Un comment pe care l-am primit recent si meritã sã fie publicat integral ca articol de sine stãtãtor, întrucât aici, pe blogul meu, prețuim un lucru care la MISA nu are nici o valoare: dreptul la libertatea de opinie și exprimarea liberã. Țin sã precizez cã nu am vremea sã cenzurez, citesc sau comentez toate mesajele postate la comentariile articolelor. In acest sens, am dat drept de administrare unor persoane care se ocupa de site atunci cand eu nu sunt disponibil.    Cu privire la mesajele primite pe mail pe care aleg sã le public, ele prezintã viziunea autorilor lor, pe care, chiar dacã uneori nu o împãrtãșesc în totalitate (sau uneori deloc), aleg sã o prezint așa cum vine ea, conform principiului: “Chiar dacã uneori nu sunt (chiar deloc) de acord cu tine, sunt gata sã lupt pentru dreptul tãu de a te exprima liber”. Desteapta-te yoghine! Din somnul hipnotic care þi-a întunecat ochii ºi mintea prin metode abile de disimulare a adevãrului ºi de manipulare. Iatã cã – dupã ce m-au încercat (urmãrit) ºi pe mine, de multã vreme, trebuie sã recunosc cã îndoielile angelice au învins pânã la urmã ºi sper sã învingã ºi în cazul celorlalþi cursanþi (încã) de la misa. Cu ce drept, dacã nu mai frecventez cursul, mi se spune cã sunt demoniac? Cine stabileºte asta? Fiindcã, dragilor, e uºor sã îi etichetezi pe cei care nu îþi joacã aºa cum cânþi tu drept demonici sau demonizaþi. Eu cred cã doar Dumnezeu poate vedea cum sunt aceºtia cu adevãrat. Cum îºi permite G. sã îi catalogheze drept demoniaci pe cei care brusc nu mai sunt de partea lui? Oare nu e puþin cam deplasat? E ca ºi cum turcii ar fi spus despre ªtefan cel Mare cã e demonic fiindcã le þine piept ºi nu se lasã cãlcat în picioare. G, care se autoedulcoreazã în postura de eliberat, are tupeul fantastic sã se fãleascã penibil cã este marele salvator al planetei. Dar cum rãmâne fraþilor, cu iluºtrii sfinþi necunoscuþi, cu adevãrat smeriþi, presãraþi pe tot cuprinsul pãmântului, neºtiuþi de nimeni, care CU ADEVÃRAT se roagã pentru noi? Pe ei nu îi pune nimeni la socotealã? Dumnezeu nu la rugile acestor sfinþi îºi apleacã oare urechea? Cã doar nu la înfumuratul de Grig care considerã cã fãrã rugãciunile lui planetare noi am fi acum niºte pierduþi? Vai, a salvat MISA planeta, a ºaptea rugãciune colecticã a dat rodul scontat fix pe 23 august, când au fost desfiinþaþi subpãmântenii cei rãi? Da’ de unde ºtim noi cã ãsta nu e un test care sã îl încerce pe G, adicã sã îi întindã o cursã ego-ului propriu? Sã îl facã sã admitã ceva ce nu a realizat cu adevãrat? Este aºa ceva exclus? Cine ar putea bãga mâna în foc cã nu e aºa? Iar Grig muºcã momneala, evident, în detrimentul lui. Dar are grijã Dumnezeu de noi, sã fie el sãnãtos, ºi fãrã rugãciunile lui colective ºi întortocheate. Neîntâmplãtor, am ascultat ºi eu conferinþa cu Florin Stãnescu, chiar ieri, deci dupã ce scrisesem prima datã aici. O aveam demult, dar acum am dat peste ea ºi nici mãcar nu ºtiam exact despre ce este vorba. Fraþilor, am ascultat cu stupoare inepþiile pe care le susþineau acolo cursanþii „întrebãtori” (cei care îi puneau întrebãri lui Florin – pentru care am toatã admiraþia, este un adevãrat model de demnitate ºi înþelepciune, de la care ar trebui sã ia exemplu ºi G.) ªi spunea cineva acolo cã îl simte pe G, cã îl viseazã ºamd. ªi toate zorzoanele astea sentimentale. Cred ºi eu cã îl viseazã, de vreme ce la curs eºti asaltat cu poze de-ale lui (vezi cultul personalitãþii), cu citate de-ale lui, cu zeci ºi zeci de prelegeri de ale lui. Cum sã nu îl visezi, dacã þi se repetã la modul obsesiv perindarea imaginii lui ºi a vocii lui prin mintea ta uºor de modelat. Nu e nimic paranormal în asta. Eºti pur ºi simplu saturat, iar creierul tãu clar este hrãnit cu aceastã persoanã. Nu contest cã poþi avea credinþã în Dumnezeu ºi cã poþi avea un suflet deschis ºi pur ºi sã fii la acest curs. Dar tu eºti cel mai dezavantajat, fiindcã ceea ce ai ar putea fi pângãrit, deformat ºi chiar folosit împotriva ta. Iar G nu face decât sã modeleze aceste suflete pe calapodul cultului personalitãþii pe care l-a cultivat de ani de zile. Fiindcã un adevãrat maestru nu ºi-ar serba neapãrat ziua de naºtere cu atâta tam tam, nu le-ar împuia capul discipolilor cu atâtea sute de metode inventate sau adaptate dupã propria (sau nu) viziune, cu atâtea citate pompoase ºterpelite de pe ici pe colo ºi adaptate (nu atât de el, cât de lacheii lui credincioºi). Nu i-ar discrimina ºi nu i-ar împãrþi în zeci de categorii de cursuri ºi de cursuleþe, de cluburi ºi de grupuleþe ºi de n bisericuþe de tot felul. Nu i-ar þine zeci de ore nemâncaþi, nedormiþi ºi în condiþii mizere de aºteptare penibilã întru (cicã!) testarea ºi cãlirea lor spiritualã. Nu, fraþilor, aceasta este o gãselniþã mizerabilã de a-i þine în frâu ºi de a-i forþa practic sã joace cum le cântã el. Nu i-ar împãrþi în cei aleºi ºi cei nealeºi, în funcþie de criterii numai de el ºtiute, pe baza datelor personale (vezi marea miºcare charsimaticã…bla bla). Fraþilor, treziþi-vã, cã aþi dormit suficient! Oare chiar nu vedeþi toatã mascarada, toatã degringolada ºi bulibãºeala în care sunteþi acaparaþi? Nu vedeþi cã din start sunteþi manipulaþi sã nu îi credeþi pe cei care au observat acest lucru, sã îi consideraþi (pe nedrept) demoniaci, fãrã drept de apel? Este o mare ruºine. Am ascultat conferinþa în care se spunea despre Florin cã este (chipurile!) TESTAT. Dar cine stabileºte oare dacã cineva este testat sau nu? Eu, tu? El, ea! Grig? Bunã dimineaþa, domnilor! Aþi auzit cumva de Dumnezeu ºi de judecata Lui cea dreaptã? ªi atunci de ce vã mai îndoiþi voi? Aº putea sã spun ºi eu despre G cã NU ªI-A TRECUT TESTUL. Cã la bun început era animat de intenþii bune, spirituale, cã era modest ºi corect cu ceilalþi. Dar asta nu înseamnã cã lucrurile nu s-au schimbat. Poate cã a fost cuprins ºi el de beþia puterii, care, dupã cum ºtim, este foarte greu de învins, poate cã a pierdut harul ºamd. De unde ºtiu eu cã ACEST TEST nu a fost al lui, faptul cã ar fi trebui sã nu ajungã la un stadiu atât avansat de înfumurare (asta chiar e demoniaccã) ºi de strâmbãtate cum a ajuns la aceastã orã. Da, sigur, cu timpul, ºi-a pregãtit bine terenul, strângând în jurul lui oaameni „de nãdejde”, inteligenþi, creativi ºi, mai presus de toate, supuºi. Fiindcã ei sunt cheia, nu ºtiu ce s-ar face fãrã ei. Ei asigurã plagierea cãrþilor, ei sunt cei care scriu în numele lui, ei sunt cei care organizeazã evenimentele ºamd. Dragi cursanþi care aþi mai rãmas încã la curs, oare nu vedeþi cã G v-a montat din start împotriva tuturor celor care s-ar ridica împotriva sistemului? Ce ironie a sorþii! Aceastã trezire este (neîntâmplãtor) similarã miºcãrii de trezire a omenirii de sub talpa orândurii NWO, dupã cum ºtim. Ce dovezi mai vreþi ca sã acceptaþi cã G este precum mitul Moº Crãciun, cu care occidentalii au înlocuit sãrbãtoarea sfântã a Crãciunului? Voi sunteþi precum copilaºii care, pânã la 7-8 ani mai cred într-un moº care vine ºi le aduce cadouri sub pernã. Nu, dragii mei, îmi pare rãu sã vã dezamãgesc, dar G nu este Dumnezeu, iar cadourile pe care vã închipuiþi cã le primiþi de la el sunt de fapt de la Bunul Dumnezeu, pe care le primiþi oricum, sã ºtiþi, tocmai pentru cã sunteþi copiii Lui. Nu trebuie sã faceþi nu ºtiu ce rugãciuni sofisticate sau sã vã scãrpinaþi dupã ceafã cu un beþiºor fermecat. ªi apropo de rugãciuni, ceea ce m-a frapat ascultând „procesul” lui Florin Stãnescu: i se dãdeau lecþii despre rugãciunea Tatãl Nostru, cum cã nu conteazã cum o formulezi, ºamd. – deºi omul a spus clar cã nu de la el pornise discuþia, ci dimpotrivã lui i s-a atras atenþia cã nu se roagã CORECT. Pãi sã avem pardon, cum aveþi tupeul sã spuneþi cã nu conteazã cu ce cuvinte te rogi, având în vedere cã Grig formuleazã niºte rugãciuni lungi ºi abracadabrante, pe care ne pune sã le recitãm(citim) mecanic, ca niºte roboþei? Dacã nu conteazã modul în care te rogi ºi modul în care te apropii ºi comunici cu Dumnezeu, atunci cum se explicã toatã tevatura asta în care am fost târâþi cu toþii? Sau bãgaþi în ceaþã ºi apoi – chipurile – scoºi de mâna cãlãuzitoare a maestrului. Mulþulesc, G. cã m-ai þinut sub umbrela ta protectoare, dar nu te supãra – gata, nu mai plouã. Mulþumesc Grig cã mi-ai dat ochelari 3D ca sã vãd adevãrururile spirituale, dar gata, filmul s-a terminat, am înþeles, acum am ieºit afarã ºi vãd lumea în 3D, fãrã sã mai am nevoie de ochelarii pe care mi i-ai pus pe nas (bãgat pe gât) atâta vreme. Sau –chiar dacã afarã e un soare orbitor – eu mã mulþumesc sã îl privesc fãrã sã am nevoie de ochelarii de soare pe care mi i-ai desemnat tu sã îi port pentru protecþie. Mulþumesc frumos, dar Dumnezeu existã ºi uite, chiar îmi face semn cu mâna, în toata splendoarea lui revelatã, fãrã ca tu sã trebuiascã sã miºti mãcar un deget. ªi, ia aminte, Grig, este foarte posibil ca tocmai tu sã fii cel care a picat testul spiritualitãþii, mânjind lucrurile sfinte cu pragmatismul tãu, care, de cele mai multe ori, contravine în mod flagrant chiar bunului simþ pe care îl predici atâta. G, ai avut tupeul sã schimbi prenumele oamenilor de la curs – cu ce drept? Mi se pare penibil sã îþi schimbi numele de botez cu un nume abracadabrant dat de G. Ca ce chestie? Iar dacã unei anumite persoane îi merge bine la curs, atunci e meritul lui G, cã a susþinut-o ºi a integrat-o, dar dacã îi merge prost sau pãþeºte ceva, atunci e karma ei. Asta-i bunã. Cât de prst trebuie sã fii sã crezi aºa ceva? Pe ce planetã sunteþi, fraþilor cursanþi care mai sunteþi încã la curs? Nu vedeþi ce pâclã groasã ºi bine elaboratã vã înghite cu totul? Cum vreþi sã faceþi un pas sã plecaþi cum vi se pune piedica mentalã – cã, vai, eºti demoniac de-a dreptul dacã îndrãzneºti sã pleci. Oare sunteþi la grãdiniþã, unde vi se spune cã vã pândeºte bau bau ºi e gata sã vã înghitã dacã aveþi curajul sã ieºiþi singuri pe culoar? ;O) Mã întrebam deunãzi oare cum a fost posibil sã mã las pradã minciunii cã Grig este Maestrul unic? Era chiar dupã ce scrisesem aici prima datã. Eram într-un autobuz ºi, uitându-mã pe geam, am aflat imediat rãspunsul: era o casã de mormoni sau de adventiºti, sau ce-o fi fost ei, iar pe firmamentul ei scria cu litere de-o ºchioapã: „IISUS ESTE DOMNUL NOSTRU!” Ce rãspuns mai clar aº fi putut sã primesc de la Dumnezeu? Exact când mã frãmânta aceastã problemã? La fel ºi atunci când mi-a trecut prin minte similitudinea dintre Moº Crãciun ºi G. (când au început exact atunci sã cânte niºte copii la radio un cântecel despre moºu). Mi se pare evident. Ce finã speculaþie sã te autointitulezi ghid spiritual, pe o autostradã care demult numai este potecã. Dragã Grig, îþi mulþumim pentru ghidare, dar gata, am ajuns la autostradã, de aici se vãd tot felul de indicatoare. De ce te încãpãþânezi în mod ipocrit sã prelungeºti agonia anilor de curs mai mult decât este necesar? Aºa cum spunea cineva la conferinþa cu Florin (BRAVO lui pentru atitudinea cu adevãrat spiritualã de care a dat dovadã! Felicitãri!): de rugat putem sã ne rugãm acolo în taina sufeleþelului nostru, fãrã sã avem nevoie de cârjele pe care ni le oferi tu. Mulþumim mult, dar gata, am învãþat ºi noi sã mergem. Nu zic cã nu ar fi indicaþi 2-3 ani de curs, concentraþi, hai poate 4, în care sã îi imprimi omului o miºcarede integrare spiritualã în absolut, necesarã, dar suficientã, dar sã ajungi prin anul 23 ºi sã tot baþi câmpii ºi pasul pe loc în aceleaºi cliºee ºi în aceleaºi expresii pe care le îngâni sacadat ore în ºir mie mi se pare ABSOLUT HILAR. Mã întreb, câþi te mai ascultã oare? Câþi se mai lasã orbiþi de ignoranþa în care tot tu i-ai bãgat? Oare nu s-au saturat ºi sãturat de ele? Oare nu te-ai plictisit nici tu? Probabil, în gaura de ºobolan în care te-ai ascuns, nu, dacã altceva nu ai de fãcut. Tehnicile pe care le predai ºi pe care le distorsionezi de multe ori, pot ajunge la noi ºi fãrã sã ni le dictezi în mod repetat ºi asiduu. Nu îmi vine sã cred cât de habotnici puteau fi cei care îi adresau lui Florin tot felul de întrebãri ciudate, contrazicându-se pe ei înºiºi. Cred ºi eu cã îl vãd pe G drept mare maestru, pentru cã aºa au fost educaþi, mai bine zis siliþi sã îl vadã. Dacã te înscrii la ºcoalã ºi þi se spune cã directorul este X, normal cã tu o iei de bunã, cã doar nu are nimeni interesul sã te mintã. Aºa ºi aici, numai cã aici eºti ghidat (a se citi manipulat) sã crezi cã directorul ãsta este unic în lume ºi ºcoala e unicã, ºi, dacã nu te duci la ºcoala asta, eºti, cu siguranþã, un suflet pierdut. Greºit. Iar pentru cei ce nu cred, nu au decât sã verifice. Va urma. by Antimisa]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer