Am primit pe mail urmãtorul mesaj, care se pare cã deja face vâlvã între cursanþii MISA (în lista destinatarilor mai erau vreo 30 de inºi). Mailul l-am primit ieri, dar am ezitat sã îl public tocmai pentru a nu se creea o asociere între persoana mea ºi persoanele respective care sunt autorii materialului respectiv. Deoarece am fost sunat de un fost coleg (an mare de curs) ºi întrebat pe ºleau (probabil cã ºi înregistrat) dacã am breo legãturã cu respectivii (deoarece s-ar fi lansat zvonul cã eu aº fi în spatele respectivului material), am considerat cã e necesar sã lãmuresc aceastã chestiune. Deci, NU am nici o legãturã cu grupul de cursanþi care au compus acest material, nu le cunosc identitatea ºi nu i-am sprijinit în vre-un fel. De altfel, nici nu am informaþiile necesare pentru a scrie un astfel de material detaliat. Nici nu mã intereseazã sã mã implic în aceastã luptã internã pentru cã nu mai sunt cursant la MISA. Atunci când eu am tras exact acelaºi semnal de alarmã, pe vremea când eram cursant MISA, arãtând aceleaºi probleme, nu am fost crezut ºi sprijinit. Astfel, s-a adeverit vorba aceea preferatã de Gregorian Bivolaru: ce sunteþi voi, am fost ºi eu. ce sunt eu, veþi fi ºi voi. Vã urez succes în demersul vostru de a scãpa MISA de adevãratele uscãturi. Prezint în continuare mesajul la care am fãcut referire mai sus: “Anunt important pentru toti colegii din MISA Suntem un grup de iniþiativã, format în cadrul ªcolii de yoga Misa. Atenþie! Noi nu ne bazãm pe bârfe, ci deþinem fapte concrete dezvãluite de unii colegi care au avut de suferit ºi de alte persoane care considerã cã aceastã conducere a ªcolii a deviat ºi derapat de la rolul ei; pot depune mãrturie atât în faþa voastrã cât ºi a instanþelor dacã este cazul, ca fapte morale, etice ºi penale, culmea, într-o ªcoalã spiritualã care are susþinerea ºi ghidarea unui Maestru spiritual Eliberat! Oricât s-ar strãdui conducerea ªcolii sã gãseascã cine suntem, nu vor putea afla, pentru cã noi suntem destul de mulþi ºi frecventãm multe cursuri din cadrul ªcolii Misa. Eforturile lor vor fi zadarnice ºi nu are rost sã piardã vreme sã ne caute pentru cã noi suntem peste tot, suntem cursanþi yoga ºi instructori. ªtim cu anticipaþie ºi vã avertizãm din start cã într-un mod viclean ne vor chema la dialog ºi vor proceda la fel ca ºi pânã acum. Vor încerca sã ne punã pumnul în gurã folosidu-ºi inteligenþa ca sã ne anihileze complet (pentru cã asta ºtiu sã faca cel mai bine ºi aºa s-au învãþat). Punctul lor forte va fi cã vor fabrica un comunicat ca ºi cum ar veni din partea lui Grieg (au mai fãcut asta de nenumãrate ori). Vor afirma cã noi încercam sã distrugem aceastã ªcoala din interior prin împãrþirea ei, cã suntem demoniaci ºi devianþi. Vor folosi acelaºi limbaj pe care îl ºtiu ºi îl repetã la infinit. Cei care au primit aºa-zise rãspunduri la bilete înþeleg mai bine. Acestea sunt metode de tip securist pe care noi le-am studiat deja pe cazurile ºi victimele lor anterioare. Dorim sã apãrãm ºi sã protejam valorile spirituale autentice pe care Grieg, cu pretul vieþii ºi libertãþii sale, le slujeºte: binele, adevãrul, dreptatea dumnezeiascã, dragostea de oameni, compasiunea ºi iertarea. Ne adresãm tuturor colegilor nostri yoghini, care doresc sã practice yoga în aceastã ªcoala ºi sã evolueze spiritual, urmând învãþãturile ghidului nostru Grieg. Nu avem nici-un fel de legãturã cu exmisa ºi nici cu Rapcea aºa cum vor încerca unii sã ne acuze. Suntem foarte bine organizaþi ºi am adunat aceste mãrturii deoarece dureazã de prea mulþi ani aceastã situaþie ciudatã. Nu putem evolua într-un asemenea cadru în care existã fricã, ºi nici nu putem face meditaþii cu bâta în cap. GHDUL NOSTRU SPIRITUAL SE AFLà ÎN ACEST MOMENT ÎN ÎNCHISORILE DIN ROMÂNIA DIN CU TOTUL ALT MOTIV DECÂT CEL PREZENTAT OFICIAL! Unii dintre voi ºtiu, alþii abia acum aflã cã ne confruntãm cu o manipulare feroce ºi abuzuri fãrã margini, datoritã cãrora mulþi dintre colegii noºtri yoghini au avut de suferit. Dacã pânã acum, unii dintre voi a-ti stat linºtiþi, fi-þi siguri cã ve-þi urma ºi voi! Nu vã faceþi iluzii, este o chestiune de timp. Modul viclean de operare a conducerii nu are nimic de-a face cu Yama ºi Niyama ca valori spirituale yoghine. Unele persoane au plecat din aceastã ªcoalã, altele au rãmas ºi suferã în tãcere ºi fricã, sperând totuºi ca într-o zi, cineva, va face ceva pentru ei. Noi ne dorim ca aceastã conducere coruptã sã plece de la putere ºi sã înþeleagã cã ªcoala nu este a lor, sã facã ce vor ei cu ea, ci este a noastrã, a tuturor. Aceºti oameni încearcã sã ne controleze viaþa pe banii noºtri. Ei nu au nici-un drept sã facã aceasta, nu sunt mai presus decât noi, realizãrile lor spirituale sunt subþiri. Se vede pe chipul lor mandria atunci când trec printre noi. Existã foarte multe probleme grave în ªcoala noastrã de yoga ºi nimeni nu are curajul sã vorbeascã despre ele pe faþã. “A greºi e omeneºte, a ierta dumnezeieºte, a persisa în greºealã e diavoleºte”. În aceastã situaþie se afla cei care ne conduc deºi ei vor afirma contrariul, cã noi suntem aºa, când le punem întrebari de bun simþ, ce nu le convin. Se întâmplã exact ca în politicã, ceea ce ne aratã cã au învãþat de la politicieni ºi sunt la fel ca ei. Doar cei naivi care au fost învãþaþi sã nu gândeascã nu vãd aceasta. Ca fapt divers, v-aþi întrebat vreodatã de ce persoanele care se ocupã de conducere (instructorii cunoscuþi care coordonaeazã cursuri din oraºe mari, organizatorii…) nu sunt alãturi de noi la meditaþiile din Costinesti si Herculane, ci doar atunci când sunt de servici, pe rând? Unii nu vin nici mãcar în tabere! A venit vremea sã vorbim cu toþii ºi sã spargem aceastã tãcere, fãrã fricã ºi teamã cã o sã paþim ceva, dacã vom îndrãzni sã dezvãluim adevãrata faþã a conducerii (ºi a modului în care suntem cu toþii manipulaþi pe banii noºtri de taxe de curs (care au crescut nejustificat ºi constant comparativ cu salariile din România) ºi taxele aberante din tabere, pe care, ei ºi-au construit afacerea cea mai profitabilã a vieþii lor. CU GRIEG SUB CONTROL, ÎN ÎNCHISOARE, AU CEA MAI BUNà MODALITATE DE MANIPULARE A NOASTRÃ! ACESTA ESTE MOTIVUL REAL PENTRU CARE NI S-A INTERZIS OFICIAL Sà NE APROPIEM DE EL ÎN ÎNCHISOARE ªI LA PROCESELE LUI. EI SUNT CEI CARE AU ACCES LA EL ªI NE TRANSMIT CE VOR EI. ÎNCERCAREA DE A IEªI DE SUB MANIPULAREA CONDUCERII L-A COSTAT LIBERTATEA, ANUL TRECUT ÎN FRANÞA. ACUM EL ACCEPTà ACEASTà SITUAÞIE CA Sà POATà AVEA ACCES LA NOI PRIN MATERIALE DE CURSURI ªI CONFERINÞE. Anul trecut, Grieg se afla la Paris, unde locuia sub protecþia discretã a autoritãþilor franceze. În urma multiplelor sesizãri din þarã asupra abuzurilor (de tip comisia de eticã+multe alte activitãþi deviante) sãvârºite în cadrul ªcolii, de Monica Dascãlu ºi Eduard (Edy) Franti, aceºtia au fost chemaþi de Grieg, care i-a informat cã nu mai este de acord cu maniera lor de conducere ºi urmeazã sã-i demitã. Aceºtia, potrivit surselor noastre ºi a martorilor care au locuit aproape de Grieg, l-au ameninþat pe Ghidul nostru cã dacã îºi vor pierde funcþiile, ei îl vor da pe mâna autoritãþilor din România (ceea ce s-a ºi întâmplat imediat). Grieg nu a mai acceptat nici puterea, nici ºantajul lor ºi i-a demis. Martori prezenþi ai acestor evenimente, ne-au povestit cum Grieg ,in urma acestei vizite, i-a anunþat cã urmeaza  sã fie predat autoritãþilor ºi cã  o vreme,o sa fie în închisoare. Monica ºi Edy au chemat poliþia prin intermediari sã-l ridice pe Grieg. În scurt timp Edy Franti ºi Monica Dascãlu revin la conducerea ªcolii. Toþi cei de la conducere cunosc aceastã istorie. Costicã Cojocaru este cel care, a fãcut publicã politica de conducere ºi control a ªcolii, prin ameninþarea, în prezenþa mai multor persoane, cã dacã nu i se redau funcþiile avute, îi va face Misa-ei ºi lui Grieg dosare penale. Astfel, instructorul yoga ºi purtãtorul de cuvânt MISA care ejaculeazã în gura femeilor este readus în funcþii, în prim planul ªcolii. În cazul lui Costicã nu se pune problema de trecerea testelor spirituale ca o consecinþã a revenirii ca instructor ºi purtãtor de cuvânt, pentru cã aroganþa ºi maniera în care atacã ºi instigã oamenii este aceeaºi ca ºi înainte ºi reprezintã dovada triumfului puterii abuzive ºi jocurilor de culise, în nici-un caz a unei lecþii de viaþã înþelese ºi asumate. De câte ori vorbeºte în public, mai întâi oamenii râd de el, se aude un murmur de râsete, fãrã ca el ,sã-ºi dea seama cã este pe post de mãscarici. Îl rugam sã observe acest lucru, poate aºa se va retrage singur. Cei care au acces pe linie directã în închisoare la Grieg ne-au spus cã într-adevãr el este manipulat fizic ºi nu poate sã facã deocamdatã nimic peste ceea ce conducerea din Bucureºti ºi din alte þãri vrea ºi decide. Mai mult, îi este amenintaþã viaþa de cãtre unii oameni din conducere ºi preluarea acestei ªcoli de cãtre alte forþe… Astãzi, cu aceeaºi monedã cu care îl ºantajeazã pe Grieg cã dacã spune altceva decât vor ei, îi vor face dosare penale, le spunem ºi noi: sã plece de bunã voie de la ºefie, pentru cã vom informa toþi yoghinii din þarã ºi strãinãtate despre cine sunt ei, vom face publice faptele ºi tertipurile lor personale în ªcoalã (deþinem foarte multe mãrturii ºi materiale scrise ºi audio-video compromiþãtoare). Dacã refuzã sã plece, în presã ºi instanþã vom depune mãrturie în grupuri mari de oameni asupra manevrelor ilegale ºi abuzive, ce intrã sub incidenþa penalã, ca de exemplu afacerile lor, spãlarea de bani ºi cãlcarea în picioare a unor colegi de ashram-uri, accidente în timpul cursurilor ºi taberelor ºi imbolnãvirea cu bunã ºtiinþã (cazuri penale). SUB NICI-O FORMà NU-L VOM ATACA PE GRIEG, CI DOAR OAMENII DIN CONDUCERE CA PERSOANE! Puneþi-vã întrebarea de bun simþ: de unde oamenii din conducere au bani sã mãnânce, sã facã afaceri sã-ºi cumpere maºini de lux, terenuri ºi sã-ºi construiascã vile, dacã nu au nici-o zi de muncã la serviciu, comparativ cu noi care mergem zilnic la serviciu ca sã le dãm lor bani. Adevãrul va ieºi la ivealã ºi nu vom mai putea fi manipulaþi. Cum suntem manipulaþi de ei? Prin FABRICAREA unor bilete scrise de conducerea ªcolii ÎN NUMELE LUI GRIEG. Mai multe persoane, care au primit bilete din partea lui Grieg, atât din þarã cât ºi din strãinatate s-au revoltat asupra rãspunsurilor stranii, cu expresii pe care ghidul nostru nu le-a folosit niciodatã. Oare chiar aºa de proºti ne cred? În toate aºezãmintele, oamenii primesc pedepse prin bilete care vor sã se creadã cã sunt de la Grieg, când de fapt sunt fabricate de cei din conducerea ªcolii împreunã cu ºefii de Ashram-uri. În ashram-ul din Berlin, instructoarea ºi coordonatoarea Chloe Hünefeld intrã sub pielea celor naivi, se împrieteneºte cu cei care au probleme ca sã culeagã informaþii, apoi le fabricã bilete ca ºi cum ar fi de la Grieg ºi îi dã afarã, de parca ar fi ªcoala ei. La fel se întâmplã în toate aºezãmintele ªcolii. În acest mod, ea controloeazã Berlinul ºi toate centrele de yoga din Germania ºi pe instructori, ca de exemplu Doru Bodea ºi Augustino Koch, dându-le impresia cã ei hotãrãsc. Unele persoane care au aºa-zisele bilete din partea lui Grieg au fost uimiþi ºi puºi în situaþia sã nu mai înþeleaga ce se întâmplã. În Bucureºti toþi cei care au vrut sã aibã un cuvânt de spus despre nedreptãþile ºi abuzurile coordonatorilor de aºezãminte s-au ales cu bilete de plecare dupã care li s-au fabricat zvonuri viclene cum cã sunt informatori ai securitãþii ºi de aceea sunt eliminaþi dintre noi, când de fapt e invers. Aceasta este una din tacticile clasice de defãimare ºi control pe care am rãgasit-o în politica conducerii ashramuri-lor. În oraºele mari din strãinãtate, ca de exemplu Munchen ºi Berlin, yoghinii strãini vorbesc pe faþã de faptul cã ei nu cred cã aceste bilete ce le primesc unii dintre ei sunt de la Grieg. Din cauza acestor bilete cu rãspunsuri stranii, oamenii sunt derutaþi ºi nu mai înþeleg nimic. În þara noastrã, dacã îndrãzneºte cineva sã spunã cã nu crede cã sunt rãspunsurile lui Grieg, se sare pe el cã este demoniac ºi împrãºtie sãmânþa îndoielii în minþile oamenilor, cã nu este integrat divin ºi cã nu are încredere în Grieg. Aceste afirmaþii sunt spuse public, tendenþios ºi colegii noºtri yoghini, sunt manipulaþi mental de conducere sã creadã cã ei înºiºi sunt demoniaci, cã nu sunt integraþi divin, cã nu ascultã de Grieg, cã sunt devianþi. Astfel, cel în cauzã este marginalizat ºi izolat. Alþi fabricanþi de scrisori sunt Koch Augustino (instructor yoga în Munchen), Doru Bodea ºi Chloe Hünefeld. În cazul lor, avem scrisorile care au fost primite de cursanþi direct de la Grieg, care spun altceva decât scrisorile care le-ar fi primit oficial, ceea ce ne dovedeºte cã aici sunt alte interese ºi ei hotãrãsc ce e bine sau nu pentru cursanþi. MIHAI STOIAN ESTE FABRICANTUL PRINCIPAL AL SCRISORILOR DE LA GRIEG ªI A RÃSPUNSURILOR LA BILETELE CELOR CARE SCRIU. Noi avem mãrturiile a mai multor persoane în care Stoian a înscenat ºi fabricat bilete cu rãspunsuri de la Grieg, în care le-a scris acestora sã se opreascã din proiectele lor, sã le predea materialele ºi sã plece. Roxana Colþea (instructor yoga în Constanþa), s-a ocupat de partea murdarã a furtului muncii acestora ºi sustragereii pe cãi necinstite a materialelor ºi documentelor lor (munca lor de cercetare de ani de zile). Aceste persoane fãceau parte ca ºi Stoian din grupul de cercetare ºtiinþificã I.., înfiinþat acum 7 ani, cu susþinerea lui Grieg. Uneia dintre aceste persoane i s-a pãrut suspectã aceastã demitere, în condiþii în care munca ei avusese rezulate foarte bune ºi i-a scris lui Grieg pe cãi directe despre toatã povestea ºi despre biletul primit aºa zis de la El ºi de modul în care Stoian ºi Roxana o forþeazã în numele Lui sã-i predea toatã munca sa în mainile lor. Ca urmare, Grieg îl demite imediat pe Stoian din grupul I.. ºi susþine în continuare munca persoanei aºa zise demise, în I..  Roxana a spus unora dintre martorii pe care-i avem, a cãror nume urmeazã ulterior sã fie anunþaþi, cã toate materialele pe care ea le-a procurat urmau sã fie folosite de Stoian în Danemarca. Stoian intenþioneazã potrivit spuselor lui Roxana sã înfiinþeze alt grup ºi alte cursuri cu materialele sustrase. (Dupã modelul lui Stoain, în Berlin, Chloe Hunefeld procedeazã la fel, demareazã acþiunea de infiinþare a altei ªcoli folosind informaþii din cadrul cursurilor noastre). Urmeazã sã-i vedem adevãrata faþã a lui Stoian, care va lupta sã-ºi pãstreze funcþiile, banii ºi imaginea cu orice preþ, minþind în continuare cu neruºinare. Dovezile care îl contrazic vor fi dezvãluite împreunã cu documentele, actele ºi persoanele care au avut probleme, la Hiatusul Costineºti-August 2017. Aºa-zisa “luptã” în aparenþe, la TV, la procese…pentru Grieg, este doar cã are nevoie de el pentru interesele lui. DACà GRIEG VA PÃÞI CEVA DUPà DIVULGAREA ACESTOR LUCRURI, STOIAN ªI ACTUALA CONDUCERE VOR FI RÃSPUNZÃTORI! Sunt 57 de persoane (a cãror mãrturie o avem scrisã), care l-au întrebat pe Grieg, prin alte cãi directe, dacã rãspunsurile ce le-au primit la bilete vin de la El sau nu ºi care au primit rãspuns cã NU, nu sunt de la El. Au fost ºi cazuri când rãspunsurile primite erau de la El, însã modificate ºi adãugate diferite manipulari sau incredibil dar adevãrat, au primit douã rãspunsuri, unul de la Grieg ºi altul de la cei care le fabricã, rãspusuri care se contrazic ºi îi dã de gol pe cei care le fabricã. Avem mãrturiile scrise ale celor care sunt în asemenea situaþii ºi xeroxul biletelor. Existã o bârfã care se vehiculeazã printre yoghini cã Grieg nu mai este întreg la cap ºi de aceea apar asemenea rãpunsuri ciudate la bilete, ce aratã cã cineva are interes sã-l facã nebun, ceea ce, nu este adevãrat. Alte 74 persoane (avem mãrturiile lor scrise), nu au primit nici-un fel de rãspuns. Nu ar fi nimic neobiºnuit, sã nu primeascã rãspuns dacã aceste scrisori nu ar conþine abuzurile conducerii ºi ºefilor de ashram-uri. De când este Grieg în þarã se pot scrie scrisori cãtre el fãrã nici-o limitã. Înainte avem dreptul la o scrisoare la 3 luni. La toate scrisorile despre abuzurile conducerii ºi a unor anumiþi instructori sau ºefi de ashram-uri, nu se primesc rãspunsuri. În schimb, sunt convocaþi la comisia de eticã sau le ºedinþe de ashram-uri ca sã li se spunã cã sunt devianþi sau neintegraþi divin, sau sã fie anunþaþi cã au primit bilet de la El cã sunt daþi afarã… Nu putem da încã numele reale ale celor persecutaþi, însã deþinem declaraþiile lor. În acest moment ei ar avea de suferit. Poate cã nu ºtiþi, dar conducerea organizeazã cu anumiþi oameni, pe care îi pun sã jure cã rãmâne secret, ritualuri de “îndreptare forþatã” a celor pe care ei îi considerã devianþi, dar de fapt aceasta este magie neagrã ºi le anuleazã liberul arbitru. Instructoarea yoga Colþea Roxana s-a lãudat în Constanþa, în anumite cercuri, cã este iubita lui Stoian. Ea spune cã Stoian i-a mãrturisit personal, cã mãrirea taxelor de tabarã pentru Costineºti, Herculane ºi a celorlalte taxe de curs yoga i se datoreazã lui, nu lui Grieg, pentru cã nu e corect din perspectiva lui, sã plãtim atât de puþin faþã de alte activitãþi în afara ªcolii Misa la care noi mergem pentru ca aºa dorim noi (psihoterapie, workshop-uri, alte cursuri de dezvolatre personalã etc.). Nu e corect ca Stoian sã hotãrascã pentru noi ce ne face bine ºi ce nu ne face bine. Toatã lumea a auzit pe la colþuri cã acþiunea de mãrire a taxelor este una de tip masonic cu scopul de a face oamenii sã nu mai vinã la cursuri ºi tabere. Nu este corect sã plãtim atât de mult câtã vreme noi nu mergem 4 sau 5 sãptãmâni la mare. S-a ajuns sã-þi fie fricã cã poate urmezi tu, dacã spui ceva eºti urmãrit ºi taxat cã eºti deviant, cã eºti pedepsit, pedepse cu dvd-uri, taxe exorbitante dacã-þi pierzi legitimaþiile sau le deteriorezi, reguli aberante care costã sume mari de bani dacã le încalci: piederea unei legitimaþii de la Miºcarea Charismaticã, Krishna, etc. Pentru conducere, aceastã ªcoalã a devenit afacerea vieþii lor, pentru cã nimeni nu-i poate controla câþi bani baga în buzunarele lor din taxele noastre! Ni s-a luat libertatea de exprimare, în schimb existã fricã ºi teroare pentru orice ai spune ºi ai afirma faþã de conducere. Am ajuns sã ne fie fricã unii de alþii ºi sã ne suspectãm reciproc exact ca pe vremea lui Ceauºescu. Unde încape fraternitatea, iubirea, iertarea în aceastã teroare ºi fricã? Vip-urile se plimbã cu avionul ºi cu maºini de lux, petrec concedii în strãinãtate pe banii noºtri de taxe, locuiesc în vile de lux în perioada taberelor, ºi-au construit vile ºi au deschis afaceri ascunse în spatele ªcolii, pe banii noºtri, plãtitorii de taxe. Ca sã mergi în tabara de la Costineºti, într-un concediu de 10-12 zile, plãteºti 700 lei. Un yoghin participã în medie între 7-12 zile în tabarã. L-au fãcut tot pe Grieg responsabil de aceastã taxã, când în realitate Mihai Stoian este cel care a impus. El a considerat cã faþã de cursurile ºi workshop-urile care le facea în strãinãtate, de pe urma cãrora caºtiga bani serioºi, în þarã taxele erau prea mici la cursuri ºi tabere. În întâlnirile Federaþiei Internaþionale de Yoga ºi Meditaþie ATMAN, Stoian, Chloe Hünefeld, Doru Bodea, Roland Patka, Sorin Turc, Rainer Trubel au cãzut de comun acord cu mãrirea taxelor la cursuri ºi tabere. Nu este Grieg de vinã pentru mãrirea taxelor aºa cum ne-au convins pe toþi. Au mãrit taxele ca sã bage banii în buzunarele lor! ªtim cã Stoian a fãcut asta, dar a prezentat în aºa fel încât sã dea impresia cã decizia ºi mesajul vine de la Grieg Stoian este singurul din conducere care ºi-a permis sã facã tabãrã în tabãrã (Mahavidya cu tabãra Costineºti) ca sã aibã mai mulþi clienþi. Le-a luat oamenilor banii ºi nu s-a deranjat mãcar sã fie prezent la propria lui tabãra. ªi-a fãcut apariþia pe skype, spre surpriza tuturor, de unde a început sã þinã conferinþe. Aceasta demonstreazã un spirit mercantil ºi un ego supraetajat pentru cã indirect se comparã cu Grieg, singurul care nu a putut fi de faþã la taberele pe care le susþine din motive întemeiate. În vara lui 2014, conducerea Misa publica pe site-ul oficial yogaesoteric, un articol în care promite condiþii mai bune pentru desfãºurarea activitãþilor  în contul triplãrii taxei de tabarã ºi construirea unui amfiteatru (poveste veche)… http://www.yogaesoteric.net/ content.aspx?lang=RO&item=8034 Dupã 3 ani, minciunile cu care ne-au luat banii ies la suprafaþã. CE AÞI FÃCUT CU BANII NOªTRI PENTRU SPORIREA CONFORTULUI NOSTRU, NU AL VOSTRU? Iatã condiþiile oferite de ei: jumãtate din activitãþile taberei se þin sub cerul liber în arºiþã, ploaie ºi frig, iar cealalatã jumãtate, la cort în cãldura înãbuºitoare, ploaie ce pãtrunde în cort ºi în hainele particpanþilor, pe durata orelor în ºir. În asemena condiþii mulþi dintre noi ne-am îmbolnãvit ºi am fost nevoiþi sã cumpãrãm medicamentele naturiste ale afaceriºtilor. Condiþii pe care au reuºit într-adevãr sã ni le ofere: mai puþinã înghesuialã. Pentru o tabarã în care particparea medie este de 7-12 zile în condiþii mizere, plãtim o sumã de lux de 700 lei. Concediul unui yoghin care are servici este de 10 zile maxim 12 pentru tabãra de la Costineºti ºi restul pentru tabãra de la Herculane. Amintim cã toate activitãþile taberei sunt realizate de absolut toþi organizatorii ºi conferenþiarii în regim de voluntariat. În tabãra de la Costineºti 2016, colegul nostru V din Iaºi (care a plãtit taxele de tabãrã), presta servicii gratuite la cort, pentru “îmbunãtãþirea condiþiilor” (pentru care noi plãtim 700 de lei), în urma cãrora a avut un accident grav la locul de muncã, cade în cap la propriu. De fricã, Andrei Gamulea îl duce de urgenþã la spitalul din Constanþa. Ulterior a fost operat, însã a rãmas cu urmãri pe toatã viaþa. Avem 5 cazuri de astfel de accidente (avem marturia lor scrisã). Sunt multe persoane care au avut de suferit ºi s-au îmbolnãvit în tabere, in special cele de la Costineºti. Noi deþinem mãrturia a 22 de persoane care s-au îmbolnãvit în timpul activitãþilor ºi condiþiilor neprielnice ºi pot depune mãrturie în orice instanþã impotriva unor persoane din conducere. Sunt nenumãrate cazuri în care oamenii au leºinat la terenul pentru spirale din cãuza cãldurii. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacã s-ar fi þinut de cuvânt, iar cu banii luaþi pe cel puþin 3 ani ar fi construit un amfiteatru. Sunt persoane hotãrâte sã dea conducerea în judecatã dacã nu pleacã. Tot ce a fãcut conducerea ca ºi îmbunãtãþiri sunt facute gratis pe eforul ºi sãnãtatea colegilor noºtri fãrã nici-o investiþie materialã din partea organizatorilor. De aceea vor sã rãmânã la putere sã-ºi dezvolte afacerile pe taxe ºi biruri. Îndrãzniþi sã le cereþi de urgenþã sã micºoreze taxele pentru tabara Costineºti 2017. Vã propunem, în cazul în care nu vor, sã nu mai plãtim taxa de participare anul acesta ºi sã mergem pe lângã cortul ºi terenul împrejmuit. Sã vedem cu toþii cât de mult depind ei de banii noºtri. Le reamintim cã putem cere despãgubiri în instanþã într-un grup mare de oameni, pentru nerespectarea promisiunilor, luarea banilor nejustificatã ºi menþinerea oamenilor în condiþii mizere, cu pericol crescut de îmbolnvire. Îl avem de partea noastrã pe D-zeu deoarece rãspunsul la Consacrarea acestei acþiuni de a dezvãlui ce se întâmplã, a fost copleºitor. Vom trimite aceasta scrisoare la toþi colegii acestei ªcoli prin toate mijloacele de care dispunem ºi vã invitãm sã faceþi, alaturi de noi, aceleaºi lucru, sã trimiteþi mai departe acest mesaj care apeleazã la conºtiinþa voastrã. Va invitãm sã spuneþi tot ce aveþi de spus, toate problemele pe care le-aþi avut ºi noi le vom publica la toþi yoghinii din þarã ºi strãinatate. Vor urma ºi alte mesaje ºi vom propune soluþii pentru a ieºi din acestã crizã a ªcolii Misa. Ca sã dovedim cã existãm cu adevãrat ºi dorim binele tuturor oamenilor din aceastã ªcoalã spiritualã, prima întâlnire în faþa tuturor o vom realiza la Costineºti, înainte de Hiatusul anual. Anunþãm conducerea sã nu îºi facã prea multe planuri la aceastã întâlnire deoarece, dacã pânã atunci nu vor înþelege cã s-a terminat perioada lor de teroare ºi afaceri ºi dacã nu vor pleca de bunã voie, atunci îi vom schimba ºi ne vom alege altã conducere, chiar atunci. Veþi fi uimiþi sã constataþi cât de multe persoane suntem; nici mãcar nu puteþi sã vã imaginaþi. Vã invitam sã faceþi propuneri pentru alte persoane cu care sã-i schimbãm. Propunem ca cei care vor avea funcþii de conducere sã nu stea prea mult ºi sã facã loc altora, ca sã nu li se urce puterea la cap. Dorim ca persoanele care ne conduc sã fie persoane care sã aibã calitãþile unor yoghini care au dat dovada pânã acum de bunãtate ºi iubire faþã de semeni. Aºteptãm ºi alte propuneri cum sã fie conducãtorii noºtri din partea voastrã. Doar Grieg este singurul care ne ghideazã spre D-zeu, restul conducerii se vor ocupa de partea administrativã. – Teo Pop angajeazã fictiv în firma lui cursanþi yoga. O persoanã de la curs a descoperit asta în timp mergea sã-ºi depunã actele de ºomaj.Acolo a aflat cu stupoare cã este angajata fãrã ºtirea ei la firma lui Teo Pop (caz penal). – Persoane din conducerea ªcolii, din anturajul Aidei Calin ºi Mihai Stoian sunt consumatori de ayahuasca (plantã halucinogenã consideratã drog) ca sã aibã stãri spirituale ce nu le pot obþine prin mediþatiile yoghine (caz penal). – Grace ºi Felicite Ambãruº au spus mai multor yoghini în repetate rânduri, cã Monica Dascãlu este un demon în persoanã, nu o fiinþã umanã. – Stoian i-a fabricat printr-un bilet lui Nicolae Catrina, plecarea din Cluj (se întâlnea de ani de zile cu clujenii la anumite activitãþi spirituale susþinute de el), pe motivul cã clujenii nu mai merg (când vine Catrina în Cluj) la grupurile lui de tantra din Bucureºti. – Cineva care a primit bilet aºa zis de la Grieg, sã plece din ashramul Faur, a scris pe alte cãi directe sã afle dacã decizia vine de la El. Rãspunsul primit este uluitor: nu este adevãrat. ªtim cã sunt multe persoane în aceastã situaþie atât din þarã cât ºi din strãinãtate. Aºteptãm email-urile voastre. Vã vom proteja identitatea. – O altã persoanã din alt aºezãmânt ne-a povestit cã s-a îmbolnãvit ºi a cerut tratament, persoanei care se ocupã acolo de aºa ceva. Medicul ºi coordonatoarea acelui aºezãmânt au sãrit cu gura pe ea, cã nu vrea sã munceascã ºi vrea sã chiuleascã, când ea abia se mai þinea în picioare (caz penal). – Celesta dã pedepse prin infometarea oamenilor din aºezãmânt (dã ordin sã nu primeascã porþia de mâncare) celor care au curajul sã comenteze deciziile lor abuzive. – Cristi Ion, instructor yoga din conducerea ªcolii, cunoscut prin actele sale abuzive, absurde ºi lipsite de omenie, nu a dat voie unor colegi aflaþi la curs, sã-ºi ia tratamentul, pe motiv de nerespectarea regulamentului (fiind bolnavi, aveau nevoie urgent de tratament). Ei s-au chinuit sã rãmânã la curs pânã la final. În aceastã perioadã li s-a fãcut ºi mai rãu (caz penal). Cei care doriþi ne puteþi scrie la urmãtoarea adresã: bluespirit2006@yahoo.com “]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer