de Mihai Spiridon

În martie 2010, SUA a adoptat o lege privind sãnãtatea care prevede obligativitatea implantãrii cu microcipuri RFID a tuturor cetãþenilor americani pânã în anul 2013. Dincolo de pretinsele „intenþii bune” (în realitate, goana dupã profit) ale corporaþiilor producãtoare ºi distribuitoare de dispozitive RFID, aceastã tehnologie – extrem de invazivã asupra vieþii umane ºi a trupului – meritã sã fie studiatã cu foarte multã atenþie. Dezvãluiri cutremurãtoare recente au arãtat faptul cã unul dintre scopurile urmãrite de „elita” satanicã mondialã este controlul total ºi permanent al populaþiei pãmântului ºi în acest sens una dintre modalitãþile predilecte pentru a reuºi aceasta este introducerea pe scarã largã a implanturilor cu microcipuri RFID. Nick Rockefeller, membru important al „elitei iluminate”, care conduce din umbrã planeta Pãmânt, a recunoscut acest plan criminal în conversaþiile avute cu regizorul american Aaron Russo, care a fãcut dezvãluiri în anul 2008 despre conspiraþia cumplitã împotriva umanitãþii a francmasonilor elitiºtii.
În ciuda propagandei intens mediatizate pe care o efectueazã la ora actualã guvernul american ºi companiile care promoveazã implanturile cu microcip, existã numeroase voci ale unor cercetãtori, politcieni ºi jurnaliºti care atrag atenþia asupra pericolelor reale ale dispozitivelor de supraveghere, atât la nivelul vieþii individuale, cât ºi la nivelul societãþii umane. Ironia ºi totodatã inadvertenþa procesului de implementare a tehnologiei RFID este aceea cã, directorii de marketing ai companiilor distribuitoare îºi comercializeazã microcipurile în primul rând în sectorul pentru sãnãtate, ascunzând potenþialilor clienþi faptul cã implanturile cu microcip cauzeazã tumori maligne. În septembrie 2007, agenþia de presã Associated Press a dat publicitãþii un articol amãnunþit ºi uluitor, conform cãruia „microcipurile testate pe cobai în laborator au produs cancer”.

Un alt aspect deosebit de îngrijorãtor al tehnologiei RFID ºi pe care toþi oamenii ar trebui sã îl cunoascã este faptul cã prin intermediul comenzilor provenite de la niºte calculatoare imense ºi extrem de performante care deja existã la ora actualã, se pot modifica undele cerebrale ale subiecþilor cãrora li s-a implantat un cip. Potrivit cercetãtoarei dr. Rauni Kilde, fost ministru al sãnãtãþii din Finlanda, SUA plãnuieºte în secret implantarea cipurilor la nou-nãscuþi. Dr Kilde a precizat într-un articol distribuit doctorilor ºi studenþilor la medicinã: „fiinþele umane cãrora li s-a implantat un microcip RFID pot fi urmãrite oriunde. Undele lor cerebrale pot fi controlate prin comenzile unor supercalculatoare ºi este posibilã chiar alterarea lor prin modificarea frecvenþelor. În cadrul experimentelor secrete cu privire la aceastã tehnologie au fost folosiþi pe post de cobai, prizonieri, soldaþi, pacienþi ai instituþiilor mentale, copii handicapaþi, oameni surzi ºi orbi, homosexuali, femei singure, persoane în vârstã, copii de ºcoalã ºi oricare alt grup considerat „marginal” de cãtre elita de experimentatori. Experienþele prizonierilor din Închisoarea Statalã Utah (SUA) au fost publicate ºi sunt foarte ºocante pentru orice fiinþã umanã înzestratã cu bun-simþ.”

Chiar ºi cu 60 de ani în urmã, în  timpul rãzboiului din Vietnam, se fãceau experimente de control al emoþiilor umane prin intremediul tehnologiei RFID, soldaþilor americani fiindu-le implantate microcipurile denumite Rambo, cu scopul de a le amplifica fluxul de adrenalinã din sânge. Potrivit spuselor dr. Carl Sanders, inventatorul IMI („intelligence manned interface biotic” – interfaþa electronicã bioticã implantatã în fiinþele umane), controlul ºi influenþarea comportamentului subiecþilor umani prin intermediul dispozitivelor RFID a fost una dintre tehnicile testate în timpul rãzboiului din Irak.

Supercalculatorul de 20 de miliarde biþi pe secundã care este amplasat la sediul NSA (National Security Agency – Agenþia Naþionalã de Securitate), cu ajutorul unui sistem de supraveghere la distanþã (Remote Monitoring System –  RMS), a putut „sã vadã ºi sã audã” ceea ce soldaþii, cãrora li se implantaserã cipuri, trãiau pe câmpul de luptã. Atunci când un microcip de 5 micrometri (diametrul unui fir de pãr este de aproximativ 50 de microni) este implantat în nervul optic, acesta recepþioneazã impulsurile neuronale ale creierului, care codificã într-un anumit mod percepþiile senzoriale ºi experienþele pe care le trãieºte fiinþa umanã respectivã. Odatã ce au fost transferate ºi stocate într-un calculator, aceste neuro-impulsuri pot fi retransmise în creierul persoanei respective prin intermediul microcipului, pentru a fi reexperimentate. Folosind RMS, un calculator aflat la sol poate trimite mesaje electromagnetice sistemului nervos uman influenþând acþiunile subiectului. Prin RMS, persoanelor sãnãtoase li se pot induce halucinaþii ºi se pot confrunta cu fenomene stranii, cum ar fi acela de a auzi voci. Stimularea electromagneticã poate de asemenea modifica undele cerebrale ale unei persoane, afectând activitatea muscularã ºi conducând la crampe foarte dureroase.

Dacã oficialii de la Washington nu spun nimic despre aceste lucruri cutremurãtoare care sunt în legãturã cu tehnologia RFID, meritã sã ne întrebãm oare ce intenþii cumplite se pot ascunde, de fapt, în spatele „grijii pentru siguranþa sãnãtãþii cetãþenilor”? Având în vedere aspectele foarte importante pe care le implicã tehnologia RFID, legislaþia cu privire la cipuri ºi implantarea lor la oameni ar trebui sã fie clarã ºi suficient de complexã pentru a proteja interesele cetãþenilor, dar în schimb ea lipseºte aproape cu desãvârºire.

În spiritul aroganþei specifice ideologiei masonice luciferiene, Guvernul american vrea sã facã experimente de control total al populaþiei prin intermediul cipurilor RFID, manipulându-ºi cu neruºinare cetãþenii, fãrã sã pomeneascã nimic despre pericolele reale ale acestei tehnologii revoluþionare de supraveghere. Dacã studiem cu atenþie aceastã lege ne dãm seama cã Guvernul american nu are, de fapt, intenþia de a pune pe primul loc siguranþa cetãþenilor sãi, printr-o cercetare adecvatã a tehnologiei RFID, ci doar de a oferi un cadru propice pentru punerea în practicã a planurilor satanice ale elitei masonice. În cadrul Legii HR3200, se specificã faptul cã americanii vor trebui„sã accepte implantul unui dispozitiv medical de clasa a 2-a (adicã cipul RFID) care va fi conectat atât la contul bancar, cât ºi la registrul tuturor datelor  privind sãnãtatea fiecãrui individ, cu scopul de a se alinia la planul pentru sãnãtate al Guvernului, fãrã a fi luat în considerare dacã regularizãrile finale au fost încheiate.”

Scurt istoric al legii HR3200

Anul 2004: Dispozitivele implantabile de clasa a II-a (cipuri RFID) primesc aprobarea FDA (Administraþia pentru hranã ºi medicamente) împreunã cu sistemul Verichip VeraMed (singurul sistem RFID care a primit aprobarea FDA) pentru înregistrarea electronicã a dosarelor pentru sãnãtate. În Legea pentru Hranã, Medicamente ºi Cosmetice este precizat cã un dispozitiv implantabil de clasa a II-a este „un sistem transmiþãtor de radio frecvenþã implantabil, folosit pentru identificarea pacienþilor ºi stocarea unor informaþii asupra sãnãtãþii lor”.

Anul 2009: Legea pentru recuperare ºi reinvestiþie a autorizat repartiþia a 23 miliarde de dolari ca fonduri de investiþie pentru tehnologia informaþiei (IT) pentru siguranþa sãnãtãþii. În acelaºi an, compania VeriChip (singurul microchip RFID care a primit aprobarea FDA) a relansat sistemul electronic pentru înregistrarea infomaþiilor asupra sãnãtãþii. Acesta este un sistem format din microcipuri RFID implantabile, din scanere folosite pentru citirea acestora (care se precizeazã cã vor fi date personalului medical de la secþia de urgenþe) precum ºi din fiºiere electronice cu date personale asupra sãnãtãþii care vor fi disponible pe internet.

Legea HR3200 a fost aprobatã de cãtre Senat ºi semnatã de preºedintele Obama la data de 23 martie 2010.

Câteva dintre precizãrile acestei legi: La pagina 259 se specificã implementarea sistemului electronic de informaþii medicale tuturor distribuitorilor medicali pânã în anul 2013. La paginile 1001-1002 se specificã existenþa unui dispozitiv tip registru medical care va funcþiona prin intermediul cipurilor RFID. La paginile 1002-1004 se aprobã utilizarea dispozitivelor implantabile de clasa a II-a în scopul de a face legãtura între cetãþeni ºi registrele lor medicale electronice. La pagina 503  este autorizatã monitorizarea prin intermediul dispozitivelor medicale. La pagina 58 se specificã faptul cã adresa electronicã a înregistrãrilor medicale va face, de asemena, legãtura cu contul bancar. Secþiunea 163 din HR3200 acordã Guvernului american un acces electronic direct al contului bancar al cetãþenilor. La pagina 58, alineatele 5-15, Legea aminteºte de existenþa unui card de sãnãtate cu cip RFID care va fi oferit de cãtre Guvernul american cetãþenilor sãi ºi va constitui într-un fel, acoperirea desfãºurãrii procesului de implementare a cipurilor la oameni. La pagina 155-158 se specificã faptul cã dacã nu îºi vor face asigurare medicalã, cetãþenii vor trebui sã plãteascã 100 de dolari/zi pânã când îºi vor face aceastã asigurare. La pagina 159 se specificã faptul cã Fiscul american, IRS (Internal Revenue Services) va mãri taxele pentru sãnãtate cetãþenilor care nu au asigurare.

Cu alte cuvinte, mesajul Guvernului american pentru cetãþenii americani prin intermediul Legii HR3200 ar putea fi urmãtorul: veþi accepta cu toþii implanturi RFID mai devreme sau mai târziu (pânã în 2013) în trupurile voastre, iar dacã nu o sã vreþi, va trebui sã munciþi ca niºte sclavi numai pentru a vã acoperi costurile de a nu avea cipuri implantate ºi în cele din urmã le veþi accepta sau vã veþi muta în altã parte.

Având în vedere aceastã lege abuzivã, pretinsã „pentru sãnãtate”, a Guvernului american care pare a fi mai degrabã o politicã agresivã ºi mascatã de marketing a investitorilor din domeniul IT (tehnologia informaþiei necesarã pieþei de comerþ) decât o lege pentru oameni, afirmaþiile fãcute de directorul Verichip, Scott Silverman cu prilejul a douã interviuri televizate sunt semnificative: Prezentatorul„Oamenii sunt îngrijoraþi referitor la aceastã tehnologie ºi existã unele voci ale adepþilor teoriei conspiraþiei care pretind cã implantarea RFID la oameni este acþiunea lui «Big Brother» sau «Fratele cel mare»” (fãcând referire la elita aflatã la putere pe aceastã planetã care vrea sã supravegheze ºi sã controleze astfel toate fiinþele umane). „Ce rãspuns ne puteþi da?” Scott Silverman„Atunci când rata acceptãrii produsului creºte semnificativ, unele dintre îngrijorãrile cu privire la intimitate se diminueazã. Pentru ca sã îþi rãspund direct la întrebare, consider cã motivul pentru care majoritatea oamenilor se simt ameninþaþi este deoarece li se face un implant în trup. Cred cã se va petrece la fel ca ºi cu stimulatoarele cardiace ºi alte dispozitive medicale pe care oamenii le-au acceptat pentru aplicaþiile ºi avantajele lor. În acest mod se va rãspândi ºi tehnologia RFID. Asta nu se va petrece mâine sau sãptãmâna viitoare ci în doi, trei, cinci ani de acum înainte, încet, dar sigur se va integra în societate.” (interviu din anul 2004 pentru NBC News) Prezentatorul„D-le Silverman ce puteþi spune atunci despre riscurile invadãrii vieþii private pe care dispozitivele RFID le-ar impune?” Silverman: „Problema invadãrii vieþii private care se pune în legãturã cu tehnologia RFID nu este adevãratã deoarece produsele Verichip sunt voluntare fiind folosite de cãtre pacienþi în scopuri medicale specifice cum ar fi demenþa, recipienþi medicali specifici care necesitã sã fie identificaþi împreunã cu datele lor medicale, cum ar fi pacienþii cardiaci sau diabetici care obþin vericipul benevol.” (interviu din anul 2004 pentru CNBC)
În anul 2004, Tommy Thompson, fostul director al Departamentului pentru Sãnãtate ºi Servicii Umane din SUA a fost primit în cadrul comisiei de directori ai corporaþiei VeriChip

Implementarea în SUA a tehnologiei RFID este edificatoare asupra mentalitãþii masonice „iluminate” a elitei satanice care vrea instaurarea unei Noi Ordini Mondiale pe aceastã planetã. Ignorând interesurile cetãþenilor care l-au ales, Guvernul corupt al americanilor a dat mâna cu marile companii producãtoare ºi distribuitoare de IT în vederea unor experimente de control ºi supraveghere permanentã a populaþiei fãrã precedent pe aceastã planetã. Ce altã dovadã a nivelului de corupþie a unei þãri mai este necesarã, atunci când un director al departamentului guvernamental pentru sãnãtate publicã este numit fãrã niciun fel de ocoliºuri membru în cadrul comisiei administrative a singurei corporaþii de IT care a primit în acelaºi an aprobarea FDA?

Politica de marketing agresivã, manipulatoare ºi inconsistentã a celor care vor sã le implanteze americanilor cipuri sub piele reiese din declaraþiile lui Tommy Thompson cu ocazia unui interviu televizat pentru canalul american de ºtiri CNBC, în care el vorbeºte doar despre avantajele dispozitivelor RFID: Prezentatoarea„ D-le Thompson, v-aþi implanta un cip oriunde sub piele?” Thompson: „Implantul se efectueazã în braþul drept ºi este foarte mic, nu vã deranjeazã cu nimic, iar avantajul sãu constã în faptul cã vã va permite sã vã identificaþi cine sunteþi, sã vã protejaþi copilul dacã aveþi un nou-nãscut, sau membri ai familiei dumneavoastrã dacã sunt spitalizaþi. Eu cu siguranþã aº face asta (sã le pun cipuri sau brãþãri cu cipuri) deoarece tehnologia medicalã este atât de înapoiatã încât RFID-urile sunt foarte importante pentru ca noi sã beneficiem de o îngrijire medicalã de calitate.” Prezentatoarea„Îmi cer scuze cã vã întrerup, tocmai aþi afirmat cã v-aþi implanta un cip?” Thompson„Cu siguranþã aºa aº face.” Prezentatoarea„ªi nu aveþi chiar nicio îngrijorare cu privire la cipuri? Trebuie sã recunosc cã pe mine mã îngrijoreazã ideea de a avea un cip în braþ. Sunt iraþionalã?” Thompson„Nu, nu sunteþi iraþionalã, dar gândiþi-vã în felul urmãtor. Dacã ar fi sã faceþi un accident de maºinã în Washington DC sau un atac cerebral ºi dumneavoastrã aþi fi din statul New Jersey, cât timp va dura pânã când datele medicale vor ajunge în Washington, cât timp va trece pânã când cei din Washington îºi vor da seama ce fel de medicamente luaþi, ce alergii aveþi, sau la ce sunteþi alergicã?” Prezentatoarea„Dar la ora actualã oamenii deja au carduri pe care le þin în portofel ºi pe care sunt menþionate diferite date medicale cum ar fi grupa sanguinã.” Thompson„Adevãrul este cã doctorii nu au de unde sã ºtie asta mai ales la secþia de urgenþe. Problema este cã tehnologia este foarte înapoiatã în sectorul medical, oamenii mor în fiecare zi din cauza greºelilor care se petrec în spitale ºi clinici ºi un numãr mare din aceste greºeli ar fi putut fi prevenite prin tehnologie. RFID este tehnologia de vârf care va ajuta la îmbunãtãþirea calitãþii sãnãtãþii ºi îngrijirilor medicale pentru toþi americanii.”

Cu alte cuvinte, în opinia domnului Thompson ºi a celor pe care el îi reprezintã, dacã vreþi sã ºtiþi cine sunteþi, dacã nu vreþi sã muriþi într-un accident de maºinã, dacã nu vreþi sã vi se fure bebeluºul, dacã nu vreþi sã vi se rãtãceascã prin spital rudele internate, atunci acceptaþi repede salvarea care vine prin intermediul dispozitivelor de supraveghere RFID. Veþi putea fi atunci urmãriþi în permanenþã oriunde aþi fi ºi probabil cã nu veþi muri într-un accident de maºinã dar aveþi mari ºanse de a muri de cancer sub lupa siniºtrilor „cercetãtori” ai elitei satanice mondiale. Oare dacã tehnologia RFID este atât de extraordinarã ºi indispensabilã pentru sãnãtatea umanã, de ce este necesar ca  directorii de marketing sã mintã, sã manipuleze ºi sã îºi vândã dispozitivele speriind oamenii ca pe copiii mici?

Reprezentantele a douã organizaþii neguvernamentale din Statul California afirmã cã directorii de marketing a companiilor de IT producãtoare ºi distribuitoare de dispozitive RFID manipuleazã intenþionat opinia publicã pentru a-ºi vinde produsele

Beth Givens, directorul Consiliului de clarificare asupra Drepturilor la Intimitate (Privacy Rights Clearinghouse), o organizaþie neguvernamentalã din San Diego, a afirmat: dacã a existat vreodatã o tehnologie care are nevoie de referendumul cetãþenilor americani, aceasta este tehnologia RFID”. „RFID este în principal invizibilã ºi poate rezulta în supravegherea de profil sau locaþie a utilizatorilor fãrã ºtirea sau acceptul acestora. Amplasarea etichetelor RFID pe produsele consumatorilor va face ca distribuitorii sã intre în posesia unor informaþii private ale clienþilor lor. Pânã la ora actualã dezvoltarea ºi implementarea tehnologiei RFID s-a fãcut în lipsa pãrerii publicului. Este necesarã efectuarea unui proces estimativ al acestei tehonologii de cãtre o parte obiectivã constituitã din acþionari ºi consumatori deopotrivã”.

Apelul lansat de cãtre Beth Givens a fost repetat de cãtre Liz McIntyre, purtãtor de cuvânt al organizaþiei Consumatorii împotriva numerotãrii ºi invadãrii vieþii private, pe care o practicã marile magazine (Supermarket). McIntyre a afirmat:„Fãrã existenþa unei anumite supravegheri, aceastã tehnologie ar putea crea o societate înspãimântãtoare”.

Beth Givens împreunã cu Liz McIntyre au scris cartea Spychips care aduce argumente puternice împotriva introducerii RFID de cãtre agenþiile guvernamentale. Sursele ºi probele lor se bazeazã pe interviuri ºi documente confidenþiale. Cele douã autoare se întreabã cui îi revine rolul de a fi „conºtiinþa companiei” ºi de a se asigura cã în demersurile sale cãtre profituri maxime ºi extindere, corporaþia nu exploateazã datele clienþilor sãi încãlcând astfel limitele ºi regulile? Givens ºi McIntyre spun în cartea lor cã „prea des aceastã datorie le revine directorilor de vânzãri (marketing) care sunt nepotriviþi pentru acest rol”. Potrivit Spychips „cercetãtorii au descoperit cã studenþii la marketing înregistreazã calificative mai scãzute în comparaþie cu ceilalþi studenþi, la capitolul de eticã ºi integritate academicã.” Pe parcursul cãrþii sunt analizate detaliat tipurile de dispozitive RFID ºi sunt spulberate multe dintre principalele argumente conform cãrora în versiunea oficialã, RFID nu ar fi o tehnologie care ameninþã viaþa privatã a fiinþelor umane.

Sã luãm, spre exemplu, necesitatea introducerii dispozitivelor RFID în cadrul spitalelor ºi reclamele din mass-media care le repetã americanilor cã principala cauzã a deceselor ar constitui-o identificarea greºitã a pacienþilor sau a medicamentelor acestora, iar RFID este exact soluþia salvatoare în aceastã situaþie. Spychips a analizat unul dintre articolele postate pe website-ul corporaþiei Precision Dynamics (corporaþie IT). Acesta era un raport scris de cãtre doi doctori de la ªcoala medicalã Harvard pentru Sãnãtate Publicã ºi atribuit Institutului de Medicinã. Autoarele cãrþii atrag atenþia cã, la o privire mai atentã, în raportul respectiv nu apãrea nicio referire asupra neidentificãrii pacienþilor sau a medicamentelor acestora ca fiind un motiv al deceselor. Atunci când Ziff Davis (editurã ºi companie de publicaþii tehnologice on line) a contactat PDC (Precision Dynamics Coo) aceºtia au promis cã vor da explicaþii, un lucru pe care nu l-au fãcut niciodatã iar la scurt timp, respectivul articol a dispãrut de pe pagina lor.

Reacþia celor douã americance cu privire la pericolele reale pe care le constituie tehnologia RFID nu sunt singulare în SUA. Câteva state americane au adoptat legislaþii adecvate prin care urmãresc sã îºi protejeze cetãþenii de implementarea abuzivã a acestei tehnologii de supraveghere permanentã.

State din SUA care au adoptat o legislaþie prin care este interzisã forþarea implantãrii dispozitivelor RFID la oameni ºi scanarea neautorizatã a cipurilor RFID

California (2007, 2008, 2009) – interzice forþarea implantãrii RFID la oameni, interzice scanarea RFID neautorizatã. Nevada (2009)  – interzice scanarea RFID neautorizatã. North Dakota (2007) – interzice forþarea implantãrii RFID la oameni. Oklahoma (2008) – interzice forþarea implantãrii RFID la oameni. Washington (2008, 2009) – interzice scanarea RFID neautorizatã. Wisconsin (2006) – interzice forþarea implantãrii RFID la oameni. Florida (2007) – interzice implantul unui dispozitiv RFID în pacienþii secþiei de chirurgie fãrã acordul acestora. Rhode Island (2009, 2010) – interzice utilizarea dispozitivelor RFID pentru a supravheghea amplasarea sau identitatea oricãrui elev aflat în incinta ºcolii sau în desfãºurarea activitãþilor ºcolare sau deplasarea sa din incinta ºcolii sau a activitãþilor ºcolare, interzice statului sau municipalitãþii sã foloseascã dispozitive RFID pentru a supraveghea elevii ºi protejeazã datele personale de identificare ale persoanelor care folosesc dispozitive de platã a impozitelor cu cip RFID. Virginia (2010) – interzice forþarea implantãrii RFID asupra angajaþilor oricãror companii  sau asupra clienþilor companiilor de asigurãri.

Unii politicieni americani au luat mãsuri pentru protecþia cetãþenilor împotriva implementãrii abuzive a tehnologiei RFID

Joe Simitian, un senator al statului american California cunoscut pentru proiectele sale de lege privind protecþia consumatorilor ºi protecþia vieþii private, a sponsorizat Legea pentru protecþia informaþiei identitãþii. Timp de doi ani (2005-2007) senatorul a pus în aplicare diferite strategii legislative în scopul de a fi adoptate legi pentru protecþia dreptului la intimitate, inerente utilizãrii tehnologiei RFID. Din pachetul de legi referitoare la protecþia informaþiei identitãþii în cazul utilizãrii tehnologiei RFID, trei au fost votate iar douã au trecut de Legislatura din California dar au fost refuzate de cãtre guvernatorul de atunci, Arnold Shwarzenegger, pe motiv cã legislaþia RFID este prematurã. Legea care a devenit amendamentul 362 al Senatului american cu privire la interzicerea implanturilor RFID a fost votatã în anul 2007 de cãtre statul California. Aceastã lege prevede cã implantarea forþatã a RFID la oameni este ilegalã. Confom celei de-a doua legi care a fost adoptatã de cãtre Statul California din pachetul de legi propuse de cãtre Simitian, carnetele de ºofer care conþin cip RFID vor beneficia de o asigurare limitatã. Deºi legea privind introducerea cardurilor cu cip RFID în ºcolile publice din California numai cu acordul pãrinþilor a fost votatã cu succes de cãtre Legislatura din California, ea a fost refuzatã de cãtre guvernatorul de atunci. Ultima lege propusã de Simitian ºi adoptatã de cãtre Statul California specificã faptul cã este o infracþiune sã scanezi ºi sã copiezi electronic informaþiile înregistrate într-un cip RFID fãrã aprobarea proprietarului respectivului cip. Simitian a afirmat în cadrul unui interviu din anul 2007 cã nu prevede un succes similar în cazul viitoarei legislaþii RFID, fiind necesar sã aºtepte schimbarea guvernatorului pânã la noi propuneri de lege pe acest subiect.

Mark Cole, un congresman republican a propus o lege care interzice forþarea implantãrii RFID angajaþilor oricãror companii sau clienþilor companiilor de asigurãri. În cazul acestei legi, îngrijorãrile cu privire la încãlcarea dreptului la intimitate s-au unit cu profeþia biblicã din Apocalipsã conform cãreia în timpurile de pe urmã oamenii vor fi obligaþi sã poarte „semnul sau numãrul Fiarei”. Delegatul statului Virginia care a propus legea este îngrijorat cã aceste cipuri se vor dovedi a fi „semnul Fiarei” despre care se vorbeºte în Biblie. Conform spuselor lui Mark Cole pentru publicaþia Washington Post: „nu sunt teolog dar ºtiu cã în Biblie existã o profeþie conform cãreia în timpurile de pe urmã vei fi obligat sã primeºti «semnul Fiarei» fãrã de care nu vei putea cumpãra sau vinde. Existã unele persoane care cred cã aceste cipuri electronice ar putea fi «semnul Fiarei» citat în Apocalipsã.”

Un membru al Congresului SUA a afirmat în mod public cã implementarea tehnologiei RFID încalcã principiile pe care este bazatã Constituþia SUA

Cu ocazia unui interviu televizat pentru canalul de ºtiri FOX News asupra planului de introducere a cardurilor pentru sãnãtate, Ron Paul, un congresman republican din Texas a afirmat în mod public cã introducerea cardurilor este doar o acoperire a Guvernului american pentru implementarea tehnologiei RFID care va monitoriza apoi, în permanenþã, totul.

Prezentatoarea„Ce aveþi împotriva acestui card naþional pentru sãnãtate având în vedere versiunea oficialã care spune cã aceasta este soluþia care va împiedica imigranþii ilegali sã vinã în SUA ºi sã ocupe locurile de muncã?” Ron Paul„Într-adevãr avem o problemã cu imigranþii ilegali dar aº spune cã ar fi o problemã mult mai mare pentru cetãþenii americani sã îºi ia cu ei toate actele oriunde s-ar duce, plus cã se poate controla imigrarea ilegalã ºi în alte moduri. De câteva zeci de ani încoace au existat unele persoane care au dorit implementarea acestui card al sãnãtãþii iar acum se folosesc de fiecare ocazie care apare pentru a realiza aceasta. Pãrerea mea este cã va exista un microcip în acest card pentru ca sã se poatã astfel supraveghea toþi cetãþenii, în fiecare moment, oriunde ar fi. Din punctul meu de vedere acest plan al Guvernului încalcã principiile pe care este bazatã Republica ºi Constituþia, cum ar fi dreptul la intimitate, fiind doar o mare distorsionare a lucrurilor pe care ar trebui de fapt sã le facem ºi denotã o societate de tip dictatorial, nu o republicã.” Prezentatoarea„Spuneþi-mi de ce îl vedeþi ca fiind atât de invaziv, deoarece oficialii propun ca acest card sã fie pe bazã de amprentã digitalã sau un fel de citire a venelor mâinii. Va trebui sã fii scanat de cãtre angajatorul tãu ºi astfel dacã se descoperã cã nu eºti «legal» te vor prinde cu ajutorul acestei scanãri. Deci nu este chiar microcip ceea ce  propune guvernul.” Ron Paul„La un moment dat, vor introduce acest microcip. Toatã aceastã idee a cetãþenilor care îºi poartã cu ei toate actele, toate slujbele pe care le efectueazã, presupune clar existenþa unui card naþional de identificare. Unul dintre oficialii care susþin ºi introduc acest plan, pe nume Graham vine cu explicaþia «deja avem card pentru asigurare socialã». Pãi ºi eu am un card de asigurare socialã dar nu poate fi folosit pentru identificare.” Prezentatoarea„Ce spuneþi atunci despre permisul de conducere auto? Avem cu toþii permis de conducere.” Ron Paul: „Este adevãrat, dar nu trebuie sã am permis de conducere pentru a mã putea angaja. De exemplu, nu mi-a fost necesar pentru ca sã fac parte din Congres.” Prezentatoarea„Cei care militeazã pentru acest plan recunosc cã implementarea sa va duce cãtre o anumitã pierdere a libertãþilor civile dar în acelaºi timp ei sunt foarte îngrijoraþi de imigrarea ilegalã. Dumneavoastrã spuneþi cã sunt ºi alte moduri de a controla imigranþii ilegali dar totuºi aceasta nu se face.” Ron Paul„Asta este din cauza ineficienþei noastre de a ne aplica propriile legi. Sistemul nostru economic este slab ºi acest fapt îi transformã pe imigranþii ilegali în ameninþãri. Dacã am avea o economie decentã, probabil ar trebui sã îi chemãm noi sã munceascã. Sincer vã spun, acum câþiva ani veneau la mine în birou la fel de mulþi cetãþeni care cãutau imigranþi pe care sã îi angajeze ca cei care veneau sã se plângã cã sunt prea mulþi imigranþi.” Prezentatoarea„Ce credeþi cã  va face guvernul dacã toþi am avea card de identificare naþional?” Ron Paul„Ni se va monitoriza fiecare miºcare, nu vom mai avea deloc intimitate. Întotdeauna explicaþia este cã ceea ce se face, se face cu intenþii bune. Totul este spre bine, ei vor scãpa de imigrarea ilegalã, vor gãsi criminalii, dar în acelaºi timp vor supraveghea toþi cetãþenii ºi absolut toate acþiunile pe care aceºtia le vor face. Este la fel ºi în ceea ce priveºte ideea de a avea camere de filmat la fiecare colþ de stradã pentru ca sã îi prindem pe infractori. Pãi atunci de ce sã nu ne punã camere de filmat ºi la domiciliu în cazul cã ar putea apãrea violenþã domesticã? În acest mod, totul se leagã. Eu sunt de pãrere cã ori crezi în libertate, ori nu crezi în ea. De ce sã te laºi convins cã ai nevoie sã fii în permanenþã monitorizat de cãtre propriul Guvern? La ora actualã încrederea americanilor în Guvernul nostru este extrem de scãzutã iar acest nou plan pentru sãnãtate ar trebui sã scandalizeze poporul american, iar cei pe care eu îi reprezint în Congres sunt foarte revoltaþi.”

Având în vedere reacþiile masive de ordin legislativ împotriva implementãrii tehnologiei RFID în SUA ne întrebãm din nou: dacã aceste dispozitive de supraveghere sunt atât de extraordinare ºi indispensabile sãnãtãþii cetãþenilor americani, dupã cum afirmã Guvernul ºi corporaþiile de IT, de ce atâtea state au adoptat legislaþii împotriva introducerii lor?

În anul 2008, când regizorul american Aaron Russo a dezvãluit planul criminal satanic al elitei mondiale de a supraveghea în permanenþã fiinþele umane prin intermediul dispozitivelor RFID, el nu se referea doar la SUA, ci la întreaga umanitate. Abuzurile totalitariste pe care le face la ora actualã Guvernul american în vederea implementãrii prin lege a dispozitivelor RFID în trupurile cetãþenilor americani ar trebui sã fie un semnal de alarmã pentru toate fiinþele umane care trãiesc pe aceastã planetã.

(va urma)

Citiþi ºi: Nick Rockefeller recunoaºte cã scopul elitei mondiale este reducerea la jumãtate a populaþiei globului ºi controlul prin implantul de microcipuri Operaþiunea Northwood: dovada cutremurãtoare cã SUA a pus la cale acþiuni teroriste împotriva cetãþenilor americani

Sursa: yogaesoteric 25 noiembrie 2011

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer