Din vara aceasta, o nouã lege va condiþiona toate tranzacþiile care implicã vânzarea, cumpãrarea ºi închirierea unei locuinþe. Este vorba despre obligativitatea certificatelor de performanþã energeticã, fãrã de care orice tranzacþie va fi catalogatã drept nulã. Nu va mai funcþiona nicio portițã legislativã, cum este acum declaraþia pe proprie rãspundere cã nici vânzãtorul, nici cumpãrãtorul, nu au nimic împotriva tranzacþiei fãrã acest act. Comisia Europeanã nu mai permite un asemenea comportament, iar România nu vrea sã se ajungã la declanºarea unei proceduri de infringement. certificatulImportanþa certificatului de performanþã energeticã a fost promovatã intens în ultima perioadã, dar, chiar dacã îi înþeleg utilitatea, românii preferã sã încheie tranzacþiile în modul tradiþional. Este ºi firesc, certificatul înseamnã un cost un plus. Insignifiant, raportat la valoarea casei ºi la beneficiile pe care le aduce, dar aceste aspecte nu par sã conteze într-o tranzacþie în care sunt implicate atât de multe alte costuri mãrunte încât tinzi sã elimini orice platã suplimentarã. „Situaþia cu certificatele s-a îmbunãtãþit, în sensul cã lumea a aflat ºi a început sã accepte necesitatea certificatului. Oamenii au înþeles rolul acestui act. La început, a fost privit ca o nouã cheltuialã inutilã, dar când clienþii ºi-au dat seama cã prin acel certificat aflã lucruri importante despre cheltuieli viitoare legate de acel imobil, au fost dornici sã îl solicite. Totuºi, încã este loc de mai bine”, aratã Emilia Cerna Mladin, preºedintele Asociaþiei Auditorilor Energetici. Din 9 iulie, orice tranzacþie fãrã certificatul verde poate fi anulatã Din  vara aceasta, certificatul de performanþã energeticã va fi însã obligatoriu. Orice tranzacþie care implicã o locuinþã, indiferent dacã este vorba despre vânzare, cumpãrare sau închiriere, ar putea fi declaratã nulã, dacã aceastã condiþie nu este respectatã. Guvernul a adoptat deja un proiect de lege prin care reglementeazã procedura de eliberare a certificatelor de performanþã energeticã a clãdirilor, astfel încât actul normativ sã fie în vigoare pe 9 iulie, pentru a evita o declanºarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene. „Legea va intra în vigoare în termen de 60 zile de la publicarea în Monitorul Oficial pentru ca sã fie timp de procurare. Eliberarea unui certificat costã între 250 lei ºi 600 lei, în funcþie de suprafaþa locuinþei. Pânã acum, existã 1.300 de evaluatori specializaþi. În consecinþã, procesul poate deja începe. Pe mãsurã ce aceastã procedurã va intra în vigoare, vor apãrea ºi alþii, iar concurenþa pe piaþa evaluatorilor poate duce la scãderea costurilor“”, a arãtat Dan Suciu, purtãtorul de cuvânt al Guvernului. Costurile sunt mult mai mici decât beneficiile, în cazul certificatului energetic Costurile sunt însã mult mai mici decât beneficiile, aratã specialiºtii în domeniu. Aceºtia nu înþeleg cum românilor le pasã de clasa energeticã a frigiderelor sau maºinilor de spãlat, dar nu îi intereseazã de aceste performanþe când vine vorba despre cea mai importantã achiziþie din viaþa multora: locuinþa. „Certificatul de performanþã energeticã îþi dã consumurile clãdirii pentru încãlzire, pentru apã caldã, pentru climatizare, pentru ventilare, pentru iluminat, îþi spune în ce clasã energeticã se încadreazã în funcþie de consumuri. Este important sã ºtii pe ce dai banii, pentru cã multe dintre construcþiile situate în cele mai scumpe zone au probleme foarte mari. În mod normal, ar trebui sã plãteºti ºi calitatea produsului, nu numai zona. Sau mãcar sã ºtii la ce te înhami. Dacã ºtii în ce clasã energeticã eºti, ºtii la ce cheltuieli sã te aºtepþi cu întreþinerea”, aratã Corina Mardari, director comunicare Asociaþia Auditorilor Energetici. La fel de reticenþi sunt ºi marii investitori din România Reticenþa nu se simte însã doar la clienþii obiºnuiþi, ci ºi la marii investitori din România. „Mulþi dezvoltatori nici nu ºtiu ce înseamnã  un certificat verde. Ei ºtiu doar cã nu pot sã o vândã, dacã nu e verde. În curând, va exista ºi o culturã a acestui segment. În SUA, a durat 10 ani pentru a trece de la un simplu concept la implementarea lui la douã treimi din clãdiri care aplicã sau folosesc standardele Leed. Nu cred cã va dura aºa de mult în România, piaþa se miºcã mai repede. Este o þarã mai micã, populaþia mai micã”, spune Randy Tharp, managing director Epstein în cadrul Real Estate Club. Este de aºteptat ca schimbãrile sã fie din ce în ce mai puternice pânã în anul 2020, când reglementãrile europene vor impune folosirea surselor regenerabile de energie. Momentan, doar 15% din totalul energiei la nivel mondial este regenerabilã. sursa: media.imopedia.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer