Semnãtura electronicã

 „Semnãtura mobilã” este un serviciu inovator, care permite autentificarea în spaþiul virtual pentru probarea identitãþii cu ajutorul telefonului mobil.
Cu „Semnãtura mobilã” cetãþenii vor putea semna acte la distanþã, rapoarte, declaraþii cãtre instituþii sau cereri online. La fel, cetãþenii vor putea accesa servicii electronice atât publice, cât ºi private. “Guvernul a fãcut încã un pas pentru a fi mai aproape de cetãþeni ºi pentru a le simplifica viaþa. Semnãtura mobilã vine sã aducã oamenilor confort, operativitate ºi siguranþã”, a declarat primul ministru Vlad Filat. „Fiecare dintre noi, cel puþin o datã pe lunã semneazã acte ºi solicitã copii de documente. Autoritãþile trebuie sã se racordeze noilor rigori, sã fie pregãtite sã facã faþã cererilor de documente electronice. Legea spune clar cã instituþiile statului sunt obligate sã accepte acte semnate digital. Documentul electronic are aceleaºi efect juridic ca ºi documentul pe suport de hârtie, autentificat cu semnãturã olografã. În secolul digital  interacþiunea dintre autoritãþi ºi cetãþeni poate avea loc cu succes în spaþiul virtual. În acest fel, scãpãm de corupþie, câºtigãm timp ºi devenim eficienþi”, a menþionat premierul. Directoarea executivã a Centrului de Guvernare Electronicã, Stela Mocan, a precizat cã „Semnãtura mobilã” va putea fi folositã de oriunde ºi oricând, de pe telefonul mobil. Acest serviciu nu este unul obligatoriu, ci o alternativã la probarea identitãþii cetãþenilor, aºa cum serviciile publice electronice sunt o alternativã pentru serviciile publice clasice, la ghiºeu. Oricine va avea nevoie, de exemplu, de un act de stare civilã, de copia unui act oficial sau de indemnizaþii le va putea solicita online, utilizând „Semnãtura mobilã”. Pânã la sfârºitul anului 2012, „Semnãtura mobilã” va fi oferitã gratuit de cãtre operatorii de telefonie mobilã. Pe viitor, preþul serviciului va fi unul accesibil pentru cetãþeni. Pentru obþinerea „Semnãturii mobile” cetãþenii se vor deplasa la reprezentanþele operatorilor de telefonie mobilã. Procedura de achiziþie este simplã ºi rapidã. Abonaþii vor completa o cerere ºi vor primi imediat o cartela SIM specialã care include semnãtura mobilã ºi un PIN cod unic. De asemenea, la momentul înscrierii, fiecare cetãþean va putea alege un plan tarifar ºi un tip de abonament. “Moldcell a iniþiat discuþii la nivel national, privind implementarea Semnãturii mobile în Moldova acum un an, deoarece în grupul nostru internaþional TeliaSonera avem deja 4 implementãri de succes. Ceea ce pãrea un vis, astãzi a devenit realitate ºi sunt mândru cã Moldcell a contribuit la aceastã mare schimbare în Moldova. Spre deosebire de alte þãri, unde Semnãtura mobilã a fost dictatã de sectorul bancar, în Moldova lansarea acestui serviciu este realizatã prin parteneriat dintre Guvern ºi sectorul privat. Apreciem înalt aceastã colaborare care denotã existenþa unei guvernãri deschise ºi transparente. Moldcell încurajeazã implementarea acestei iniþiative la nivel global ºi este membru activ al direcþiei Mobile Identity Stream în cadrul GSMA (Asociaþia internaþionalã a operatorilor de telefonie mobilã). Suntem bucuroºi sã împãrtãºim experienþa acumulatã ºi cu alte þãri, astfel, transformând Moldova într-un bun exemplu de lider în inovaþii”, a declarat Barkin Secen, Director General Moldcell. “Acum telefonul mobil devine un dispozitiv de semnãturã autenticã, ce are deplinã putere juridicã, fapt care permite celor peste douã milioane de clienþi Orange, indiferent de tipul ºi modelul telefonului pe care-l deþin, sã beneficieze de accesul la serviciile electronice. Activarea acestui serviciu va putea fi fãcutã în toate magazinele Orange, la solicitarea clienþilor. În procesul de lansare a semnãturii mobile ne-am bucurat de implicarea ºi suportul plenar al experþilor Grupului Orange din domeniul aplicaþiilor pe SIM. Împreunã, am finisat temelia unei construcþii grandioase. Semnãtura mobilã deschide perspectiva de a dezvolta noi servicii electronice – atât publice, cât ºi comerciale. ªi suntem convinºi cã lansarea semnãturii mobile va schimba viaþa de zi cu zi a fiecãrui locuitor al Republicii Moldova”, a declarat Liudmila Climoc, Director General ORANGE Moldova. Potrivit legii nr. 264 din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic ºi semnãtura digitalã, documentele în format electronic se echivaleazã cu documentele pe hârtie semnate olograf. Pentru obþinerea dreptului de semnãturã digitalã prin intermediul telefonului mobil vor fi folosite certificate eliberate de Centrul de telecomunicaþii speciale, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor va fi dat operatorilor de telefonie mobilã. “Certificatul cheilor publice utilizat pentru serviciul Semnãtura Mobilã este eliberat de Î.S. „Centrul de telecomunicaþii speciale”. Fiecare posesor al semnãturii mobile poate fi sigur de faptul cã aceasta va oferi un grad sporit de securitate a operaþiunilor executate, integritatea datelor, rapiditatea procesãrii, confidenþialitate, nonrepudiere. Semnãtura mobilã nu este altceva decît semnãtura digitalã emisã în mod tradiþional de Centrul de telecomunicaþii speciale ºi are acelaºi efect juridic ca ºi documentul pe suport de hîrtie semnat cu semnãturã olografã. Constatãm cu bucurie,  cã aceastã oportunitate oferitã cetãþenilor, va spori nivelul de uzualitate a semnãturii digitale, care va deveni, în curînd, un lucru obiºnuit pentru majoritatea dintre noi, ºi nu unul complicat de înþeles.”, a declarat Serghei Popovici, Directorul general al Î.S. „Centrul de telecomunicaþii speciale”. În luna februarie, 2012, operatorii de telefonie mobilã din Republica Moldova au semnat Acordul privind aplicarea serviciului de identitate electronicã mobilã – Mobile e-ID. Pentru început, serviciul este lansat cu operatorii Moldcell ºi Orange. Lansarea serviciului “Semnãtura mobilã” este una dintre prioritãþile  Guvernului pentru anul 2012. Recent Centrul de Guvernare Electronicã  a lansat un nou serviciu public electronic „e-Cazier”, iar pânã la finele anului curent urmând sã fie lansate alte servicii, cum ar fi online-licenþa, raportarea electronicã la Compania Naþionalã de Asigurãri în Medicinã ºi aplicarea online pentru acte în domeniul construcþiei. Mai multe informaþii puteþi gãsi pe www.egov.md ºi pe portalul www.servicii.gov.md.
Sursa: REALITATEA.NET]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer