Acum niște ani de zile fremãtam cu toții, noi yoghinii de la MISA, la citirea revelațiilor traduse în premierã din limba germanã – în cadrul școlii de yoga, din lucrãrile revelate prin intermediul lui Jakob Lorber. Nu știam atunci faptul cã textul traducerilor lucrãrilor originale fusese “adaptat și corectat” substanțial de cãtre Gregorian Bivolaru ca sã corespundã mai bine “mesajului divin” și, desigur, așteptãrilor noastre. Cãutând un email în arhiva adresei de mail, am dat peste un mesaj din 2007 care circula pe acea vreme în blogosfera yoghinilor de la MISA, ce conținea o reproducere a unui capitol din MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN de Jakob Lorber, volumul 5, respectiv capitolul  137. – Principii ale cetãþii eseniene reorganizate. Undeva, spre finalul capitolului, se fãcea mențiunea, cu litere mari, îngrosate, cãPASAJELE CARE URMEAZÃ CONÞIN FÃRÃ ÎNDOIALÃ UNELE PROFEÞII PE CARE IISUS LE-A FÃCUT PENTRU VIITOR. VÃ SFÃTUIM TOCMAI DE ACEEA SÃ LE STUDIAÞI CU FOARTE MARE ATENÞIE ªI VEÞI DESCOPERI CU UIMIRE CÃ MAJORITATEA ASPECTELOR LA CARE IISUS SE REFERÃ ÎN CELE CE URMEAZÃ SE PETREC DEJA ªI POATE CHIAR SE VOR PETRECE ÎN CADRUL ACESTEI ªCOLI SPIRITUALE (MISA). CINE ARE URECHI DE AUZIT SÃ AUDÃ. ESTE TOCMAI DE ACEEA IMPORTANT SÃ LUÃM AMINTE LA AVERTISMENTELE SALE.” Am recitit deci pasajele respective, și am descoperit cã tocmai cei care ne sfãtuiau sã luãm aminte de avertismentele ce urmau în textul respectiv, NU LE-AU URMAT ! Redau integral continuarea din articol, cu mențiunea cã sublinierile îmi aparțin: “8. Voi veþi fi în viitor zidarii ºi constructorii Mei pe deplin liberi, iar Eu vreau ca cetatea Mea (NOTA 1) sã fie ziditã din nestematele adevãrurilor ºi a revelaþiilor divine cele mai rezistente. Veþi înþelege atunci cu uºurinþã, voi toþi, împreunã cu tine, prietene Roclus, cã pentru aceasta nu se pot folosi var, nisip ºi cãrãmidã, adicã minciuni ºi înºelãtorii, care nu dureazã veºnic. Doar adevãrul cel adevãrat, divin, curat ºi fãrã de prihanã reprezintã diamantul care poate sã înfrunte eternitatea, fãrã sã fie ºtirbit în vreun fel.

9. Atunci în viitor mulþi dintre voi veþi fi de nenumãrate ori ispitiþi sã procedaþi altfel decât simþiþi; dar voi trebuie sã nu vã lãsaþi ademeniþi. Totodatã este necesar sã vegheaþi ºi sã nu amãgiþi pe nimeni, cãci, prin tot ceea ce veþi fi ºi veþi face atunci (în viitor) trebuie sã rãzbatã adevãrul deplin; procedând în felul acesta, veþi avea parte mereu de graþia, puterea ºi înþelepciunea Mea care vã va inspira odatã cu ajutorul care vã va veni de la TATÃL CERESC (DUMNEZEU).
10. ªtiind toate acestea, luaþi aminte ca sã nu promiteþi niciodatã cuiva un lucru pe care sã nu-l puteþi îndeplini sau pe care apoi sã nu vreþi sã-l mai faceþi, din anumite motive, mai târziu (este evident cã aici Iisus se referã la ceea ce va fi atunci în viitor); cãci, adevãrat vã spun vouã: nimic nu este mai amarnic ºi mai supãrãtor pentru un om decât sã nu-ºi respecte o fãgãduialã solemnã pe care a fãcut-o! Dacã unor oameni nu li s-ar fi promis sprijinul, atunci ei nu s-ar fi bazat pe acea promisiune ºi ar fi fãcut altceva, care sã le asigure ajutorul. Însã pentru cã ei s-au bazat pe acea fãgãduinþã solemnã, care ulterior nu a fost respectatã, ei pot deveni disperaþi, triºti ºi dezamãgiþi, blestemându-i din cauza dezamãgirii provocate pe aceia care prin promisiunea lor nerespectatã au adus aceastã mare nenorocire asupra lor.
11. Luaþi aminte cãci de acum înainte atât în prezent, cât ºi în viitor trebuie sã îndepliniþi tot ceea ce veþi fãgãdui în mod solemn cuiva chiar cu preþul vieþii voastre pãmânteºti, altfel Eu nu voi putea rãmâne în cetatea (este evident cã aici IISUS se referã la oraºul NOULUI IERUSALIM) voastrã! Chibzuiþi bine cine este ACELA care vã dã acum aceastã poruncã! El este Domnul cel etern a tot ceea ce trãieºte ºi moare; ºi luaþi aminte cãci dacã Eu nu pedepsesc toate greºelile din aceastã lume, pe aceasta (care constã în faptul cã un om îi promite altuia solemn ceva, dar, dupã aceea dintr-un motiv meschin, mârºav sau egoist, nu îºi respectã promisiunea fãcutã) cu siguranþã o voi pedepsi!
12. Dacã, spre exemplu, nu-i vei da leafa promisã aceluia care îþi face un serviciu, comiþi un pãcat mai mare decât dacã furi de la cineva! În cazul în care el a fost leneº ºi ºi-a fãcut munca prost, poþi sã-i atragi ferm atenþia asupra acestui fapt ºi chiar sã-i spui cã pe viitor, dacã nu-ºi va face treaba cu hãrnicie, nu va mai primi aceeaºi leafã; însã chiar pentru munca fãcutã cu trândãvie (de mântuialã) trebuie sã-þi respecþi promisiunea fãcutã, pentru ca el sã simtã cã în tine este prezent ºi activ spiritul dreptãþii ºi al adevãrului!
13. Tocmai din acest motiv Eu vã ajut acum sã înviaþi cu adevãrat cei o sutã ºapte copii morþi, pentru ca sã nu apãreþi cã sunteþi niºte mincinoºi, niºte oameni lipsiþi de cuvânt faþã de cei cãrora le-aþi promis învierea odraslelor lor dragi; dar de acum înainte, va trebui sã vã abþineþi! Cãci tot ceea ce veþi face de acum înainte împotriva acestui sfat al Meu, care este atât de uºor de urmat, va aduce întotdeauna roade foarte rele.
14. Vi se pare prea greu? Cãci vãd cã eºti cam gânditor! Spune-Mi deschis dacã ai ceva de obiectat! Acum când încã suntem împreunã, mai putem discuta, ceea ce pe viitor va fi mult mai greu, pentru cã nu ne vom mai întâlni prea curând! Vorbeºte-Mi, dacã ceva nu-þi este clar te ascult!“
NOTA 1. Noul IERUSALIM este oraºul despre care IISUS face aici profeþii cã va fi construit undeva în EUROPA. Este important sã ne amintim cã ºi profeþiile deja faimoase ale indianului SUNDAR SINGH vorbesc despre faptul cã NOUL IERUSALIM va fi construit în ROMÂNIA ºi el va fi acolo unde se aflã acum oraºul BUCUREªTI. În cazul celebrului clarvãzãtor ºi profet PETRACHE LUPU atunci când acestuia i-a apãrut în câteva dãþi un misterios mesager din lumea de dincolo pe care PETRACHE LUPU l-a numit „MOªUL”, acesta l-a anunþat (pe PETRACHE LUPU) cã pe teritoriul ROMÂNIEI va apare un foarte mare centru spiritual care va avea o influenþã planetarã. Aceste douã profeþii sunt surprinzãtor de asemãnãtoare.
Cunoscând doar eu câtã minciunã și nedreptate este la MISA (vezi cazul lui Dumitru Nițurad, al lui Petricã Groza, al fetei din Japonia cu cartea despre tantra, minciuna cu cartea “Doamna Miracolului”, etc.) și câte PROMISIUNI MINCINOASE a fãcut atât Gregorian Bivolaru PERSONAL cât și acoliții lui, NU MÃ MIRÃ FAPTUL CÃ ADEVÃRUL ȘI PUTEREA DIVINÃ ÎNTÂRZIE SÃ SE SÃLÃȘLUIASCÃ ÎN ACEASTÃ ȘCOALÃ DE YOGA, ca sã nu mai vorbim despre rolul ei mesianic planetar atât de trâmbițat !
Poate cã este cazul ca Gregorian Bivolaru sã înceapã sã FACà DREPTATE, ca nu cumva sã se împlineascã promisiunea din rândurile de mai sus al lui Iisus:luaþi aminte cãci dacã Eu nu pedepsesc toate greºelile din aceastã lume, pe aceasta (care constã în faptul cã un om îi promite altuia solemn ceva, dar, dupã aceea dintr-un motiv meschin, mârºav sau egoist, nu îºi respectã promisiunea fãcutã) cu siguranþã o voi pedepsi!
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer