comentariu rapcea.ro: am primit acest material pe e-mail, din partea unor cursanți care fac parte din Miscarea Charismatica Teofanica, cu rugamintea de a fi facuta publica. Materialul îl prezint așa cum l-am primit, comentariile aparțin autorilor, ce doresc sã își pãstreze anonimatul. Ce m-a amuzat a fost faptul cã și eu am fost admis la aceastã Mișcare Teofanicã (la a cãrei selecție am trãit o stare excepționalã de Prezențã a Divinitãții), am bonulețul codat pentru ridicarea legitimației, însã nu pot beneficia de ea… pânã nu îmi expirã cei trei ani de exil :))) Iatã materialul cu pricina: Pentru început am încercat sã sintetizãm conferinþele V,VI,VII,VIII, IX, redând citate în premierã mondialã, chiar galacticã, care conþin aspecte ale acestei acþiuni aparent secrete. Conferinþele V ºi VI reluate integral în 16 august începând cu orele 08:30, respectiv 28 august începând cu orele17:00, ºi parþial conferinþa V reluatã în noaptea dinspre 28 spre 29 august, începând cu orele 00:00, aceastã ultimã repetiþie desfãºurându-se la 11 grade Celsius…dupã ce luna a apus, s-a oprit redarea înregistrãrii. Yoghinii echipaþi de iarnã, dârdâind printre maºini, cei care nu puteau dormi. Peisajul însoþit de un fond audio impresionant, de sforãituri. Subiectul pe larg dezbãtut de G.B., miracolele. Aduce aminte de plagiat, probabil la curent cu vitejiile lui Ponta, spunând cã acesta, plagiatul, nu se poate compara cu originalul…Dar, ce pãrere o avea despre plagiatul de la cursul de yoga? Muzicã, cãrþi etc…. Conferinþele VII ºi VIII în data de 30 august începând cu orele 07:00, intrarea înre 05:00-06:00, în premierã…soarele stã sã rãsarã, yoghinii au aceeaºi þinutã hibernalã…Câteva idei, tratate îndelung, inutil (aparent?), repetitive, redundant în stilu-i caracteristic, mortuar, îndobitocitor( aproximativ 2,5 h/conferinþã ): O pledoarie referitoare la capcana renunþãrii la “calea spiritualã” reprezentatã de aceia care nici nu au venit sã-ºi ridice legitimaþia de la miºcarea charismaticã, considerând cã între timp prioritãþile lor s-au schimbat. Menþionarea avertismentului-ameninþare cã vor apare regrete tardive, dar inutile, dupã conºtientizarea pierderii “diamantelor oferite acum, pe merit”. “O cursantã de sex feminin”, spune G.B., a plecat de la curs pentru cã nu a putut tolera faptul cã în timpul cursului, unii cursanþi se sãrutau. “Noi”, adicã G.B., a întrebat-o din ce motiv ea stãtea cu ochii deschiºi în timpul asanelor… “Crede ºi nu cerceta” o idee anticreºtinã, dupã cum am aflat ulterior din surse extra M.I.S.A., este de asemenea o idee îndelung dezbãtutã, ºi aici menþionãm cã ne adãugãm propria percepþie asupra întregului conþinut, este o idee la care revine când vorbeºte despre descoperirile C.O.B.E. ( Cosmos Background Explorer), un satelit care fotografiazã lumina de la Big-Bang-ul iniþial. Concluzia noastrã, este cã G.B., fiind convins de faptul cã toate teoriile de mii de ani ale brahmanilor cu privire la începuturi ºi la alte chestiuni spirituale sunt adevãrate, crede cã nu e necesar sã aºteptãm ca ele sã fie demonstrate, ci sã credem fãrã prea multe dubii, fãrã sã cercetãm, fiinþa intrând atunci în rezonanþã ocultã cu anumite energii, oculte ºi ele… G.B. este oripilat de ce a durat aºa de mult ca ºtiinþa sã recunoascã aceste adevãruri esenþiale, ºi de ce nu li se aduc scuze oamenilor de ºtiinþã care descoperind aceste lucruri au fost totuºi ignoraþi o bunã bucatã de vreme. Pe frontonul unei clãdiri exista sau existã urmãtorul citat celebru : “Dumnezeu este mort” semnat Nietzsche. Dupã un timp cineva a scris sub aceastã inscripþie “Nietzsche e mort” semnat Dumnezeu. Aceste afirmaþii au stârnit râsul ascultãtorilor. Observaþia noastrã este cã citatul lui Nietzsche este scos din context, el este mult mai lung ºi se referã la decãderea spiritualã a omenirii, nicidecum nu declarã inexistenþa, respectiv moartea lui Dumnezeu. O altã paralelã pe care o vedem este aceea între vindecãrile miraculoase de la Lourdes ºi cazul tragic al Dianei Dobrin: o femeie cu tumorã malignã la partea superioarã a tibiei, evitã orice fel de intervenþie chirurgicalã mutilantã, chiar tatãl ei declarã cã preferã o moarte demnã a fiicei lui, unei asemenea proceduri; femeia se vindecã în mod miraculos folosindu-se de acea apã. Diana Dobrin procedând în acelaºi mod, nu ºtim dacã a folosit acea apã miraculoasã sau nu, dar evitând sistematic orice abordare a medicinei actuale la sfatul maestrului ei spiritual, G.B., moare în iulie 2011, în umbra unui nume cu conotaþii evident malefice, YVELINE ( a se vedea fonetica izbitor de asemãnãtoare cu EVIL!). Aceasta, pentru neiniþiaþi, se cheamã moarte demnã, iar pentru iniþiaþi, moarte la voinþã. La un moment dat G.B. foloseºte “prostaþie“ în loc de “prostraþie”, un fapt de care nu putem fi siguri, dar având în vedere “ o cursantã de sex feminin ”,  cãrþile se joacã încã… Face o analogie de-a dreptul cretinã, dupã pãrerea noastrã, între pãrinþii care îºi susþin odraslele la ºcoalã, financiar ºi moral, dupã care aceºtia renunþã la studii, cu cei care renunþã la calea charismaticã, ºtiut fiind cã G.B. încurajeazã desprinderea cursanþilor de familiile lor care oricum erau destrãmate, ºi de asemenea încurajeazã renunþarea multor cursanþi yoga la studii superioare, în favoarea cãii spirituale…sau a practicilor pornografice diverse. ( vezi Diana Dobrin care apãrutã în filme porno ºi site-uri porno, cu promisiunea de discreþie a guru-lui, este înfieratã apoi, ghiciþi de cine? De G.B.…) ªi a venit apoi îndelung amânatã ºi strict secreta conferinþã a-IX-a pe data de 03.09.2012. Începutã la 12:25, împãrþitã în douã de meditaþia de la 14:00, aceasta s-a derulat pânã la 16:30. Difuzoarele s-au dat la minim pentru a evita audierile incognito, respectiv aruncarea diamantelor la porci, sau cum vreþi sã o numiþi. “Procesul dublu al rezonanþei oculte ” dacã bine am înþeles, se referã la cei care ajung sã se îndoiascã de îndoielile demoniace, pe care probabil toþi le avem. Atingerea acestui nivel semnificã accesul la supramental. Vom reproduce în continuare citate, dintre care unele mai cuprinzãtoare, unele însoþite de comentariile noastre. “…totuºi sugestia lor a reprezentat un important pas înainte. Cei iniþiaþi ºi chiar folclorul au pus punctul pe i, ºi au vorbit despre o aºa zisã lume, tocmai de aceea în folclor întâlnim adesea ideea…” “Îndrãgostiþii au lumea lor, înþelepþii trãiesc într-o lume comunã. În cazul în care veþi avea curiozitatea sã mergeþi la un stadion, veþi vedea cã microbiºtii au o lume comunã, sau cei care merg la spectacole de muzicã au o lume comunã”(rock-eri, fumãtori au ºi ei o lume comunã). “Rãspunsul nostru e cã avem mai multe lumi comune, dar trebuie sã ºtiþi cã cea care e mai puternicã ajunge sã fie dominantã, ºi în toate aceste situaþii, o lume tainicã face sã aparã în universul nostru lãuntric, o lume comunã.” “Dacã o lume comunã e maleficã, în care trãim, rezultã cã noi vom avea preocupãri malefice ºi devenim malefici; unii vor râde, cei sceptici ºi ignoranþi.” “Biserica a negat cu vehemenþã cã pãmântul se învârte în jurul soarelui ºi s-a demonstrat cã a fost chiar aºa. (Giordano Bruno)….aceºti eroi au existat ºi mai existã. La fel e ºi cu organismele modificate genetic ºi oamenii de ºtiinþã care se joacã de-a ucenicii vrãjitori” ( un dicton de-al lui Rabelais). “Unii cercetãtori mai luminaþi, cu referire la inconºtientul colectiv, ei au spus cã inconºtientul colectiv prezintã straturi multiple ºi au fiecare o frecvenþã distinctã de vibraþie ºi au o rezonanþã anume ºi fiecare fiinþã umanã are acces la aceastã frecvenþã specificã ei.” “Noi suntem exact aºa cum rezonãm noi prin intermediul gândurilor, fenomenelor, trãirilor etc., aºa suntem noi. Exact ceea ce gândim devenim, apoi ce devenim, obiºnuim sã gândim.” “Folclorul recunoaºte rezonanþa ocultã prin intermediul dictonului <Cine se aseamãnã, se adunã> sau <Spune-mi cu cine umbli ca sã-þi spun cine eºti> .” “E fundamental sã trezim din plin în universul nostru lãuntric ceea ce înþelepþii ºi sfinþii au definit; trebuie sã trezim , sã dinamizãm ºi sã rãmânem într-o stare lãuntricã numitã <iubirea lui Dumnezeu> .” “Punctul de vedere al lui Dumnezeu care trebuie sã aparã ºi apoi sã rãmânã în universul nostru lãuntric.” “Se poate pune semnul egalitãþii între îndumnezeire ºi punctul de vedere al lui Dumnezeu.” “Punctul nostru de vedere este DA, categoric DA, aºa ceva e cu putinþã sã se întâmple. Omul e creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Trebuie sã privim în fiinþa noastrã punctul de vedere al lui Dumnezeu , viziunea lui Dumnezeu, aceasta e cu putinþã.” “Punctul de vedere al lui Dumnezeu în microcosmosul nostru apare punctul de vedere al lui Dumnezeu.” “Un punct de pornire e necesar. Ne privim pe noi înºine apoi pe baza acestei autoanalize dacã e cu putinþã sã facem o sintezã, ce anume trebuie sã îmbunãtãþim, apoi, cãutãm modalitãþi simple pentru a provoca transformãri lãuntrice.” “Trebuie sã dinamizezi în fiinþa umanã puterea de a iubi, compasiunea, bunãtatea, umilinþa.“ “Putem face rugãciunea de 24 de ore, pentru a intra în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta va fi mai mult decât nimic.” “Sã se dinamizeze din ce în ce mai mult punctul de vedere al lui Dumnezeu în propria noastrã fiinþã, dacã noi facem un pas ferm ºi plin de aspiraþie spre Dumnezeu, Dumnezeu va face zece paºi spre noi, ºi asta o sã vã umple de bucurie. Putem folosi cristale, pietre (semi)preþioase, plante, acestea vor genera rezonanþe benefice. Orice drum începe cu primii paºi. Trebuie fãcutã ºi tehnica de 49 de zile. Acestea fac sã persiste procesul de rezonanþã ocultã ºi vor fi corespondente cu modul cum v-aþi privit pe voi. …. ceea ce gândiþi e exact ceea ce sunteþi.” “…fiinþa umanã la nesfârºit se autodistruge, se chinuieºte singurã. Dacã vedeþi aºa ceva la voi, sã renunþaþi,  aºa ajungeþi ca existenþa voastrã sã fie compromisã. Dacã mergeþi din rãu în mai rãu ºi aºa sã ajungeþi în infern.” “Sã vizionaþi acest DVD primit gratuit : <Mesaj din împãrãþia lui Dumnezeu>. Dacã nu-l aveþi sã veniþi cu un DVD blank la comandament ºi vi se va oferi gratuit copierea lui.” Referitor la “aceia care au plecat de la curs beneficiind de gratuitate la cazare, tabere, ashram ºi mâncare”,  G.B. spune despre ei cã “A tunat ºi i-a adunat” dar, “când tunã, lumea nu se adunã”. Aceºti foºti cursanþi care conspirã împotriva ºcolii de yoga, inventând calomnii pe diferite site-uri, numite “guri de iad” ( oare cum se cheamã site-urile porno pe care defileazã yoghinele? ) sunt plãtiþi cu mii de euro pe lunã de  cãtre “aceºti viermi, nãpârci, ticãloºi ºi slugile lor care fac atât de mult rãu acestei ºcoli”. “Pentru a face sã trezim Punctul de vedere al lui Dumnezeu e infinit mai important sã nu pierdem din vedere ce a zis modelul nostru al tuturor, Iisus Christos, El este ºi rãmâne pentru fiecare membru al miºcãrii charismatice, cheie de boltã.” Se repetã obsesiv de cãtre G.B., sfatul de a dãrui iubire doar celor care meritã aceasta. Întrebãrile noastre sunt în acest caz : Cum poate fi Iisus Christos un model divin când El a spus sã ne rugãm pentru duºmanii noºtri, ºi cã dacã-i iubim doar pe cei care ne iubesc, ce rost are aceasta ? Noi înþelegem din ce spune G.B., cã soarele nu strãluceºte pentru toþi, deºi Dumnezeu iubeºte creaþia sa în egalã mãsurã, noi nu trebuie sã fim asemena Lui, ci sã selectãm pe cine iubim. Acestea sunt sfaturi pentru niºte oameni care iubesc puþin, care nu au putere sã iubeascã, nu pentru niºte yoghini avansaþi ºi pe deasupra ºi charismatici. Cum pot reuºi aceºti aºa zis yoghini sã se roage pentru salvarea planetei, când ei îi iubesc numai pe cei care meritã? Cum susþin ei meditaþii ºi stãri minunate când nu pot produce cãldurã ca sã se încãlzeascã pe ei, la propriu, când soarele e pe cer la ºapte dimineaþa? Iisus vorbea cu prostituate ºi vameºi, dar G.B. încurajeazã prostituþia ºi se foloseºte de vameºi ca sã treacã fraudulos graniþa, iatã în ce mod este pângãrit ºi blasfemiat Fiul lui Dumnezeu, declarat model divin. Aceasta este o erezie. G.B. declarã cã îºi iubeºte þara dar a pãrãsit-o ca un laº ordinar. Operaþiunea “Christ”, cu toate dosarele aºa zis fabricate, l-a achitat tocmai cu ocazia sãrbãtorilor pascale de anul acesta.      Cine a fost achitat când a fost condamnat Iisus? Barabas, un hoþ de temut. Iisus, cicã model divin, a fost rãstignit, nu a cerut azil politic, nu s-a milogit cum face continuu G.B., nici nu a mituit pe nimeni, nici nu ºi-a pus discipolii sã se roage pentru el. G.B., singurul bãrbat continent de la M.I.S.A., nu are bãrbãþia necesarã de a-ºi înfrunta soarta, îºi schimbã penibil numele în Magnus Aurolson, ºi se ascunde ca un tâlhar. Ne dorim sã primim rãspunsuri, ºi acordãm dreptul la replicã… Închidem aceastã parantezã, absolut necesarã ºi continuãm conferinþa cu îmbãrbãtarea fãcutã de G.B., membrilor miºcãrii charismatice, cãrora le spune cã vor deveni cunoscuþi pentru modul lor legendar de a iubi. “Trebuie sã punem în aplicare ceea ce a spus Iisus Christos: <Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã fiinþa ta ºi cu tot sufletul tãu>.De ce e atât de importantã pentru noi oamenii aceastã poruncã? Rãspunsul e urmãtorul: pentru cã dacã îl iubim din toatã puterea pe Dumnezeu energia iubirii va rezona în noi ºi va veni de la Dumnezeu ºi va merge tot la Dumnezeu, ºi aºa apare un cerc tainic, în felul acesta creatura îl cunoaºte pe Dumnezeu, Creatorul.” “Creatura îl descoperã cu bucurie divinã pe Creator; un Dumnezeu omniscient e un Dumnezeu omnisimþitor. Iubirea e o mare tainã pe care o descoperim fiecare din noi. Sã-i dãm lui Dumnezeu primul loc în existenþa noastrã, apoi sã urmãrim ce miracole provoacã.” “Urmeazã sã aparã salturi uluitoare care nu vor întârzia sã survinã. Având în vedere cã mulþi nu am cunoscut cã iubirea vine de la Dumnezeu, nu trebuie sã facem efort, sã avem cu trudã iubirea, trebuie sã lãsãm cu toþii sã se reverse de la Dumnezeu.” “Nu poþi sã mergi pe bicicletã ºi totodatã sã te admiri în oglindã fãcând asta” referitor la calea spiritualã, care este ceva sfânt. Noi credem cu tãrie cã dacã treci pe lângã o vitrinã de sticlã te poþi vedea pedalând în toatã splendoarea. S-a mai spus apoi cã racordându-ne la iubirea divinã, care este infinitã ºi inepuizabilã, putem astfel sã iubim devenind “miliardo-miliardari” în iubire, care mai este ºi “pe gratis” pe deasupra. Cea de-a doua poruncã, <Iubeºte-l pe aproapele tãu ca pe tine însuþi>, nu este respectatã de aproape nimeni, inclusiv în cadrul relaþiilor de cuplu; aici au fost date ca exemplu cuplurile „cãlduþe”, trecãtoare, în care niciunul nu iubeºte infinit, fiecare aºteptând de la celãlalt sã fie iubit, luând totul ca pe un troc. Legat de relaþii s-au criticat cele abjecte la care s-a ajuns datoritã diferenþierii dintre sex ºi dragoste. Doar cã aceste relaþii nu s-ar întâlni în cadrul ºcolii de yoga. Oare cum se numesc relaþiile lui G.B. cu femeile?  Trecãtoare, abjecte… poate ne rãspunde el. Un pasaj interesant este cel în care se spune cã unii ajung sã considere M.I.S.A. un amestec într-o proporþie cel puþin curioasã : “Miere 3(trei) % plus fiere 89(optzeci ºi nouã)% , sau alte mizerii care provoacã voma”. Nu ºtim cum sã comentãm. Alt citat edificator este “Mult þi s-a dat, mult þi se va cere.”. Probabil e vorba de femeile care trebuie sã lucreze pe site, în cluburi de noapte etc., care trebuie sã îndure multe mizerii ºi sã facã lucruri nespirituale, asumându-ºi jurãminte morbide în cazul în care vor divulga ceea ce fac, toate astea pentru a produce bani care li se iau apoi de oamenii lui G.B., trimiºi periodic sã le verifice. Ne oprim aici deocamdatã, cerându-ne scuze pentru lipsa cronologiei ºi a eventualelor lacune inerente condiþiilor în care s-a cules acest material. Motivul pentru care am recurs totuºi la publicarea lui sub aceastã formã, este o eventualã confruntare cu alte materiale asemãnãtoare, deºi tot conþinutul este conform cu înregistrarea audio.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer