VIDEO (si transcriptul in limba romana): DEZVALUIRI SINISTRE despre Google, ADN uman si controlul total

Posted in ADN, CIPURI, GOOGLE, HAARP by saccsiv on septembrie 5, 2011
Transcriptul in engleza poate fi gasit la DNA of Human/Animal Is Being Changed… Iata si traducerea: Planurile sinistre ale Google referitoare la ADN Lauren Moret a fost om de ºtiinþã la Laboratorul Nuclear Lawrence Berkeley timp de 5 ani ºi expert în geologie ºi radiaþii internaþionale, deseori a lucrat la documentare pentru canalele History ºi Discovery. Ea spune: Moret: Aºa cã ceea ce au fãcut – Microsoft a fost înfiinþat din dorinþa de a exista un sistem de operare global  pe care Departamentul de Trezorerie al SUA: Guvernul avea acces la breºele de securitate, la toate computerele din toate colþurile lumii. Reporter: Aºa este. Moret: Apoi, guvernanþii au înfiinþat Google ca motor de cãutare, ºi haideþi sã aruncãm o privire în culisele celor doi bãieþi care se prespune cã au dat startul la tot. Reporter: Sergey Brin ºi Larry Page.. Moret: Da. Sergey Brin s-a nãscut în Rusia, aºa cã provine dintr-o familie de imigranþi. Dar ascultaþi asta: tatãl sãu a fost matematician ºi a lucrat pentru Universitatea din Maryland, iar mama lui pentru NASA. Reporter: N-am ºtiut asta. Moret: ªi acesta este locul exact unde Brin ºi Page ºi-au parcat avioanele private. Reporter: Corect. Moret: – la instalaþiile NASA. Da, chiar aºa. Larry Page este american. Pãrinþii lui au fost amândoi profesori de informaticã la Michigan State University. Tatãl sãu a fost unul dintre cei mai buni experþi din SUA în Inteligenþã Artificialã. Sergey Brin s-a cãsãtorit cu o americancã de origine polonezã pe nume Anne Wojcicki ºi chiar în ziua cãsãtoriei, soþiei lui Brin i s-au oferit milioane de dolari la fuziunea capitalului. Reporter: Da, a obþinut 20 de milioane de dolari pentru început. Moret: Da. Reporter: Staþi puþin. Lauren Moret este invitata noastrã din aceastã searã, de mult timp o prietenã bunã a oamenilor. Peste tot în lume munca ei referitoare la cercetãrile de uraniu sãrãcit nu cunoaºte graniþe ºi nici nu are nevoie de prea multã introducere. Vorbim despre Google ºi ADN ºi control. Data viitoare când veþi auzi de funcþiile de cãutare ale Google, þineþi minte cã degetele voastre fac mai mult decât doar sã caute informaþii. Ajutaþi la crearea unui monstru în lume, este o fiarã. Este de necrezut ceea ce se întâmplã. Moret:. Da. Este de necrezut. Ceea ce doresc sã subliniez este faptul cã Google, Microsoft, Facebook Reporter: Toate. Moret: Da, ºi toate celelalte reþele de socializare pe internet, Ebay, Skype, Google Mail, Yahoo Mail, PayPal – sunt de fapt aceeaºi entitate. Toate sunt integrate, cumpãrate, vândute ºi comercializate în întreaga lume. Toate sunt operaþiuni militare ºi navale ale SUA.Acuma, cunosc un fizician care mi-a spus cã aceºti guvernanþi urmãreau oameni în laborator folosind frecvenþa electromagneticã emisã de ADN-ul fiecãrui individ. În alte cuvinte, orice fiinþã vie este o antenã care transmite ºi primeºte informaþii. Noi suntem sisteme electrice iar ADN-ul în orice fiinþã vie are o frecvenþã ºi un semnal care sunt unice. ªi asta folosesc ei, pe asta se concentreazã ºi cu aceste informaþii se luptã sã ne þinã cu totul sub control. Proiectul Genomului Uman ADN a fost îndeplinit la Laboratorul Naþional Lawrence Berkeley unde am fãcut ºi eu parte din echipa de management de proiect timp de 5 ani. Dar, Laboratorul Lawrence Livermore, Laboratorul Naþional Los Alamos – toate erau laboratoare de arme nucleare – au fost ºi ele implicate. Aceasta înseamnã armata, pentru cã laboratoarele de arme nucleare existã pentru Pentagon iar Pentagonul existã pentru companiile petroliere. Aºa cã, Proiectul Genomului Uman a fost înfiinþat ºi finanþat pentru a experimenta, cerceta ºi descrie genomul uman. Acuma, cum vor folosi guvernaþii toate aceste informaþii? Ei bine, ceea ce ºtim despre Google este cã se fac examinãri ADN din spaþiu. De asta se ocupã NASA ºi Marina. NASA este condusã de Marinã. Guvernanþii au urmãrit ºi identificat populaþii isolate – de exemplu, în Amazon – care nu au luat niciodatã contact cu oamenii din Vest. Aceºti oameni izolaþi care încã îºi trãiesc viaþa în mod tradiþional ca vânãtori nu au vãzut pânã acuma niciun om din Vest. ªi asta nu este omenesc. Se fac ºi examinãri pe specii. Am urmãrit acest procedeu timp de 2 ani ºi am observat cã multe specii noi sunt descoperite; se pare cã sunt într-un sistem de coordinate. Astfel cã, se fac examinãri din spaþiu ºi s-a ajuns pânã la Coasta de Vest a Americii de Sud ºi pânã la Coasta de Est, iar acuma se fac cercetãri în Asia de Sud-Est. Dacã urmãriþi ºtirile, aproape o datã pe sãptãmânã, apare un nou articol cu fotogragii despre speciile noi descoperite. Aceasta este o parte din programul Agenda 21 a Naþiunilor Unite care are scopul de a identifica toate speciile ºi de a face un inventar global complet al omului ºi animalelor; ceea ce David Rockefeller a spus despre Agenda 21 este cã: “ într-un final vom avea câte un cip pe fiecare persoanã iar oamenilor li se va permite doar sã scoatã din sistem ceea ce au inserat. Dacã munciþi 12 ore pe zi, vi se va permite sã luaþi 12 ore din sistem, dar nimic altceva.” Reporter: Hmm. Moret: Ce se petrece? Institutul J. Craig Ventor, acolo unde mi-aþi trimis articolul, are misiunea de a “falsifica noile forme de viaþã”. ªi aceºti oameni sunt deasemnea implicaþi în manipularea codului de calculator pe ADN. Ce înseamnã aceasta? Ei bine, Dr. Helen Wallace, de la Gene Watch, a spus în 2002: “Suntem în mare pericol” ºi ea descrie aceastã uriaºã bazã de date AND prin breºe de securitate. Reporter: Acuma, din punct de vedere sociologic, începe sã se creze un sistem închis, pe care deja îl avem dar, ãsta este un mod diferit în care se face. Nu ºtiu unde va duce totul dar este clar cã este foarte înfricoºãtor, dacã înþelegi potenþialul de control aici. Moret: ªi ceea ce fac guvernanþii este sã foloseascã calculatoarele, medicina, tehnologia ºi statul poliþienesc pentru a forma de fapt ceea ce o oligarhie ºtiinþificã totalitaristã creazã. Scopul lor este sã obþinã informaþii ºi sã le foloseascã în programe discriminatorii unde cei bogaþii au beneficii, iar cei sãraci se izbesc negativ de aceste programe. ªi cea de-a doua parte a agendei este reprezentatã de iniþiativele de depopulare. ªi un bun exemplu despre aceastã bio-piraterie… acuma, i-am luat un interviu Dr. Win Parker ºi în timpul emisiunii în direct vorbea despre uraniul epuizat ºi despre legãtura nemaipomenitã pe care o are cu AND-ul ºi mitocondrie (n.tr – (Biol.) Organit citoplasmatic la plante ºi animale alcãtuit din proteine, lipide ºi enzime care asigurã celulei energia necesarã) pentru cã structurile de urnaniu ºi fosfat au o relaþie de dragoste în întreg universal – ºi aceasta înseamnã cã atunci când oamenii sunt expuºi la particule de uranium din rãzboaiele din Irak, Afganistan ºi Iugoslavia – ºi apropo, este aici în douã sãptãmâni, în SUA, ºi noi îl inhalãm în tot acest timp. Reporter: Da, este aici tot timpul. Moret: – acest urnaniu se lipeºte de AND-ul nostru ºi de mitocondria noastrã care asigurã toatã energia corpului. Reporter: Cineva a luat decizia de a merge mai departe ºi de a folosi uraniul împotriva oamenilor din Iugoslavia ºi Irak ºtiind foarte bine ce se poate întâmpla. ªi aceºti indivizi mi-ar plãcea sã-i vãd pedepsiþi, oricare ar fi aceºtia. Moret: ªi cum stãteam acolo ºi-i descriam toate acestea Dr. Parker, vorbeam ºi despre HAARP (n.tr – High Frequency Active Auroral Research Program este un program de cercetare asupra frecvenþelor aurorale active desfãºurat pe teritoriul Statelor Unite, lângã localitatea Gakona, Alaska) totul integrat în sistemul HAARP… ªtiam cã Dr. Parker nu era numele sãu real. ªtiam cã era un om de ºtiinþã al CIA. ªtiam cã a lucrat în perioade diferite pentru Guvernul SUA, pentru Departamentul Apãrãrii, pentru Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii ºi pentru Naþiunile Unite; ºi ºtiam cã era un microbiolog care studia întreg domeniul pentru a afãtui guvernul. ªi am zis doar: „Dr. Parker care este aplicabilitatea acestei descoperiri ºi anume cã nano-particulele sunt emitãþori? ªi, i s-a oprit brusc rãsuflarea ºi a spus: „Ei bine, aplicabilitatea este sã reconstruim genomul uman.” Reporter: Asta-i tot, nu? Moret: Da, asta-i tot. Reporterul: Vor sã creeze o nouã specie  – despre asta vorbesc. Moret: Sã creeze orice doresc. Sã repete orice îºi doresc. Este vorba despre aceastã bolnavã oligarhie ºtiinþificã totalitaristã condusã de psihopaþi ºi aceºti guvernanþi fac ceea ce vor. Reporter: Pânã acuma n-a fost nimeni în preajmã sã-i opreasscã. Moret : Acuma, ce este emisia ºi recepþia ce ne înconjoarã? Dar despre telefoanele mobile? Reporter: Hmm. Moret: În bandã de frecvenþã megahertz. Sunt doar câteva noþiuni abstracte ale cãror titluri vi le voi citi. În 1996: lanþul unic ºi lanþul dublu al AND-ului se rupe în celulele din creierul ºobolanilor dupã expunerea acutã la radiaþii electromagnetice de radio frecvenþã. (ªi au folosit frecvenþe de telefon mobil). Lanþurile de DNA se rup în celulele din creierul ºobolanilor… ºi se vorbeºte despre sterilitate, cancer ºi despre alterarea comportamentului oamenilor. ªi scannerele de la aeroport fac acelaºi lucru. Reporter: Nu mã uimeºte. Sunt totuºi surprins se acordã foarte puþinã atenþiei reþelei electrice. Te înconjoarã pe tine ºi pe toþi cei pe care-i cunoºti 24 de ori pe zi. Acasã, la serviciu, nu conteazã. Este ca ºi cum ai avea instalaþie electricã în pereþi. Iar acesta-i serviciul electric de 60 de hertz pe care te poþi baza pentru a-þi prepara bunãtãþile ºi care poate fi folosit pentru a îndeplini orice fel de servicii de telecomunicaþii pe care þi le poþi imagina, dar ºi alterãri ale minþii ºi comportamentului, în egalã mãsurã. Moret: Este foarte simplu sã se facã asta pentru cã noi suntem sisteme electrice ºi transmitem ºi primim la fel ca orice altã antenã. Reporter: Noi suntem fiinþe electrice. Moret: Aºa este. ªi multe au fost descrise în discursurile din anii 1930 pe care Bertrand Russell le-a þinut la Oxford University. ªi doresc sã citesc un paragraf: Reporter: Da, avem trei minute aºa cã trebuie sã te grãbeºti. Moret: Da. “Un guvern totalitarist cu o aplicaþie ºtiinþificã poate face lucruri care nouã sã ni se parã înfiorãtoare. Naziºtii eram mult mai ºtiinþifici decât conducãtorii actuali ai Rusiei ºi erau mai înclinaþi spre atrocitãþi. [Se spune cã cei care au condus Rusia – nu ºtiu cu ce adevãr – au folost prizioneri în lagãrele de concentrare ca material pentru diferite tipuri de experimente, unele au dus la moarte dupã multã durere.] Dacã au supravieþuit, atunci probabil cã se va ajunge la reproducere ºtiinþificã. Orice naþiune care adoptã aceastã practicã – în cadrul unei generaþii – va beneficia de mari avantaje militare. “Sistemul, poate cineva sã presupunã, va fi cam aºa: cu excepþia poate a aristocraþiei guvernatoare, toþi, 5% dintre bãrbaþi ºi 30% dintre femei, vor fi sterilizaþi. Se aºteaptã ca 30% dintre femei sã îºi petreascã anii de la 18-40 în reproducere pentru a asigura carne de tun (trupe de sacrificiu). Ca regulã, inseminarea aritificialã va fi preferatã în detrimentul metodei naturale. Cei nesterilizaþi, dacã doresc plãcerile dragostei, vor trebui sã îºi gãseascã parteneri sterilizaþi.” În alte cuvinte Jeff… Reporter : Hmm. Moret :… mesajul lui Bertrand Russell este cã alegerea reproductivã nu mai este demult o opþiune. Reporter : Da. Moret : Aºa cã, de fapt, guvernanþii au bugete nelimintate, un corp ºtiinþific nelimitat în universitãþi pentru a face toatã aceastã cercetare, iar astãzi peste 50% in banii alocaþi cercetãrii ºtiinþifice în universitãþi sunt de la Pentagon. Minute din video 02:56 eBay vinde Skype unui grup de investitori privaþi.eBay are în plan vânzarea serviciului de voce Skype unui grup de investitori privaþi. The New York Times a publicat pe site-ul sãu citând persoane din companie. Afacerea ar putea fi anunþã joi cel mai devreme, a spus reporterul. Se pare cã mai multe grupuri de investitori sunt implicate în achiziþionare, inclusiv Andreessen Horowitz, Index Ventures ºi Silver Lake Partners, a mai spus reporterul. Andreeseen Horowitz este condusã de partenerii Marc Andreeseen, co-fondatorul Netscape ºi Ben Horowitz. Andreessen este deasemenea membru în bordul director al eBay. 3:19 Diagramã: Spectrul electromagnetic 3:25 Diagramã: Spectrul electromagnetic 3:33: A fost lansat noul centru naþional al genomului. Un nou centru naþional al genomului din Marea Britanie este deschis oficial astãzi 3 iulie de laureatul Premiului Nobel ºi pionier al genomului profestorul Sir John Sulston ºi de Lord-Lieutenant al Norfolk. Centrul Naþional al geomului va promova capacitatea Marii Britanii în genomicã – ºtiinþa înþelegerii geneticii organsimelor ºi diferenþele genetice care existã între indivizi. 6:46: Avertisment asupra genei “cardurilor de identitate”. Codul genetic complet al indivizilor va putea fi în curând scanat ºi înregistrat pe un card mic, spune un om mare de ºtiinþã. Dar, grupurile de presiune spun cã aceste “carduri de identitate geneticã” pot sã ducã la discriminare fãrã prea multe beneficii în favoarea cetãþenilor. Sir Paul Nurse, director 6:55 ref. la articolul din “Science Magazine”: Cercetãrorii sunt primii care leagã celula bacterianã de genomul sintetic 7:00 Site online art. Ref.: Om de ºtiinþã acuzat cã s-a jucat de-a Dumnezeu dupã ce a creat viaþã artificialã dintr-un microb fabricat la întâmplare  – poate asta ºterge umanitatea? De Fiona Macre. Ultima revizuire: 3 iunie 2010. Oamenii de ºtiinþã din zilele de astãzi s-au aliniat pentru a-ºi expune temerile cu privire la genomul uman care a creat viaþã artificialã în laborator. Într-un cuvânt, care i-a alarmat pe mulþi, biologul nonconformist ºi antreprenorul miliardar Craig Venter a construit o celulã sinteticã dintr-o rãmãºitã. 07:10: “Viaþa artificialã” anunþatã de oamenii de ºtiinþã de Victoria Gill. Celula sinteticã este identicã cu “tipul sãlbatic”. Oamenii de ºtiinþã din SUA au reuºit sã dezvolte prima celulã vie controlatã în întregime de ADN-ul sintetic. 7:30 Ref. la GeneWatch UK. GeneWatch UK este un grup non-profit de interes public ºi cercetare politicã. Noi investigãm modul în care ºtiinþa geneticã ºi tehnologiile vor avea impact asupra mâncãrii noastre, sãnãtãþii, agriculturii, mediului înconjurãtor ºi societãþii noastre. Aceste obiective ºi principii explicã de ce GeneWatch existã ºi ceea ce încercãm sã obþinem. 8:10: “Bertrand Russel [ateist] a scris în 1952 în “impactul ºtiinþei asupra societãþii” cã: Dieta, injecþiile ºi interdicþiile se vor amesteca de la o vârstã fragedã pentru a produce un fel de caracter ºi credinþe pe care autoritãþile le considerã de dorit, ºi orice criticã serioasã asupra acestor puteri în devenire va fi psihologic imposibil. 8:43: CNN ªtiri “Defecte la naºtere în Fallujah” 8:56: Diagramã: Ce este uraniul sãrãcit? 9:02: 2/19/06 Titlu de primã paginã din Times of London: “Radiaþiile din Marea Britanie cauzate de scuturile din Irak” 9:16: Titlu: Uraniu gãsit în aprovizionãrile cu apã  potabilã din Kansas Titlu: Oazele din deºertul Navajo conþin uraniu 9:27: www.apfn.org “Alertã uranium sãrãcit” 9:40: Titlu: Creierul unui militar American prãjit de urnaiu 9:45: HAARP 10:16: Mai mult de 20 de microbiologi renumiþi au fost uciºi din 2002 încoace, cei mai mulþi în SUA ºi Marea Britanie. Aproape toþi lucrau la dezvoltarea armelor biologice cu specific etnic (a se vedea Smart Dust, Roboflies). Din 2004 si continuarea. 10:27: În aceastã carte din 1931 “Scientific Outlook”, Bertrand Russell scria: “Poate, prin intermediul injecþiilor, medicamentelor ºi a altor chimicale, populaþiei i se va aplica tot ceea ce vor decide 10:41: În cartea lui Huxley “Minunata lume nouã”(1932), clasele de jos sunt expuse la o varietate de chimicale înainte de a se “naºte” pentru a le reduce inteligenþa ºi înãlþimea ca adulþi ºi pentru a-i pregãti pentru rolul pe care-l vor îndeplini când vor creºte. Ref. articol: http://davidrothscum.blogspot.com/2009/07/biochemical-manipulation-of-humanity.html (legãtura la articol) 10:53: Alcoolul este folosit, clasele de jos primesc mai puþin oxigen ºi sunt expuse la raze X. clasele de jos sunt expuse deasemenea ºi la anumiþi hormoni pentru a-i face infertili. 70% dintre femei sunt expuse în pântec la hormoni masculini ºi transformate în aºa-zise “femei infertile” – femei sterilizate care au comportament masculinizat ºi disfuncþii ovariene. 11:13: Articol care se referã la: Deteriorarea creierului prin telefonul mobil: Partea a doua 11:23: Fotografii cu telefoanele mobile electrice pe oameni 11:33: Referinþã la: telefoane mobil “distrug celulele de sânge” -11:45: Creierul nostru este foarte vulnerabil la orice tehnologie care transmite unde ELF (n.tr – unde cu frecvenþã foarte joasã)  pentru cã începe imediat sã rezoneze la semnalul exterior printr-un efect de marcator de frecvenþã. Descoperirea experimentatã de Puharich 7.83 Hz (rata de pulsare a pãmântului) a fãcut o persoanã sã se simtã bine – ºi a produs un comportament alterat. 10.80 Hz cauzeazã un comportament turbulent, iar 6.6 Hz duce la depresie. Puharich a fãcut ca undele ELF sã schimbe ARN ºi ADN, sã rupã legãturile de hidrogen ºi sã facã o persoanã sã aibã o vibraþie mai mare. Ref.HAARP articol la: http://www.haarp.net/mindcontrol.htm 12:02: Ref. la Scannerele de la aeroport 12:32: Ref. article: Lista cu tortura ºi hãrþuirea electronicã 2/26/09-12/24/09 14:18. Lawrence, Kansas, 11/28/08 articol. Elementul radioactiv de uranium a fost descoperit deasupra limitelor federale în rezvervele de apã potabilã ale celor 9 comunitãþi din Kanasas, spune Don Whittemore, un geochimist la Centrul de Cercetare Geologicã din Kansas. Acuma, aceste comunitãþi trebuie sã gãseascã soluþii pentru a reduce nivelele de uraniu. 14:29: Ref. Google acuzatã de bio-piraterie. Comentariu saccsiv:    Cei ce figureaza a fi sefii Google, Sergey Brin si Larry Page, sunt de fapt evrei. Blasfemie si prostie in mass-media: Cica, 9 motive pentru care Google e mai tare ca Dumnezeu … GOOGLE: prin programul Street View a copiat în secret miliarde de emailuluri, parole ºi date personale din computere private Eric Schmidt, CEO GOOGLE, vorbeste despre posibilitatea unui IMPLANT Google – un CIP sub piele care te va urmari si va furniza acces web facil … VIDEO: Google ºi CIA monitorizeaza internetul pentru a va prezice viitorul … CEO GOOGLE: ANONIMITATEA pe INTERNET este UN LUCRU PERICULOS iar guvernele ii vor cere sfarsitul … Criticii spun cã Google ne invadeazã confidenþialitatea cu Noul Serviciu Buzz Google doreste sa va controleze casele Seful executiv GOOGLE: doar imoralii sunt secretosi … VIDEO: Un interviu interesant de studiat despre GOOGLE si … ADN Despre HAARP cititi va rog si: VIDEO: HAARP, arma meteorologica (si nu numai)? Detalii importante despre finantatori Sursa: Blogul lui SACCSIV ]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer