rânduri de scepticii ºtiinþei, care le-au negat existenþa. Cu toate acestea, în anul 1995, conducerea de atunci a CIA a decis declasificarea unui program din categoria Top Secret început încã din anul 1970, moment în care celebra agenþie americanã de informaþii a început antrenarea unor subiecþi capabili sã “vadã la distanþã”. serviciile secrete si parapsihologia Rãzboiul Rece prin prisma Rãzboiului Psy La nivelul anilor 1970, informaþiile deþinute de americani indicau o dezvoltare a cercetãrilor asupra parapsihologiei efectuate în þãrile strãine (în particular în URSS ºi China). În aceste condiþii, ºefii de departamente din CIA considerau cã pierd teren în faþa puterilor rivale care fãcuserã paºi importanþi în acest domeniu controversat pentru “civili” ºi oamenii obiºnuiþi. În consecinþã, programele din cadrul Project Stargate au fost lansate anual, alocându-se fonduri în acest scop. Cei din CIA erau interesaþi în mod deosebit de tainele clarviziunii. Aceastã capacitate paranormalã a fost testatã ºi studiatã în condiþii ºtiinþifice de laborator. Americanii ar fi vrut ca, prin intermediul unor persoane cu capacitãþi deosebit de avansate în domeniul clarviziunii, sã obþinã date despre activitãþi de spionaj îndreptate împotriva SUA, potenþiale acte de terorism, baze militare secrete sau locurile de lansare a unor rachete intercontinentale încã nedetectate. Cercetãrile iniþiale au fost efectuate în incinta Institutului de Cercetãri Stanford, unde mintea umanã a fost supusã unor investigaþii extensive fãrã precedent pe teritoriul american. Costurile totale ale cercetãrilor de la Stanford au fost acoperite de cãtre CIA ºi alte agenþii guvernamentale timp de peste douãzeci de ani. Cercetãtorii Russel Targ, Hal Puthnoff ºi Ingo Swann au fost fondatorii acestui program cândva secret. Scopul lor principal era acela de a înþelege abilitãþile paranormale ale subiecþilor, a le îmbunãtãþi pe cât posibil ºi a colecta informaþii despre Uniunea Sovieticã în contextul Rãzboiului Rece din acea perioadã. Cum sovieticii deþineau unitãþi de “paranormali” încã mai impresionanþi ºi experimentaþi, nu putem decât sã ne imaginãm amploarea duelurilor mentale desfãºurate între aceºti agenþi secreþi nemaivãzuþi, aflaþi la distanþe de mii de kilometri unii de alþii. Generalul american Albert Stubblebine, la acea datã ºef al serviciilor de spionaj din cadrul Pentagonului, avea sub ordinele sale circa 16.000 de experþi în contrainformaþii. Controla pe atunci toate operaþiile militare sub acoperire derulate de SUA în lume, jucând un rol important ºi în invaziile americane din Panama ºi Grenada. A fost implicat puternic ºi în celebrele programe MK Ultra. Personalitate cu mult înaintea vremurilor sale, generalul Stubblebine a anticipat încã de atunci cã rãzboaiele viitorului nu vor mai fi purtate doar cu rachete ºi tancuri, ci ºi prin metode neconvenþionale, între care puterea dezlãnþuitã a subconºtientului uman va juca un rol tot mai important. razboiul psy Aceºtia au fost primii agenþi psy – denumiþi astfel dupã termenul propus de Jim Marrs, un expert în domeniu – care au lucrat pentru interesele americane. Printre succesele remarcabile ale paranormalilor americani au fost raportate: identificarea cu succes a unor baze secrete sovietice, confirmate ulterior de agenþii oficiali ai CIA; divulgarea unor detalii din timpul crizei ostaticilor declanºatã de organizaþia teroristã Brigãzile Roºii în Italia; identificarea locaþiilor unde erau deþinute victimele din timpul crizei sportivilor ostatici israelieni din timpul Olimpiadei din München, identificarea precisã a locaþiilor unde regimul lui Saddam Husein deþinea rachetele Scud în perioada primului Rãzboi din Golf ºi cireaºa de pe tort : avertizarea precisã asupra atacurilor care au vizat Turnurile Gemene din ziua de 11 septembrie 2001. Avertizarea a fost fãcutã de un colaborator particular cu capacitãþi premonitorii din cadrul CIA, dar a fost complet ignoratã de autoritãþi. La mult timp dupã tragicele evenimente, autoritãþile ºi-au amintit de previziunea sa… Momentul dezvãluirilor din anul 1995 cu privire la existenþa spionilor paranormali a fost puternic reflectat în presa americanã a momentului. Ziare ºi posturi TV precum ABCThe Washington Postsau The New York Times au alocat spaþii largi, iar reporterii acestor publicaþii au oferit cititorilor chiar unele detalii surprinzãtoare. Persoane puternic implicate în acest proiect, precum Ingo Swann, Russel Targ, Pat Price, Hal Puthoff sau Joseph McMoneagle au acceptat în premierã sã vorbeascã despre experimentele care se desfãºurau între zidurile Institutului Stanford. La începuturi, agenþii psy se bazau pe aprofundarea ºi perfecþionarea “tehnicii Ganzfeld”. Aceasta consta în provocarea unui anumit tip de transã, în care conºtiinþa agenþilor era modificatã. Erau apoi introduºi într-o camerã cu pereþii izolaþi fonic, în liniºte totalã. Vederea le era blocatã prin jumãtãþi de mingi de ping pong aºezate pe orbite. Încãperile erau luminate cu o luminã caldã, roºiaticã. Subiecþii primeau plicuri sigilate cu coordonatele geografice ºi militare ale locaþiilor. Agenþii aveau voie sã atingã plicurile, dar nu sã le deschidã. Conform declaraþiilor lor, prin activarea calitãþilor psihocognitive, imagini, trãiri ºi informaþii le apãreau brusc în minte, adesea sugerând cu mare exactitate locul vizat. Astfel, Joseph McMoneagle, un veteran al Rãzboiului din Vietnam, afirma cã a reuºit sã identifice unele dintre bazele secrete ale Uniunii Sovietice. La baza Fort Meade din Maryland, McMoneagle a lucrat peste 20 ani pentru spionajul american, declarând ulterior cã rata sa de succes era de aproximativ 28%. Informaþiile furnizate de spionii psy erau confruntate ulterior cu cele obþinute cu ajutorul sateliþilor militari ºi coincideau de multe ori. Paranormalii ucigaºi? Încântaþi de primele succese, ºefii din CIA priveau chiar mai departe: aspirau sã creeze un fel de unitãþi ofensive de paranormali care ar fi putut sã ucidã de la distanþã sau sã implanteze gânduri sinucigaºe în minþile þintelor umane care trebuiau lichidate fãrã intervenþii militare. Se vehicula ideea cã sovieticii ºi chinezii ajunseserã deja la aceste etape ºi, probabil, americanii simþeau cã ei rãmãseserã în urmã. Tocmai se lansase bizara erã a “înarmãrii psihotronice”. La sfârºitul anilor 1960, cercetãtorii americani au fãcut un experiment neobiºnuit, în urma cãruia au declarat cã descoperiserã faptul cã focalizarea energiilor ºi gândurilor negative asupra unei culturi de mucegaiuri inhiba în mod clar creºterea acesteia. Dintr-un eºantion de 194 mostre de mucegaiuri “blestemate”, 191 s-ar fi oprit din creºtere, semn cã efectul energiilor negative lansate de oameni aflaþi la sute de kilometri de laboratoare se fãcea simþit din plin. Alþi cercetãtori au descoperit cu stupoare cã gândurile negative pot încetini dezvoltarea temutei bacterii Escherichia coli. ªefii din Pentagon au tras conlcuzia cã energia mentala existã, iar ca niºte militari sadea ce erau, s-au gândit imediat la aplicarea ei pentru crearea unor asasini ca sã ucidã prin puterea minþii. Au mers pânã într-atât încât au vrut sã-l racoleze pe celebrul medium israelian Uri Geller, cãruia i-au cerut sã ucidã în mod demonstrativ, cu puterile sale psy, un… porc! Indignat, Geller i-a refuzat, declarând cã a fost dintotdeauna un iubitor de animale. Generalii americani nu au abandonat ideea ºi au lansat aºa numitul Project Jedi, în cadrul cãruia agenþii trebuiau sã se antreneze la Fort Braggs în uciderea animalelor strict prin puterea minþii. Agenþilor li s-a cerut, în prima fazã, sã ucidã câini vagabonzi care erau oricum destinaþi eutanasierii. Niciunul dintre subiecþi nu a vrut sã facã aºa ceva, poate ºi din cauza unei bariere psiho-emoþionale puternice legate de relaþia dintre cele douã specii – om ºi câine. unitati de agenti paranormali Totuºi, când e vorba despre uciderea unui animal din altã specie cu puterea minþii, a existat, se pare, ºi o excepþie. Un fost militar din trupa americanã de elitã Beretele Verzi, fostul sergent Glenn Wheaton îºi aminteºte de un ciudat personaj de origine bascã – Michael Echanis. Acesta este creditat de mulþi experþi în domeniu drept adevãratul “tãtic” al forþelor de elitã din armata americanã. Personaj ciudat, cu interese în zonele oculte ale artelor marþiale, Echanis ar fi pus bazele primelor metodologii ºi ºcoli de luptã cu mâinile goale pentru agenþii secreþi americani ºi membrii trupelor speciale. Expert în lupta cu cuþitul, Echanis a fost singurul non-coreean inþiat în obscura artã neagrã Sul-sa, un fel de ninjutsu coreean, axat pe tehnicile superioare de meditaþie, incantaþii ºi practici paranormale, ajungând, se spune, la un asemenea nivel încât putea ucide o caprã doar uitându-se la ea. Conform relatãrilor unor martori vizuali, Echanis oprea pur ºi simplu bãtãile inimii mai multor capre doar prin forþa concentrãrii sale. Nu-i trebuiau mai mult de câteva zeci de secunde, maxim un minut. Capra începea sã sângereze pe nãri, corpul îi era cutremurat de spasme ºi cãdea apoi moartã. Cum omul este de asemenea un mamifer, se poate imagina cã o persoanã cu cunoºtinþele ºi abilitãþile lui Echanis ar fi putut, teoretic, sã suprime pe cale “psy” un personaj incomod pentru interesele cuiva. Cât despre Echanis, versiunea oficialã spune cã ar fi murit undeva în Nicaragua, în cadrul unei operaþiuni speciale derulate în anul 1978. Adevãrul este cu siguranþã cunoscut doar de superiorii sãi pe linie militarã. În mod oficial, Proiectul Stargate a încetat odatã cu pensionarea generalului Stubblebine. Firesc, râmân multe întrebãri fãrã rãspuns. Oricum, este greu de crezut cã, dacã cei din CIA ajunseserã la astfel de rezultate la nivelul anilor 1970-1980, ar fi abandonat total cercetãrile. Subiectul este deosebit de interesant chiar ºi numai din perspectiva cunoaºterii umane, nemaivorbind de avantajele evidente pe care niºte astfel de unitãþi de paranormali le-ar putea aduce “angajatorilor” lor, dacã aceste capacitãþi ar opera într-adevãr cu asemenea eficienþã. Dar… cine ºtie la ce performanþe au ajuns agenþii psy din prezent, sau care este amestecul lor în marile afaceri politice, economice ºi militare din întreaga lume… sursa: descopera.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer